Quyết định 1213/BYT-DP thành lập Đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch dịp Tết 2021

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
______

Số: 1213/BYT-DP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y T

 

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ban hành ngày 26/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập 04 Đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch trong dịp tết Tân Sửu năm 2021 tại các khu vực: miền Bắc, miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Nhiệm vụ của Đội đáp ứng nhanh phòng dịch bệnh như sau:

1. Thường trực công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phụ trách; sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ chỉ đạo điều tra, giám sát, xác minh, tổ chức các hoạt động dự phòng, xử lý ổ dịch, điều trị bệnh nhân, đáp ứng truyền thông nguy cơ và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có trường hợp nghi ngờ hoặc mắc dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

2. Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh khu vực miền Bắc ngoài trách nhiệm phụ trách địa bàn khu vực miền Bắc đồng thời có trách nhiệm đáp ứng, hỗ trợ các khu vực khác trên phạm vi toàn quốc khi có yêu cầu hoặc tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp.

3. Đội trưởng các Đội phối hợp chặt chẽ với Trưởng ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, cơ sở nơi có trường hợp mắc bệnh để chỉ đạo, điều phối các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn một cách hiệu quả.

4. Nhiệm vụ của các thành viên do Đội trưởng phân công và điều động theo tình hình thực tế. Đồng chí đội trưởng được sử dụng con dấu của cơ quan đang công tác để điều hành công việc.

Điều 3. Kinh phí ăn, ở, đi lại phục vụ công tác và thường trực phòng, chống dịch bệnh được sử dụng nguồn kinh phí phòng chống dịch, kinh phí của đơn vị cử cán bộ tham gia Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur; Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- BT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);

- Các đồng chí Thứ trưởng (để phối hợp);

- Cổng TTĐT Bộ Y tế;

- UBND các tỉnh/TP trực thuộc TƯ;

- Sở Y tế các tỉnh/TP (để thực hiện);

- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

 

 

 

BỘ Y TẾ
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

DANH SÁCH

Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Tân Sửu năm 2021

(Kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-BYT ngày 09/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

____________

 

I.  Khu vực miền Bắc:

1. Đội trưởng:

- Ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế.

2. Đội phó:

- Ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương;

- Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;

- Lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

3. Thành viên:

- Lãnh đạo Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương;

- Lãnh đạo Vụ Truyền thông - Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế;

- Ông Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương;

- Bà Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương;

- Lãnh đạo Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương;

- Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược bệnh viện, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;

- Trưởng phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế dự phòng;

- Trưởng khoa Dịch tễ, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

II. Khu vực miền Nam:

1. Đội trưởng:

- Ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh.

2. Đội phó:

- Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh;

- Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy.

3. Thành viên:

- Lãnh đạo Viện Y tế công cộng TP Hồ Chí Minh;

- Lãnh đạo Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP Hồ Chí Minh;

- Trưởng khoa Kiểm soát phòng ngừa bệnh tật, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh;

- Lãnh đạo Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy;

- Lãnh đạo khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh;

- Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh;

- Trưởng Khoa Vi sinh miễn dịch, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh;

- Trưởng khoa Dịch tễ, Viện Y tế công cộng TP Hồ Chí Minh.

III. Khu vực miền Trung:

1. Đội trưởng:

- Ông Đỗ Thái Hùng, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang.

2. Đội phó:

- Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế;

- Ông Lê Xuân Huy, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang.

3. Thành viên:

- Lãnh đạo Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn;

- Trưởng khoa Dịch tễ, Viện Pasteur Nha Trang;

- Trưởng khoa Kiểm soát véc tơ truyền bệnh và kiểm dịch, Viện Pasteur Nha Trang;

- Trưởng khoa Vi rút, Viện Pasteur Nha Trang;

- Trưởng khoa Côn trùng, Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn;

- Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Huế;

- Trưởng khoa Kiêm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Trung ương Huế.

IV. Khu vực Tây Nguyên:

1. Đội trưởng:

- Ông Viên Chinh Chiến, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

2. Đội phó:

- Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk.

3. Thành viên:

- Trưởng khoa Dịch tễ, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;

- Trưởng khoa Côn trùng - Kiểm dịch, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;

- Đại diện Lãnh đạo khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1213/BYT-DP của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1213/BYT-DP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 09/02/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!