Quyết định 498/QĐ-BTP 2016 thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------
Số: 498/QĐ-BTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
 
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định s 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BTP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đán Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành;
Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tng cục Thi hành án dân sự và Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Tổng cục THADS
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tiến Dũng

 
 
KẾ HOẠCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 498/QĐ-BTP ngày 28 tháng 0CỦA NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 
 
1. Mục đích
- Triển khai kịp thời, có hiệu quả Quyết định số 152/QĐ-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành (gọi tắt là Đề án).
- Xác định các hoạt động cụ thể, thời hạn hoàn thành, sản phẩm và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.
2. Yêu cầu
- Bám sát các nội dung của Đề án.
- Việc triển khai các hoạt động của Đề án phải cụ thể, khả thi và hiệu quả.
- Đề cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện Đề án.
- Việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phải đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và chất lượng.
1. Xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
1.1. Khảo sát cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin; thực trạng đội ngũ công chức thi hành án dân sự để phục vụ xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
1.2. Triển khai các thủ tục lập dự án xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
1.3. Triển khai thí điểm Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
1.4. Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
1.5. Nâng cấp, phát triển phần mềm đảm bảo khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các phần mềm và cơ sở dữ liệu liên quan sẵn sàng triển khai trên toàn hệ thống cơ quan thi hành án dân sự.
2. Đầu tư cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp đảm bảo triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
3. Triển khai Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành tại Tng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn quốc.
3.1. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng, khai thác phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành cho các Cục Thi hành án dân sự.
3.2. Bảo đảm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự để thực hiện cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
3.3. Cập nhật thông tin từ cơ sở dữ liệu giấy đang lưu trữ tại các cơ quan thi hành án dân sự vào Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành (số hóa, nhập dữ liệu từ các hồ sơ, sổ giấy) và cập nhật thường xuyên thông tin theo số lượng các việc thi hành án dân sự.
4. Thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan quản lý thi hành án dân sự; giữa cơ sdữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành với cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan.
(Chi tiết các nhiệm vụ; tiến độ thực hiện; cơ quan, đơn vị chủ trì; cơ quan, đơn vị phi hợp; nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).
1. Căn cứ vào nội dung tại Phần II, các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan thi hành án dân sự địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch và hàng năm, có trách nhiệm tổng hợp, dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan, đơn vị mình chủ trì.
2. Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan để triển khai Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.
3. Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai nhiệm vụ theo Đề án và Kế hoạch này.
4. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp và có nguồn kinh phí đảm bảo từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án và Kế hoạch này theo quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế.
5. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Tổng cục Thi hành án dân sự để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.
 
 
PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 498/QĐ-BTP ngày 28  VỀ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNHtháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 

TT
Nội dung nhiệm vụ
Cơ quan, đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phi hợp
Thời gian thực hiện
Sản phẩm chủ yếu
Nguồn kinh phí đảm bảo
1
Xây dựng phần mềm Cơ sdữ liệu điện tử về thông tin của ngưi phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
1.1
Khảo sát cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin; thực trạng đội ngũ công chức thi hành án dân sự để phục vụ xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
Tổng cục Thi hành án dân sự
Cục Công nghệ thông tin; Vụ Kế hoạch - Tài chính và một số Cục Thi hành án dân sự
7/2016
Báo cáo khảo sát
Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)
Dự trù kinh phí: 100 triệu đồng (nguồn ngân sách Tổng cục THADS)
1.2
Triển khai các thủ tục lập dự án xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
Tổng cục Thi hành án dân sự
Cục Công nghệ thông tin
3/2017
Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)
Dự trù kinh phí: 03 tỷ đồng
(kinh phí Đề án)
1.3
Triển khai thí điểm Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
Dự kiến: Cục THADS tp Hà Nội, tp Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Tuyên Quang.
Tổng cục Thi hành án dân sự, các Cục Thi hành án dân sự được lựa chọn thí điểm.
Cục Công nghệ thông tin
5/2017
Chấp hành viên, công chức một số cơ quan thi hành án dân sự được tập huấn các tính năng của phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)
Dự trù kinh phí: 500 triệu đồng
(kinh phí Đề án)
1.4
Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
Tổng cục Thi hành án dân sự
Cục Công nghệ thông tin; các Cục Thi hành án dân sự
9/2017
Báo cáo đánh giá về Phần mềm, đề xuất các nội dung cần bổ sung, nâng cấp, phát triển phần mềm, cơ sở dữ liệu.
Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)
1.5
Chỉnh sửa, bổ sung phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
Cục Công nghệ thông tin
Tổng cục Thi hành án dân sự
6/2018
Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được hoàn thiện
Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Công nghệ thông tin; Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)
Dự trù kinh phí: 03 tỷ đồng
(kinh phí Đề án)
1.6
Đầu tư cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp đảm bảo triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
Cục Công nghệ thông tin
Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị liên quan
Hàng năm
Trang bị cho Trung tâm dữ liệu điện tử đáp ứng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tư pháp nói chung và trong lĩnh vực thi hành án dân sự nói riêng
Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Công nghệ thông tin và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)
Dự trù kinh phí: 06 tỷ đồng
(kinh phí Đề án)
2
Triển khai Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành tại Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn quốc
2.1
Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng, khai thác phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành cho các Cục Thi hành án dân sự
Cục Công nghệ thông tin
Tổng cục Thi hành án dân sự
2018-2020
Chấp hành viên, công chức các cơ quan thi hành án dân sự được tập huấn các tính năng của phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Công nghệ thông tin; Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)
Dự trù kinh phí: 1,5 tỷ đồng
(kinh phí Đề án)
2.2
Bảo đảm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự để thực hiện cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
Tổng cục Thi hành án dân sự
Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin
Hàng năm
Hệ thống trang thiết bị, phương tiện làm việc của các cơ quan thi hành án dân sự được trang cấp đồng bộ.
Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)
Dự trù kinh phí: 08 tỷ đồng
(kinh phí Đề án)
2.3
Cập nhật thông tin từ cơ sở dữ liệu giấy đang lưu trữ tại các cơ quan thi hành án dân sự vào Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành (số hóa, nhập dữ liệu từ các hồ sơ, sổ giấy) và cập nhật thường xuyên thông tin theo số lượng các việc thi hành án dân sự.
Tổng cục Thi hành án dân sự
Cục Công nghệ thông tin và các Cục Thi hành án dân sự
2018-2020
Hình thành cơ sở dữ liệu thông tin đồng bộ, thống nhất về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)
Dự trù kinh phí: 02 tỷ đồng
(kinh phí Đề án)
2.4
Thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan quản lý thi hành án dân sự; giữa cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành với cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan.
Tổng cục Thi hành án dân sự
Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Công nghệ thông tin; cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan, đơn vị liên quan.
2018-2020
Dữ liệu thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được kết nối, tích hợp trong toàn hệ thống thi hành án dân sự và kết nối tới một số phần mềm dữ liệu chuyên ngành có liên quan.
Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Công nghệ thông tin; Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)
3
Tổng kết thực hiện Đề án Cơ sdữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
3.1
Sơ kết thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
Tổng cục Thi hành án dân sự
Cục Công nghệ thông tin; các Cục Thi hành án dân sự
01/2019
Báo cáo Sơ kết thực hiện Đề án
Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)
3.2
Tổng kết thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
Tổng cục Thi hành án dân sự
Cục Công nghệ thông tin; các Cục Thi hành án dân sự
01/2021
Báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án
Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

 
 

thuộc tính Quyết định 498/QĐ-BTP

Quyết định 498/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:498/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành:28/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Triển khai thực hiện Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án

Ngày 28/03/2016, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 498/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
Theo đó, trong tháng 07/2016, sẽ khảo sát cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin; thực trạng đội ngũ công chức thi hành án dân sự để phục vụ xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; tháng 03/2017, trin khai các thủ tục lập dự án xây dng phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử vthông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; tháng 05/2017, triển khai thí điểm Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
Năm 2018 - 2020, thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan quản lý thi hành án dân sự; giữa cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành với cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định498/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi