Quyết định 1418/QĐ-BYT 2023 thi hành Nghị quyết 80/2023/QH15 chính sách phòng, chống dịch COVID-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1418/QĐ-BYT

Quyết định 1418/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1418/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Hồng Lan
Ngày ban hành:17/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch triển khai Nghị quyết 80/2023/QH15 về chính sách trong phòng dịch COVID-19

Ngày 17/3/2023, Bộ Y tế đã ra Quyết định 1418/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024.

Theo đó, nội dung triển khai thi hành Nghị quyết 80/2023/QH15 như sau: Rà soát và xử lý việc mua sắm với số lượng cao hơn nhu cầu thực tế để dự phòng trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp, phát sinh; Khẩn trương trình Chính phủ phương án sử dụng số thuốc, vật tư, hóa chất sinh phẩm, trang thiết bị đã mua từ ngân sách Nhà nước cho khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 chuyển sang khám bệnh, chữa bệnh thông thường và đôn đốc thực hiện sau khi được phê duyệt; Rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản thuộc thẩm quyền hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền để thực hiện hiệu quả, đúng thời hạn.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y, dược cổ truyền Khẩn trương công bố danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 đã được cơ sở đăng ký nộp hồ sơ gia hạn và giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc được kéo dài thời hạn thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1418/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
______

Số: 1418/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 80/2023/QH15 NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2023 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ SỬ DỤNG GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC HẾT THỜI HẠN HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2023 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban xã hội của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng (để biết và chỉ đạo thực hiện);
- Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương;
- C
ng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Đào Hồng Lan

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 80/2023/QH15 NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2023 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ SỬ DỤNG GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC HẾT THỜI HẠN HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2023 ĐẾN NGÀY 31/12/2024 (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 80/2023/QH15)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1418/QĐ-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 80/2023/QH15, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

b) Xác định trách nhiệm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Nghị quyết số 80/2023/QH15.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự chỉ đạo của Bộ Y tế trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết số 80/2023/QH15;

b) Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, tổ chức thuộc trách nhiệm được giao trong Nghị quyết số 80/2023/QH15 bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc;

c) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị quyết số 80/2023/QH15;

d) Tiến độ thực hiện chi tiết, cụ thể của từng cơ quan, tổ chức để bảo đảm Nghị quyết số 80/2023/QH15 được triển khai kịp thời, thống nhất và đồng bộ trên phạm vi cả nước;

đ) Thường xuyên kịp thời, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Nghị quyết số 80/2023/QH15.

II. NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 80/2023/QH15

1. Phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 80/2023/QH15

a) Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức quán triệt việc thi hành Nghị quyết số 80/2023/QH15; tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị quyết s 80/2023/QH15 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế và Trang thông tin điện tử của các Vụ, Cục; Bản tin Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật y tế;

b) Các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị quyết số 80/2023/QH15 bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.

c) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/3/2023

2. Rà soát và xử lý việc mua sắm với số lượng cao hơn nhu cầu thực tế để dự phòng trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp, phát sinh; việc sử dụng số thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị đã mua từ ngân sách nhà nước cho khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 chuyển sang khám bệnh, chữa bệnh thông thường:

- Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 80/2023/QH15 đúng tiến độ tại Nghị quyết của Quốc hội;

- Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, cơ sở y tế thuộc và trực thuộc Bộ Y tế rà soát, tổng hợp số lượng thuốc, vật tư, hóa chất sinh phẩm, trang thiết bị đã mua sắm cao hơn và phương án xử lý để khẩn trương giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết;

- Khẩn trương trình Chính phủ phương án sử dụng số thuốc, vật tư, hóa chất sinh phẩm, trang thiết bị đã mua từ ngân sách nhà nước cho khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 chuyển sang khám bệnh, chữa bệnh thông thường và đôn đốc thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, cơ sở y tế thuộc và trực thuộc Bộ Y tế rà soát, tổng hợp số lượng mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống COVID-19 đã thực hiện dưới các hình thức tạm ứng, vay, mượn, huy động và tiếp nhận tài trợ, viện trợ, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết để bảo đảm đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 và quyền, lợi ích của người bệnh, cơ sở y tế;

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với đơn vị của Bộ Y tế tham mưu, thực hiện theo thẩm quyền;

b) Cơ quan phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các đơn vị chức năng của các bộ, ngành liên quan;

c) Thời gian hoàn thành: năm 2023

3. Rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản thuộc thẩm quyền hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền để thực hiện hiệu quả, đúng thời hạn Nghị quyết này và bãi bỏ các văn bản thuộc thẩm quyền được ban hành theo Nghị quyết số 30/2021/QH15, trừ các nội dung quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị quyết 80/2023/QH15, cụ thể:

- Rà soát; kiến nghị và thực hiện theo thẩm quyền việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, bộ, ngành, địa phương đã ban hành để thực hiện hiệu quả, đúng thời hạn Nghị quyết số 80/2023/QH15 và bãi bỏ các văn bản thuộc thẩm quyền đã được ban hành theo Nghị quyết số 30/2021/QH15, trừ các nội dung quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị quyết số 80/2023/QH15;

- Tổng hợp đưa vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh và đôn đốc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để đảm bảo hành lang pháp lý triển khai Nghị quyết số 80/2023/QH15 gửi Bộ Tư pháp.

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với đơn vị có liên quan tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Y tế trình cấp có thẩm quyền;

b) Cơ quan phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các đơn vị chức năng của các bộ, ngành liên quan thực hiện việc rà soát, gửi kết quả rà soát đến Vụ Pháp chế;

c) Thời gian hoàn thành:

+ Kết quả rà soát của các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các đơn vị chức năng của các bộ, ngành liên quan trực tiếp gửi về Vụ Pháp chế trong tháng 3 năm 2023;

+ Vụ Pháp chế báo cáo Bộ trưởng trong tháng 4 năm 2023.

4. Rà soát, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các cơ chế, chính sách, nguồn lực, khả năng dự báo, thúc đẩy nghiên cứu y sinh học, phát triển công nghiệp dược, vắc xin, sinh phẩm, trang thiết bị y tế trong nước để chủ động trong công tác phòng, chng dịch bệnh, ứng phó với các biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

a) Cơ quan chủ trì:

- Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế) chủ trì phối hợp với đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trang thiết bị y tế sản xuất trong nước;

- Cục Quản lý Dược chủ trì phối hợp với đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nguồn lực, khả năng dự báo, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghiệp dược, vắc xin, sinh phẩm trong nước;

b) Cơ quan phối hợp: Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

c) Thời gian hoàn thành: Năm 2023 - 2024.

5. Khẩn trương công bố danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 đã được cơ sở đăng ký nộp hồ sơ gia hạn và giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc được kéo dài thời hạn thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà chưa được gia hạn kịp thời theo quy định của Luật Dược, được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024.

a) Cơ quan chủ trì: Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y, dược cổ truyền;

b) Cơ quan phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

c) Thời gian hoàn thành: Thực hiện từ tháng 2/2023 đến ngày 31/12/2024.

6. Chỉ đạo đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, tham mưu cho cấp có thẩm quyền, hướng dẫn thực hiện theo thẩm quyền đối với các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 đã thực hiện theo các quy định, chính sách, hình thức văn bản ban hành theo Nghị quyết số 30/2021/QH15 thì khi thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, thanh toán, quyết toán và các hoạt động thi hành pháp luật khác cần được đối chiếu, áp dụng theo các quy định, đặc thù quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15; trường hợp có vướng mắc, khó khăn phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

a) Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ;

b) Cơ quan phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

c) Thời gian hoàn thành: từ 2023 và theo yêu cầu, thẩm quyền quản lý.

7. Các cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tiếp tục thực hiện các chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 đã được Quốc hội cho phép thực hiện từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023:

a) Các cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tiếp tục thực hiện việc thanh toán chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 và chế độ, chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đã thực hiện trước ngày 31/12/2022 mà chưa thanh toán xong theo các quy định tại Điều 2, khoản 1 và khoản 2 Điều 3, khoản 1 và khoản 2 Điều 4, Điều 8 của Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi là Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15) và quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện. Kinh phí thực hiện các khoản chi phí, chế độ, chính sách này được chuyển nguồn sang năm 2023 để thanh toán và hạch toán, quyết toán vào niên độ ngân sách năm 2023;

b) Các cơ sở y tế tiếp tục thực hiện việc thanh toán chi phí phòng, chống dịch COVID-19 của cơ sở y tế và chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh COVID-19 theo các quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 06/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép Chính phủ ban hành nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, Điều 2, khoản 1 và khoản 2 Điều 3, khoản 1 và khoản 2 Điều 4, Điều 8 của Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 và quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện.

a) Cơ quan chủ trì: Các cơ sở y tế có liên quan thuộc Bộ Y tế;

b) Cơ quan phối hợp: các cơ quan đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

c) Thời gian hoàn thành: năm 2023.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Các các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có liên quan trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm: Chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 80/2023/QH15 tại địa phương;

b) Trên cơ sở các nhiệm vụ tại mục II Kế hoạch này xác định và thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền quản lý;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 80/2023/QH15 thuộc phạm vi quản lý.

3. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị theo quy định và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

4. Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đôn đốc và sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 80/2023/QH15./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi