Quyết định 975/QĐ-TTg 2019 điều chỉnh đầu tư dự án khu công nghiệp Minh Quang, huyện Mỹ Hào

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

----------------------

Số: 975/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu
hạ tầng khu công nghiệp Minh Quang, huyện Mỹ Hào,
tỉnh Hưng Yên

------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3408/BKHĐT-QLKKT ngày 23 tháng 5 năm 2019) về việc thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Minh Quang, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Minh Quang, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên với các nội dung chủ yếu sau đây:

 1. Quy mô Dự án: 150 ha.
 2. Tổng vốn đầu tư của Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan liên quan đề nghị Nhà đầu tư xác định chính xác tổng vốn đầu tư của Dự án, đảm bảo phù hợp với diện tích đất thực hiện Dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên:

a) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu, nội dung báo cáo, tiếp thu giải trình và các nội dung đã thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc thực hiện Dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Bộ, ngành trong quá trình xem xét điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và triển khai đầu tư, xây dựng, vận hành khu công nghiệp.

c) Chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên:

- Yêu cầu Công ty cổ phần VID Hưng Yên tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan; trên cơ sở đó xem xét việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án theo quy định của pháp luật, đảm bảo phù hợp với quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

- Hướng dẫn Công ty cổ phần VID Hưng Yên thực hiện việc ký quỹ theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện việc cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và pháp luật có liên quan.

đ) Chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên và các cơ quan chức năng của Tỉnh:

- Giám sát việc góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư, kể cả trong trường họp doanh nghiệp không chỉ thực hiện 01 Dự án này; thu hút đầu tư vào khu công nghiệp phải phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Phối hợp với Công ty cổ phần VID Hưng Yên giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện Dự án, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu công nghiệp; triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng; đảm bảo ổn định đời sống và hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; xây dựng phương án thu hồi đất phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư của dự án để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất; nghiên cứu phương án xây dựng nhà ở và các công trình công cộng cho người lao động trong khu công nghiệp.

2. Bộ Tài chính hướng dẫn Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư của dự án theo thẩm quyền.

Điều 3. Điều khoản thi hành      

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tưóng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, CT;
- UBND tỉnh Hưng Yên;
- Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH,
KTTH, QHĐP, TGD cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (3b). khanh

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

 

thuộc tính Quyết định 975/QĐ-TTg

Quyết định 975/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Minh Quang, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:975/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:05/08/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Công nghiệp , Xây dựng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh dự án KCN Minh Quang tại Hưng Yên

Ngày 05/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 975/QĐ-TTg điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Minh Quang, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Dự án có quy mô 150 ha, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan liên quan đề nghị Nhà đầu tư xác định chính xác tổng vốn đầu tư của Dự án, đảm bảo phù hợp với diện tích thực hiện Dự án.

Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên và các cơ quan chức năng tỉnh có trách nhiệm giám sát góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư, kể cả trong trường hợp doanh nghiệp không chỉ thực hiện 01 Dự án này; thu hút đầu tư vào KCN phải phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/8/2019.

Xem chi tiết Quyết định 975/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi