Quyết định 964/QÐ-BVHTTDL 2022 Kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 964/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 964/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:964/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:25/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch đánh giá thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế vùng miền núi

Ngày 25/4/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 964/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG 1719).

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG 1719 và Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” (Dự án 6) là các đối tượng kiểm tra, giám sát, đánh giá.

Với công tác kiểm tra, giám sát, thời gian thực hiện theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Với công tác đánh giá, đánh giá giữa kỳ ở năm thứ 3 của kỳ kế hoạch giai đoạn 5 năm; đánh giá kết thúc giai đoạn hay đánh giá 5 năm; đánh giá theo chủ đề, đánh giá đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Với Dự án 6, thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện dự án theo phân cấp, việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư, việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư và năng lực quản lý đầu tư theo phân cấp; tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng dân tộc thiểu số, khách du lịch, tổ chức, doanh nghiệp ở địa phương trong triển khai Dự án 6;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 964/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO DU LỊCH

__________

Số: 964/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Ủy ban Dân tộc;

- UBND các tỉnh/TP trực thuộc TƯ;

- Các Sở: VHTTDL, VHTT, VHTTTTDL, DL (để thực hiện);

- Các Tổng cục: TDTT, DL;

- Các Cục: VHCS, DSVH;

- Các Vụ: KHTC, TV;

- Lưu: VT, VHDT, M(115).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO DU LỊCH

___________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

KẾ HOẠCH CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

(Kèm theo Quyết định số 964/QĐ-BVHTTDL ngày 25/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

____________

 

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG 1719 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại địa phương được phân công và Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” (gọi tắt là Dự án 6);

- Kiểm tra, đánh giá công tác huy động và sử dụng các nguồn lực để thực hiện các chính sách thực hiện Chương trình MTQG 1719; đánh giá hiệu quả, sử dụng các nguồn lực của nhà nước, xã hội đối với mục tiêu thuộc Chương trình MTQG 1719 và Dự án 6;

- Trên cơ sở kiểm tra, giám sát, xác định được mức độ đạt được theo mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể so với kế hoạch đề ra; phát hiện và kịp thời kiến nghị xử lý những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.

2. Yêu cầu

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá trực tiếp tại cơ sở; các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu và các điều kiện để công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện đúng tiến độ, yêu cầu;

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong quá trình kiểm tra, giám sát, đánh giá; bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch;

- Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá được thực hiện thường xuyên theo định kỳ hoặc đột xuất đảm bảo thời gian, nội dung theo quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG, QUY TRÌNH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ

1. Đối tượng kiểm tra, giám sát, đánh giá

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG 1719 và Dự án 6.

2. Quy trình kiểm tra, giám sát, đánh giá

Quy trình hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá được thực hiện theo Nghị định quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Thông tư hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG 1719 và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

3. Thời gian

- Đối với công tác kiểm tra, giám sát: Thời gian thực hiện theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Đối với công tác đánh giá: Đánh giá giữa kỳ ở năm thứ 3 của kỳ kế hoạch giai đoạn 5 năm; đánh giá kết thúc giai đoạn hay đánh giá 5 năm; đánh giá theo chủ đề, đánh giá đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4. Địa điểm thực hiện

Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá được phân công tại Quyết định ban hành Chương trình công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ Công tác về Chương trình MTQG 1719 và Kế hoạch hàng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Về Chương trình MTQG 1719

- Thường xuyên, định kỳ tổ chức và tham gia các đoàn kiểm tra ở các địa phương được Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (Ban Chỉ đạo Trung ương) và Tổ Công tác về Chương trình MTQG 1719 phân công; giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG 1719 theo lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.

- Phối hợp chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá theo phân công, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ Công tác về Chương trình MTQG 1719;

- Kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ Công tác về Chương trình MTQG 1719 về tình hình, kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình.

2. Về Dự án 6

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát các nội dung về: xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện dự án theo phân cấp; lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư; công tác truyền thông, tăng cường năng lực quản lý, thực hiện nội dung, hoạt động nhiệm vụ thành phần; xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện và công tác tổ chức, điều phối thực hiện dự án ở các cấp; kết quả thực hiện các nhiệm vụ thành phần của dự án; thực hiện kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, kết quả giải ngân, huy động các nguồn lực; khó khăn, vướng mắc phát sinh và kết quả xử lý.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư và năng lực quản lý đầu tư theo phân cấp;

- Tổ chức các hội nghị hướng dẫn, tập huấn chuyên môn nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, đánh giá cho các địa phương;

- Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng các dân tộc thiểu số, khách du lịch và các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động ở địa phương trong triển khai thực hiện Dự án 6;

- Đánh giá công tác quản lý Chương trình MTQG 1719 trong năm thực hiện, cụ thể: hiệu quả điều hành thực hiện Chương trình MTQG 1719 ở các cấp; kết quả xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, điều hành Chương trình MTQG 1719; hoạt động truyền thông, thông tin theo dõi, giám sát, đánh giá Chương trình MTQG 1719; tình hình huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG 1719 trong năm thực hiện; mức độ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình MTQG 1719 so với kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động giám sát của cộng đồng trong quá trình triển khai thực hiện Dự án 6; hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách của Chương trình MTQG 1719 theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ Công tác về Chương trình MTQG 1719;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG 1719 theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ Công tác về Chương trình MTQG 1719;

- Tổ chức tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Dự án 6.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch từ nguồn ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 2025 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Phân công trách nhiệm

2.1. Vụ Văn hoá dân tộc

- Chủ trì tham mưu xây dựng, ban hành kế hoạch thanh kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 và Dự án 6 hàng năm theo quy định, đảm bảo tiến độ và hiệu quả theo Kế hoạch đã được phê duyệt;

- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG 1719 và Dự án 6; kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG 1719 và Dự án 6;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính lập dự toán kinh phí hàng năm triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG 1719 và Dự án 6 theo Kế hoạch được phê duyệt.

2.2. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Phối hợp xây dựng Kế hoạch, thẩm định dự toán kinh phí và hướng dẫn triển khai theo quy định.

2.3. Văn phòng Bộ: Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán theo quy định. Bố trí phương tiện đi lại trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

2.4. Tổ giúp việc Dự án 6: Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong quá trình kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Dự án 6 và Chương trình MTQG 1719.

2.5. Các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ Kế hoạch, Tài chính triển khai các nhiệm vụ theo quy định.

2.6. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đơn vị được kiểm tra) chuẩn bị báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu và bố trí các điều kiện cần thiết để công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Dự án 6 và Chương trình MTQG 1719 đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG 1719 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, Thủ trưởng các đơn vị kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ (qua Vụ Văn hóa dân tộc) để xem xét, quyết định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 04/2024/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Thông tư 04/2024/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Quyết định 533/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong các đô thị bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 533/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong các đô thị bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh

Giao thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

×
×
×
Vui lòng đợi