Thông tư 12/2021/TT-BXD về ban hành Định mức xây dựng

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B XÂY DNG

_______

Số: 12/2021/TT-BXD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành định mức xây dựng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này các định mức xây dựng sau:
1. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình tại Phụ lục I;
2. Định mức dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục II;
3. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tại Phụ lục III;
4. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tại Phụ lục IV;
5. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Phụ lục V;
6. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tại Phụ lục VI;
7. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng tại Phụ lục VII;
8. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tại Phụ lục VIII.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021.
Điều 3. Định mức xây dựng quy định tại Thông tư này thay thế định mức xây dựng đã ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng và thay thế Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Điều 4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí của các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Văn phòng Trung ương Đảng và các ban của Đảng;

Văn phòng Quốc hội;

Văn phòng Chính phủ;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Toà án nhân dân tối cao;

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;

Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ Xây dựng;

Lưu: VT; Cục KTXD; Viện KTXD; (100b).

KT. B TRƯỞNG
TH
 TRƯỞNG

 

 

 

 

Bùi Hồng Minh

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 12/2021/TT-BXD Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Bùi Hồng Minh
Ngày ban hành: 31/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 12/2021/TT-BXD

 

Hanoi, August 31, 2021

 

CIRCULAR

On construction norms[1]

 

Pursuant to the June 18, 2014 Construction Law;

Pursuant to the June 17, 2020 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Construction Law;

Pursuant to the Government’s Decree No. 81/2017/ND-CP of July 17, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;

Pursuant to the Government’s Decree No. 10/2021/ND-CP of February 9, 2021, on management of construction investment costs;

At the proposal of the Director of the Construction Economics Department and the Director of the Construction Economics Institute;

The Minister of Construction promulgates the Circular on construction norms.

 

Article 1. To promulgate together with this Circular the following construction norms:

1. Norms of work construction survey cost estimates provided in Appendix I;

2. Norms of work construction cost estimates provided in Appendix II;

3. Norms of cost estimates of installation of works’ technical systems provided in Appendix III;

4. Norms of cost estimates of machine and technological equipment installation provided in Appendix IV;

5. Norms of cost estimates of specialized construction testing provided in Appendix V;

6. Norms of cost estimates of work construction repair and maintenance provided in Appendix VI;

7. Construction material use norms provided in Appendix VII;

8. Norms of project management and construction investment consultancy expenses provided in Appendix VIII.

Article 2. This Circular takes effect on October 15, 2021.

Article 3. The construction norms prescribed in this Circular shall replace those prescribed in the Minister of Construction’s Circular No. 10/2019/TT-BXD of December 26, 2019, on construction norms, and Circular No. 16/2019/TT-BXD of December 26, 2019, guiding the determination and management of project management and construction investment consultancy expenses, and replace Appendix II to the Minister of Construction’s Circular No. 02/2020/TT-BXD of July 20, 2020, amending and supplementing a number of articles of 4 Circulars concerning management of construction investment costs.

Article 4. Organizations and individuals related to the determination and management of construction investment costs under the Government’s Decree No. 10/2021/ND-CP of February 9, 2021, on management of construction investment costs, shall implement this Circular.-

For the Minister of Construction
Deputy Minister
BUI HONG MINH

* The Appendices to this Circular are not translated.

 


[1] Công Báo Nos 761-762 (17/9/2021)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!