Quyết định 552/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2017-2018

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 552/QĐ-BTP

Quyết định 552/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2017-2018
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:552/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành:18/04/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-----------
Số: 552/QĐ-BTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động
của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2017 -2018
--------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
           
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 14/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ/TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành Kế hoạch xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2017-2018.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cục Công nghệ thông tin (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (TH).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
Trần Tiến Dũng

 
 
BỘ TƯ PHÁP
------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
 
 
KẾ HOẠCH
Xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2017 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 552/QĐ-BTP ngày 18/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục xây dựng, hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định pháp luật; qua đó tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công.
- Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.
- Đến năm 2018, các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tư pháp hoàn thiện xây dựng, mở rộng và áp dụng một cách hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (sau đâu gọi tắt là Hệ thống quản lý chất lượng) trong hoạt động của Bộ Tư pháp.
2. Yêu cầu
- Xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng để giải quyết và xử lý các công việc theo các Quy trình một cách khoa học, hợp lý, hiệu quả theo quy định của pháp luật.
- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 với việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.
- Xây dựng, mở rộng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tư pháp theo Mô hình khung và được công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
- Xác định việc triển khai xây dựng, cải tiến, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ là một nhiệm vụ quan trọng, là một tiêu chí để đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm của các đơn vị và của từng cán bộ, công chức trong đơn vị.
- Hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng tại từng đơn vị, bao gồm các tài liệu sau:
+ Các quy trình, tài liệu chung theo yêu cầu Hệ thống quản lý chất lượng.
+ Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại đơn vị­ (nếu có).
+ Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị­ (nếu có).
+ Các quy trình xử lý các thủ tục nội bộ, các hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính (nếu có).
II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành
a) Nội dung:
(1) Xây dựng Kế hoạch thực hiện việc xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2017 - 2018.
(2) Kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO khối cơ quan Bộ.
(3) Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng với các nội dung: (i) Hướng dẫn cách thức xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình tác nghiệp, quy trình giải quyết công việc cho cán bộ các đơn vị; (ii) Hướng dẫn thực hiện đánh giá nội bộ, tổ chức khắc phục, phòng ngừa các hoạt động không phù hợp; (iii) Hướng dẫn công tác giám sát việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đơn vị trong suốt quá trình duy trì áp dụng.
(4) Khảo sát, đánh giá thực trạng áp dụng ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
(5) Theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ trong việc xây dựng và đưa vào áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
b) Thời gian thực hiện:
- Tháng 4, tháng 5 năm 2017 đối với nội dung (a1, a2)
- Cả năm 2017 - 2018 đối với nội dung (a3, a4, a5)
c) Phân công trách nhiệm:
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.
Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.
d) Kết quả công việc:
- Quyết định ban hành Kế hoạch xây dựng, mở rộng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2017 – 2018.
- Các văn bản đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện Kế hoạch.
- Các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng.
- Các báo cáo đánh giá thực trạng áp dụng ISO ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
2. Hoạt động thực hiện xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng
2.1. Năm 2017
a) Thực hiện mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng cho khối cơ quan Bộ gồm: Văn phòng Bộ, các Vụ, Thanh tra Bộ.
- Thời gian thực hiện: Chậm nhất ngày 15/12/2017 ban hành Quyết định Công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.
- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ (chủ trì việc xây dựng các Quyết định ban hành, Công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng); Đơn vị có quy trình mở rộng (chủ trì việc xây dựng quy trình).
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.
- Kết quả công việc: Các quy trình, các Quyết định trong Hệ thống quản lý chất lượng.
b) Thực hiện mở rộng và áp dụng cho các đơn vị có giải quyết thủ tục hành chính, gồm: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Con nuôi, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Bồi thường nhà nước và Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.
- Thời gian thực hiện: Chậm nhất ngày 15/12/2017 ban hành Quyết định Công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.
- Đơn vị chủ trì: Đơn vị có giải quyết thủ tục hành chính.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.
- Kết quả công việc: Các quy trình, các Quyết định trong Hệ thống chất lượng.
c) Thực hiện xây dựng mới Hệ thống quản lý chất lượng cho Hệ thống thi hành án dân sự.
- Thời gian thực hiện: Chậm nhất ngày 15/12/2017 ban hành Quyết định Công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan thi hành dân sự
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, các đơn vị, các cơ quan thi hành án dân sự có liên quan.
- Kết quả công việc: Các văn bản hướng dẫn, các quy trình, các Quyết định trong Hệ thống chất lượng.
2.2. Năm 2018
Thực hiện xây dựng mới Hệ thống quản lý chất lượng cho các đơn vị, gồm: Cục Kiểm tra văn bản QPPL; Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Cục Bồi thường nhà nước; Cục Trợ giúp pháp lý; Cục Công nghệ thông tin; Cục Công tác phía Nam; Viện Khoa học pháp lý, 07 trường/ học viện; Tạp chí dân chủ và pháp luật; Báo Pháp luật Việt Nam; Nhà xuất bản Tư pháp (mỗi đơn vị một Hệ thống quản lý chất lượng riêng).
- Thời gian thực hiện: Chậm nhất ngày 15/12/2018 ban hành Quyết định Công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.
- Đơn vị chủ trì: Đơn vị có Hệ thống quản lý chất lượng.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.
- Kết quả công việc: Các quy trình, các Quyết định trong Hệ thống chất lượng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm:
- Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của đơn vị, bảo đảm đúng quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch này và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.
- Cử cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối cung cấp thông tin và tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng khi có yêu cầu.
- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.
- Kiểm soát quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, chịu trách nhiệm về hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của đơn vị mình, bảo đảm các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân được áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.
- Định kỳ chậm nhất ngày 15/12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cao tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị (nội dung báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục II được ban hành kèm theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg), gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.
2. Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng Kế hoạch thực hiện việc xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị và Hệ thống thi hành án dân sự; thực hiện việc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị và Hệ thống thi hành án dân sự, chậm nhất ngày 15/12 hàng năm gửi về Văn phòng Bộhoặc đột xuất khi có yêu cầu.
3. Văn phòng Bộ thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này, giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng chính phủ và theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể:
- Tổ chức hướng dẫn triển khai Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch của các đơn vị.
- Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Thanh tra Bộ triển khai xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại khối cơ quan Bộ.
- Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ về đơn vị tư vấn để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong việc xây dựng, áp dụng, mở rộng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng cho các đơn vị thuộc Bộ; ký hợp đồng với đơn vị tư vấn triển khai xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của khối cơ quan Bộ.
- Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng cho lãnh đạo và cán bộ đầu mối các đơn vị thuộc Bộ; tổ chức các hội nghị tập huấn, triển khai chung về Hệ thống quản lý chất lượng của Bộ; tham gia với các đơn vị thực hiện khảo sát tình hình triển khai Hệ thống quản lý tại một số đơn vị khi có yêu cầu phối hợp.
- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cho hoạt động xây dựng, mở rộng, cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2008 tại Bộ.
- Định kỳ tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả thực hiện; đề xuất, kiến nghị xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc.
3. Văn phòng Bộ, các đơn vị có Hệ thống quản lý chất lượng chịu trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí của khối cơ quan Bộ và của đơn vị mình trong hoạt động xây dựng, mở rộng, cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượngtheo Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định về công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
4. Vụ Thi đua - Khen thưởng nghiên cứu, đề xuất đưa tiêu chí xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào đánh giá kết quả thi đua hàng năm của Bộ.
Đề nghị các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, giải quyết./.
 

 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
Trần Tiến Dũng

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 04/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Thông tư 04/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi