Quyết định 895/QĐ-BTP Danh mục báo cáo định kỳ của Bộ Tư pháp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

________

Số: 895/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại các Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ theo dõi, tổ chức rà soát thường xuyên các báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ để sửa đổi, bổ sung và công bố kịp thời Danh mục báo cáo khi có sự thay đổi.

Cục Công nghệ thông tin kịp thời công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1011/QĐ-BTP ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để thực hiện);

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để thực hiện);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Lưu: VT, VP (TH&KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

 

BỘ TƯ PHÁP

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

PHỤ LỤC I:

DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ LỒNG GHÉP VÀO BÁO CÁO CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG, BÁO CÁO CÔNG TÁC TƯ PHÁP HẰNG NĂM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 895 /QĐ-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

Về hình thức báo cáo: Các báo cáo do bộ, ngành, địa phương gửi về Bộ Tư pháp được thực hiện bằng hình thức văn bản điện tử qua Hệ thống văn bản và Điều hành (Trục liên thông văn bản quốc gia)

TT

TÊN BÁO CÁO

TẦN SUẤT

VĂN BẢN QUY ĐỊNH

QUAN NHẬN BÁO CÁO

CẤP THỰC HIỆN BÁO CÁO

PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

TRUNG ƯƠNG

TỈNH

HUYỆN

I

BÁO CÁO CHUNG VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

1

Báo cáo về công tác pháp chế

Hằng năm

Điều 14, Điều 15, Điều 16 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Chính phủ

Bộ Tư pháp

 

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

II

CÔNG TÁC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

2

Báo cáo hằng năm về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Hằng năm

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

Bộ Tư pháp

 

Sở Tư pháp

Phòng Tư pháp

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

3

Báo cáo hằng năm về công tác kiểm tra, hệ thống hóa văn bản QPPL tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Hằng năm

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

Bộ Tư pháp

Bộ, cơ quan ngang bộ

 

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

III

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

4

Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

06 tháng; Hằng năm

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012

Bộ Tư pháp

Bộ, cơ quan ngang bộ

Sở Tư pháp

Phòng Tư pháp

UB ND cấp xã

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp 06 tháng/hằng năm

5

Báo cáo thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021

Hằng năm

Điểm c, khoản 1, Điều 2 và khoản 6, Điều 2 Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021

Chính phủ

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

6

Báo cáo hằng năm kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giao dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”

Hằng năm

Điểm a, Mục 1, Phần V Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giao dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”

Chính phủ

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

7

Báo cáo định kỳ thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013 - 2016” đến năm 2021

Hằng năm

Khoản 1, Điều 5 Quyết định số 1133/QĐ- TTg ngày 15/7/2013 phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI)

Chính phủ

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

8

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của Bộ triển khai Quyết định 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hằng năm

Quyết định số 2644/QĐ-BTP ngày 31/12/2020 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư

Bộ Tư pháp

 

Sở Tư pháp

Phòng Tư pháp

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

9

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

06 tháng; Hằng năm

Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tư pháp

Bộ, cơ quan ngang bộ

Sở Tư pháp

Phòng Tư pháp

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp 06 tháng/hằng năm

10

Báo cáo kết quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

06 tháng; Hằng năm

Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tư pháp

 

Sở Tư pháp

Phòng Tư pháp

 

Lồng ghép vào BC công tác tư pháp 06 tháng/hằng năm

11

Báo cáo công tác hòa giải ở cơ sở

06 tháng; Hằng năm

Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013

Bộ Tư pháp

 

Sở Tư pháp

Phòng Tư pháp

UB ND cấp xã

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp 06 tháng/hằng năm

12

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TW ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới

06 tháng/ Hằng năm

Mục 6 Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới

Bộ Tư pháp

Bộ, cơ quan ngang bộ

Sở Tư pháp

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp 06 tháng/hằng năm

IV

CÔNG TÁC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC

13

Báo cáo về tình hình đăng ký, quản lý hộ tịch

Hằng năm

Điều 66, 69, 70, 71 Luật Hộ tịch năm 2014

Chính phủ

Bộ Tư pháp

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

UBND cấp huyện

UB ND cấp xã

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

14

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024

Hằng năm

Điều 2 Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 -2024

Bộ Tư pháp

Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

15

Báo cáo tình hình thực hiện liên thông TTHC đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi

Hằng năm

Điều 16, 17, 18, 19 Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-bYt ngày 15/5/2015

Bộ Tư pháp

Bộ Công an; Bảo hiểm xã hội Việt Nam

UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương

UBND cấp huyện

UB ND cấp xã

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

16

Báo cáo về tình hình quản lý chứng thực

Hằng năm

Điều 42 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Bộ Tư pháp

Bộ Ngoại giao

 

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

17

06 tháng/ hằng năm

Điều 43 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Bộ Tư pháp

 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

UBND cấp huyện

UB ND cấp xã

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

18

Báo cáo về tình hình quản lý chứng thực

Hằng năm

Điều 42 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Bộ Tư pháp

Bộ Ngoại giao

 

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

V

CÔNG TÁC NUÔI CON NUÔI

19

Báo cáo tình hình giải quyết việc nuôi con nuôi và thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi tại địa phương

06 tháng; Hằng năm

Điều 49 Luật Nuôi con nuôi năm 2010

Bộ Tư pháp

 

UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp 06 tháng/hằng năm

VI

CÔNG TÁC LÝ LỊCH TƯ PHÁP

20

Báo cáo về hoạt động quản lý lý lịch tư pháp

Hằng năm

Điểm k khoản 3 Điều 9 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009

Chính phủ

Bộ Tư pháp

 

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

21

Báo cáo về hoạt động quản lý lý lịch tư pháp tại địa phương

Hằng năm

Điểm d khoản 5 Điều 9 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009

Bộ Tư pháp

 

Sở Tư pháp

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

VII

CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

22

Báo cáo về việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển

Hằng năm

Điều 66 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

Bộ Tư pháp

Bộ Giao thông vận tải

 

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

23

Báo cáo về việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương

Hằng năm

Điều 66 Nghị định 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; Thông tư liên tịch số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Bộ Tư pháp

 

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

24

Báo cáo công tác đăng ký biện pháp bảo đảm trong phạm vi cả nước

Hằng năm

Điểm e Khoản 2 Điều 66 Nghị định 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

Chính phủ

Bổ Tư pháp

 

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

VIII

CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

25

Báo cáo công tác bồi thường nhà nước

06 tháng

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Tòa án NDTC;

Viện KSNDTC; bộ; cơ quan ngang bộ

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp 6 tháng

26

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII

Hằng năm

Điều 2, Điều 3 Nghị quyết số 134/2020/QH14 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII

Bộ Tư pháp

Tòa án NDTC;

Viện KSNDTC; bộ, cơ quan ngang bộ

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

IX

CÔNG TÁC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

27

Báo cáo về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương

Hằng năm

Điều 79 Luật đấu giá tài sản 2016; Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

 

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

28

Báo cáo về tổ chức, hoạt động của Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Hằng năm

Khoản 7 Điều 4 Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại; Thông tư số 12/2012/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương

 

Sở Tư pháp

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

29

Báo cáo về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương

Hằng năm

Điều 24 Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Sở Tư pháp

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

30

Báo cáo về hoạt động hòa giải thương mại tại địa phương

Hằng năm

Điều 42 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

 

Sở Tư pháp

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

31

Báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý chuyên môn của mình ở địa phương

Hằng năm

Điều 28 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ.

Sở Tư pháp

 

Cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

32

Báo cáo về hoạt động công chứng tại địa phương

Hằng năm

Điều 70 Luật Công chứng năm 2014; Điều 27 Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

Bộ Tư pháp

 

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

33

Báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp ở địa phương

Hằng năm

Điều 28 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ.

Bộ Tư pháp, UBND cấp tỉnh

 

Sở Tư pháp

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

34

Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động Thừa phát lại tại địa phương

Hằng năm

Điều 20 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại

Bộ Tư pháp

 

UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

35

Báo cáo về tình hình tổ chức luật sư và hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức và hoạt động luật sư

Hằng năm

Điều 5 Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp, UBND cấp tỉnh

 

Sở Tư pháp

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

36

Báo cáo của Sở Tư pháp về tình hình tổ chức và hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật tại địa phương

Hằng năm

Điều 19 Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 9/02/2010; Điều 25 Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.

Bộ Tư pháp

 

Sở Tư pháp

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

X

CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

37

Báo cáo kết quả thực hiện công tác trợ giúp pháp lý với người dân tộc thiểu số

Hằng năm

Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT ngày 17/02/2012 giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban dân tộc về trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số

Bộ Tư pháp

 

Sở Tư pháp, Cơ quan công tác dân tộc tỉnh, TP trực thuộc TƯ

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

38

Báo cáo kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức Trợ giúp viên pháp lý

Hằng năm

Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV ngày 23/6/2016 giữa Bộ' Tư pháp và Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý

Bộ Tư pháp

 

Sở Tư pháp

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

39

Báo cáo về việc thực hiện nghĩa vụ tham gia tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng bắt buộc của trợ giúp viên pháp lý

Hằng năm

Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Bộ Tư pháp

 

Sở Tư pháp

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

40

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương

Hằng năm

Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP- BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Bộ Tư pháp

 

Sở Tư pháp

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

XI

CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ

41

Báo cáo hàng năm về tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật

Hằng năm

Nghị định 113/2014/NĐ-CP về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật ngày 26/11/2014 của Chính phủ

Bộ Tư pháp

Bộ, cơ quan ngang bộ; và cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị xã hội

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

 

 

Lồng ghép vào BC công tác tư pháp hằng năm

XII

CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

42

Báo cáo tình hình tổ chức cán bộ của các cơ quan tư pháp địa phương

Hằng năm

Điều 8 Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ

Bộ Tư pháp

 

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

                     
 
 

 

BỘ TƯ PHÁP

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

PHỤ LỤC II:

DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN THEO VĂN BẢN HƯỚNG DẪN RIÊNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 895/QĐ-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

Về hình thức báo cáo: Các báo cáo do bộ, ngành, địa phương gửi về Bộ Tư pháp được thực hiện bằng hình thức văn bản điện tử qua Hệ thống văn bản và Điều hành (Trục liên thông văn bản quốc gia)

TT

TÊN BÁO CÁO

TẦN SUẤT

VĂN BẢN QUY ĐỊNH

QUAN NHẬN BÁO CÁO

CẤP THỰC HIỆN BÁO CÁO

PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

TRUNG ƯƠNG

TỈNH

HUYỆN

1

Báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Hằng tháng, hằng quý, 06 tháng, hằng năm

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Chính phủ

Bộ Tư pháp

 

 

 

Thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng

2

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của QH, UBTVQH và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

Hằng năm

Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội ngày 29/11/2013 về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

Chính phủ,

Quốc hội

Bộ Tư pháp

 

 

 

Thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng

3

Báo cáo của Chính phủ về việc thi hành Luật Thủ đô

Định kỳ 03 năm

Điều 22 Luật Thủ đô

Chính phủ, Quốc hội

Chính phủ

 

 

 

Thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng

4

Báo cáo về công tác tương trợ tư pháp

Hằng Năm

Luật Tương trợ tư pháp năm 2007

Chính phủ

Bộ Tư pháp

 

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

5

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

06 tháng;

Hằng năm

Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

Bộ Tư pháp

Tòa án nhân dân tối cao; các bộ, cơ quan ngang bộ

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

 

 

Thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng

6

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Hằng năm

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTp ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ pháp; Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ

Bộ Tư pháp

Bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

 

 

Thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng

7

Báo cáo công tác bồi thường nhà nước

Hằng năm

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Thông tư 08/2019/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Tòa án NDTC;

Viện KSNDTC; bộ; cơ quan ngang bộ

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

 

 

Thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng

8

Báo cáo tổng kết về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp

Hằng năm

Điều 41 Luật giám định tư pháp năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020

Bộ Tư pháp

Bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định tư pháp

 

 

 

Thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng

9

Báo cáo về tình hình trưng cầu, đánh giá việc thực hiện giám định và sử dụng kết luận giám định tư pháp

Hằng năm

Điều 42 Luật giám định tư pháp năm 2014, sửa đổi bổ sung năm 2020

Bộ Tư pháp

Bộ Công an; Bộ Quốc phòng

 

 

 

Thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng

10

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương

Hằng năm

Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC ngày 29/6/2018 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Bộ Tư pháp

 

Sở Tư pháp (cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương)

 

 

Thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng

 

 

thuộc tính Quyết định 895/QĐ-BTP

Quyết định 895/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:895/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành:31/05/2021Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

Ngày 31/5/2021, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 895/QĐ-BTP về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

Theo đó, Danh mục 42 báo cáo định kỳ lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp 6 tháng, hàng năm bao gồm các loại sau: Báo cáo về công tác pháp chế; Báo cáo hằng năm về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo cáo thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021; Báo cáo công tác hòa giải ở cơ sở;…

Bên cạnh đó, Danh mục 10 báo cáo định kỳ thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng bao gồm: Báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; Báo cáo về công tác tương trợ tư pháp; Báo cáo của Chính phủ về việc thi hành Luật Thủ đô; Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định895/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi