Công văn 2474/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu điện thoại di động phục vụ cho mục đích cá nhân

Thuộc tính văn bản
Công văn 2474/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu điện thoại di động phục vụ cho mục đích cá nhân
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2474/TCHQ-GSQL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/04/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 2474/TCHQ-GSQL
V/v
: Nhập khẩu điện thoại di động phục vụ cho mục đích cá nhân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2017

 
 
Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.
 
Trả lời công văn số 4238/HQHN-GSQL ngày 16/11/2016 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nhập khẩu điện thoại di động phục vụ mục đích cá nhân, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Trên cơ sở ý kiến của Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và truyền thông tại công văn số 747/CVT-CL ngày 31/3/2017 về việc nhập khẩu điện thoại di động phục vụ mục đích cá nhân, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện việc nhập khẩu điện thoại di động phục vụ mục đích cá nhân theo quy định tại Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục HQ, các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh