Quyết định 520/QĐ-BTP 2017 tập huấn Phần mềm báo cáo thống kê Ngành Tư pháp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 520/QĐ-BTP

Quyết định 520/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai, tập huấn Phần mềm báo cáo thống kê Ngành Tư pháp theo Thông tư 04/2016/TT-BTP
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:520/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành:13/04/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Triển khai, tập huấn phần mềm báo cáo thống kê ngành tư pháp

Ngày 13/04/2017, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 520/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai, tập huấn phần mềm báo cáo thống kê ngành tư pháp theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP.
Theo Kế hoạch, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 18/04/2017 - 28/04/2017, sẽ tổ chức 02 lớp tập huấn tập trung cho tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tại Hà Nội, thời gian tập huấn là 01 buổi, tương đương với nửa ngày. Trong khoảng thời gian từ ngày 24/04/2017 - 05/05/2017, sẽ tập huấn trực tuyến qua cầu truyền hình cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại điểm cầu chính tại Hà Nội và các điểm cầu của Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel tại 63 tỉnh/thành phố.
Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Tổ chức Pháp chế các Bộ, ngành và các Sở Tư pháp có trách nhiệm cử cán bộ theo đúng đối tượng được triệu tập, đảm bảo chi trả công tác phí theo quy định hiện hành cho cán bộ được cử tham gia; kiểm tra, đôn đốc cán bộ sử dụng phần mềm tại đơn vị sau khi kết thúc tập huấn để phục vụ công tác báo cáo, thống kê theo quy định…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 520/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TƯ PHÁP
---------
Số: 520/QĐ-BTP
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch Triển khai, tập huấn Phần mềm báo cáo thống kê Ngành Tư pháp theo Thông tư 04/2016/TT-BTP
--------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;
Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 03 tháng 3 năm 2016 quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Triển khai, tập huấn Phần mềm báo cáo thống kê Ngành Tư pháp theo Thông tư 04/2016/TT-BTP.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, CNTT.
KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Khánh Ngọc
 
 

BỘ TƯ PHÁP
-----------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

 
 
KẾ HOẠCH
Triển khai, tập huấn Phần mềm báo cáo thống kê Ngành Tư pháp theo Thông tư 04/2016/TT-BTP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 520 /QĐ-BTP ngày 13 tháng 04 năm 2017 của Bộ Tư pháp)
 
I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH
Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;
Thông tư số 04/2016/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 03 tháng 3 năm 2016 quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp;
Quyết định số 1226/QĐ-BTP ngày 06/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020;
Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ Tư pháp về việc Ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch của Bộ Tư pháp.
II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU KẾ HOẠCH
1. Mục tiêu
Triển khai, đưa phần mềm thống kê ngành Tư pháp vào sử dụng tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Tổ chức Pháp chế Bộ, ngành và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ công tác Thống kê ngành Tư pháp theo quy định.
2. Yêu cầu
Cán bộ được tập huấn phải sử dụng thành thạo phần mềm, hỗ trợ một cách hiệu quả công việc theo nhiệm vụ được giao, hướng dẫn lại cho những cán bộ có liên quan, phản hồi các ý kiến (nếu có) để kịp thời hỗ trợ, khắc phục trong quá trình tập huấn và sử dụng.
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Nội dung tập huấn
Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm: nhập liệu các biểu mẫu của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các Sở Tư pháp; kiểm tra, rà soát và chuyển báo cáo cho Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Tư pháp; trích xuất số liệu báo cáo từ phần mềm;
Trao đổi, giải đáp các thắc mắc của học viên trong quá trình tham gia các lớp học;
Các tình huống kỹ thuật thường phát sinh cần lưu ý và cách thức xử lý;
Cung cấp thông tin về đầu mối liên hệ, các phương án hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình triển khai.
2. Đối tượng tham gia
Cán bộ làm trực tiếp công tác thống kê tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Tổ chức Pháp chế Bộ, ngành và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BTP.
3. Thời gian, địa điểm và hình thức tập huấn
a. Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp và pháp chế các Bộ, ngành:
Hình thức tổ chức: Tập trung;
Số lớp: 02 lớp, cụ thể:
- Lớp 1: Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành: Mỗi đơn vị cử 02 cán bộ tham gia tập huấn (khoảng 42 cán bộ).
- Lớp 2: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Mỗi đơn vị cử từ 01 (một) đến 02 (hai) cán bộ làm công tác thống kê, tổng hợp tại đơn vị theo quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BTP (khoảng 65 cán bộ).
Địa điểm: tại Hà Nội;
Thời lượng: ½ ngày (01 buổi);
Thời gian: Dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ 18/4/2017 đến 28/4/2017.
b. Đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua cầu truyền hình;
Số lớp: 01 lớp. Mỗi đơn vị cử từ 01 (một) đến 02 (hai) cán bộ làm công tác thống kê, tổng hợp tại Sở Tư pháp, trường hợp cần thiết có thể cử bổ sung 01 (một) cán bộ tham dự đối với mỗi lĩnh vực có biểu mẫu thống kê theo Thông tư 04/2016/TT-BTP (khoảng 700 cán bộ);
Địa điểm: Điểm cầu chính tại Hà Nội và các điểm cầu của Tập đoàn viễn thông Quân đội – Viettel tại tại 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
Thời lượng: ½ ngày (01 buổi);
Thời gian: Dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ 24/4/2017 đến 5/5/2017.
4. Kinh phí thực hiện
Cục Công nghệ thông tin đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật để tổ chức tập huấn trực tiếp tại Hà Nội và tại các điểm cầu truyền hình;
Đơn vị cử cán bộ tham gia tập huấn thực hiện chi trả công tác phí theo quy định hiện hành.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin:
Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện tổ chức lớp, khai giảng lớp học, hỗ trợ quản lý lớp trong quá trình tổ chức, bế giảng kết thúc lớp học;
Triệu tập đối tượng phù hợp tham gia tập huấn; thông báo (thời gian, địa điểm, đối tượng tham gia tập huấn) trước ít nhất 07 (bảy) ngày cho các đơn vị tham gia tập huấn trên cơ sở Kế hoạch được phê duyệt để đảm bảo đủ điều kiện về thời gian, công tác chuẩn bị cử cán bộ;
Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng, bố trí giảng viên cho mỗi lớp học;
Vận hành và duy trì phần mềm hoạt động; thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu; hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị tham gia sử dụng phần mềm; nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung các chức năng, tiện ích cho phần mềm trên cơ sở yêu cầu của người sử dụng và yêu cầu nghiệp vụ phát sinh (nếu có).
2. Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch – Tài chính:
Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong việc tổ chức tập huấn và đưa phần mềm vào sử dụng;
Kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng phần mềm của các đơn vị liên quan sau khi kết thúc tập huấn;
Giải đáp, hỗ trợ nghiệp vụ về thống kê theo Thông tư 04/2016/TT-BTP cho đơn vị, cán bộ khi tham gia sử dụng phần mềm;
Đề xuất chỉnh sửa, bổ sung, nâng cấp và phát triển phần mềm theo yêu cầu nghiệp vụ phát sinh (nếu có).
3. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Tổ chức Pháp chế các Bộ, ngành và các Sở Tư pháp:
Cử cán bộ theo đúng đối tượng được triệu tập, đảm bảo chi trả công tác phí theo quy định hiện hành cho cán bộ được cử tham gia;
Kiểm tra, đôn đốc cán bộ sử dụng phần mềm tại đơn vị sau khi kết thúc tập huấn để phục vụ công tác báo cáo, thống kê theo quy định;
Phản hồi các ý kiến cho Vụ Kế hoạch – Tài chính và Cục Công nghệ thông tin để kịp thời được hỗ trợ trong quá trình sử dụng.
 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi