Quyết định 1602/QĐ-BGTVT 2021 hồ sơ thiết kế hệ thống đèn hiệu biển báo bước 2 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

__________

Số: 1602/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2021

 

                                                                

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục xây dựng và lắp đặt hệ thống đèn hiệu biển báo bước 2 - Phần khai thác tạm đường lăn P4 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 61/2014/QH14 ngày 21/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ về quản lý và khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Nghị định số 44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1942/QĐ-BGTVT ngày 31/8/2018 của Bộ GTVT về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Văn bản số 626/TTg-CN ngày 27/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện 02 dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2020;

Căn cứ Quyết định số 1005/QĐ-BGTVT ngày 22/5/2020 của Bộ GTVT về việc phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất;

Quyết định số 874/QĐ-BGTVT ngày 07/5/2020 của Bộ GTVT về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho dự án Cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Quyết định số 2247/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2020 bổ sung danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho dự án Cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất;

Căn cứ Văn bản số 626/TTg-CN ngày 27/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện 02 dự án Cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn Cảng HKQT Nội Bài, Tân Sơn Nhất;

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ GTVT ban hành trình tự thực hiện, kế hoạch triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất theo lệnh khẩn cấp;

Căn cứ văn bản số 3256/BGTVT-CQLXD ngày 14/4/2021 của Bộ GTVT về công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán các dự án do Bộ GTVT làm Chủ đầu tư;

Căn cứ quyết định số 1081/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2021 của Bộ GTVT về việc Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục Xây dựng đường lăn W4A đoạn từ nút giao W6-W4A đến nút giao W4-W4A (bổ sung khu vực lăn tạm phục vụ khai thác trong quá trình thi công) - Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất;

Căn cứ Báo cáo thẩm tra số 221-24/AEC-BCTT ngày 04/8/2021, số 221-24C/AEC-BCTT ngày 24/8/2021 của Liên danh Công ty CP TVXD DV Hàng không & Công ty CP TVTK GTVT phía Nam (Liên danh TVTT) về hồ sơ TK BVTC hạng mục: Xây dựng lắp đặt hệ thống đèn hiệu biển báo bước 2 - Phần khai thác tạm đường lăn P4- Cảng HKQT Tân Sơn Nhất;

Căn cứ văn bản số 2204/PMUMT-ĐHDA1 ngày 09/8/2021 của Ban QLDA Mỹ Thuận về việc trình hồ sơ BVTC đối với hồ sơ thiết kế BVTC hạng mục lắp đặt hệ thống đèn hiệu biển báo bước 2 - Phần khai thác tạm đường lăn P4 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất kèm theo hồ sơ thiết kế BVTC;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT tại Báo cáo thẩm định số 2360/CQLXD-QLXD2 ngày 26/8/2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục xây dựng và lắp đặt hệ thống đèn hiệu biển báo bước 2 - Phần khai thác tạm đường lăn P4 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên hạng mục công trình/dự án: Hạng mục xây dựng và lắp đặt hệ thống đèn hiệu biển báo bước 2 - Phần khai thác tạm đường lăn P4 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

2. Địa điểm xây dựng: Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật

- Tuân thủ khung tiêu chuẩn đã được phê duyệt tại Quyết định số 874/QĐ-BGTVT ngày 07/5/2020 của Bộ GTVT, bổ sung tại Quyết định số 2247/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2021;

- Các thông số kỹ thuật chủ yếu: Theo Quyết định số 874/QĐ-BGTVT ngày 07/5/2020 của Bộ GTVT.

4. Hồ sơ thiết kế BVTC hạng mục: Xây dựng và lắp đặt hệ thống đèn hiệu biển báo bước 2 - Phần khai thác tạm đường lăn P4 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

4.1. Quy mô xây dựng: Điều chỉnh thiết kế BVTC một số hạng mục để phù hợp với điều kiện mặt bằng công trường và đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác theo yêu cầu của Nhà khai thác cảng. Cụ thể:

- Đèn lề, biển báo đường lăn P4: Lắp đặt đèn lề đường lăn theo thiết kế đã được phê duyệt tại Quyết định số 961/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2021 của Bộ GTVT. Riêng các vị trí đèn lề khu vực mở rộng đường lăn P4 được lắp trên Tripod và được cấp nguồn mạch đèn lề đường lăn khu vực P5;

- Tổng số lượng đèn xây dựng và lắp đặt: 03 bộ;

- Đèn tim đường lăn P4: Không khai thác trong giai đoạn này.

(Giải pháp chi tiết như hồ sơ TK BVTC Ban QLDA Mỹ Thuận trình)

Điều 2. Trong bước tiếp theo, Ban QLDA Mỹ Thuận có trách nhiệm chỉ đạo các bên liên quan:

- Rà soát, bổ sung các quy trình, quy định hiện hành còn thiếu (nếu có) vào khung tiêu chuẩn hay chỉ dẫn kỹ thuật của dự án, trình Bộ GTVT phê duyệt bổ sung làm cơ sở thi công và nghiệm thu trong quá trình thực hiện;

- Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục theo nội dung tại Điều 1 của Quyết định này và ý kiến thẩm định tại thông báo kết quả thẩm định số 2360/CQLXD-QLXD2 ngày 26/8/2021 của Cục QLXD & CLCTGT;

- Yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận, TVGS, TVTK, TVTT trong quá trình triển khai thi công phối hợp chặt chẽ với Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, tiếp tục rà soát, đánh giá sự phù hợp của các điều kiện thực tế so với hồ sơ thiết kế BVTC, kịp thời phát hiện các bất cập để báo cáo Bộ GTVT xem xét, giải quyết;

- Quá trình triển khai tiếp theo, TVTK tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, cập nhật đầy đủ các số liệu khảo sát thực tế trong tính toán theo quy định, các quy trình, quy phạm có liên quan đảm bảo đánh giá chính xác về mức độ an toàn và khả năng chịu lực của kết cấu công trình. Quá trình triển khai thi công, yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận, Nhà thầu và Tư vấn giám sát thi công có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Cảng vụ hàng không miền Nam kiểm soát việc thực hiện quy trình an toàn thi công, an toàn lao động, an toàn khai thác bay, an toàn phòng cháy chữa cháy của Nhà thầu phải tuân thủ đảm bảo theo quy định;

- Yêu cầu các đơn vị căn cứ quy định của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy để thực hiện về phòng cháy, chữa cháy đối với hạng mục phụ trợ và hệ thống chữa cháy ngoài nhà của Dự án trước khi tiến hành xây dựng. Đồng thời có phương án đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với khu vực thi công cải tạo và khu vực khai thác vận hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Vụ Tài chính, Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Cục Hàng không Việt Nam, Ban QLDA Mỹ Thuận, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể (để b/c);

- Các đơn vị liên quan (Ban MT sao gửi);

- Lưu: VT, CQLXD (03).

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Anh Tuấn

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1602/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục xây dựng và lắp đặt hệ thống đèn hiệu biển báo bước 2 – Phần khai thác tạm đường lăn P4 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1602/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng , Giao thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!