Thông tư 06/2006/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

 CỦA BỘ TƯ PHÁP SỐ 06/2006/TT-BTP NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2006
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC
ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TẠI TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, TÀI SẢN CỦA CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA
GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC BỘ TƯ PHÁP

 

 

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm,

Nhằm đảm bảo thống nhất trong việc thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp như sau:

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Phạm vi áp dụng

Thông tư này hướng dẫn về các vấn đề sau đây:

1.1. Thẩm quyền, nhiệm vụ và quyền hạn của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản (sau đây gọi là Trung tâm Đăng ký) của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp trong việc đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm;

1.2. Trình tự, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm được thực hiện tại các Trung tâm Đăng ký.

Thông tư này không hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm thông qua phương tiện điện tử.

2. Các trường hợp đăng ký tại Trung tâm Đăng ký

2.1. Các trường hợp đăng ký tại Trung tâm Đăng ký bao gồm:

a. Việc thế chấp tài sản, bao gồm cả thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai (sau đây gọi chung là giao dịch bảo đảm);

b. Thay đổi, sửa chữa sai sót, gia hạn, xóa đăng ký thế chấp tài sản nêu tại điểm 2.1.a khoản này;

c. Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm đối với giao dịch bảo đảm đã được đăng ký;

d. Các trường hợp đăng ký khác, nếu pháp luật có quy định.

2.2. Tài sảm bảo đảm thuộc các trường hợp nêu tại điểm 2.1 khoản này là các tài sản sau đây, trừ tàu bay, tàu biển, quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình kiến trúc khác, cây rừng, cây lâu năm:

a. Ô tô, xe máy, các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khác; các phương tiện giao thông đường sắt;

b. Tàu cá; các phương tiện giao thông đường thủy nội địa;

c. Máy móc, thiết bị, dây truyền sản xuất, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng, các hàng hóa khác, kim khí quý, đá quý;

d. Tiền Việt Nam, ngoại tệ;

đ. Cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, séc và các loại giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật, trị giá được thành tiền và được phép giao dịch;

e. Quyền tài sản phát sinh từ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng; quyền đòi nợ, các quyền tài sản khác thuộc sở hữu của bên bảo đảm phát sinh từ hợp đồng hoặc từ các căn cứ pháp lý khác;

g. Quyền tài sản đối với phần vốn góp trong doanh nghiệp;

h. Quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật;

i. Lợi tức, quyền được nhận số tiền bảo hiểm đối với tài sản bảo đảm hoặc các lợi ích khác thu được từ tài sản bảo đảm nêu tại điểm 2.2 khoản này;

k. Các động sản khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Dân sự;

l. Các tài sản gắn liền với đất quy định tại Khoản 3 Mục I Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

3. Phạm vi thẩm quyền của Trung tâm Đăng ký

3.1. Trung tâm Đăng ký được thành lập tại một số địa phương theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thẩm quyền đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức trong phạm vi cả nước, không phân biệt thẩm quyền theo địa giới hành chính nơi Trung tâm Đăng ký đặt trụ sở.

Cá nhân, tổ chức quy định tại Khoản 6 Mục này có quyền lựa chọn yêu cầu một trong các Trung tâm Đăng ký thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm.

Mọi cá nhân, tổ chức có quyền lựa chọn yêu cầu một trong các Trung tâm Đăng ký cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.

3.2. Việc đăng ký, cung cấp thông tin tại các Trung tâm Đăng ký có giá trị pháp lý như nhau.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Đăng ký trong việc đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

4.1. Trung tâm Đăng ký có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây trong việc đăng ký giao dịch bảo đảm:

a. Đăng ký các trường hợp quy định tại Khoản 2 Mục này;

b. Chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký, đăng ký gia hạn giao dịch bảo đảm, sửa chữa sai sót, xóa đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm; cấp bản sao các văn bản có chứng nhận nêu trên;

c. Thông báo cho các bên cùng nhận bảo đảm về việc xử lý tài sản bảo đảm;

d. Thu lệ phí đăng ký;

đ. Từ chối tiếp nhận đơn yêu cầu và nêu rõ lý do từ chối khi có một trong các căn cứ quy định tại điểm 10.1 Khoản 10 Mục này;

e. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu, bảo quản các thông tin đã được đăng ký;

g. Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

4.2. Trung tâm Đăng ký có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây trong việc cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm:

a. Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm được lữu giữ trong Hệ thống dữ liệu quốc gia các giao dịch bảo đảm;

b. Thu phí cung cấp thông tin;

c. Từ chối cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm khi có một trong các căn cứ quy định tại điểm 10.2 Khoản 10 Mục này.

5. Trách nhiệm của Đăng ký viên

5.1. Thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin theo đúng thời hạn, trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư này.

5.2. Đăng ký chính xác các nội dung đã kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký.

5.3. Trong trường hợp Đăng ký viên đăng ký không chính xác các nội dung đã kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của viên chức.

6. Người yêu cầu đăng ký

6.1. Người yêu cầu đăng ký có thể là bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm hoặc Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản của bên nhận bảo đảm là doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản hoặc người được một trong các chủ thể này ủy quyền. Trong trường hợp thay đổi bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm, thì bên bảo đảm mới, bên nhận bảo đảm mới cũng có thể là người yêu cầu đăng ký thay đổi đó.

6.2. Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền thì phải nộp văn bản ủy quyền (bản chính) khi yêu cầu đăng ký, trừ các trường hợp sau đây:

a. Pháp nhân ủy quyền cho chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành của pháp nhân đó yêu cầu đăng ký;

b. Bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm bao gồm nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau ủy quyền cho một người trong số đó yêu cầu đăng ký;

c. Người được ủy quyền yêu cầu đăng ký là khách hàng thường xuyên của Trung tâm Đăng ký.

7. Trách nhiệm của người yêu cầu đăng ký

7.1. Người yêu cầu đăng ký phải kê khai đầy đủ các mục thuộc diện phải kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư này. Nội dung kê khai phải chính xác, đúng sự thật, đúng thỏa thuận của các bên về giao dịch bảo đảm.

7.2. Trường hợp người yêu cầu đăng ký kê khai các nội dung không chính xác, không đúng sự thật, không đúng thỏa thuận của các bên về giao dịch bảo đảm mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại. Các bên tham gia giao dịch bảo đảm tự chịu trách nhiệm về việc giao dịch đó có nội dung vi phạm pháp luật.

7.3. Người yêu cầu đăng ký phải nộp lệ phí đăng ký.

 

 

8. Thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm

8.1. Thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm là thời điểm Trung tâm Đăng ký nhận Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm hợp lệ.

8.2. Thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm trong các trường hợp dưới đây được tính như sau:

a. Trường hợp người yêu cầu đăng ký có đơn yêu cầu sửa chữa sai sót trong đơn về tên, số của giấy tờ xác định tư cách pháp lý của bên bảo đảm hoặc kê khai không đúng theo hướng dẫn tại Khoản 9 Mục này thì thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm là thời điểm Trung tâm Đăng ký nhận đơn yêu cầu sửa chữa sai sót hợp lệ;

b. Trường hợp người yêu cầu đăng ký có đơn yêu cầu sửa chữa sai sót trong đơn về tài sản bảo đảm thì thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm đối với phần tài sản đó là thời điểm Trung tâm Đăng ký nhận Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót hợp lệ;

c. Trường hợp người yêu cầu đăng ký có đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký thì thời điểm đăng ký thay đổi vẫn là thời điểm cơ quan đăng ký nhận đơn theo quy định tại điểm 8.1 khoản này; nếu yêu cầu đăng ký bổ sung tài sản bảo đảm thì thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm đối với phần tài sản bổ sung đó là thời điểm Trung tâm Đăng ký nhận Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký hợp lệ;

d. Trường hợp người yêu cầu đăng ký có đơn yêu cầu sửa chữa sai sót do lỗi của Đăng ký viên thì thời điểm đăng ký là thời điểm cơ quan đăng ký nhận đơn theo quy định tại điểm 8.1 khoản này.

8.3. Thời điểm nhận đơn yêu cầu đăng ký được xác định như sau:

a. Trong trường hợp đơn được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện thì thời điểm đăng ký là thời điểm Trung tâm Đăng ký nhận đơn;

b. Trong trường hợp đơn được gửi qua fax trong giờ làm việc của Trung tâm Đăng ký thì thời điểm đăng ký là thời điểm đơn được nhận qua fax; nếu đơn được gửi qua fax ngoài giờ làm việc của Trung tâm Đăng ký thì thời điểm đăng ký là thời điểm bắt đầu buổi làm việc tiếp theo.

8.4. Đơn yêu cầu đăng ký hợp lệ là đơn được kê khai đầy đủ các nội dung tại các mục thuộc diện phải kê khai.

9. Hướng dẫn kê khai đơn yêu cầu đăng ký

9.1. Đối với cá nhân là công dân Việt Nam: kê khai đầy đủ họ và tên theo Chứng minh nhân dân; số Chứng minh nhân dân hoặc một trong những loại giấy tờ sau đây, nếu không có Chứng minh nhân dân:

a. Chứng minh sỹ quan, chứng minh quân đội;

b. Giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân, Giấy chứng minh an ninh nhân dân, Giấy chứng nhận công nhân, nhân viên trong lực lượng Công an nhân dân.

9.2. Đối với cá nhân là người nước ngoài: kê khai đầy đủ họ và tên theo Hộ chiếu; số Hộ chiếu.

9.3. Đối với cá nhân là người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam: kê khai đầy đủ họ và tên theo Thẻ thường trú; số Thẻ thường trú.

9.4. Đối với tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam:

a. Đối với pháp nhân có đăng ký kinh doanh: kê khai tên theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

b. Đối với pháp nhân không có đăng ký kinh doanh: kê khai tên theo Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), số Quyết định thành lập hoặc số Giấy phép đầu tư.

c. Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành ký kết giao dịch bảo đảm theo ủy quyền của pháp nhân: kê khai về pháp nhân đó là bên tham gia giao dịch bảo đảm theo hướng dẫn tại các điểm 9.4.a và 9.4.b của khoản này; không bắt buộc kê khai về chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành đã ký kết giao dịch bảo đảm theo ủy quyền.

Trong trường hợp tổ chức ký kết giao dịch bảo đảm là chi nhánh, sở giao dịch, phòng giao dịch hoặc đơn vị trực thuộc khác của tổ chức tín dụng thì chỉ cần kê khai về chi nhánh, sở giao dịch, phòng giao dịch hoặc đơn vị trực thuộc đó.

d. Đối với hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân hoặc tổ chức khác không có tư cách pháp nhân (trừ chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành của pháp nhân) ký kết giao dịch bảo đảm: kê khai về bên tham gia giao dịch bảo đảm là chủ hộ, chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức theo hướng dẫn tại các điểm 9.1, 9.2 và 9.3 của khoản này; không bắt buộc kê khai về hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân hoặc tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.

9.5. Đối với tổ chức được thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài:

Kê khai tên được đăng ký tại cơ quan nước ngoài có thẩm quyền và kê khai loại giấy chứng nhận, giấy đăng ký thành lập hoặc hoạt động theo quy định pháp luật nước đó, nếu có. Trong trường hợp tên được đăng ký của tổ chức không viết bằng chữ La tinh thì kê khai tên giao dịch bằng tiếng Anh.

9.6. Thông tin được kê khai theo các loại giấy tờ quy định tại các điểm 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 và 9.5 của khoản này (sau đây gọi chung là giấy tờ xác định tư cách pháp lý) phải đầy đủ, chính xác theo đúng nội dung ghi trên các giấy tờ đó, không được viết tắt khi kê khai tên của các bên tham gia giao dịch bảo đảm.

Người yêu cầu đăng ký không kê khai theo các giấy tờ khác, ngoài các loại giấy tờ xác định tư cách pháp lý.

9.7. Ký Đơn yêu cầu đăng ký:

a. Đơn yêu cầu đăng ký phải có đầy đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là các bên tham gia giao dịch bảo đảm hoặc người được tổ chức, cá nhân đó ủy quyền; của Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản hoặc người được ủy quyền, trong trường hợp Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản là người yêu cầu đăng ký.

b. Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần có chữ ký, con dấu (nếu có) của một trong các bên tham gia giao dịch bảo đảm hoặc người được bên này ủy quyền, nếu một trong các bên không chịu ký vào Đơn yêu cầu đăng ký. Trong trường hợp này người yêu cầu đăng ký nộp văn bản về giao dịch bảo đảm kèm theo Đơn yêu cầu đăng ký.

c. Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của bên nhận bảo đảm hoặc người được bên nhận bảo đảm ủy quyền yêu cầu đăng ký trong trường hợp yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký về bên nhận bảo đảm, sửa chữa sai sót về bên nhận bảo đảm, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, xóa đăng ký giao dịch bảo đảm.

10. Các trường hợp từ chối đăng ký, từ chối cung cấp thông tin

10.1. Trung tâm Đăng ký từ chối đăng ký khi có một trong các căn cứ sau đây:

a. Đơn yêu cầu đăng ký không hợp lệ;

b. Khi phát hiện đơn yêu cầu đăng ký trùng lặp với đơn đã tiếp nhận trước đó;

c. Kê khai về nội dung đã đăng ký trong đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký, đơn yêu cầu sửa chữa sai sót, đơn yêu cầu đăng ký gia hạn, đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, đơn yêu cầu xóa đăng ký không phù hợp với thông tin lưu giữ tại Trung tâm Đăng ký;

d. Đơn yêu cầu đăng ký được gửi qua fax, nhưng người yêu cầu đăng ký không phải là khách hàng thường xuyên của Trung tâm Đăng ký;

đ. Yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký, yêu cầu sửa chữa sai sót, yêu cầu đăng ký gia hạn, yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm đối với giao dịch bảo đảm đã bị xóa đăng ký;

e. Yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm không thuộc thẩm quyền của Trung tâm Đăng ký theo quy định tại Khoản 2 Mục I của Thông tư này;

g. Người yêu cầu đăng ký không nộp lệ phí.

10.2. Trung tâm Đăng ký từ chối cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm khi có một trong các căn cứ sau đây:

a. Đơn yêu cầu cung cấp thông tin không hợp lệ:

 Đơn yêu cầu cung cấp thông tin không hợp lệ là đơn không có đủ nội dung thuộc diện phải kê khai theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư này;

b. Đơn yêu cầu cung cấp thông tin được gửi qua fax, nhưng người yêu cầu không phải là khách hàng thường xuyên của Trung tâm Đăng ký;

c. Người yêu cầu cung cấp thông tin không nộp phí cung cấp thông tin.

11. Phương thức nộp đơn yêu cầu đăng ký, đơn yêu cầu cung cấp thông tin, lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin

11.1. Người yêu cầu đăng ký, người yêu cầu cung cấp thông tin nộp đơn theo một trong các phương thức sau đây:

a. Nộp đơn trực tiếp tại Trung tâm Đăng ký;

b. Gửi đơn qua đường bưu điện;

c. Gửi đơn qua fax. Việc gửi đơn qua fax chỉ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân là khách hàng thường xuyên của Trung tâm Đăng ký.

Đối với đơn có nội dung tương đối dài thì đồng thời với việc gửi đơn theo các phương thức nêu trên, người yêu cầu đăng ký có thể gửi kèm theo bản ghi điện tử của đơn yêu cầu đăng ký đó.

11.2. Người yêu cầu đăng ký, người yêu cầu cung cấp thông tin nộp lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin theo một trong các phương thức sau đây:

a. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Đăng ký khi đơn yêu cầu đăng ký, đơn yêu cầu cung cấp thông tin được Trung tâm Đăng ký tiếp nhận;

b. Chuyển tiền thông qua dịch vụ chuyển tiền của bưu điện và gửi giấy chuyển tiền khi nộp đơn yêu cầu đăng ký, đơn yêu cầu cung cấp thông tin;

c. Chuyển tiền vào tài khoản Trung tâm Đăng ký nơi tiếp nhận đơn và gửi cho Trung tâm Đăng ký chứng từ xác nhận việc chuyển khoản khi nộp đơn yêu cầu đăng ký, đơn yêu cầu cung cấp thông tin;

d. Thanh toán ủy nhiệm thu, thanh toán ủy nhiệm chi qua ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước hoặc thanh toán từ số tiền tạm ứng đã nộp vào tài khoản của Trung tâm Đăng ký, nếu người yêu cầu đăng ký, người yêu cầu cung cấp thông tin là khách hàng thường xuyên của Trung tâm Đăng ký.

Trong trường hợp thanh toán theo phương thức ủy nhiệm thu hoặc ủy nhiệm chi thì việc nộp lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin được thực hiện theo thông báo thanh toán định kỳ hàng tháng của Trung tâm Đăng ký. Khách hàng thường xuyên phải thanh toán đầy đủ lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin hàng tháng chậm nhất vào ngày 25 của tháng kế tiếp.

12. Khách hàng thường xuyên của Trung tâm Đăng ký

12.1. Nếu tổ chức, cá nhân muốn trở thành khách hàng thường xuyên của Trung tâm Đăng ký thì nộp hồ sơ gồm có các giấy tờ sau đây đến Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Cục Đăng ký):

a. Đơn yêu cầu đăng ký khách hàng thường xuyên theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này;

b. Bản gốc giấy tờ xác định tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký theo hướng dẫn tại Khoản 9 mục I của Thông tư này hoặc nộp bản sao giấy tờ đó có xác nhận của cơ quan đã cấp hoặc có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công chứng; trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, thì chỉ cần xuất trình bản gốc giấy tờ xác định tư cách pháp lý.

12.2. Cục Đăng ký xem xét, quyết định công nhận tư cách khách hàng thường xuyên của người yêu cầu đăng ký trong thời hạn một ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký khách hàng thường xuyên hợp lệ và cấp Mã số khách hàng thường xuyên để giao dịch với Trung tâm Đăng ký và kê khai khi yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin.

12.3. Cục Đăng ký từ chối yêu cầu đăng ký khách hàng thường xuyên khi hồ sơ yêu cầu đăng ký không hợp lệ.

12.4. Tổ chức có quyền yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin với tư cách là khách hàng thường xuyên kể từ thời điểm Cục Đăng ký quyết định công nhận tư cách khách hàng thường xuyên của tổ chức đó.

Cá nhân có quyền yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin với tư cách là khách hàng thường xuyên kể từ thời điểm nộp đủ số tiền tạm ứng vào tài khoản của Trung tâm Đăng ký, nơi lựa chọn đăng ký giao dịch bảo đảm, yêu cầu cung cấp thông tin.

12.5. Khách hàng thường xuyên phải thực hiện đăng ký thay đổi trong trường hợp tên, giấy tờ xác định tư cách pháp lý của khách hàng thường xuyên hoặc các thông tin khác đã đăng ký có sự thay đổi hoặc có sai sót khi kê khai. Hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi bao gồm:

a. Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi thông tin về khách hàng thường xuyên;

b. Giấy tờ nêu tại điểm 12.1.b khoản này để chứng minh sự thay đổi hoặc sai sót khi kê khai.

13. Thời hạn giải quyết việc đăng ký

Trung tâm Đăng ký có trách nhiệm giải quyết việc đăng ký ngay sau khi nhận đơn hoặc trong ngày làm việc; nếu Trung tâm Đăng ký nhận đơn sau ba (03) giờ chiều, thì việc giải quyết đăng ký được hoàn thành trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết việc đăng ký, thì cũng không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu đăng ký hợp lệ.

 

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

 

1. Người yêu cầu đăng ký nộp Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, lệ phí đăng ký theo một trong các phương thức nêu tại Khoản 11 Mục I Thông tư này.

2. Sau khi nhận đơn yêu cầu đăng ký, Đăng ký viên kiểm tra và ghi thời điểm nhận đơn (giờ, phút, ngày, tháng, năm), nếu đơn yêu cầu đăng ký không thuộc một trong các trường hợp từ chối đăng ký quy định tại điểm 10.1 Khoản 10 Mục I của Thông tư này. Trong trường hợp đơn được nộp trực tiếp tại Trung tâm Đăng ký thì Đăng ký viên cấp cho người yêu cầu đăng ký giấy hẹn trả kết quả đăng ký, trừ khi đơn yêu cầu đăng ký được giải quyết ngay.

Nếu có một trong các căn cứ quy định tại điểm 10.1 Khoản 10 Mục I của Thông tư này thì Đăng ký viên từ chối đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định. Việc từ chối đăng ký phải được lập thành văn bản gửi cho người yêu cầu đăng ký trong đó nêu rõ lý do từ chối.

3. Đăng ký viên phải kịp thời nhập các nội dung kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký vào Hệ thống dữ liệu. Trong thời hạn giải quyết việc đăng ký quy định tại Khoản 13 Mục I của Thông tư này, Đăng ký viên gửi cho người yêu cầu đăng ký bản sao đơn yêu cầu có chứng nhận về việc đăng ký giao dịch bảo đảm.

4. Trong trường hợp cá nhân, tổ chức yêu cầu đăng ký đồng thời yêu cầu cung cấp thông tin dưới hình thức Danh mục các giao dịch bảo đảm hoặc văn bản tổng hợp thông tin về các giao dịchh bảo đảm thì Đăng ký viên cung cấp thông tin theo hướng dẫn tại Mục IX của Thông tư này. Văn bản cung cấp thông tin được gửi kèm theo bản sao đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm. Người yêu cầu đăng ký phải trả phí cung cấp thông tin theo quy định của liên bộ Tài chính và Tư pháp.

5. Bản sao Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký được trao trực tiếp tại Trung tâm Đăng ký, nơi đã nhận đơn đó hoặc gửi thông qua dịch vụ gửi thư có bảo đảm của bưu điện, tùy theo yêu cầu của người yêu cầu đăng ký.

 

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG
GIAO DỊCH BẢO ĐẢM ĐÃ ĐĂNG KÝ

 

1. Trong thời hạn còn hiệu lực của việc đăng ký, người yêu cầu đăng ký nộp Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký khi có một trong các căn cứ sau đây:

a. Thay đổi tên, số của giấy tờ xác định tư cách pháp lý của bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm;

b. Thay đổi bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm; thay đổi về địa chỉ của một hoặc các bên đó;

c. Rút bớt, thay thế hoặc bổ sung tài sản bảo đảm;

d. Thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm;

đ. Thay đổi các nội dung khác đã đăng ký.

2. Việc nộp đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, lệ phí đăng ký thay đổi được thực hiện theo một trong các phương thức nêu tại Khoản 11 Mục I của Thông tư này.

3. Sau khi nhận đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, Đăng ký viên thực hiện các công việc theo quy định tại Khoản 2 Mục II của Thông tư này.

4. Đăng ký viên phải kịp thời nhập các nội dung kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký thay đổi vào Hệ thống dữ liệu. Trong thời hạn giải quyết việc đăng ký quy định tại Khoản 13 Mục I của Thông tư này, Đăng ký viên gửi cho người yêu cầu đăng ký bảo sao đơn yêu cầu có chứng nhận về việc đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm. Trong trường hợp đơn yêu cầu đăng ký thay đổi chỉ có chữ ký, con dấu (nếu có) của bên bảo đảm hoặc người được bên bảo đảm ủy quyền theo hướng dẫn tại điểm 9.7.b Khoản 9 Mục I của Thông tư này thì Đăng ký viên gửi cho bên nhận bảo đảm một (01) bản sao đơn nêu trên.

Việc cấp bản sao đơn yêu cầu đăng ký thay đổi có chứng nhận về việc đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký được thực hiện theo một trong các phương thức quy định tại Khoản 5 Mục II của Thông tư này.

 

IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIA HẠN

 

1. Trong thời hạn còn hiệu lực của việc đăng ký giao dịch bảo đảm mà cần gia hạn, thì người yêu cầu đăng ký nộp Đơn yêu cầu đăng ký gia hạn giao dịch bảo đảm đến Trung tâm Đăng ký để tiến hành đăng ký gia hạn.

2. Việc nộp đơn yêu cầu đăng ký gia hạn, lệ phí đăng ký gia hạn được thực hiện theo một trong các phương thức nêu tại Khoản 11 Mục I của Thông tư này.

3. Sau khi nhận đơn yêu cầu đăng ký gia hạn, Đăng ký viên thực hiện các công việc theo quy định tại Khoản 2 Mục II của Thông tư này.

4. Đăng ký viên phải kịp thời nhập các nội dung kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký gia hạn vào Hệ thống dữ liệu. Trong thời hạn giải quyết việc đăng ký quy định tại Khoản 13 Mục I của Thông tư này, Đăng ký viên gửi cho người yêu cầu đăng ký bảo sao đơn yêu cầu có chứng nhận về đăng ký gia hạn. Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký gia hạn là bên nhận bảo đảm, người được bên nhận bảo đảm quỷ quyền, thì Đăng ký viên gửi cho bên bảo đảm một (01) bản sao đơn nêu trên.

Việc cấp bản sao đơn yêu cầu đăng ký gia hạn giao dịch bảo đảm có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký được thực hiện theo một trong các phương thức quy định tại Khoản 5 Mục II của Thông tư này.

 

V. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SỬA CHỮA SAI SÓT

 

1. Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký phát hiện có sai sót trong đơn yêu cầu thì nộp đơn yêu cầu sửa chữa sai sót, lệ phí sửa chữa sai sót theo một trong các phương thức nêu tại Khoản 11 Mục I của Thông tư này.

2. Sau khi nhận đơn yêu cầu sửa chữa sai sót, Đăng ký viên thực hiện các công việc theo quy định tại Khoản 2 Mục II của Thông tư này.

3. Đăng ký viên phải kịp thời nhập các nội dung kê khai trong đơn yêu cầu sửa chữa sai sót vào Hệ thống dữ liệu. Trong thời hạn giải quyết việc sửa chữa sai sót quy định tại Khoản 13 Mục I của Thông tư này, Đăng ký viên gửi cho người yêu cầu đăng ký bản sao đơn yêu cầu có chứng nhận về việc sửa chữa sai sót.

Việc cấp bản sao đơn có chứng nhận sửa chữa sai sót được thực hiện theo một trong các phương thức quy định tại Khoản 5 Mục II của Thông tư này.

4. Trường hợp Đăng ký viên phát hiện có sai sót trong Hệ thống dữ liệu do lỗi của Đăng ký viên thì phải kịp thời báo cáo Giám đốc Trung tâm Đăng ký xem xét, quyết định việc chỉnh lý thông tin và giử văn bản thông báo về việc chỉnh lý thông tin đó cho người yêu cầu đăng ký.

 

 

VI. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÓA ĐĂNG KÝ

 

1. Trước ngày thời hạn đăng ký chấm dứt, người yêu cầu đăng ký nộp đơn yêu cầu xóa đăng ký trong các trường hợp sau đây:

a. Nghĩa vụ được bảo đảm chấm dứt;

b. Giao dịch bảo đảm được hủy bỏ hoặc thay thế bằng giao dịch bảo đảm khác;

c. Tài sản bảo đảm đã xử lý;

d. Theo thỏa thuận của các bên.

2. Việc nộp đơn yêu cầu xóa đăng ký được thực hiện theo quy định tại điểm 11.1 Khoản 11 Mục I của Thông tư này. Việc đăng ký giao dịch bảo đảm chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm cơ quan đăng ký nhận được Đơn yêu cầu xóa đăng ký giao dịch bảo đảm hợp lệ.

Người yêu cầu xóa đăng ký không phải nộp lệ phí.

3. Sau khi nhận đơn yêu cầu xóa đăng ký, Đăng ký viên thực hiện các công việc theo quy định tại Khoản 2 Mục II của Thông tư này.

4. Trong thời hạn giải quyết việc đăng ký quy định tại Khoản 13 Mục I của Thông tư này, Đăng ký viên gửi cho người yêu cầu đăng ký bản sao đơn yêu cầu có chứng nhận về việc xóa đăng ký. Trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên bảo đảm hoặc người được bên bảo đảm ủy quyền thì Đăng ký viên gửi cho bên nhận bảo đảm một (01) bản sao đơn yêu cầu xóa đăng ký đó.

Việc cấp bản sao đơn có chứng nhận xóa đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện theo một trong các phương thức quy định tại Khoản 5 Mục II của Thông tư này.

5. Khi chấm dứt thời hạn có hiệu lực của việc đăng ký mà người yêu cầu đăng ký không nộp Đơn yêu cầu xóa đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc Đơn yêu cầu đăng ký gia hạn giao dịch bảo đảm thì Trung tâm Đăng ký tự động xóa đăng ký.

 

VII. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VĂN BẢN THÔNG BÁO
VỀ VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

 

1. Việc nộp đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, lệ phí đăng ký được thực hiện theo một trong các phương thức nêu tại Khoản 11 Mục I của Thông tư này.

2. Sau khi nhận đơn yêu cầu đăng ký, Đăng ký viên thực hiện các công việc theo quy định tại Khoản 2 Mục II của Thông tư này.

3. Trong thời hạn giải quyết việc đăng ký quy định tại Khoản 13 Mục I của Thông tư này, Đăng ký viên gửi cho người yêu cầu đăng ký bản sao đơn yêu cầu có chứng nhận về việc đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm.

Việc gửi bản sao đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký được thực hiện theo một trong các phương thức quy định tại Khoản 5 Mục II của Thông tư này.

4. Trung tâm Đăng ký phải kịp thời thông báo về việc xử lý tài sản của bên bảo đảm cho các bên nhận bảo đảm có liên quan (nếu có) theo địa chỉ mà các bên kê khai khi yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm.

5. Căn cứ vào phạm vi tài sản bảo đảm đã được xử lý, các bên có liên quan thực hiện đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký (rút bớt tài sản bảo đảm) theo hướng dẫn tại Mục III của Thông tư này hoặc thực hiện việc xóa đăng ký giao dịch bảo đảm theo hướng dẫn tại Mục VI của Thông tư này.

 

VIII. CẤP BẢN SAO ĐƠN CÓ CHỨNG NHẬN CỦA
TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ

 

1. Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp bản sao đơn có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký phải nộp đơn yêu cầu theo một trong các phương thức nêu tại Khoản 11 Mục I của Thông tư này tới Trung tâm Đăng ký, nơi đã thực hiện việc chứng nhận đó.

2. Người yêu cầu cấp bản sao phải nộp phí cấp bản sao theo mức phí do pháp luật quy định.

3. Trong thời hạn giải quyết việc đăng ký quy định tại Khoản 13 Mục I của Thông tư này, Đăng ký viên cấp bản sao đơn có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Việc cấp bản sao được thực hiện theo một trong các phương thức quy định tại Khoản 5 mục II của Thông tư này.

 

IX. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ
GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

 

1. Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cung cấp thông tin về các giao dịch bảo đảm đã được đăng ký và lưu giữ trong Hệ thống dữ liệu quốc gia các giao dịch bảo đảm dưới các hình thức sau:

a. Danh mục các giao dịch bảo đảm (theo tên của bên bảo đảm): bao gồm thông tin về bên nhận bảo đảm, thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm, thời hạn có hiệu lực của việc đăng ký trong các giao dịch bảo đảm còn hiệu lực đăng ký tại thời điểm yêu cầu cung cấp thông tin (nếu có).

b. Văn bản tổng hợp thông tin về các giao dịch bảo đảm (theo tên của bên bảo đảm): bao gồm các thông tin nêu tại điểm a khoản này và các lần sửa đổi, bổ sung, sửa chữa sai sót nội dung đã đăng ký, tài sản bảo đảm đã đăng ký (nếu có).

2. Người yêu cầu cung cấp thông tin nộp đơn yêu cầu cung cấp thông tin và phí cung cấp thông tin cho Trung tâm Đăng ký. Việc nộp đơn yêu cầu cung cấp thông tin và phí cung cấp thông tin được thực hiện theo một trong các phương thức nêu tại Khoản 11 Mục I của Thông tư này.

Trường hợp có căn cứ từ chối cung cấp thông tin theo quy định tại điểm 10.2 Khoản 10 Mục I của Thông tư này thì Đăng ký viên từ chối cung cấp thông tin và hướng dẫn người yêu cầu cung cấp thông tin thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Việc lập văn bản từ chối cung cấp thông tin được thực hiện theo hướng dẫn về việc lập văn bản từ chối đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm quy định tại Khoản 2 Mục II của Thông tư này.

3. Trung tâm Đăng ký cấp Danh mục hoặc văn bản tổng hợp thông tin về các giao dịch bảo đảm cho người yêu cầu cung cấp thông tin ngay sau khi nhận được đơn yêu cầu hoặc trong ngày nhận đơn yêu cầu; trường hợp Trung tâm Đăng ký nhận được đơn yêu cầu cung cấp thông tin sau ba (03) giờ chiều, thì việc cung cấp thông tin được thực hiện trong ngày làm việc tiếp theo.

Việc cấp Danh mục hoặc văn bản tổng hợp thông tin về các giao dịch bảo đảm được thực hiện theo một trong các phương thức nêu tại Khoản 5 Mục II của Thông tư này.

 

X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Thông tư này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 01/2002/TT-BTP ngày 09 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và các Chi nhánh.

3. Việc cầm cố, bảo lãnh bằng tài sản đã được đăng ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành vẫn có hiệu lực theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm và không phải đăng ký lại theo quy định của Thông tư này.

Đối với việc cầm cố, bảo lãnh bằng tài sản thuộc thẩm quyền đăng ký của các Trung tâm Đăng ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, mà còn thời hạn thực hiện cấm cố, bảo lãnh, nhưng chưa đăng ký thì được đăng ký dưới hình thức thế chấp tài sản theo quy định của Thông tư này. Các bên không phải lập lại hợp đồng cầm cố, hợp đồng bảo lãnh bằng tài sản thành hợp đồng thế chấp tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu sử dụng trong việc đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cá nhân, tổ chức phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, giải quyết.

Bộ trưởng

Uông Chu Lưu


Mẫu số 01 BD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......., ngày..... tháng..... năm......

 

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

 

 

 

 

Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại....................

 

PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN

 

 

B

 
SỐ HỒ SƠ  

Số đơn             

 

Thời điểm nhận:..... giờ...... phút, ngày...../...../.......

Đăng ký viên (ký và ghi rõ họ, tên):

 

 

ÂŒThông tin chung

1.1. Loại giao dịch bảo đảm: * Thế chấp tài sản của người có nghĩa vụ

                                               * Thế chấp tài sản của người thứ ba

1.2. Người yêu cầu đăng ký:  * Bên bảo đảm                                                         * Bên nhận bảo đảm

                                               * Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản                  * Người được ủy quyền

Mã số KHTX của người nộp lệ phí, phí (trong trường hợp thanh toán định kỳ hàng tháng):

...............................................................................................................................................................................

1.3.(*) Nhận kết quả đăng ký   * Trực tiếp tại cơ quan đăng ký, hoặc                                                         

                                               * Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): ....................................                                     

...............................................................................................................................................................................

1.4.(*) Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết trong quá trình giải quyết đơn:

Họ và tên:.............................................................................................. Số điện thoại:.........................................                      

 Bên bảo đảm

Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Mã số KHTX (nếu có) .........................................................................................................................................

Địa chỉ ..................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

* CMND       * Hộ chiếu      * QĐ thành lập      * GCN Đăng ký kinh doanh      * GP đầu tư

*  Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác (ghi cụ thể): ......................................................................................

        Số.......................................................... do............................................................... cấp ngày....../....../.......

(*) Yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm theo tên của bên bảo đảm theo phương thức:

                          * Danh mục các giao dịch bảo đảm;

                          * Văn bản tổng hợp thông tin về các giao dịch bảo đảm.

ÂŽ Bên nhận bảo đảm

Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Mã số KHTX (nếu có) .........................................................................................................................................

Địa chỉ ..................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

* CMND       * Hộ chiếu      * QĐ thành lập      * GCN Đăng ký kinh doanh      * GP đầu tư

*  Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác (ghi cụ thể): ......................................................................................

        Số.......................................................... do............................................................... cấp ngày....../....../.......

                                                                             

 Mô tả tài sản bảo đảm

4.1. Áp dụng đối với mọi tài sản bảo đảm, bao gồm cả phương tiện giao thông cơ giới, nếu không mô tả theo số khung, số máy của của phương tiện:

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4.2. Mô tả tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông cơ giới theo số khung, số máy của phương tiện:

TT

Loại phương tiện giao thông cơ giới

(*) Nhãn hiệu

Số khung

(Ghi đầy đủ các số và chữ cái)

Số máy

(Ghi đầy đủ các số và chữ cái)

(*) Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giao dịch bảo đảm

Số.........................................................................................................................ký ngày......tháng......năm.......

‘ Kèm theo đơn yêu cầu gồm có :

    Phụ lục số 01                                                              gồm............. trang

    Phụ lục số 02                                                              gồm............. trang                                      

    Phụ lục số 03                                                              gồm............. trang

   Văn bản ủy quyền

   Chứng từ nộp lệ phí đăng ký, phí yêu cầu cung cấp thông tin

Đăng ký viên kiểm tra

*

*

*

*

*

Â’ Người yêu cầu đăng ký cam đoan những thông tin được kê khai trong đơn này là trung thực, phù hợp với thỏa thuận của các bên tham gia giao dịch bảo đảm và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

 

BÊN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

BÊN NHẬN BẢO ĐẢM
(HOẶC TỔ TRƯỞNG TỔ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN; NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại .......................................................................................................

Chứng nhận giao dịch bảo đảm đã được đăng ký theo nội dung kê khai tại đơn này và có hiệu lực đăng ký trong thời hạn năm (05) năm kể từ thời điểm đăng ký: ....... giờ...... phút, ngày...... tháng...... năm.......

...................., ngày....... tháng....... năm........

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

 


 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung

a. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.

b. Đối với phần kê khai mà có nhiều cách lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn.

c. Không bắt buộc phải kê khai tại các mục đánh dấu (*); phải kê khai tại các mục còn lại.

d. Tại điểm 1.1, kê khai như sau:

- Trong trường hợp tài sản thế chấp thuộc sở hữu của người có nghĩa vụ thì đánh dấu (X) vào ô vuông "Thế chấp tài sản của người có nghĩa vụ"; trong trường hợp tài sản thế chấp thuộc sở hữu của người thứ ba (không phải là người có nghĩa vụ) thì đánh dấu (X) vào ô vuông "Thế chấp tài sản của người thứ ba".

- Trong trường hợp "hợp đồng cầm cố tài sản " được xác lập theo quy định của Bộ luật dân sự năm 1995 mà không chuyển giao tài sản thì đánh dấu (X) vào ô vuông "Thế chấp tài sản của người có nghĩa vụ"; trong trường hợp "hợp đồng bảo lãnh bằng tài sản" được xác lập theo quy định của Bộ luật dân sự năm 1995 mà bên nhận bảo lãnh không giữ tài sản bảo lãnh thì đánh dấu (X) vào ô vuông "Thế chấp tài sản của người thứ ba".

đ. Tại điểm 1.2, nếu người yêu cầu đă ký là khách hàng thường xuyên và thanh toán lệ phí đăng ký đối với đơn yêu cầu này theo định kỳ hàng tháng thì phải kê khai Mã số khách hàng thường xuyên mà cơ quan đăng ký đã cấp.

e. Tại điểm 1.3, trong trường hợp không đánh dấu vào một trong hai ô vuông tại điểm này hoặc đánh dấu vào ô vuông "Qua đường bưu điện", nhưng không kê khai về tên và địa chỉ người nhận thì bản sao đơn có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký được trả trực tiếp tại cơ quan đăng ký.

2. Kê khai tại mục  và mục ÂŽ (các bên tham gia giao dịch bảo đảm)

a. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân chỉ kê khai tên và mã số khách hàng thường xuyên do cơ quan đăng ký cấp thì cũng được coi là hợp lệ.

b. Việc kê khai tên, số giấy tờ xác định tư cách pháp lý (Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập...) của các bên tham gia giao dịch bảo đảm thực hiện theo hướng dẫn tại các điểm từ 9.1 đến 9.6 Khoản 9 Mục I của Thông tư số 06/2006/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 28 tháng 9 năm 2006 hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp.

c. Tại dấu (*) của mục , người yêu cầu lựa chọn hình thức cung cấp thông tin nào (đánh dấu vào ô vuông yêu cầu cung cấp Danh mục hay Văn bản tổng hợp) thì phải trả phí cung cấp thông tin cho phương thức cung cấp đó. Trong trường hợp lựa chọn cả hai hình thức cung cấp thông tin (đánh dấu vào cả hai ô vuông để yêu cầu cung cấp cả Danh mục và Văn bản tổng hợp) thì phải trả phí cung cấp thông tin cho cả hai phương thức cung cấp thông tin.

d. Trong trường hợp không còn chỗ để kê khai về các bên tham gia giao dịch bảo đảm thì sử dụng Phụ lục số 01.

3. Kê khai tại mục  - Tài sản bảo đảm

a. Trường hợp có nhiều tài sản bảo đảm khác nhau, nhưng có thể mô tả chung theo tính chất, đặc điểm của các tài sản đó thì người yêu cầu đăng ký có quyền lựa chọn mô tả chung về những tài sản đó hoặc mô tả chi tiết về từng tài sản. Việc mô tả chung hoặc mô tả chi tiết tài sản bảo đảm đều hợp lệ.

b. Trường hợp tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông cơ giới: có thể mô tả chung tại điểm 4.1 (ví dụ: toàn bộ các phương tiện giao thông cơ giới tại Cửa hàng X; 0 chiếc xe ô tô Ford màu trắng, sản xuất năm 2005 là tài sản của ông Nguyễn Văn X...) hoặc mô tả chi tiết tại điểm 4.2.

c. Trường hợp tại điểm 4.1 không đủ để kê khai thì sử dụng Phụ lục số 02; trường hợp tại điểm 4.2 không đủ để kê khai thì sử dụng Phụ lục số 03 để tiếp tục kê khai.

4. Kê khai tại mục  - Giao dịch bảo đảm

Mỗi đơn yêu cầu chỉ đăng ký một giao dịch bảo đảm (một hợp đồng và các phụ lục của hợp đồng đó, nếu có).


Mẫu số 02 BD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......., ngày..... tháng..... năm......

           

 

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐÃ ĐĂNG KÝ

 

 

 

Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại....................

 

PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN

 

 

Số đơn

Thời điểm nhận:..... giờ...... phút, ngày...../...../.......

Đăng ký viên (ký và ghi rõ họ, tên):

 

 

 

ÂŒThông tin chung

1.1. Người yêu cầu đăng ký:  * Bên bảo đảm                                                         * Bên nhận bảo đảm

                                               * Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản                  * Người được ủy quyền

Mã số KHTX của người nộp lệ phí (trong trường hợp thanh toán định kỳ hàng tháng):

...............................................................................................................................................................................

1.2.(*) Nhận kết quả đăng ký   * Trực tiếp tại cơ quan đăng ký, hoặc                                                         

                                                * Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): ....................................                                     

...............................................................................................................................................................................

1.3.(*) Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết trong quá trình giải quyết đơn:

Họ và tên:...............................................................................................................................................................

............................................................................................. Số điện thoại:............................................................                     

Giao dịch bảo đảm đã đăng ký

2.1. Số hồ sơ: ..........................................................................................................................................................

2.2. Số đơn đăng ký giao dịch bảo đảm: .............................................................................................................

ÂŽ Nội dung thay đổi

3.1. Nội dung yêu cầu thay đổi:

* Thay đổi tên, số giấy tờ xác định tư cách pháp lý của các bên:

* Thay đổi các bên (Rút bớt, thay thế hoặc bổ sung): 
* Thay đổi tài sản (Rút bớt, thay thế hoặc bổ sung tài sản): 
* Thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán:
* Thay đổi các nội dung khác đã đăng ký:

 

Kê khai tiếp tại điểm 3.4

 

Kê khai tiếp tại điểm 3.3 và/hoặc điểm 3.4

 

Kê khai tiếp tại điểm 3.2 và/hoặc điểm3.4

 

Kê khai tiếp tại điểm 3.4

 

Kê khai tiếp tại điểm 3.4

3.2. Kê khai thay đổi liên quan đến phương tiện giao thông cơ giới được mô tả theo số khung, số máy:

TT

Loại phương tiện giao thông cơ giới

(*) Nhãn hiệu

Số khung

(Ghi đầy đủ các số và chữ cái)

Số máy

(Ghi đầy đủ các số và chữ cái)

(*) Ghi chú (Là tài sản mới bổ sung, thay thế hay được rút bớt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Kê khai bên tham gia giao dịch bảo đảm mới (do thay thế, bổ sung):  * Bên bảo đảm    * Bên nhận bảo đảm

Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Mã số KHTX (nếu có) .........................................................................................................................................

Địa chỉ ..................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

* CMND       * Hộ chiếu      * QĐ thành lập      * GCN Đăng ký kinh doanh      * GP đầu tư

*  Giấy chứng nhận khác (ghi cụ thể): ..............................................................................................................

 Số.............................................................. do.................................................................. cấp ngày....../....../.......

3.4. Kê khai nội dung thay đổi khác:

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 Kèm theo đơn yêu cầu gồm có :

    Phụ lục số 01                                                              gồm............. trang

    Phụ lục số 02                                                              gồm............. trang

    Phụ lục số 03                                                              gồm............. trang

    Văn bản ủy quyền

    Chứng từ nộp lệ phí đăng ký

Đăng ký viên kiểm tra

*

*

*

*

             *

 Người yêu cầu đăng ký cam đoan những thông tin được kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký này là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

 

BÊN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

BÊN NHẬN BẢO ĐẢM
(HOẶC TỔ TRƯỞNG TỔ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN; NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại ......................................................................................................

Chứng nhận đã đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm theo kê khai tại đơn này. Thời điểm đăng ký đối với phần đăng ký thay đổi: ....... giờ...... phút, ngày...... tháng...... năm.......

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

...................., ngày....... tháng....... năm........

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

 


Mẫu số 04 BD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......., ngày..... tháng..... năm......

           

 

ĐƠN YÊU CẦU
XÓA ĐĂNG KÝ

 

 

 

Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại....................

 

PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN

 

 

Số đơn 

Thời điểm nhận:..... giờ...... phút, ngày...../...../.......

Đăng ký viên (ký và ghi rõ họ, tên):

 

 

ÂŒ Thông tin chung

1.1. Người yêu cầu:                  * Bên bảo đảm                                                  * Bên nhận bảo đảm

                                                  * Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản          * Người được ủy quyền

1.2. (*)  Nhận kết quả đăng ký:  * Trực tuyến tại cơ quan đăng ký, hoặc                                                        

                                                  * Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): ................................                                  

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

1.3.(*) Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết trong quá trình giải quyết đơn:

Họ và tên:.............................................................................................................................................................

............................................................................................. Số điện thoại:..........................................................

 Giao dịch bảo đảm đã đăng ký

2.1. Số hồ sơ: ........................................................................................................................................................

2.2. Số đơn đăng ký giao dịch bảo đảm ...............................................................................................................

ÂŽ Kèm theo đơn yêu cầu gồm có:

Văn bản ủy quyền

Đăng ký viên kiểm tra

*

 Người yêu cầu đăng ký cam đoan những thông tin được kê khai trong dodưn yêu cầu này là trung thực, đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

 

BÊN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

BÊN NHẬN BẢO ĐẢM
(HOẶC TỔ TRƯỞNG TỔ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN; NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại ......................................................................................................

Chứng nhận về giao dịch bảo đảm đã được xóa đăng ký theo nội dung kê khai tại đơn này. Thời điểm của đăng ký: .......... giờ......... phút, ngày........ tháng......... năm.........

 

...................., ngày....... tháng....... năm........

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

 


HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung

a. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.

b. Đối với phần kê khai mà có nhiều cách lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn.

c. Không bắt buộc phải kê khai tại các mục đánh dấu (*); phải kê khai tại các mục còn lại.

d. Tại điểm 1.2, trong trường hợp không đánh dấu vào một trong hai ô vuông tại điểm này hoặc đánh dấu vào ô vuông "Qua đường bưu điện", nhưng không kê khai về tên và địa chỉ người nhận thì bản sao đơn có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký được trả trực tiếp tại cơ quan đăng ký.

2. Kê khai tại mục 2 - Giao dịch bảo đảm đã đăng ký

a. Tại điểm 2.1: Kê khai số hồ sơ của giao dịch bảo đảm đã đăng ký mà nay cần xóa.

b. Tại điểm 2.2: Kê khai về số đơn (do cơ quan đăng ký cấp) có trong số hồ sơ của giao dịch bảo đảm đã đăng ký (số hồ sơ kê khai tại điểm 2.1).


Mẫu số 05 BD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......., ngày..... tháng..... năm......

           

 

ĐƠN YÊU CẦU
SỬA CHỮA SAI SÓT

 

 

Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại....................

 

PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN

 

 

Số đơn 

Thời điểm nhận:..... giờ...... phút, ngày...../...../.......

Đăng ký viên (ký và ghi rõ họ, tên):

 

 

ÂŒ Thông tin chung

1.1. Người yêu cầu:                  * Bên bảo đảm                                                  * Bên nhận bảo đảm

                                                  * Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản          * Người được ủy quyền

Mã số KHTX của người nộp lệ phí (trong trường hợp thanh toán định kỳ hàng tháng):

...............................................................................................................................................................................

1.2.(*) Nhận kết quả đăng ký   * Trực tiếp tại cơ quan đăng ký, hoặc                                                         

                                                * Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): ....................................                                     

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

1.3.(*) Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết trong quá trình giải quyết đơn:

Họ và tên:...............................................................................................................................................................

............................................................................................. Số điện thoại:............................................................

 Giao dịch bảo đảm đã đăng ký

2.1. Số hồ sơ: ........................................................................................................................................................

2.2. Số đơn đăng ký giao dịch bảo đảm ...............................................................................................................

ÂŽ Nội dung sửa chữa sai sót (kê khai về nội dung sai sót và nội dung yêu cầu sửa chữa):

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 Kèm theo đơn yêu cầu gồm có:

    Phụ lục số 02                                                              gồm............. trang

    Văn bản ủy quyền

    Chứng từ nộp lệ phí đăng ký

 

Đăng ký viên kiểm tra

 *

 *

             *

 Người yêu cầu đăng ký cam đoan những thông tin được kê khai trong đơn yêu cầu đưang ký này là trung thực, đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

 

BÊN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

BÊN NHẬN BẢO ĐẢM
(HOẶC TỔ TRƯỞNG TỔ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN; NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 


 

PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại ......................................................................................................

Chứng nhận về giao dịch bảo đảm đã được sửa chữa sai sót theo nội dung kê khai tại đơn này. Thời điểm đăng ký đối với phần sửa chữa sai sót: ....... giờ...... phút, ngày...... tháng...... năm.......

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

...................., ngày....... tháng....... năm........

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung

a. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.

b. Đối với phần kê khai mà có nhiều cách lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn.

c. Không bắt buộc phải kê khai tại các mục đánh dấu (*); phải kê khai tại các mục còn lại.

d. Tại điểm 1.1, nếu người yêu cầu đăng ký là khách hàng thường xuyên và thanh toán lệ phí đăng ký đối với đơn yêu cầu này theo định kỳ hàng tháng thì phải kê khai Mã số khách hàng thường xuyên mà cơ quan đăng ký đã cấp.

đ. Tại điểm 1.2, trong trường hợp không đánh dấu vào một trong hai ô vuông tại điểm này hoặc đánh dấu vào ô vuông "Qua đường bưu điện", nhưng không kê khai về tên và địa chỉ người nhận thì bản sao đơn có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký được trả trực tiếp tại cơ quan đăng ký.

2. Kê khai tại mục  - Giao dịch bảo đảm đã đăng ký

a. Tại điểm 2.1: Kê khai số hồ sơ của giao dịch bảo đảm đã đăng ký mà nay cần sửa chữa sai sót.

b. Tại điểm 2.2: Kê khai về số đơn (do cơ quan đăng ký cấp) có trong số hồ sơ của giao dịch bảo đảm đã đăng ký (số hồ sơ kê khai tại điểm 2.1).

3. Kê khai tại mục ÂŽ - Nội dung sửa chữa sai sót

- Kê khai về nội dung sai sót (theo đúng nội dung tại đơn yêu cầu đăng ký có nội dung sai sót) và nội dung yêu cầu sửa chữa.

- Mỗi nội dung sai sót và nội dung yêu cầu sửa chữa phải đánh số thứ tự và được kê khai cách nhau 01 dòng (ví dụ, 01, nội dung "A" sửa thành "A1"; 02 "xe ô tô màu xanh" sửa thành "xe ô tô màu vàng").

- Nếu phần kê khai tại mục ÂŽ không đủ thì sử dụng Phụ lục số 02 để tiếp tục kê khai về nội dung sửa chữa sai sót.

 

 


Mẫu số 08 BD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......., ngày..... tháng..... năm......

           

 

ĐƠN YÊU CẦU
CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

 

 

Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại....................

 

PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN

 

 

Số đơn 

Thời điểm nhận:..... giờ...... phút, ngày...../...../.......

Đăng ký viên (ký và ghi rõ họ, tên):

 

 

ÂŒ Thông tin chung

1.1.(*) Nhận kết quả cung cấp thông tin:                  
* Trực tiếp tại cơ quan đăng ký            * Quan đường bưu điện (theo tên và địa chỉ kê khai tại mục   đơn này)

1.2. Phương thức thông tin yêu cầu cung cấp:

* Danh mục các giao dịch bảo đảm      * Văn bản tổng hợp thông tin về giao dịch bảo đảm

 Người yêu cầu cung cấp thông tin
Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Mã số KHTX (nếu có) .........................................................................................................................................

Địa chỉ ..................................................................................................................................................................

(*) Số điện thoại: ....................................................................................................................................................

ÂŽ Yêu cầu cung cấp thông tin theo tên của tổ chức, cá nhân (bên bảo đảm):

* CMND    * Hộ chiếu        * QĐ thành lập      * GCN Đăng ký kinh doanh      * GP đầu tư

*  Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác (ghi cụ thể): ......................................................................................

        Số.......................................................... do............................................................... cấp ngày....../....../.......

 Kèm theo đơn yêu cầu gồm có:

    Chứng từ nộp phí cung cấp thông tin

Đăng ký viên kiểm tra

*

 

NGƯỜI YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung

a. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.

b. Đối với phần kê khai mà có nhiều cách lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn.

c. Không bắt buộc phải kê khai tại các mục đánh dấu (*); phải kê khai tại các mục còn lại.

d. Tại điểm 1.1, trong trường hợp không đánh dấu vào một trong hai ô vuông tại điểm này thì kết quả cung cấp thông tin được trả trực tiếp tại cơ quan đăng ký.

2. Kê khai tại mục ÂŽ - Yêu cầu cung cấp thông tin về bên bảo đảm

a. Trong trường hợp chỉ kê khai về tên và Mã số khách hàng thường xuyên của bên bảo đảm cũng được coi là hợp lệ.

b. Việc kê khai tên, số giấy tờ xác định tư cách pháp lý (Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập...) của bên bảo đảm thực hiện theo hướng dẫn tại các điểm từ 9.1 đến 9.6 Khoản 9 Mục I của Thông tư số 06/2006/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 28 tháng 9 năm 2006 hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp.


Mẫu số 09 BD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......., ngày..... tháng..... năm......

           

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

(Dùng cho tổ chức)

 

Kính gửi: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp

 

1. Thông tin về tổ chức yêu cầu đăng ký là khách hàng thường xuyên

- Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) .....................................................................................

.........................................................................................................................................

- Địa chỉ ..........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

- Giấy tờ xác định cư cách pháp lý (ghi cụ thể loại giấy):..............................................

- Số.............................................. do............................................. cấp ngày....../....../....

- Số điện thoại: .................................................. Số fax: ...............................................

- Địa chỉ e-mail (nếu có) : .............................................................................................

Mẫu dấu của tổ chức :

Text Box: (Nơi đóng dấu)
(mẫu dấu phải rõ ràng, đảm bảo đọc được những nội dung
          trên mẫu dấu đã đóng)

 

 

 

 

2. Về phương thức thanh toán lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin và số tài khoản

- Phương thức thanh toán : * Ủy nhiệm thu              * Ủy nhiệm chi

- Số tài khoản (được sử dụng để chuyển lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin vào tài khoản của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản, nơi tiếp nhận đơn yêu cầu): ............................................

3. Cam kết của tổ chức yêu cầu đăng ký là khách hàng thường xuyên

Tổ chức được đại diện bởi người có thẩm quyền ký tên dưới đây cam đoan những thông tin được kê khai tại Đơn yêu cầu này là đúng sự thực.

Đại diện của tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của tổ chức)


Mẫu số 10 BD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......., ngày..... tháng..... năm......

           

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

(Dùng cho cá nhân)

 

Kính gửi: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp

 

1. Thông tin về cá nhân yêu cầu đăng ký là khách hàng thường xuyên

- Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA): .....................................................................................

..........................................................................................................................................

- Địa chỉ: .........................................................................................................................

..........................................................................................................................................

- Giấy tờ xác định cư cách pháp lý (ghi cụ thể loại giấy):................................................

- Số.............................................. do............................................. cấp ngày....../....../....

- Số điện thoại: .................................................. Số fax (nếu có): ...................................

- Địa chỉ e-mail (nếu có) : .............................................................................................

2. Cam kết của cá nhân yêu cầu đăng ký là khách hàng thường xuyên

Cá nhân ký tên dưới đây cam đoan những thông tin được kê khai tại Đơn yêu cầu này là đúng sự thực.

Người yêu cầu đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 11 BD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......., ngày..... tháng..... năm......

           

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN
VỀ KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

 

Kính gửi: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp

 

1. Thông tin về cá nhân, tổ chức khách hàng thường xuyên

- Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA): .....................................................................................

.......................................................... Mã số KHTX (nếu có) ..........................................

- Địa chỉ: .........................................................................................................................

..........................................................................................................................................

- Giấy tờ xác định cư cách pháp lý (ghi cụ thể loại giấy):................................................

- Số.............................................. do............................................. cấp ngày....../....../......

2. Nội dung thay đổi

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Lời cam đoan

Cá nhân, tổ chức được đại diện bởi người có thẩm quyền ký tên dưới đây cam đoan những nội dung được kê khai tại Đơn yêu cầu này là đúng sự thực.

 

Đại diện của tổ chức

( hoặc người yêu cầu đăng ký)

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Kê khai tại mục 1 - thông tin về cá nhân, tổ chức là khách hàng thường xuyên: Tổ chức, cá nhân chỉ kê khai tên và mã số khách hàng thường xuyên do cơ quan đăng ký cấp thì cũng được coi là hợp lệ.

2. Kê khai tại mục 2 - Nội dung thay đổi: Kê khai về nội dung bị thay đổi (hoặc nội dung bị sai sót) và nội dung thay đổi (hoặc nội dung sửa chữa sai sót).


Phụ lục số 01 BD

PHỤ LỤC CÁC BÊN THAM GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN

 

 
         Phụ lục này là một phần gắn liền với Đơn yêu cầu số

 

 

 

ÂŒ * Bên bảo đảm                                                  * Bên nhận bảo đảm

Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ..........................................................................................................................

......................................................................................................................... ..................................................

Mã số KHTX (nếu có) .................................................................................... ..................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................ ..................................................

......................................................................................................................... ..................................................

* CMND    * Hộ chiếu        * QĐ thành lập      * GCN Đăng ký kinh doanh      * GP đầu tư

*  GCN khác (ghi cụ thể): .............................................................................................................................

  Số............................................................. do............................................................... cấp ngày....../....../.......

 * Bên bảo đảm                                                  * Bên nhận bảo đảm

Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ..........................................................................................................................

......................................................................................................................... ..................................................

Mã số KHTX (nếu có) .................................................................................... ..................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................ ..................................................

......................................................................................................................... ..................................................

* CMND    * Hộ chiếu        * QĐ thành lập      * GCN Đăng ký kinh doanh      * GP đầu tư

*  GCN khác (ghi cụ thể): ..............................................................................................................................

  Số............................................................. do............................................................... cấp ngày....../....../.......

ÂŽ * Bên bảo đảm                                                  * Bên nhận bảo đảm

Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ..........................................................................................................................

......................................................................................................................... ..................................................

Mã số KHTX (nếu có) .................................................................................... ..................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................ ..................................................

......................................................................................................................... ..................................................

* CMND    * Hộ chiếu        * QĐ thành lập      * GCN Đăng ký kinh doanh      * GP đầu tư

*  GCN khác (ghi cụ thể): ..............................................................................................................................

  Số............................................................. do............................................................... cấp ngày....../....../.......

 * Bên bảo đảm                                                  * Bên nhận bảo đảm

Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ..........................................................................................................................

......................................................................................................................... ..................................................

Mã số KHTX (nếu có) .................................................................................... ..................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................ ..................................................

......................................................................................................................... ..................................................

* CMND    * Hộ chiếu        * QĐ thành lập      * GCN Đăng ký kinh doanh      * GP đầu tư

*  GCN khác (ghi cụ thể): ..............................................................................................................................

  Số............................................................. do............................................................... cấp ngày....../....../.......

 

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI KÊ KHAI


Phụ lục số 02 BD

PHỤ LỤC
(Dùng để mô tả tài sản bảo đảm, bao gồm cả phương tiện giao thông cơ giới nhưng không mô tả theo số khung, số máy hoặc để kê khai những nội dung khác)

 

PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN

 

 
         Phụ lục này là một phần gắn liền với Đơn yêu cầu số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI KÊ KHAI


Phụ lục số 03 BD

PHỤ LỤC
(Dùng để mô tả theo số khung, số máy của phương tiện giao thông cơ giới)

PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN

 

 
         Phụ lục này là một phần gắn liền với Đơn yêu cầu số

 

 

 

 

TT

Loại phương tiện

(*) Nhãn hiệu

Số khung

(Ghi đầy đủ các số và chữ cái)

Số máy

(Ghi đầy đủ các số và chữ cái)

(*) Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI KÊ KHAI

Thuộc tính văn bản
Thông tư 06/2006/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 06/2006/TT-BTP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Uông Chu Lưu
Ngày ban hành: 28/09/2006 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF JUSTICE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 06/2006/TT-BTP
Hanoi, September 28, 2006

 
CIRCULAR
GUIDING A NUMBER OF MATTERS REGARDING THE COMPETENCE, ORDER AND PROCEDURES FOR REGISTRATION OF, AND SUPPLY OF INFORMATION ON, SECURITY TRANSACTIONS AT CENTERS FOR REGISTRATION OF TRANSACTIONS AND ASSETS OF THE NATIONAL REGISTRY FOR SECURITY TRANSACTIONS UNDER THE JUSTICE MINISTRY
Pursuant to the June 14, 2005 Civil Code;
Pursuant to the Government's Decree No. 62/2003/ND-CP of June 6, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Justice Ministry;
Pursuant to the Government's Decree No. 08/2000/ND-CP of March 10, 2000, on registration of security transactions,
In order to ensure the uniformity of the registration of security transactions, the Justice Ministry guides a number of matters regarding the competence, order and procedures for registration of, and supply of information on, security transactions at the centers for registration of transactions and assets of the National Registry for Security Transactions under the Justice Ministry as follows:
I. GENERAL PROVISIONS
1. Scope of application
This Circular guides the following matters:
1.1. The competence, tasks and powers of centers for registration of transactions and assets (below referred to as registration centers) of the National Registry for Security Transactions under the Justice Ministry for registration of, and supply of information on, security transactions;
1.2. The procedures for registration of, and supply of information on, security transactions are carried out at registration centers.
This Circular does not guide the order and procedures for registration of, and supply of information on, security transactions through electronic media.
2. Cases of registration at registration centers
2.1. Cases of registration at registration centers include:
a/ Mortgage of assets, including mortgage of assets to be formed in the future and mortgage of assets to secure the future performance of obligations (below collectively referred to as security transactions);
b/ Modification, error correction, extension or deletion of asset mortgage registrations provided for at Point 2.1.a of this Clause;
c/ Written notices on disposal of security assets for registered security transactions;
d/ Other cases of registration as specified by law.
2.2. Security assets in the cases specified at Point 2.1 of this Clause are the following, except for aircraft, seagoing ships, land use rights, residential houses, other architectures, forest trees and perennial trees:
a/ Automobiles, motorcycles, other motorized means of road transport; means of railway transport;
b/ Fishing ships; means of inland waterway transport;
c/ Machinery, equipment, production chains, raw materials, fuels, materials, consumer goods, other goods, precious metals, gemstones;
d/ Vietnamese currency and foreign currencies;
e/ Stocks, bonds, bills of exchange, promissory notes, deposit certificates, checks and other valuable papers which are specified by law, can be monetized and are permitted for transactions;
f/ Economic rights deriving from copyright, industrial property rights or rights to plant varieties; rights to claim debts and other economic rights of securing parties originating from contracts or other legal grounds;
g/ Property rights to amounts of capital contributed to enterprises;
h/ Right to exploit natural resources which are used to secure the performance of civil obligations according to the provisions of law;
i/ Profits, right to receive insurance sums for security assets or other benefits obtained from security assets specified at Point 2.2 of this Clause;
j/ Other movables specified in Clause 2, Article 174 of the Civil Code;
k/ Assets attached to land as specified in Clause 3, Section I of Joint Circular No. 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT of June 16, 2005, of the Justice Ministry and the Natural Resources and Environment Ministry, guiding the registration of mortgage of, or guarantee with, land use rights or assets attached to land.
3. Competence of registration centers
3.1. Registration centers established in a number of localities under the Justice Minister's decisions are competent to register and supply information on security transactions at the request of individuals or organizations throughout the country, regardless of administrative boundaries of localities where they are based.
Individuals and organizations defined in Clause 6 of this Section may request one of those registration centers to carry out the registration of security transactions.
All individuals and organizations may request one of those registration centers to supply information on security transactions.
3.2. The registration of, and supply of information on, security transactions by different registration centers have the same legal validity.
4. Tasks and powers of registration centers in the registration of, and supply of information on, security transactions
4.1. A registration center has the following tasks and powers in the registration of security transactions:
a/ To carry out the registration in the cases specified in Clause 2 of this Section;
b/ To certify registration of security transactions, registration of changes in contents of previously registered security transactions, registration of extension of security transactions, correction of errors, deletion of security transaction registration, registration of written notices on disposal of security assets; and to supply copies of documents so certified;
c/ To notify parties that are all secured by the same security asset of the disposal of that asset;
d/ To collect the registration fee;
e/ To reject registration applications and clearly state reasons for the rejection in any of the circumstances specified at Point 10.1, Clause 10 of this Section;
f/ To archive dossiers and documents, and preserve registered information;
g/ To perform other tasks and exercise other powers as provided for by law.
4.2. A registration center has the following tasks and powers in the supply of information on security transactions:
a/ To supply information on security transactions archived in the national database on security transactions;
b/ To collect the information supply charge;
c/ To refuse to supply information on security transactions in any of the circumstances specified at Point 10.2, Clause 10 of this Section.
5. Responsibilities of registrars
5.1. To carry out registration and information supply within the time limit and according to the order and procedures specified in this Circular.
5.2. To register accurately contents declared in registration applications.
5.3. A registrar who fails to register accurately contents declared in a registration application, thus causing damage shall pay compensation for the damage according to the provisions of law on public employees' liability to pay compensations for damage.
6. Registration applicants
6.1. A registration applicant may be a securing party, a secured party or head of a team for management and liquidation of assets of a secured party that is an enterprise or a cooperative falling into the state of bankruptcy or a person authorized by any of those entities. When the securing party or the secured party is changed, the new securing party or the new secured party may be the applicant for registration of that change.
6.2. Except for the following cases, a registration applicant who is an authorized person is required to submit the original of the letter of authorization upon filing of the registration application:
a/ A legal person authorizes its branch, representative office or executive office to file a registration application;
b/ A securing party or a secured party is composed of different organizations or individuals, which authorize one of them to file a registration application;
c/ A person authorized to file a registration application is a regular client of a registration center.
7. Responsibilities of registration applicants:
7.1. A registration applicant shall fill in all declaration items in his/her registration application according to the form promulgated together with this Circular (not printed herein). Declared information must be accurate, truthful and consistent with the parties' agreement on security transaction.
7.2. When a registration applicant inaccurately or untruthfully fills in declaration items or the declared information is inconsistent with the parties' agreement on security transaction, thus causing damage, he/she shall pay a compensation to damage sufferers. Parties to a security transaction shall bear responsibility for that transaction if any illegal content is found.
7.3. Registration applicants shall pay the registration fee.
8. Time of registration of security transactions
8.1. Time of registration of a security transaction is the time when a registration center receives a valid application for security transaction registration.
8.2. In the following cases, the time of registration of a security transaction is determined as follows:
a/ If the registration applicant files a written request for correction of his/her application's errors regarding the name and serial number of the paper evidencing the legal status of the securing party or makes declarations at variance with the guidance in Clause 9 of this Section, the time of registration of the security transaction is the time when the registration center receives a valid request for error correction;
b/ If the registration applicant files a written request for correction of his/her application's errors regarding the security asset, the time of registration of the security transaction for the erroneous part of that asset is the time when the registration center receives a valid request for error correction;
c/ If the registration applicant files a written request for registration of a change in registered information, the time of registration of changes remains to be the time when the registry receives the application as defined at Point 8.1 of this Clause. If the registration applicant requests the additional registration of the security asset, the time of registration of the security transaction for the added part of asset is the time when the registration center receives a valid request for registration of a change in registered information;
d/ If the registration applicant files a written request for correction of errors made by the registrar, the time of registration is the time when the registry receives the application as defined at Point 8.1 of this Clause.
8.3. Time of receipt of a registration application is determined as follows:
a/ If the application is filed directly or sent by post to a registration center, the time of registration is the time when the registration center receives it;
b/ If the application is sent by fax during the working hours to a registration center, the time of registration is the time when the application is received by fax. If the application is sent by fax after the working hours to a registration center, the time of registration is the time when the next working session starts.
8.4. Valid registration applications are those which have all their declaration items completed.
9. Guidance for filling in the registration applications
9.1. For individuals being Vietnamese citizens: To fully declare their full names as shown in their people's identity cards; the serial numbers of their people's identity cards or one of the following papers, if they have no people's identity cards:
a/ Officer's identity card, soldier's identity card;
b/ People's police certificate, people's security force identity card, certificate of workers or employees in the People's Public Security Forces.
9.2. For individuals being foreigners: To fully declare their full names according to their passports; and the serial numbers of their passports.
9.3. For individuals being stateless persons residing in Vietnam: To declare their full names as shown in their permanent residence cards; and the serial numbers of their permanent residence cards.
9.4. For organizations established under Vietnamese law:
a/ For legal persons with business registrations: To declare their names as shown in their business registration certificates, and the serial numbers of their business registration certificates.
b/ For legal persons without business registrations: To declare their names as shown in their establishment decisions or investment licenses (for foreign-invested enterprises), and the serial numbers of their establishment decisions or investment licenses.
c/ For branches, representative offices or executive offices authorized by legal persons to enter into security transactions: To declare those legal persons as parties to security transactions under the guidance at Points 9.4.a and 9.4.b of this Clause. It is not compulsory to declare information on branches, representative offices or executive offices that have entered into security transactions under authorization.
If an organization entering into a security transaction is a branch, transaction office or an attached unit of a credit institution, only declarations on that branch, transaction office or attached unit are required.
d/ For individual business households, private enterprises or other organizations without the legal persons status (except for branches, representative offices or executive offices of legal persons) entering into security transactions: To declare the heads of households, the owners of private enterprises or the representatives at law of organizations as parties to those security transactions under the guidance at Points 9.1, 9.2 and 9.3 of this Clause. It is not compulsory to declare information on individual business households, private enterprises or other organizations without the legal person status.
9.5. For organizations established and operating under foreign laws:
To declare their names registered with competent foreign agencies and declare certificates or establishment or operation registrations, if any, granted according to provisions of laws of their countries. If an organization's registered name is not written in Latin letters, it shall declare its transaction name in English.
9.6. Information declared together with the papers specified at Points 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 and 9.5 of this Clause (hereinafter collectively referred to as papers evidencing the legal status) must be sufficient and true to contents written in those papers. Names of parties to a security transaction must not be declared in abbreviated forms.
Registration applicants shall not make declarations according to papers other than those evidencing their legal status.
9.7. Signing of registration applications:
a/ A registration application must bear all signatures and seals (if any) of organizations or individuals being parties to a security transaction or their authorized persons; or signature and seal of the head of the asset management and liquidation team or his/her authorized person, if he/she is the registration applicant.
b/ A registration application is required to bear the signature and seal (if any) of only one party to a security transaction or that party's authorized person, if one of other parties to the transaction refuses to sign the registration application. In this case, the registration applicant encloses documents on the security transaction with the registration application.
c/ An application for registration of changes in registered information on the secured party, correction of errors in information on the secured party, written notice on disposal of security asset or deletion of the security transaction registration is required to bear the signature and seal (if any) of the secured party only or the person authorized by that party to file that registration application.
10. Cases of refusal to carry out the registration or refusal to supply information
10.1. In any of the following circumstances, a registration center may refuse to carry out the registration:
a/ A registration application is invalid;
b/ A registration application is detected to be identical to another application which has been previously received;
c/ Declarations of already registered information in an application for registration of changes in that information, an application for correction of errors, an application for registration of an extension or a written notice on disposal of security asset, or an application for deletion of previous registration are inconsistent with the information archived at the registration center;
d/ A registration application is sent by fax though the registration applicant is not a regular client of the registration center;
e/ Registration of changes in already registered information, correction of errors, registration of an extension, or registration of a written notice on disposal of security asset is requested for a security transaction of which the registration has been deleted;
f/ An application for security transaction registration falls beyond the competence of the registration center as defined in Clause 2, Section I of this Circular;
g/ A registration applicant fails to pay the registration fee.
10.2. In any of the following circumstances, a registration center may refuse to supply information on security transactions:
a/ An application for information supply is invalid;
An invalid application for information supply means an application which does not contain all required declaration items according to the form promulgated together with this Circular (not printed herein);
b/ An application for information supply is sent by fax though the applicant is not a regular client of the registration center;
c/ An applicant for information supply fails to pay the information supply charge.
11. Modes of filing of registration applications or information supply applications, payment of the registration fee, the information supply charge
11.1. A registration applicant or an information supply applicant files his/her application by one of the following modes:
a/ Filing the application directly at a registration center;
b/ Sending the application by post;
c/ Sending the application by fax. The mode of sending applications by fax is applicable only to organizations and individuals being regular clients of a registration center.
A registration applicant that files a voluminous application may attach that application's electronic version with its written version sent by one of the above modes.
11.2. A registration applicant or an information supply applicant shall pay the registration fee or the information supply charge by one of the following modes:
a/ Paying directly at a registration center when his/her registration application or information supply application is received by that registration center;
b/ Transferring a fee or charge amount through the postal money transfer service and sending the money transfer bill together with the registration application or information supply application;
c/ Transferring a fee or charge amount into an account of a registration center where his/her application is received, and sending to that registration center a document certifying the account transfer upon filing the registration application or information supply application;
d/ Paying an accreditative revenue or accreditative expenditure via bank or the State Treasury, or making payment from an advance amount already remitted into a registration center's account, if the registration applicant or information supply applicant is a regular client of that registration center.
For payments made by the mode of accreditative revenues or accreditative expenditures, the payment of registration fee or information supply charge shall be made according to monthly payment notices of registration centers. Regular clients shall pay in full the registration fee or the information supply charge amounts of a month by the 25th day of the following month at the latest.
12. Regular clients of registration centers
12.1. An organization or individual that wishes to become a regular client of a registration center will file a dossier comprising the following documents to the National Registry for Security Transactions under the Justice Ministry (hereinafter referred to as the Registry):
a/ An application for regular client registration, made according to a form promulgated together with this Circular (not printed herein);
b/ The original of a paper evidencing the legal status of the registration applicant as guided in Clause 9, Section I of this Circular or copies thereof certified by the issuing agency or authenticated by a commune-level People's Committee or notarized. For a directly filed dossier, only the original of the paper evidencing the legal status needs to be produced.
12.2. The Registry shall consider and decide to recognize the regular client status of a registration applicant within one working day after receiving a valid dossier of application for regular client registration, and grant a regular client identification number for transactions with registration centers and for declaration upon filing of registration or information supply applications.
12.3. The Registry shall reject requests for regular client registration when dossiers of registration application are invalid.
12.4. An organization is entitled to request the registration or information supply in its capacity as a regular client from the time the Registry signs a decision on recognition of its regular client status.
An individual is entitled to request the registration or information supply in its capacity as a regular client from the time he/she pays in full an advance into an account of a registration center where he/she chooses to register security transactions or request supply of information.
12.5. Regular clients shall register changes in their names, papers evidencing their legal status or other registered information, or the correction of errors in the declared information. A dossier of application for registration of changes comprises:
a/ An application for registration of changes in information on a regular client;
b/ Papers specified at Point 12.1.b of this Clause evidencing changes or errors in declared information.
13. Time limit for completion of registration
A registration center shall carry out the registration immediately after receiving an application or within a working day. If a registration center receives an application after 3:00 p.m. of a working day, the registration must be completed within the next working day. If the time for completion of a registration must be prolonged, the time limit shall not exceed three (3) working days after the receipt of a valid registration application.
II. ORDER AND PROCEDURES FOR REGISTRATION OF SECURITY TRANSACTIONS
1. Registration applicants file their applications for registration of security transactions and pay the registration fee by one of the modes defined in Clause 11, Section I of this Circular.
2. After receiving a registration application, a registrar shall check it and record the time and date of receipt of application (hour, minute, day, month and year), if that registration application does not fall into one of the cases subject to registration rejection specified at Point 10.1, Clause 10, Section I of this Circular. Unless an application filed directly at the registration center is handled immediately, the registrar shall issue to the registration applicant a written appointment for registration results.
If any of the circumstances specified at Point 10.1, Clause 10, Section I of this Circular exists, the registrar shall refuse to carry out the registration and guide the applicant to abide by regulations. The refusal to carry out registration must be made in writing and sent to the registration applicant, clearly indicating the reason(s) therefor.
3. Registrars shall promptly input declared information in registration applications into the database. Within the time limit for completion of the registration specified in Clause 13, Section I of this Circular, a registrar shall send to a registration applicant copies of the application with certification of security transaction registration.
4. When an individual or organization being a registration applicant also requests the supply of information in the form of a list of security transactions or a summary of information on security transactions, a registrar shall supply information as guided in Section IX of this Circular. Documents for information supply are enclosed with copies of registration applications with certification of security transaction registration. Registration applicants shall pay the information supply charge according to regulations of the Finance Ministry and the Justice Ministry.
5. At the request of registration applicants, copies of applications for security transaction registration with certification of registration centers are handed directly to those applicants at registration centers where the applications have been received or are sent by post through registered mail service.
III. ORDER AND PROCEDURES FOR REGISTRATION OF CHANGES IN CONTENTS OF REGISTERED SECURITY TRANSACTIONS
1. Within the validity term of the registration and in any of the following circumstances, a registration applicant may file an application for registration of changes in contents of registered security transactions:
a/ Changes in the title or serial number of the paper evidencing the legal status of the securing party or the secured party;
b/ Change of the securing party or the secured party; changes in the addresses of both parties or of either of them;
c/ Reduction, replacement or addition of security assets;
d/ Changes in the payment priority order upon disposal of security assets;
e/ Changes in other registered contents.
2. The filing of applications for registration of changes and the payment of fee for registration of changes shall be made by one of the modes specified in Clause 11, Section I of this Circular.
3. After receiving applications for registration of changes, registrars shall perform the jobs specified in Clause 2, Section II of this Circular.
4. Registrars shall promptly input the information declared in applications for change registration into the database. Within the time limit for completion of the registration specified in Clause 13, Section I of this Circular, a registrar shall send to a registration applicant copies of the application with certification of change registration in contents of the security transaction. If the application for change registration contains only the signature and seal (if any) of the securing party or its authorized person as guided at Point 9.7.b, Clause 9, Section I of this Circular, the registrar shall send to the secured party one (1) copy of that application.
The grant of copies of applications for registration of changes with a certification of registration of changes in contents of registered security transactions is effected by one of the modes specified in Clause 5, Section II of this Circular.
IV. ORDER AND PROCEDURES FOR EXTENSION REGISTRATION
1. Within the validity term of the registration of a security transaction, if wishing to have the registration term extended, a registration applicant shall file an application for registration of extension of that security transaction to a registration center for carrying out the extension registration.
2. The filing of applications for extension registration and the payment of extension registration fee shall be made by one of the modes specified in Clause 11, Section I of this Circular.
3. After receiving applications for extension registration, registrars shall perform the jobs specified in Clause 2, Section II of this Circular.
4. Registrars shall promptly input the information declared in applications for extension registration into the database. Within the time limit for completion of the registration specified in Clause 13, Section I of this Circular, a registrar shall send to a registration applicant copies of the application with certification of extension registration. If the extension registration applicant is the secured party or its authorized person, the registrar shall send to the securing party one (1) copy of that application.
The grant of copies of applications for extension registration with a registration center's certification is effected by one of the modes specified in Clause 5, Section II of this Circular.
V. ORDER AND PROCEDURES FOR CORRECTION OF ERRORS
1. When registration applicants detect errors in their applications, they shall file their written requests for correction of those errors and pay the error correction fee by one of the modes specified in Clause 11, Section I of this Circular.
2. After receiving written requests for error correction, registrars shall perform the jobs specified in Clause 2, Section II of this Circular.
3. Registrars shall promptly input the information declared in the written requests for error correction into the database. Within the time limit for completion of the error correction specified in Clause 13, Section I of this Circular, a registrar shall send to a correction requester copies of the written request with certification of error correction.
The grant of copies of written requests with a certification of error correction is effected by one of the modes specified in Clause 5, Section II of this Circular.
4. When registrars detect errors in the database caused by their faults, they shall promptly report them to the director of the concerned registration center for consideration and decision on rectification of information, and send written notices on the information rectification to registration applicants.
VI. ORDER AND PROCEDURES FOR DELETION OF REGISTRATIONS
1. Before the validity term of a registration expires and in the following circumstances, a registration applicant may file an application for deletion of the registration:
a/ The secured obligation terminates;
b/ The security transaction is revoked or replaced by another security transaction;
c/ The security asset has been disposed of; or,
d/ The registration deletion is agreed upon by the parties.
2. The filing of applications for registration deletion complies with the provisions of Point 11.1, Clause 11, Section I of this Circular. The registration of a security transaction ceases to be valid as soon as the registry receives a valid application for deletion of that security transaction registration.
Registration deletion applicants are not required to pay any fee.
3. After receiving applications for registration deletion, registrars shall perform the jobs specified in Clause 2, Section II of this Circular.
4. Within the time limit for completion of the registration specified in Clause 13, Section I of this Circular, a registrar shall send to a registration applicant copies of the application with certification of registration deletion. If the registration deletion applicant is the securing party or its authorized person, the registrar shall send to the secured party one (1) copy of that application.
The grant of copies of applications with a certification of deletion of security transaction registrations is effected by one of the modes specified in Clause 5, Section II of this Circular.
5. Upon the expiration of the validity term of a registration, if the registration applicant does not file an application for deletion of security transaction registration or an application for registration of security transaction extension, the registration center shall automatically delete the registration.
VII. ORDER AND PROCEDURES FOR REGISTRATION OF WRITTEN NOTICES ON DISPOSAL OF SECURITY ASSETS
1. The filing of applications for registration of written notices on disposal of security assets and the payment of the registration fee shall be made by one of the modes specified in Clause 11, Section I of this Circular.
2. After receiving registration applications, registrars shall perform the jobs specified in Clause 2, Section II of this Circular.
3. Within the time limit for completion of the registration specified in Clause 13, Section I of this Circular, a registrar shall send to a registration applicant copies of the application with certification of registration of the written notice on disposal of security asset.
The sending of copies of applications for registration of written notices on disposal of security assets with a registration center's certification is effected by one of the modes specified in Clause 5, Section II of this Circular.
4. A registration center shall promptly notify the disposal of assets of the securing party to the concerned secured parties (if any) at addresses declared by those parties when filing applications for registration of security transactions.
5. Basing themselves on the scope of disposed security assets, the concerned parties shall register changes in contents of registered security transactions (reduction of security assets) under the guidance in Section III of this Circular or effect the deletion of security transaction registrations under the guidance in Section VI of this Circular.
VIII. GRANT OF COPIES OF APPLICATIONS WITH CERTIFICATION OF REGISTRATION CENTERS
1. Organizations or individuals that request the grant of copies of their applications with certification of registration centers shall file their written requests by one of the modes specified in Clause 11, Section I of this Circular to registration centers which give that certification.
2. Requesters for grant of copies shall pay a fee for grant of copies at rates set by law.
3. Within the time limit for completion of the registration specified in Clause 13, Section I of this Circular, registrars shall send copies of applications with registration centers' certification to requesting organizations or individuals.
The grant of those copies is effected by one of the modes specified in Clause 5, Section II of this Circular.
IX. ORDER AND PROCEDURES FOR SUPPLY OF INFORMATION ON SECURITY TRANSACTIONS
1. Organizations and individuals are entitled to request the supply of information on security transactions already registered and archived in the national database of security transactions in the following forms:
a/ A list of security transactions (by names of securing parties), consisting of information on secured parties, time of registration of security transactions, validity terms of security transaction registrations which are still valid at the time of request for the information supply (if any).
b/ A documented summary of information on security transactions (by names of securing parties), consisting of information specified at Point a of this Clause and amendments, supplements or correction of errors in registered contents or registered security assets (if any).
2. Requesters for information supply shall file their written requests for information supply and pay the information supply charge to registration centers. The filing of written requests for information supply and payment of information supply charge is effected by one of the modes specified in Clause 11, Section I of this Circular.
In any of the circumstances for refusal to supply information specified at Point 10.2, Clause 10, Section I of this Circular, registrars shall refuse to supply information and guide information supply requesters to strictly comply with provisions of law. The documentation of refusals to supply information shall comply with the guidance on documentation of rejection of applications for registration of security transactions provided in Clause 2, Section II of this Circular.
3. A registration center shall supply a list or a documented summary of information on security transactions to an information supply requester right after receiving a written request or on the date of receipt of a written request. If a registration center receives a written request for information supply after 3:00 p.m., the supply of information shall be carried out in the next working day.
The supply of lists or documented summaries of information on security transactions is effected by one of the modes specified in Clause 5, Section II of this Circular.
X. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
1. This Circular takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."
2. This Circular replaces the Justice Ministry's Circular No. 01/2002/TT-BTP of January 9, 2002, guiding a number of matters regarding the competence, order and procedures for registration of, and supply of information on, security transactions at the National Registry for Security Transactions under the Justice Ministry and its branches.
3. Pledges of assets or guarantees with assets registered before the effective date of this Circular are still valid under the law on registration of security transactions and are not required to be re-registered under this Circular.
Pledges of assets or guarantees with assets which fall under the registration competence of registration centers before the effective date of this Circular and are still in the pledge or guarantee duration but have not yet been registered shall be registered in the form of asset mortgage under this Circular. Unless otherwise agreed by the involved parties, contracts for pledge of assets or guarantee with assets need not be revised into contracts for mortgage of assets.
4. Promulgated together with this Circular are forms (not printed herein) for use in the registration of, and the supply of information on, security transactions at registration centers.

5. Difficulties or problems arising in the course of implementation should be promptly reported by the concerned individuals or organizations to the Justice Ministry for study and solution.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!