Quyết định 43/QĐ-BTP 2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 99/2022/NĐ-CP

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
_________

Số: 43/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2022/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Cục ĐKQGGDBĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2022/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-BTP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

___________________

 

Ngày 30 tháng 11 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm (thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm), có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2023. Để triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định gồm các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp theo quy định của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP bảo đảm phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và điều kiện thực tế năm 2023 và những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Bám sát các chỉ đạo, định hướng của Đảng và Nhà nước, sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả;

- Các hoạt động đề ra phải đúng mục tiêu, sát với nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng áp dụng Nghị định;

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ đã nêu trong Kế hoạch;

- Xác định rõ nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến và tập huấn Nghị định số 99/2022/NĐ-CP

1.1. Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm).

b) Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thi hành án dân sự, đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

d) Thời gian thực hiện: Tháng 02/2023.

đ) Địa điểm: Tổ chức tại Hà Nội và các điểm cầu tham dự trực tuyến.

e) Thành phần tham gia: Đại diện của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ; đại diện của các cơ quan: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự; đại diện của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và cơ quan, tổ chức có liên quan.

1.2. Xây dựng tài liệu tập huấn Nghị định số 99/2022/NĐ-CP

a) Đơn vị thực hiện: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

b) Thời gian thực hiện: Tháng 01- 02/2023.

c) Sản phẩm: Tài liệu tập huấn về những nội dung cơ bản và những điểm mới của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP; về đăng ký tài khoản đăng ký trực tuyến, đăng ký mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm bằng động sản không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung, kỹ năng sử dụng hệ thống đăng ký trực tuyến.

1.3. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về đăng ký biện pháp bảo đảm, công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm

a) Đơn vị thực hiện: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

b) Thời gian thực hiện: Quý I - II/2023.

c) Địa điểm: Tổ chức tại 03 miền Bắc, Trung và Nam.

d) Thành phần tham gia: Công chức của các Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao phụ trách công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm; công chức, viên chức thực hiện công tác đăng ký biện pháp bảo đảm tại Cục Hàng không Việt Nam, Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam; viên chức thực hiện công tác đăng ký biện pháp bảo đảm của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; một số viên chức, người lao động của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản); cán bộ của một số tổ chức tín dụng, tổ chức hành nghề công chứng, luật sư; Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự.

đ) Sản phẩm: Hội nghị tập huấn được tổ chức.

1.4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung

a) Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản.

c) Thời gian thực hiện: Quý I - II/2023.

d) Địa điểm: Tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

đ) Thành phần tham gia: Viên chức, người lao động của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản.

e) Sản phẩm: Lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức.

1.5. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm tại địa phương; tập huấn nghiệp vụ về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển

a) Đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện, địa điểm, thành phần tham gia: Theo yêu cầu, kế hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

b) Đơn vị phối hợp thực hiện: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

1.6. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về đăng ký tài khoản đăng ký trực tuyến, đăng ký mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm bằng động sản không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung, kỹ năng sử dụng hệ thống đăng ký trực tuyến

a) Đơn vị thực hiện: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

b) Thời gian thực hiện, địa điểm, thành phần tham gia: Theo Kế hoạch riêng của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

c) Sản phẩm: Lớp tập huấn được tổ chức.

1.7. Phát hành số Chuyên đề giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP

a) Đơn vị chủ trì: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

c) Sản phẩm: Chuyên đề giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP.

d) Thời gian phát hành: Đã thực hiện trong tháng 12/2022.

1.8. Xây dựng Sổ tay nghiệp vụ về đăng ký biện pháp bảo đảm

a) Đơn vị chủ trì: Nhà xuất bản Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.

d) Sản phẩm: Sổ tay nghiệp vụ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

2. Công bố, niêm yết thủ tục hành chính

2.1. Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm

a) Đơn vị chủ trì: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ.

c) Thời gian thực hiện: Đã thực hiện trong tháng 12/2022.

d) Sản phẩm: Quyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm.

2.2. Đăng tải công khai các thủ tục hành chính đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

a) Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

b) Đơn vị phối hợp: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

c) Thời gian thực hiện: Tháng 01/2023.

2.3. Niêm yết thủ tục hành chính

a) Thời gian thực hiện: Tháng 12/2022 - 01/2023.

b) Cơ quan, đơn vị thực hiện: Cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

3. Thực hiện chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện phần mềm đăng ký trực tuyến nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP và thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Bộ Công an

a) Đơn vị chủ trì: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

b) Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đơn vị chức năng của Bộ Công an, đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kế hoạch - Tài chính.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.

d) Sản phẩm: Phần mềm đăng ký trực tuyến được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực hiện quy định của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP và thực hiện được việc kết nối, chia sẻ dữ liệu về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng phương tiện giao thông cơ giới với Bộ Công an.

4. Thực hiện truyền thông về thi hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm).

b) Cơ quan phối hợp: Cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức triển khai đầy đủ nội dung, đúng thời hạn được nêu trong Kế hoạch.

1.2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành văn bản để tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP tại địa phương.

2. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch do các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chủ trì theo quyết định giao dự toán ngân sách của Bộ Tư pháp và các nguồn khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm theo dõi, đôn đốc

3.1. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

3.2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức gửi văn bản về Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm để tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định./.

thuộc tính Quyết định 43/QĐ-BTP

Quyết định 43/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp đảm bảo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:43/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành:16/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Ngày 16/01/2023, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 43/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Cụ thể, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm có trách nhiệm xây dựng tài liệu tập huấn Nghị định số 99/2022/NĐ-CP trong tháng 01 – 02/2023; tổ chức tập huấn nghiệp vụ về đăng ký biện pháp bảo đảm, công tác quản lý Nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm tại 03 miền Bắc, Trung, Nam vào Quý I – II/2023; tổ chức tập huấn chuyên sâu về đăng ký tài khoản đăng ký trực tuyến, đăng ký mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm bằng động sản không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung, kỹ năng sử dụng hệ thống đăng ký trực tuyến theo Kế hoạch riêng của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

Ngoài ra, Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung vào Quý I – II/2023 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định43/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi