Quyết định 5227/QĐ-BYT 2021 Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khỏe nhân dân”

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

______

Số: 5227/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khỏe nhân dân”

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Giải báo chí Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-BYT ngày 20/01/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch - kinh phí hoạt động Truyền thông giáo dục sức khỏe đợt 1, năm 2021 của Bộ Y tế;

Căn cứ Kế hoạch số 497/KH-BYT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng Đề án và tổ chức Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”;

Căn cứ Quyết định số 4429/QĐ-BYT ngày 15/9/2021 của Bộ Y tế phê duyệt Đề án Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì Sức khỏe nhân dân”;

Căn cứ Quyết định số 4961/QĐ-BYT ngày 23/10/2021 của Bộ Y tế về việc thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Vì Sức khỏe nhân dân”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khỏe nhân dân”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng; Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Thủ tưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ; các đơn vị trực thuộc Bộ y tế và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Đồng chí Bộ trưởng (để b/c);

- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);

- Bộ Thông tin và Truyền thông (để phối hợp);

- Hội Nhà báo Việt Nam (để phối hợp);

- Các đ/c Thứ trưởng;

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT, TT-KT

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

 

 

 

 

THỂ LỆ

GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC “VÌ SỨC KHỎE NHÂN DÂN” NĂM 2021-2022

(Kèm theo Quyết định 5227/QĐ-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2021)

 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác y tế, đồng thời tiếp tục quảng bá, giới thiệu hình ảnh hoạt động của ngành y tế, góp phần giúp người dân, nhà quản lý hiểu được chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác y tế và việc tổ chức thực hiện của ngành y tế; Bộ Y tế tổ chức phát động GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC “VÌ SỨC KHỎE NHÂN DÂN”, Ban Tổ chức thông báo Thể lệ Giải báo chí như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khỏe nhân dân” nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

1.2. Thông qua Giải báo chí nhằm giới thiệu, quảng bá những kết quả, thành tựu của công tác y tế, các tiến bộ y học trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành y tế, cổ vũ, động viên các cán bộ trong toàn ngành y tế chung sức, đồng lòng tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

1.3. Tạo điều kiện để các nhà báo được trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí đối với lĩnh vực y tế.

2. Yêu cầu

2.1. Tổ chức Giải báo chí phải đảm bảo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý hoạt động báo chí.

2.2. Tổ chức Giải báo chí đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch đánh giá đúng những tác phẩm báo xuất sắc viết về ngành y tế.

2.3. Tổ chức Giải báo chí với tinh thần tiết kiệm nhưng đảm bảo trang trọng, tôn vinh nghề báo và người làm báo.

II. QUY ĐỊNH VỀ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM DỰ GIẢI

1. Quy định về tác giả

- Tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trong và ngoài nước, là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, là các nhà báo chuyên nghiệp hoặc cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông đều có thể tham dự Giải.

- Tác giả tham dự Giải phải là người không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định pháp luật khác của Nhà nước.

- Thành viên của Ban tổ chức, Hội đồng Giám khảo không tham dự Giải.

2. Quy định về tác phẩm dự Giải

- Là tác phẩm báo chí bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt) viết về lĩnh vực y tế được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động. Thời gian đăng tải tác phẩm: Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 15/6/2022.

- Tác phẩm dự Giải bảo đảm đúng chủ đề, nội dung bảo đảm tính chính xác (đúng địa chỉ, sự việc, số liệu, thời gian).

- Tác phẩm dự Giải bảo đảm không có tranh chấp hay vi phạm về bản quyền. Ban tổ chức không hoàn trả tác phẩm và được quyền sử dụng tác phẩm dự Giải vào mục đích tuyên truyền.

- Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các cuộc thi ở địa phương vẫn được quyền dự Giải nhưng phải ghi rõ mức giải và thông tin về cơ quan/đơn vị, thời gian tổ chức giải thưởng. Ban tổ chức không nhận các tác phẩm đã đoạt giải ở các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế.

III. QUY ĐỊNH VỀ LOẠI HÌNH, THỂ LOẠI BÁO CHÍ VÀ TIÊU CHÍ XÉT CHỌN

1. Loại hình: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí.

2. Thể loại: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký sự, ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh...

3. Tiêu chí xét chọn

3.1. Tiêu chí về nội dung

- Nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước về ngành y tế, phản ánh kịp thời, sâu sắc, chính xác các vấn đề của ngành y tế; tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, tấm gương các thầy thuốc, đội ngũ y, bác sĩ luôn hết mình vì công việc, vì người bệnh; phê phán, đấu tranh với những tiêu cực trong ngành y tế; động viên được các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đội ngũ y, bác sĩ nỗ lực cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Tác phẩm dự giải phải có thông tin y tế chính xác, trung thực, khách quan; có tính phát hiện, có tính định hướng dư luận cao; có sức hấp dẫn, thuyết phục đối với công chúng; có tác động tích cực đến đời sống xã hội, được các tầng lớp nhân dân, ủng hộ hoan nghênh.

- Các tác phẩm đề cập đến những vụ việc tiêu cực trong ngành y tế phải được các cơ quan có thẩm quyền kết luận là đúng sự thật hoặc đã được các tổ chức, cá nhân sai phạm thừa nhận và sửa chữa, khắc phục, được các cơ quan chức năng kết luận rõ ràng, đúng quy định.

- Tác phẩm đề cập đến lĩnh vực khoa học chuyên môn còn có những ý kiến khác nhau phải được cơ quan có thẩm quyền chuyên ngành thẩm định.

- Một số nội dung cụ thể:

+ Tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

+ Các kết quả tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về Công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết 139/NQ-CP, Nghị quyết 137/NQ-CP của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 02 Nghị quyết; kết quả thực hiện Quyết định 1624/QĐ-BYT, Quyết định 1619/QĐ-BYT của Bộ Y tế triển khai thực hiện các Nghị quyết quan trọng nói trên.

+ Các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của ngành y tế, như: công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và công tác phòng, chống dịch COVID-19 nói riêng; triển khai thực hiện Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, xây dựng bệnh viện xanh-sạch-đẹp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính, giảm quá tải bệnh viện, bệnh viện vệ tinh, bác sỹ gia đình, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn; tính đúng giá dịch vụ y tế và đổi mới cơ chế tài chính, tự chủ tài chính cho các bệnh viện; thực hiện chế độ bảo hiểm y tế; an toàn tiêm chủng; an toàn thực phẩm; công tác dân số; đẩy mạnh kết hợp quân-dân y, y tế ở vùng biên giới, hải đảo; đổi mới đào tạo nhân lực y tế; và các lĩnh vực hoạt động khác của công tác y tế; các thành tựu trong công tác phòng, chống HIV/AIDS; thành tựu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19...

+ Giới thiệu, quảng bá những kết quả, thành tựu của công tác y tế, các tiến bộ y học trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; sự hy sinh, nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ y tế trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19 nhằm tạo niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với ngành y tế, qua đó góp phần nâng cao vị thế, vai trò của y tế Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

+ Biểu dương các tấm gương thầy thuốc, tập thể y tế tiêu biểu, các mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

+ Và các lĩnh vực hoạt động khác của công tác y tế.

 3.2. Tiêu chí về hình thức

a) Báo in

Tác phẩm có độ dài không quá 05 kỳ, đứng tên nhóm không quá 05 tác giả, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài (không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ).

b) Báo điện tử

Tác phẩm có độ dài không quá 05 kỳ, đứng tên nhóm không quá 05 tác giả, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài (không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ). Tác phẩm thể hiện những đặc trưng đa phương tiện của báo điện tử (không xét những tác phẩm lấy từ báo in).

Tác phẩm báo điện tử gửi bản in nguyên bản trang điện tử, kèm theo đường link tác phẩm (qua email).

c) Phát thanh

Tác phẩm có độ dài không quá 05 kỳ, đứng tên nhóm không quá 05 tác giả, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Thời lượng mỗi kỳ không quá 60 phút. Tác phẩm thể hiện được đặc trưng của phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Âm thanh được sử dụng trong tác phẩm phải có bản quyền.

Tác phẩm phát thanh ghi lên đĩa DVD hoặc USB, trên nhãn đĩa hoặc file trong đĩa/USB cung cấp đầy đủ thông tin tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, nơi phát sóng, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

Lưu ý: Gửi kèm đường link tác phẩm trên trang điện tử (nếu có).

d) Truyền hình

Tác phẩm có độ dài không quá 05 kỳ, đứng tên nhóm không quá 05 tác giả, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Thời lượng mỗi kỳ không quá 60 phút. Tác phẩm thể hiện được đặc trưng của truyền hình là hình ảnh động, kỹ thuật hình ảnh, âm thanh đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Âm thanh, hình ảnh được sử dụng trong tác phẩm phải có bản quyền.

Tác phẩm truyền hình ghi lên đĩa DVD hoặc USB, trên nhãn đĩa hoặc file trong đĩa/USB cung cấp đầy đủ thông tin tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, nơi phát sóng, thời lượng và thời gian phát sóng. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

Lưu ý: Gửi kèm đường link tác phẩm trên trang điện tử (nếu có).

đ) Ảnh báo chí

Tác phẩm là ảnh gốc, phản ảnh tính chất báo chí (không xét ảnh đã xử lý kỹ thuật, ảnh nghệ thuật, ảnh phong cảnh, ảnh phô-tô hoặc chụp lại từ ảnh gốc). Nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh có không quá 10 ảnh, có cùng thời điểm đăng tải, thể hiện cùng nội dung nhất quán.

Cùng với tác phẩm ảnh đã đăng tải, tác giả gửi kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (đối với ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với phóng sự ảnh, nhóm ảnh).

IV. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày phát động đến hết ngày 30/6/2022 (tính theo dấu bưu điện).

2. Địa chỉ nhận tác phẩm:

Ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam

Địa chỉ: 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3935.1071, 0979.820.162 (chuyên viên Võ Thu Nga)

Email: bannghiepvu.hnb@gmail.com

Hoặc

Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng - Bộ Y tế

Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.6282.7979

Email: vuttboyte@gmail.com

Lưu ý:

- Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khỏe nhân dân”.

- Ghi rõ bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email của tác giả.

3. Cơ cấu giải thưởng

Giải báo chí có 04 mức giải: Giải nhất, Giải nhì, Giải ba và giải khuyến khích; được trao cho 05 loại hình báo chí: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí.

Cơ cấu, số lượng giải thưởng như sau:

TT

Loại hình

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giả khuyến khích

1

Báo in

01

02

03

05

2

Phát thanh

01

02

03

05

3

Truyền hình

01

02

03

05

4

Báo điện tử

01

02

03

05

5

Ảnh báo chí

01

02

03

05

Cộng:

05

10

15

25

Tổng số giải: 55 giải thưởng

 

Căn cứ trên số lượng và chất lượng tác phẩm tham dự, Ban Tổ chức quyết định về giải thưởng đối với mỗi loại hình và các giải phụ./.

 

BAN TỔ CHỨC

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi