Pháp lệnh 01/2018/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
-------

Pháp lệnh số: 01/2018/UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2018

PHÁP LỆNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 04 PHÁP LỆNH

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 74/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV;

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch của Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng số 02/2008/PL-UBTVQH12, Pháp lệnh Quản lý thị trường số 11/2016/UBTVQH13, Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 như sau:
“1. Tiết lộ bí mật nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng trong quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, kết quả khoa học, công nghệ có liên quan đến công nghiệp quốc phòng, nhiệm vụ sản xuất sản phẩm phục vụ quốc phòng, an ninh.”.
2. Sửa đổi, bổ sung Chương III như sau:
 “Chương III
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
Điều 12. Kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng
1. Kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng phải tuân thủ nguyên tắc được quy định tại Điều 4 Pháp lệnh này và đáp ứng các yêu cầu sau đây:
a) Khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng và nguồn lực của đất nước để xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự ngày càng hiện đại, tiên tiến;
b) Bảo đảm cân đối, đồng bộ, có quy mô hợp lý, được bố trí phù hợp tại các địa bàn chiến lược;
c) Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
2. Căn cứ để xây dựng kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng bao gồm:
a) Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;
b) Chiến lược bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự cho lực lượng vũ trang nhân dân;
c) Quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng;
d) Kế hoạch phát triển công nghiệp quốc gia, khả năng cân đối các nguồn lực đầu tư của Nhà nước cho xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng.
3. Nội dung kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng bao gồm:
a) Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, dự án trọng điểm;
b) Tổ chức hệ thống cơ sở công nghiệp quốc phòng;
c) Cân đối các nguồn lực, điều kiện bảo đảm, giải pháp thực hiện.
Điều 13. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng
1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng.
2. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Tài chính và cơ quan nhà nước có liên quan xây dựng kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Điều 14. Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, dự án đầu tư về công nghiệp quốc phòng
Căn cứ vào quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Tài chính và cơ quan nhà nước có liên quan xây dựng chương trình, dự án đầu tư về công nghiệp quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định và tổ chức thực hiện.
Điều 15. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư về công nghiệp quốc phòng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Bộ Tài chính và bộ, ngành có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng trong quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng, kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư về công nghiệp quốc phòng.”.
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau:
“Điều 19. Đất phục vụ công nghiệp quốc phòng
1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng trong đó có đất phục vụ công nghiệp quốc phòng.
2. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng trong đó có đất phục vụ xây dựng và phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện.”.
4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 24 như sau:
2. Xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, kế hoạch, nhiệm vụ về công nghiệp quốc phòng, nội dung xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng trong quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng.”.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 4 của Pháp lệnh Quản lý thị trường
Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 4 như sau:
“a) Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển lực lượng Quản lý thị trường;”.
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 24 của Pháp lệnh Thư viện
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 24 như sau:
“1. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển các loại hình thư viện; tổ chức lập phương án phát triển mạng lưới thư viện trong quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao và các quy hoạch khác có liên quan;”.
Điều 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2khoản 3 Điều 34a của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 34a như sau:
 “2. Tổ chức lập quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch; tổ chức quản lý hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng;
3. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng phương án xác định các công trình ghi công liệt sĩ trong các quy hoạch có liên quan; quy định về công tác quản lý các công trình ghi công liệt sĩ;”.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2018

TM.UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHỦ TỊCH

Đã ký: Nguyễn Thị Kim Ngân

VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC

Số: 33/SY-VPCTN

SAO Y BẢN CHÍNH

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

KT. CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

PHẠM THANH HÀ

| KT. CHỦ NHIỆM CHPHÓ

Thuộc tính văn bản
Pháp lệnh 01/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 01/2018/UBTVQH14 Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 22/12/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng , Hành chính
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE NATIONAL ASSEMBLY STANDING COMMITTEE

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 01/2018/UBTVQH14

 

Hanoi, December 22, 2018

 

ORDINANCE

Amending and Supplementing a Number of Planning-Related Articles of 4 Ordinances[1]

 

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the National Assembly’s Resolution No. 74/2018/QH14 of November 20, 2018, on the sixth session of the XIVth National Assembly;

The National Assembly Standing Committee promulgates the Ordinance Amending and Supplementing a Number of Planning-Related Articles of Ordinance No. 02/2018/PL-UBTVQH12 on Defense Industry, Ordinance No. 11/2016/UBTVQH13 on Market Surveillance; Ordinance No. 31/2000/PL-UBTVQH10 on Library, and Ordinance No. 26/2005/PL-UBTVQH11, on Preferential  Treatment of  People with Meritorious Services to the Revolution, of which a number of articles were amended and supplemented under Ordinance No. 04/2012/UBTVQH13.

 

Article 1. To amend and supplement a number of articles of the Ordinance on Defense Industry

1. To amend and supplement Clause 1, Article 6 as follows:

“1. Disclosing state secrets on building and development of the defense industry in the master plan on the system of defense works, military zones, ammunition depots, and defense industry, plans on building and development of the defense industry, scientific and technological results related to the defense industry, and tasks on product manufacturing serving national defense and security.”.

2. To amend and supplement Chapter III as follows:

“Chapter III

PLANS ON BUILDING AND DEVELOPMENT OF THE DEFENSE INDUSTRY

Article 12. Plans on building and development of the defense industry

1. Defense industry building and development plans must adhere to the principles defined in Article 4 of this Ordinance and meet the following requirements:

a/ Efficiently exploiting and using all national potentials and resources for building and development of the defense industry; supplying increasingly modern and advanced weapons and military technical equipment;

b/ Ensuring the balance, synchronism, rational scale and proper arrangement in strategic geographical areas;

c/ Being in line with national socio-economic development plans.

2. Grounds for formulation of plans on building and development of the defense industry:

a/ National defense and security tasks and socio-economic development tasks of the country;

b/ Strategies on sufficient supply of weapons and military technical equipment for the people’s armed forces;

c/ The master plan on the system of defense works, military zones, ammunition depots, and defense industry;

d/ The national industrial development plan, and the State’s capability to balance investment resources for building and development of the defense industry.

3. A plan on building and development of the defense industry must have the following contents:

a/ Definition of objectives, tasks, programs and key projects;

b/ Organization of the system of defense industrial establishments;

c/ Balance of resources, and implementation conditions and solutions.

Article 13. Competence to approve plans on building and development of the defense industry
 

[1] Công Báo Nos 35-36 (10/01/2019)

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!