Quyết định 1895/QĐ-BYT 2022 Kế hoạch truyền thông về Dự thảo Luật KCB (sửa đổi)

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1895/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2022

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông về Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông Thi đua Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng biên tập Báo Sức khỏe Đời sống, Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

 

 

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VỀ DỰ THẢO LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI) NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định s 1895/QĐ-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2022)

 

Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch truyền thông về Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Truyền thông sâu rộng đến người dân và cộng đồng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và các quan điểm chỉ đạo trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, nhấn mạnh quan điểm “lấy sức khỏe người dân là trọng tâm, ưu tiên hàng đầu” trong việc xây dựng, thực thi Luật KBCB (sửa đổi).

2. Tăng cường cung cấp thông tin minh bạch, chính xác đến các đại biểu Quốc hội, Lãnh đạo Đảng, Hội đồng nhân dân, chính quyền các cấp, các bộ, ngành, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB), người hành nghề KBCB và người dân về tình hình thực hiện Luật KBCB năm 2009, những thuận lợi và khó khăn, các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong dự thảo Luật KBCB sửa đổi.

3. Tập trung truyền thông sâu rộng, kịp thời các chính sách mới trong dự thảo Luật KBCB sửa đổi để làm rõ mục đích, ý nghĩa mang lại khi thực hiện các chính sách mới này trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

4. Truyền thông kịp thời về Dự thảo Luật KBCB sửa đổi sau khi được ban hành, chú trọng các quyền, nghĩa vụ, lợi ích đối với sức khỏe người dân khi thực hiện các chính sách mới trong Luật.

II. NỘI DUNG

1. Cung cấp thông tin về các nội dung chính của Dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, tập trung vào một số chính sách mới như:

a) Quyền, nghĩa vụ của người dân, người bệnh khi tham gia KBCB, những lợi ích mang lại của Luật KBCB sửa đổi đối với người dân trên quan điểm lấy người bệnh, người dân là trung tâm trong các hoạt động KBCB, các khuyến cáo, thông điệp đến người dân khi tham gia KBCB.

b) Cấp giấy phép hành nghề KBCB có thời hạn 5 năm, tổ chức thi kiểm tra năng lực hành nghề; cập nhật kiến thức y khoa liên tục; sử dụng ngôn ngữ trong KBCB của người nước ngoài;

c) Giấy phép hoạt động KBCB: chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

d) Khám bệnh, chữa bệnh trong tình trạng dịch bệnh, thiên tai, thảm họa;

đ) Hệ thống cơ sở KBCB theo ba cấp chăm sóc;

e) Chế độ chính sách đối với cán bộ y tế tuyến cơ sở;

g) Tài chính y tế;

h) Các nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau trong quá trình vận động xây dựng Luật KBCB sửa đổi.

2. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật KBCB năm 2009 và giải pháp tháo gỡ.

3. Những mô hình KBCB hiệu quả và bài học kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thế giới có thể xem xét áp dụng tại Việt nam.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức cung cấp thông tin về xây dựng Luật KBCB sửa đổi

1.1. Cung cấp thông tin tại giao ban Tổng biên tập, Ban Tuyên giáo Trung ương

- Thời gian: dự kiến 03 lần trước các kỳ họp Quốc hội và khi Luật KBCB được ban hành.

- Nội dung: quá trình xây dựng Luật; quan điểm “lấy sức khỏe người dân là trọng tâm, ưu tiên hàng đầu; ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc ban hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi; Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật KBCB năm 2009; các quan điểm khác nhau trong quá trình vận động xây dựng Luật; các chính sách mới trong Luật; nhấn mạnh Quyền, nghĩa vụ của người dân, người bệnh khi tham gia KBCB, những lợi ích mang lại của Luật sửa đổi đối với người dân trên quan điểm lấy Người bệnh, người dân là trung tâm trong các hoạt động KBCB…….

- Đơn vị thực hiện: Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng đầu mối phối hợp với Cục QL KCB, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan.

1.2. Cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí

- Thời gian: dự kiến 03 buổi gặp mặt cung cấp thông tin báo chí (01 lần vào tháng 6 tại Bộ Y tế; 02 lần vào tháng 10 tại phía Bắc và phía Nam sau khi Luật được ban hành).

- Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Y tế, các Vụ/Cục: Pháp chế, QL KCB, Truyền thông&TĐKT và các đơn vị liên quan.

- Báo cáo viên: Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Cục QL KCB, Viện Chiến lược và chính sách.

- Thành phần tham dự: khoảng 150 phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong mỗi cuộc gặp mặt báo chí.

- Nội dung: căn cứ theo tình hình thực tế sẽ cung cấp một số nội dung sau đây quá trình xây dựng Luật; quan điểm “lấy sức khỏe người dân là trọng tâm, ưu tiên hàng đầu; ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc ban hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi; Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật KBCB năm 2009; các quan điểm khác nhau trong quá trình vận động xây dựng Luật; các chính sách mới trong Luật; nhấn mạnh Quyền, nghĩa vụ của người dân, người bệnh khi tham gia KBCB, những lợi ích mang lại của Luật sửa đổi đối với người dân trên quan điểm lấy người bệnh, người dân là trung tâm trong các hoạt động KBCB; các khuyến cáo, thông điệp đến người dân khi tham gia KBCB

- Đơn vị thực hiện: Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng đầu mối phối hợp với Cục QLKCB, Vụ Pháp chế, Văn phòng BYT, Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương và các đơn vị liên quan.

1.3. Phối hợp các cơ quan báo chí truyền thông về xây dựng Luật KBCB sửa đổi

- Nội dung: theo các nội dung truyền thông tại mục II của Kế hoạch này.

- Hình thức thực hiện:

+ Xây dựng và phát sóng, đăng tải các chương trình Tọa đàm, đối thoại chính sách, phóng sự, chương trình truyền hình, phát thanh, các bài viết, ảnh... trên các đài Truyền hình, phát thanh, các báo viết, báo điện tử có lượng người xem, người đọc lớn.

+ Dự kiến một số cơ quan báo chí: Đài Truyền hình việt Nam (Kênh VTV1, VTV24); Đài Tiếng nói Việt Nam (Ban Thời sự VOV1, Truyền hình kỹ thuật số VTC1); Thông tấn xã Việt Nam (Truyền hình Thông tấn, Ban tin trong nước); Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Báo Nhân dân và Truyền hình nhân dân; Báo Đại biểu nhân dân, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Báo Pháp luật Việt Nam, VnExpress, Vietnamnet, Dân trí, Thanh niên, Tuổi trẻ, Lao động, Đài Truyền hình TP.HCM kênh HTV9, Đài Truyền hình Vĩnh Long và 1 số cơ quan báo chí khác.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng đầu mối phối hợp với Cục QL KCB, Vụ Pháp chế, Văn phòng BYT và các đơn vị liên quan.

- Nguồn ngân sách:

+ Lồng ghép nội dung truyền thông về xây dựng Luật KBCB sửa đổi trong hoạt động phối hợp với các cơ quan báo chí phê duyệt tại Quyết định 882/QĐ-BYT ngày 12/4/2022 của Bộ Y tế.

+ Thực hiện theo kế hoạch ngân sách phân bổ cho hoạt động truyền thông về xây dựng Luật KBCB sửa đổi năm 2022 (nếu có).

1.4. Cung cấp tư liệu cho các cơ quan báo chí thực hiện truyền thông về xây dựng Luật KBCB sửa đổi

- Nội dung: theo các nội dung truyền thông tại mục II của Kế hoạch này.

- Hình thức thực hiện: cung cấp các bài viết, thông tin, hình ảnh... đến các cơ quan báo chí để làm tư liệu truyền thông về xây dựng Luật KBCB sửa đổi, thông qua nhóm Facebook Phóng viên y tế - Bộ Y tế, thông tin báo chí hoặc trong các buổi gặp mặt báo chí, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác có liên quan của Bộ Y tế.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng đầu mối phối hợp với Cục QL KCB, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan.

1.5. Truyền thông trên Báo Sức khỏe và Đời sống, Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế

- Mở chuyên mục truyền thông về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) trên Báo Sức khỏe và Đời sống, Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, đăng tải kịp thời, chính xác các thông tin, bài viết, phóng sự, thông điệp truyền thông về Luật KBCB sửa đổi

- Căn cứ tình hình thực tế, Báo Sức khỏe và Đời sng tổ chức các tọa đàm về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

2. Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên gia, xin ý kiến về Luật KBCB sửa đổi

2.1. Hội thảo với đại biểu Quốc hội:

2.1.1. Tổ chức hội thảo chuyên đề với chuyên gia về Luật KBCB sửa đổi:

- Nội dung: Giới thiệu các nội dung chính của Luật KBCB sửa đổi.

- Thành phần: các chuyên gia về lĩnh vực xây dựng chính sách y tế, chuyên gia y tế.

- Thời gian: Tháng 7 đến tháng 10 năm 2022

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế

2.1.2. Tổ chức hội thảo với đại biểu Quốc hội ngành y tế về Luật KBCB sửa đổi:

- Nội dung: Giới thiệu các nội dung chính của Luật KBCB sửa đổi.

- Thành phần: Các đại biểu quốc hội đang làm việc trong ngành y tế.

- Thời gian: Tháng 7 đến tháng 10 năm 2022

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế

2.1.3. Tổ chức hội thảo với đại biểu Quốc hội về Luật KBCB sửa đổi:

- Nội dung: Giới thiệu các nội dung chính của Luật KBCB sửa đổi.

- Thành phần: Các đại biểu quốc hội thuộc các Ủy ban của Quốc hội.

- Thời gian: Tháng 7 đến tháng 10 năm 2022 (tổ chức các hội thảo bên lề trong kỳ họp Quốc hội).

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế

2.2. Hội thảo với Sở Y tế, cơ sở KBCB và người hành nghề KBCB

2.2.1. Tổ chức 03 Hội thảo, xin ý kiến về dự thảo Luật KBCB sửa đi với Sở Y tế và cơ sở KBCB tại ba miền (miền Bắc, miền Trung và miền Nam):

- Nội dung: Giới thiệu các nội dung chính của Luật KBCB sửa đổi.

- Thành phần: Các Sở Y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người hành nghề.

- Thời gian: Tháng 7 đến tháng 10 năm 2022

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế

2.2.2. Xin ý kiến về dự thảo Luật KBCB sửa đổi các Bệnh viện tư nhân, Hiệp hội hành nghề y tế tư nhân:

- Nội dung: Giới thiệu các nội dung chính của Luật KBCB sửa đổi.

- Thành phần: Các giám đốc bệnh viện tư nhân, chủ đầu tư.

- Thời gian: Tháng 7 đến tháng 10 năm 2022

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế

3. Xây dựng tài liệu cung cấp thông tin, truyền thông về Luật KBCB sửa đổi

- Tài liệu cung cấp cho các đại biu quốc hội, các bộ, ngành tham gia xây dựng Luật KBCB sửa đổi

- Tài liệu cung cấp cho Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Chính quyền các cấp về Luật KBCB sửa đổi

- Các bài viết chuyên môn về quá trình xây dựng Luật, các nội dung chính của Luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi

- Các tài liệu phổ biến Luật đến cán bộ, nhân viên y tế.

- Các thông điệp, khuyến cáo đến người dân.

(Bảng kế hoạch hoạt động chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2022.

4. Phân công nhiệm vụ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế:

4.1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Vụ Pháp chế:

- Đầu mối phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch truyền thông về Luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi.

- Chủ trì chuẩn bị tài liệu, cung cấp thông tin, nội dung trả lời, cử lãnh đạo đơn vị và phối hợp mời khách mời tham dự các tọa đàm, giao lưu trực tuyến, trả lời phỏng vấn,... thực hiện các hoạt động theo kế hoạch được phê duyt.

- Chủ trì và phối hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên gia, xin ý kiến, xây dựng các tài liệu cung cấp thông tin, truyền thông về Luật.

- Đăng tải các nội dung văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các tài liệu truyền thông trên trang tin điện tử, bản tin của đơn vị.

4.2. Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng

- Phối hợp Cục Quản lý KCB, Vụ Pháp chế xây dựng Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hoạt động Tổ chức cung cấp thông tin về xây dựng Luật KBCB sửa đổi đảm bảo hiệu quả, tiến độ; bao gồm việc tổ chức cung cấp thông tin báo chí, phối hợp các cơ quan báo chí thực hiện truyền thông... Lồng ghép nội dung truyền thông về xây dựng Luật KBCB sửa đổi trong hoạt động phối hợp với các cơ quan báo chí phê duyệt tại Quyết định 882/QĐ-BYT ngày 12/4/2022 của Bộ Y tế.

- Phối hợp Cục Quản lý KCB, Vụ Pháp chế về chuyên môn truyền thông để tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên gia, xin ý kiến, xây dựng các tài liệu cung cấp thông tin, truyền thông về Luật.

- Hướng dẫn các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện truyền thông về Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi.

4.3. Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan bố trí, phê duyệt kinh phí thực hiện Kế hoạch truyền thông về Luật KBCB sửa đổi.

4.4. Văn phòng Bộ

- Phối hợp Cục QL Khám, chữa bệnh, Vụ Pháp chế, Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng thực hiện các hoạt động theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả, tiến độ và các quy định hiện hành.

4.5. Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra và các đơn vị liên quan

- Phối hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng xây dựng các hoạt động truyền thông theo Kế hoạch được phê duyệt.

- Phối hợp mời khách mời và trực tiếp tham dự trả lời phỏng vấn các chương trình tọa đàm, giao lưu trực tuyến trên báo đài, phóng sự, ...

4.6. Báo Sức khỏe và Đời sống, Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế

- Mở chuyên mục truyền thông về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đăng tải kịp thời, chính xác các thông tin, bài viết, phóng sự, thông điệp truyền thông...Lồng ghép nội dung này trong hoạt động truyền thông của đơn vị được phê duyệt tại Quyết định 882/QĐ-BYT ngày 12/4/2022 của Bộ Y tế.

- Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức các tọa đàm hoặc phối hợp các Vụ, Cục đơn vị liên quan thực hiện các chương trình Tọa đàm về về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

5. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Kế hoạch truyền thông về Luật KBCB sửa đổi tại địa phương theo các hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Phối hợp các cơ quan báo chí địa phương truyền thông đến người dân về Luật KBCB sửa đổi.

- Phổ biến, tuyên truyền về Luật KBCB sửa đổi trong toàn ngành y tế địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tại Trung ương:

- Nguồn kinh phí được phê duyệt tại Quyết định 882/QĐ-BYT ngày 12/4/2022 của Bộ Y tế về phê duyệt nội dung và kinh phí hoạt động truyền thông, tuyên truyền năm 2022 (đợt 2) của Bộ Y tế.

- Ngân sách phân bổ cho hoạt động truyền thông về xây dựng Luật KBCB sửa đổi năm 2022 (nếu có).

- Kinh phí hoạt động của các đơn vị được giao chủ trì thực hiện theo quy định.

- Các nguồn hỗ trợ hp pháp khác (nếu có).

2. Tại địa phương:

- Nguồn kinh phí truyền thông, cung cấp thông tin y tế của địa phương, đơn vị.

- Các nguồn hỗ trợ hp pháp khác (nếu có).

 

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1895/QĐ-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2022)

 

STT

Nội dung hoạt động

Thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Dự kiến kinh phí

I

Tổ chức cung cấp thông tin về xây dựng Luật KBCB sửa đổi

 

 

 

 

1

Cung cấp thông tin tại giao ban Tổng biên tập, Ban Tuyên giáo Trung ương

Nội dung: quá trình xây dựng Luật; quan điểm “lấy sức khỏe người dân là trọng tâm, ưu tiên hàng đầu; ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc ban hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi; Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật KBCB năm 2009; các quan điểm khác nhau trong quá trình vận động xây dựng Luật; các chính sách mới trong Luật; nhấn mạnh Quyền, nghĩa vụ của người dân, người bệnh khi tham gia KBCB, những lợi ích mang lại của Luật sửa đổi đối với người dân trên quan điểm lấy Người bệnh, người dân là trung tâm trong các hoạt động KBCB…

1. Lần 1: tháng 6/2022

2. Lần 2: dự kiến tháng 7/2022

3. Lần 3: dự kiến tháng 10/2022

Vụ TT&TĐKT

Cục QL KCB, Vụ Pháp chế

 

2

Cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí

Nội dung: căn cứ theo tình hình thực tế sẽ cung cấp một số nội dung sau đây quá trình xây dựng Luật; quan điểm “lấy sức khỏe người dân là trọng tâm, ưu tiên hàng đầu; ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc ban hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi; Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật KBCB năm 2009; các quan điểm khác nhau trong quá trình vận động xây dựng Luật; các chính sách mới trong Luật; nhấn mạnh Quyền, nghĩa vụ của người dân, người bệnh khi tham gia KBCB, những lợi ích mang lại của Luật sửa đổi đối với người dân trên quan điểm lấy Người bệnh, người dân là trung tâm trong các hoạt động KBCB; các khuyến cáo, thông điệp đến người dân khi tham gia KBCB……

1. Lần 1: tháng 7/2022

2. Lần 2: dự kiến tháng 10/2022 tại phía Bắc và phía Nam

Vụ TT&TĐKT

Cục QL KCB, Vụ Pháp chế, Trung tâm TTGDSKTW, VP Bộ và các đơn vị liên quan

Nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm TTGDSKTW,

3

Phối hợp các cơ quan báo chí truyền thông về xây dựng Luật KBCB sửa đổi

- Nội dung: theo các nội dung truyền thông tại mục II của Kế hoạch này.

- Hình thức thực hiện: xây dựng và phát sóng, đăng tải các chương trình Tọa đàm, đối thoại chính sách, phóng sự, chương trình truyền hình, phát thanh, các bài viết, ảnh... trên các đài Truyền hình, phát thanh, các báo viết, báo điện tử có lượng người xem, người đọc lớn.

- Dự kiến một số cơ quan báo chí: Đài Truyền hình Việt Nam (Kênh VTV1, VTV24); Đài Tiếng nói Việt Nam (Ban Thời sự VOV1, Truyền hình kỹ thuật số VTC1); Thông tấn xã Việt Nam (Truyền hình Thông tấn, Ban tin trong nước); Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Báo Nhân dân và Truyền hình nhân dân; Báo Đại biểu nhân dân, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Báo Pháp luật Việt Nam, VnExpress, Vietnamnet, Dân trí, Thanh niên, Tuổi trẻ, Lao động, Đài Truyền hình TP.HCM kênh HTV9, Đài Truyền hình Vĩnh Long và 1 số cơ quan báo chí khác.

- Lồng ghép trong hoạt động phối hợp với các cơ quan báo chí phê duyệt tại Quyết định 882/QĐ-BYT ngày 12/4/2022 của Bộ Y tế hoặc thực hiện theo kế hoạch ngân sách phân bổ cho hoạt động truyền thông về xây dựng Luật KBCB sửa đổi năm 2022 (nếu có).

Tháng 7 - 11/2022

Vụ TT&TĐKT

Vụ Pháp chế

Cục QL KCB, VP Bộ và các đơn vị liên quan

1. Nguồn kinh phí được phê duyệt tại Quyết định 882/QĐ-BYT ngày 12/4/2022 của Bộ Y tế.

2. Ngân sách phân bổ cho hoạt động truyền thông về xây dựng Luật KBCB sa đi năm 2022 (nếu có).

4

Cung cấp tư liệu cho các cơ quan báo chí thực hiện truyền thông về xây dựng Luật KBCB sửa đổi

- Cung cấp các bài viết, thông tin, hình ảnh... đến các cơ quan báo chí để làm tư liệu truyền thông về xây dựng Luật KBCB sửa đổi, thông qua nhóm Facebook Phóng viên y tế - Bộ Y tế, thông tin báo chí hoặc trong các buổi gặp mặt báo chí, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác có liên quan của Bộ Y tế.

Tháng 7 - 11/2022

Vụ TT&TĐKT

Vụ Pháp chế,

Cục QL KCB, VP Bộ và các đơn vị liên quan

 

5

Truyền thông trên Báo Sức khỏe và Đời sống, Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế

- Mở chuyên mục truyền thông về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) trên Báo Sức khỏe và Đời sống, Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, đăng tải kịp thời, chính xác các thông tin, bài viết, phóng sự, thông điệp truyền thông...

- Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức các tọa đàm về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Tháng 7 - 11/2022

Báo Sức khỏe và Đời sống, Cổng thông tin đin tử Bộ Y tế

Vụ TT&TĐKT Cục QL KCB, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

1. Nguồn kinh phí được phê duyệt tại Quyết định 882/QĐ-BYT ngày 12/4/2022 của Bộ Y tế.

2. Ngân sách phân bổ cho hoạt động truyền thông về xây dựng Luật KBCB sa đi năm 2022 (nếu có).

II

Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên gia, xin ý kiến

 

 

 

 

A

Hội thảo với đại biểu Quốc hội

 

 

 

 

1

Tổ chức hội thảo chuyên đề với chuyên gia về Luật KBCB sửa đổi:

- Giới thiệu các nội dung chính của Luật KBCB sửa đổi.

Tháng 7 - 10/2022

Vụ Pháp chế

Cục QL KCB,

Vụ TT&TĐKT và các đơn vị liên quan

Ngân sách phân bổ cho hoạt động truyền thông về xây dựng Luật KBCB sửa đổi năm 2022 (nếu có).

2

Tổ chức hội thảo với đại biểu Quốc hội ngành y tế về Luật KBCB sửa đổi:

- Giới thiệu các nội dung chính của Luật KBCB sửa đổi.

Tháng 7 - 10/2022

3

Tổ chức hội thảo với đại biểu Quốc hội về Luật KBCB sửa đổi:

- Giới thiệu các nội dung chính của Luật KBCB sửa đổi

Tháng 7 - 10/2022

B

Hội thảo với Sở Y tế, cơ sở KBCB và người hành nghề KBCB

 

 

 

 

1

Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, xin ý kiến về dự thảo Luật KBCB sửa đi với Sở Y tế và cơ sở KBCB miền Bắc:

- Giới thiệu các nội dung chính của Luật KBCB sửa đổi

Tháng 7 - 10/2022

Vụ Pháp chế

Cục QL KCB,

Vụ TT&TĐKT và các đơn vị liên quan

Ngân sách phân bổ cho hoạt động truyền thông về xây dựng Luật KBCB sửa đổi năm 2022 (nếu có).

2

Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, xin ý kiến về dự thảo Luật KBCB sửa đi với Sở Y tế và cơ sở KBCB miền Trung:

- Giới thiệu các nội dung chính của Luật KBCB sửa đổi

Tháng 7 - tháng 10/2022

3

Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, xin ý kiến về dự thảo Luật KBCB sửa đi với Sở Y tế và cơ sở KBCB miền Nam:

- Giới thiệu các nội dung chính của Luật KBCB sửa đổi

Tháng 7 - tháng 10/2022

4

Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, xin ý kiến Hiệp hội bệnh viện tư nhân, các Bệnh viện tư nhân về dự thảo Luật KBCB sửa đổi:

- Giới thiệu các nội dung chính của Luật KBCB sửa đổi

Tháng 7 - tháng 10/2022

III

Xây dựng tài liệu cung cấp thông tin, truyền thông về Luật KBCB sửa đổi:

 

 

 

 

1

Xây dựng tài liệu về Luật KBCB sửa đổi đối với:

Tóm tắt một số nội dung chính của Luật KBCB sửa đổi phù hợp đối với:

- Đại biểu Quốc Hội;

- Đại biểu Quốc Hội về Y tế;

- Cán bộ các cấp;

- Cán bộ ngành Y tế;

- Người dân và cộng đồng.

Tháng 7 - tháng 10/2022

Vụ Pháp chế

Cục QL KCB,

Vụ TT&TĐKT và các đơn vị liên quan

Ngân sách phân bổ cho hoạt động truyền thông về xây dựng Luật KBCB sa đổi năm 2022 (nếu có).

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi