Quyết định 294/QĐ-UBQG45 2019 tổ chức và hoạt động Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 294/QĐ-UBQG45

Quyết định 294/QĐ-UBQG45 của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao
Cơ quan ban hành: Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh laoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:294/QĐ-UBQG45Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:25/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phải thông báo về cuộc họp của UBQG về chấm dứt bệnh lao trước 05 ngày

Ngày 25/12/2019, Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao ra Quyết định 294/QĐ-UBQG45 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao.

Theo đó, Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và hoạt động thông qua các phiên họp thường kỳ và đột xuất. Các thành viên của Ủy ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, khi có sự thay đổi về nhân sự hoặc thành viên đi công tác/học tập từ 06 tháng trở lên thì cơ quan chủ quản phải báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban Quốc gia và cử người thay thế.

Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao họp định kỳ 06 tháng/lần và họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch. Các cuộc họp của Ủy ban phải được thông báo bằng văn bản kèm theo các tài liệu về nội dung, địa điểm, thời gian trước ngày làm việc. Các thành viên sẽ nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến tham luận. Trong trường hợp không thể tổ chức họp, thành viên Ủy ban phải gửi ý kiến bằng văn bản đến Văn phòng Ủy ban.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 294/QĐ-UBQG45 tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHẤM DỨT BỆNH LAO

----------

Số: 294/QĐ-UBQG45

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao

-------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHẤM DỨT BỆNH LAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp và liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao (gọi tắt là Ủy ban Quốc gia 45).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Phó Chủ tịch và các thành viên Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

- Lưu VT, UBQG45(03),vt;

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Vũ Đức Đam

 

 

 

ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHẤM DỨT BỆNH LAO

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

 

QUY CH

Tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao

(Kèm theo Quyết đinh số 294/QĐ-UBQG45 ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao)

--------------

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Ủy ban Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều phối, hướng dẫn các bộ, cơ quan về phòng, chống bệnh lao nhằm chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ủy ban Quốc gia, thành viên Ủy ban Quốc gia thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật.

Điều 2. Ủy ban Quốc gia hoạt động và làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các thành viên Ủy ban Quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ủy ban Quốc gia, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về những nhiệm vụ được phân công.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia sử dụng con dấu của Chính phủ; các Phó Chủ tịch và Ủy viên sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình trong công tác, chỉ đạo, điều hành hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

 

Chương II. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA

 

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia

1. Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban Quốc gia; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ủy ban Quốc gia.

2. Chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ủy ban Quốc gia để triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách về phòng chống lao và các dự án, đề án thuộc kế hoạch, Chương trình hành động Quốc gia về phòng chống lao từng giai đoạn.

3. Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Quốc gia.

Điều 5. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia

1. Thay mặt Chủ tịch Ủy ban Quốc gia chủ trì và điều phối hoạt động chung của Ủy ban Quốc gia khi được Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ủy quyền.

2. Giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trực tiếp điều phối các hoạt động của Ủy ban Quốc gia về triển khai thực hiện các chính sách, các đề án, dự án, kế hoạch, Chương trình hành động Quốc gia về phòng, chống lao từng giai đoạn.

3. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Quốc gia chỉ đạo các Bộ, ngành, đoàn thể đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống lao.

4. Kiểm tra, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống lao.

5. Thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban Quốc gia xử lý công việc thường xuyên của Ủy ban Quốc gia.

6. Trong quá trình giải quyết công việc, nếu có phát sinh các vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Chủ tịch khác phụ trách thì Phó Chủ tịch thường trực chủ động phối hợp để giải quyết. Trường hợp còn những ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia quyết định.

Điều 6. Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia

1. Phối hợp với các thành viên Ủy ban Quốc gia, các Bộ ngành và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng chương trình, kế hoạch liên ngành để thống nhất nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện việc tuyên truyền vận động phòng, chống lao từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là ở cấp cơ sở, ở cộng đồng dân cư.

2. Phối hợp hoạt động giữa các ngành, giữa các chương trình kinh tế - xã hội với các phong trào, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động.

3. Xây dựng các báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp về vận động phòng, chống lao do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động.

Điều 7. Ủy viên Ủy ban Quốc gia

1. Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia xây dựng chương trình công tác và các hoạt động để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống lao thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình.

2. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nội dung liên quan về phòng, chống lao thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công.

3. Có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ủy ban Quốc gia và báo cáo về công việc được phân công phụ trách. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 30/6) và một năm (trước ngày 31/12) báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, đoàn thể.

Điều 8. Ủy viên Thư ký Ủy ban Quốc gia

1. Phụ trách Bộ phận giúp việc chung với Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

2. Giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia xây dựng, tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra hằng năm của Ủy ban Quốc gia; sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chấm dứt bệnh lao. Theo dõi, đôn đốc, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ủy ban Quốc gia và kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia.

3. Giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia làm đầu mối chuẩn bị các cuộc họp, làm việc của Ủy ban Quốc gia; điều phối, đôn đốc, tổ chức thực hiện, kiểm tra nhiệm vụ tham mưu về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách nhằm chấm dứt bệnh lao.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phân công.

 

Chương III. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

Điều 9. Chế độ làm việc

1. Ủy ban Quốc gia làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, thông qua các phiên họp thường kỳ và đột xuất dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia hoặc Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia khi được ủy quyền.

2. Các thành viên Ủy ban Quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng chế độ do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia quyết định theo quy định của pháp luật.

3. Thành viên Ủy ban Quốc gia đi công tác, học tập từ 06 tháng trở lên hoặc có sự thay đổi về nhân sự thì cơ quan chủ quản có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia và cử người thay thế bằng văn bản.

4. Ủy ban Quốc gia sử dụng bộ máy giúp việc chung với Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia và điều hòa, phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương; tổng hợp, báo cáo các hoạt động phòng, chống lao.

5. Bộ Y tế là cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ủy ban Quốc gia, quyết định sử dụng Văn phòng giúp việc của Chương trình chống lao Quốc gia đặt tại Bệnh viện Phổi Trung ương thuộc Bộ Y tế và các tổ chức hiện có thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban Quốc gia giao.

6. Ủy viên Ủy ban Quốc gia - Chủ nhiệm Chương trình chống lao Quốc gia - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương - Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các thành viên, Bộ phận giúp việc của Ủy ban Quốc gia để tổng hợp đề xuất chương trình, kế hoạch hoạt động, thông tin định kỳ hoặc đột xuất về tình hình phòng, chống bệnh lao và nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật chuyên môn sâu, hiệu quả nhằm chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia.

Điều 10. Chế độ họp

1. Ủy ban Quốc gia họp định kỳ 06 tháng một lần; trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia có thể triệu tập họp bất thường.

2. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia quyết định việc mời thêm các tổ chức, cá nhân có liên quan tham dự các cuộc họp Ủy ban Quốc gia.

3. Các cuộc họp Ủy ban Quốc gia phải được thông báo bằng văn bản (kèm theo các tài liệu liên quan) về nội dung, thời gian và địa điểm trước 05 ngày làm việc. Các thành viên Ủy ban Quốc gia và các đại biểu được mời có trách nhiệm nghiên cứu văn bản, chuẩn bị ý kiến tham luận, bố trí thời gian tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban Quốc gia.

Trường hợp nội dung cần xin ý kiến mà không thể tổ chức họp, các Ủy viên Ủy ban Quốc gia có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản đến Văn phòng Ủy ban Quốc gia.

4. Kết luận của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia (được ủy quyền tại các phiên họp) được thể hiện bằng thông báo của Văn phòng Chính phủ.

Điều 11. Kinh phí hoạt động của Ủy ban Quốc gia được bổ trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Y tế và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

 

Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 12. Các thành viên Ủy ban Quốc gia có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các cơ quan tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống lao.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tạo điều kiện để Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao hướng dẫn, kiểm tra và tiến hành các hoạt động có liên quan đến công tác phòng, chống lao./.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Vũ Đức Đam

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi