Quyết định 3356/QĐ-BYT 2023 điều chỉnh, bổ sung Quyết định 2089/QĐ-BYT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

__________

Số: 3356/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2089/QĐ-BYT ngày 09/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của Bộ Y tế năm 2023

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06);

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Ban cán sự đảng Bộ Y tế về chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 5316/QĐ-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 5969/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch ng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 2955/QĐ-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2022 ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2089/QĐ-BYT ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của Bộ Y tế năm 2023;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2089/QĐ-BYT ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của Bộ Y tế năm 2023, cụ thể như sau:
1. Điều chỉnh, bổ sung khoản 1 mục “III. Nội dung kế hoạch” như sau:
a) “1.1. Xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế.
- Đơn vị chủ trì: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.
- Đơn vị vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia và các đơn vị thuộc Bộ Y tế.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 11/2023.”
b) “1.2. Xây dựng hướng dẫn về kết nối, chia sẻ dữ liệu y tế.
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Y tế.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023.”
c) “1.3. Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến và phát triển kinh tế - xã hội.
- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ Y tế.
- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023.”
d) “1.4. Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Y tế.
- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ Y tế.
- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023.”
đ) Điều chỉnh thời gian hoàn thành điểm 1.5:
“- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023.”
e) Điều chỉnh thời gian hoàn thành điểm 1.6:
“- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023.”
g) “1.7. Tổ chức hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn thông tin, tính riêng tư thông tin, dữ liệu bệnh nhân khi thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023.”
h) “1.9. Tổ chức thống kê, cập nhật thông tin, dữ liệu về y, bác sỹ, bệnh viện, trạm y tế, nhà thuốc, giường bệnh, trang thiết bị y tế,... để phục vụ công tác quản lý nhà nước, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật
- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ Y tế.
- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023.”
i) Điều chỉnh thời gian hoàn thành điểm 1.12:
“- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023.”
k) Điều chỉnh thời gian hoàn thành điểm 1.13:
“- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023.”
“a) Dự án xây dựng nền tảng số ngành y tế
- Mục tiêu: Xây dựng các Nền tảng số y tế nhằm thúc đẩy việc số hóa thông tin chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thông tin khám bệnh, chữa bệnh, kết nối với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư để hình thành kho dữ liệu quốc gia về y tế, phục vụ chuyển đổi số ngành y tế.
- Quy mô: Các hạng mục đầu tư chính là đầu tư xây dựng các nền tảng số y tế kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thúc đẩy dịch vụ y tế trên môi trường mạng sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID, bao gồm: (1) Xây dựng và triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử; (2) Xây dựng và triển khai Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa; (3) Xây dựng và triển khai Nền tảng Trạm y tế xã; (4) Xây dựng và triển khai Nền tảng Quản lý tiêm chủng.
b) Dự án xây dựng hệ thống thông tin phục vụ khai phá dữ liệu y tế
- Mục tiêu: Xây dựng kho dữ liệu về y tế nhằm thu thập, lưu trữ, tổng hợp và phục vụ phân tích dữ liệu y tế, từ đó hình thành kho dữ liệu ngành y tế (kho dữ liệu lớn bao gồm hồ dữ liệu (datalake) và kho dữ liệu chuyên đề (data-warehouse); xây dựng hệ thống thông tin quản lý điều hành và hệ thống thông tin phục vụ việc thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau để tập trung vào kho dữ liệu tập trung; xây dựng nền tảng hỗ trợ phân tích, xử lý làm sạch dữ liệu để sẵn sàng phục vụ cho các hoạt động khai thác trong các giai đoạn triển khai kế tiếp như đưa ra các mô hình tính toán, dự báo, hỗ trợ ra quyết định phục vụ ngành y tế.
- Quy mô: Các hạng mục đầu tư chính là đầu tư để hình thành cơ sở dữ liệu nguồn lực y tế kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: (1) Xây dựng hệ thống CSDL quản lý định danh, danh mục các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; (2) Xây dựng hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; (3) Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài sản, trang thiết bị, thuốc chữa bệnh, vật tư tiêu hao dùng chung tại các cơ sở y tế; (4) Xây dựng kho dữ liệu chẩn đoán hình ảnh y khoa, kết quả xét nghiệm y khoa, đơn thuốc điện tử, chi trả dịch vụ y tế và kho dữ liệu bệnh án điện tử; (5) Xây dựng hệ thống thông tin quản lý điều hành, khai phá dữ liệu.”
3. Điều chỉnh, bổ sung, thay thế “Phụ lục Danh mục nhiệm vụ/dự án trọng tâm năm 2023” bằng “Phụ lục I. Danh mục nhiệm vụ/dự án trọng tâm năm 2023” kèm theo Quyết định này.
4. Bổ sung “Phụ lục II. Danh mục các nhiệm vụ xây dựng văn bản pháp quy về công nghệ thông tin y tế trọng tâm năm 2023”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Các nội dung khác của Quyết định số 2089/QĐ-BYT ngày 09/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của Bộ Y tế năm 2023 vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.
Điều 3. Các Ông / Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;

- Phó TTgCP Trần Hồng Hà (để b/c);

- Phó TTgCP Trần Lưu Quang (để b/c);

- Tổ trưởng Tổ công tác TKĐA 06/CP (để b/c);

- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Các Bộ: CA, TTTT, KHĐT, TC;

- BHXHVN;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

- Lưu: VT,K2ĐT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Văn Thuấn

BỘ Y TẾ

________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

PHỤ LỤC I

DANH MỤC NHIỆM VỤ/DỰ ÁN TRỌNG TÂM NĂM 2023

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 3356/QĐ-BYTngày 28 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Đơn vị: triệu đồng.

STT

Tên nhiệm vụ/dự án

Căn cứ pháp lý

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Hình thức

Kinh phí phân bổ dự kiến theo năm

2023

2024

2025

I

CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 CỦA BỘ Y TẾ

1.1

Các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công

1

Dự án xây dựng hệ thống thông tin phục vụ khai phá dữ liệu y tế

- Quyết định số 06/QĐ- TTg ngày 06/01/2022
- Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan

Đầu tư

2.000

107.000

108.000

2

Dự án Xây dựng nền tảng số ngành y tế

- Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022
- Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023

- Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Các Vụ, Cục

Đầu tư

1.000

67.000

130.000

1.2

Các hoạt động/nhiệm vụ/dự án/kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn sự nghiệp

1

Nâng cấp hạ tầng lưu trữ dữ liệu và bảo đảm đáp ứng an toàn thông tin mạng cấp độ 3 của Trung tâm dữ liệu thuộc Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Quyết định                số 3084/QĐ-BYT ngày 14/11/2022 phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

 

Đầu tư

12.417

 

 

2

Thuê dịch vụ xây dựng hệ thống quốc gia quản lý hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Tờ trình số 1030/TTr-KCB ngày 25/08/2021

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

 

Thuê dịch vụ (năm 2023 chuẩn bị thuê dịch vụ)

400

8.000

 

3

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin triển khai 06 dịch vụ công trực tuyến tại Cục Quản lý Dược

Phê duyệt tại Quyết định số 5534/QĐ-BYT ngày 30/12/2020

Cục Quản lý Dược

 

Thuê dịch vụ

961

1.676

1.676

4

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống 09 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực an toàn thực phẩm”

Phê duyệt tại Quyết định số 5733/QĐ-BYT ngày 31/12/2020

Cục An toàn thực phẩm

 

Thuê dịch vụ (năm 2023 thuê tư vấn điều chỉnh Kế hoạch thuê)

98

 

 

5

Hệ thống thông tin quản lý khám, chữa bệnh y dược cổ truyền kết nối sổ sức khỏe điện tử

Thực hiện nhiệm vụ Đề án 06

Bệnh viện Y Dược cổ truyền Trung ương

 

Đầu tư

 

5.139

 

6

Xây dựng cơ sở dữ liệu Nguyên nhân tử vong và Tóm tắt thông tin người bệnh ra viện.

Thông tư 24/2020/TT- BYT ngày 28/12/2020 và Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023.

Cục Quản lý khám bệnh, chữa bệnh

 

Năm 2023 chuẩn bị đầu tư/thuê dịch vụ

200

 

 

7

Xây dựng Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Y tế

- Quyết định số 2914/QĐ-BYT ngày 24/10/2022 phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết

- Quyết định số 1304/QĐ-BYT ngày 09/3/2023

Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia

 

Đầu tư

2.500

 

 

8

Xây dựng Cơ sở dữ liệu về hỗ trợ sinh sản

Phê duyệt tại Quyết định số 3974/QĐ-BYT ngày 30/8/2019

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Vụ Sức khỏe Bà mẹ -Trẻ em

Đầu tư (năm 2023 chuẩn bị đầu tư)

150

10.000

 

II

NHIỆM VỤ ĐẢM BẢO HẠ TẦNG, AN TOÀN THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI BỘ Y TẾ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP

1

Nâng cấp, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin cơ quan Bộ Y tế

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương theo Quyết định số 2152/QĐ-BYT ngày 04/8/2022

Văn phòng Bộ

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Đầu tư (năm 2023 chuẩn bị đầu tư)

200

10.200

 

2

Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Y tế

- Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/03/2022
- Phê duyệt tại Quyết định số 2344/QĐ-BYT ngày 30/5/2023

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Các đơn vị thuộc Bộ Y tế

Đầu tư

 

5.120

 

3

Xây dựng cơ sở dữ liệu mã định danh y tế và mã danh mục chuyên ngành

Phê duyệt tại Quyết định số 2987/QĐ-BYT ngày 02/11/2022

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

 

Đầu tư

 

1.619

 

4

Thuê lưu trữ dữ liệu từ một số hệ thống thông tin quy mô ngành

Phê duyệt tại Quyết định số 1089/QĐ-BYT ngày 27/02/2023.

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

 

Thuê dịch vụ

 

4.867

 

5

Nâng cấp phần mềm hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Nhiệm vụ chuyển tiếp của Kế hoạch năm 2022

Tổng cục Dân số

 

Đầu tư

 

3.000

 

6

Nâng cấp cổng thông tin điện tử kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế

Phê duyệt tại Quyết định số 2912/QĐ-BYT ngày 24/10/2022

Trung tâm Thông tin y tế  Quốc gia

Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế

Đầu tư

 

1.530

 

7

Mua sắm phần mềm giám sát, kiểm tra tài khoản sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu của các hệ thống thông tin do Bộ Y tế là cơ quan chủ quản.

Nhiệm vụ chuyển tiếp của Kế hoạch năm 2022

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

 

Đầu tư

 

1.913

 

8

Thuê dịch vụ Trung tâm giám sát An toàn thông tin mạng (SOC) đối với các hệ thống thông tin Bộ Y tế là cơ quan chủ quản

Quyết định phê duyệt số 1739/QĐ-BYT ngày 07/4/2023

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

 

Thuê dịch vụ

 

5.670

5.670

9

Nâng cấp cổng thông tin điện tử Bộ Y tế

- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022

- Nhiệm vụ chuyển tiếp của Kế hoạch năm 2022

Văn phòng Bộ

 

Đầu tư

100

 

 

10

Triển khai Hệ thống quản lý mã nguồn các phần mềm

Phê duyệt tại Quyết định số 3048/QĐ-BYT ngày 10/11/2022

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

 

Đầu tư

423

 

 

11

Nâng cấp và bảo trì hệ thống thực hiện Cơ chế một cửa Quốc gia Bộ Y tế

Nghị định số 98/2021/NĐ-CP Nghị định số 07/2023/NĐ-CP

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

 

Đầu tư

200

6.000

 

12

Bảo trì hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Y tế

 

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Các đơn vị thuộc Bộ Y tế

Thuê dịch vụ

800

3.300

 

13

Thuê máy chủ duy trì hoạt động phần mềm HMED và sao lưu dữ liệu

 

Cục Phòng chống HIV/AIDS

 

Thuê dịch vụ

 

450

450

14

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân lực y tế

Quyết định số 893/QĐ- TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

 

Đầu tư

 

9.000

 

15

Thiết lập phòng thí nghiệm khoa học dữ liệu phục vụ khai thác dữ liệu ngành y tế

Nhiệm vụ chuyển tiếp của Kế hoạch năm 2022

Trường Đại học Y tế công cộng

 

Chuẩn bị đầu tư/Thuê dịch vụ

 

200

 

16

Xây dựng hệ thống quản lý kiểm soát tài sản, thu nhập cho đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản và Xây dựng hệ thống quản lý việc thực hiện kết luận thanh tra

Nhiệm vụ chuyển tiếp của Kế hoạch năm 2022

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Thanh tra

Bộ

Đầu tư (năm 2023 chuẩn bị đầu tư)

280

4.370

 

17

Xây dựng Nền tảng quản lý, điều hành hệ thống y tế

Quyết định số 828/QĐ- BYT ngày 04/04/2022 của Bộ Y tế phê duyệt Đề án xây dựng Nền tảng quản lý, điều hành hệ thống y tế

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Văn phòng Bộ

Đầu tư

 

5.000

 

18

Xây dựng phần mềm Báo cáo thống kê lĩnh vực dược và mỹ phẩm

Thông tư số

25/2021/TT-BYT ngày 13/12/2021

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Cục Quản lý Dược

Đầu tư (năm 2023 chuẩn bị đầu tư)

 

2.000

 

19

Xây dựng trang thông tin điện tử và nâng cấp phần mềm đấu thầu của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia

Đề xuất của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia

Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Đầu tư (năm 2023 chuẩn bị đầu tư)

100

 

 

20

Xây dựng Trang thông tin điện tử Chuyển đổi số ngành y tế

Nhiệm vụ chuyển tiếp của Kế hoạch 2022

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

 

Đầu tư

450

 

 

21

Thực hiện số hóa lưu trữ văn bản ngành y tế

Kế hoạch số 1479/KH- BYT ngày 26/9/2021

Văn phòng Bộ

 

Đầu tư

1.500

 

 

22

Số hóa hồ sơ cán bộ, công chức của Bộ Y tế hạ tầng

Nhiệm vụ chuyển tiếp của Kế hoạch năm 2022

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

 

Đầu tư

 

1.100

 

23

Thuê backup dữ liệu cho trung tâm dữ liệu y tế nhằm dự phòng phục hồi dữ liệu ngay tức thì khi hệ thống trục trặc, tác động từ bên ngoài không mong muốn theo quy định phải có backup dự phòng cách trung tâm tối thiểu 30 km

Đảm bảo an toàn thông tin theo quy định của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

 

Thuê dịch vụ

1.200

1.800

1.800

24

Diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng hàng năm theo quy định của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông

Đảm bảo an toàn thông tin theo quy định của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

 

Thuê dịch vụ

600

800

800

25

Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn an ninh mạng thông tin y tế, thuê chuyên gia tham gia vào đội ứng cứu sự cố, an toàn, an ninh mạng do Bộ Y tế là cơ quan chủ quàn

Đảm bảo an toàn thông tin theo quy định của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

 

Thuê dịch vụ

1.000

1.000

1.000

26

Xây dựng phần mềm niêm yết giá thiết bị y tế

Nghị định số
07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế

Đầu tư (năm 2023 chuẩn bị đầu tư)

60

700

 

27

Khảo sát hiện trạng các nền tảng, hệ thống thông tin y tế và nhu cầu chia sẻ dữ liệu y tế

Phục vụ cho công tác xây dựng Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế

Cục Khoa học công nghệ và

Đào tạo

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan

Đầu tư

200

 

 

TỔNG CỘNG

26.839

233.971

249.396

Ghi chú:

 - Tên nhiệm vụ, dự án có thể được điều chỉnh phù hợp với thực tế theo các Quyết định phê duyệt của Bộ Y tế;

- Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia thực hiện các nội dung chuẩn bị đầu tư đối với 02 dự án sử dụng vốn đầu tư công; rà soát, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế để điều chỉnh về chủ đầu tư và thời gian thực hiện các nhiệm vụ/dự án/kế hoạch thuê dịch vụ của Trung tâm quy định tại Kế hoạch này.

BỘ Y TẾ

_________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

PHỤ LỤC II

DANH MỤC NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Y TẾ TRỌNG TÂM NĂM 2023

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 3356/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Đơn vị: triệu đồng.

STT

Tên nhiệm vụ/dự án

Căn cứ pháp lý

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Nội dung triển khai

Kinh phí dự kiến

1

Nghị định quy định về quản lý dữ liệu y tế

Quyết định số 48/QĐ-TTg;

Cục Khoa học công nghệ và

Đào tạo

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan

Xây dựng Nghị định của Chính phủ

60

2

Thông tư thay thế Thông tư số 54/2017/TT- BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Quyết định số 1429/QĐ-BYT ngày 17/3/2023

Cục Khoa học công nghệ và

Đào tạo

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan

Xây dựng Thông tư của Bộ Y tế

23

3

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hồ sơ bệnh án điện tử

Quyết định số 1429/QĐ-BYT ngày 17/3/2023

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan

Xây dựng Thông tư của Bộ Y tế

23

TỔNG CỘNG

106

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi