Quyết định 259/QĐ-BTP Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Tư pháp năm 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 259/QĐ-BTP

Quyết định 259/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:259/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:23/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện QCDC trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2021

Ngày 23/02/2021, Bộ Tư pháp ra Quyết định 259/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2021.

Cụ thể, yêu cầu của Kế hoạch như sau: Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp; Bám sát các nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ cụ thể gồm: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên Bộ Tư pháp về dân chủ và thực hành dân chủ; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 259/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

_______

Số: 259/QĐ-BTP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2021

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-BTP ngày 19/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (để báo cáo);

- Ban cán sự đảng; Đảng ủy Bộ Tư pháp (để báo cáo);

- Bộ Nội vụ (để biết);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);

- Các tổ chức CT-XH thuộc Bộ (để phối hợp);

- Lưu: VT, TH&KSTTHC.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Thành Long

 

 
 
 

BỘ TƯ PHÁP

______

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 259/QĐ-BTP ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưỏng Bộ Tư pháp)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (sau đây gọi là QCDC) tại cơ quan Bộ Tư pháp.

- Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện QCDC trong hoạt động của Bộ Tư pháp.

- Phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức tổ chức chính trị - xã hội và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp.

- Bám sát các nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC ở cơ sở để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế công tác của Bộ Tư pháp trong điều kiện tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung chỉ đạo đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.

II. NHIỆM VỤ

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên Bộ Tư pháp về dân chủ và thực hành dân chủ

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, quy định của Bộ Tư pháp về thực hiện QCDC, trọng tâm là Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tổ chức bộ máy, công tác dân vận và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện trọng đại của đất nước gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên...

Phát huy dân chủ trong công tác chuẩn bị, tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo thực chất. Nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước, trong và sau Đại hội đai biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND, phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền.

Vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng, tích cực thực hiện các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ Tư pháp phát động.

2. Thường xuyên rà soát, cập nhật, hoàn thiện và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan Bộ Tư pháp, đảm bảo thực chất, hiệu quả

Nâng cao chất lượng thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 92/QĐ-BTP ngày 19/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp bảo đảm thực chất, hiệu quả, trong đó tập trung:

- Thường xuyên rà soát, hoàn thiện thể chế nội bộ như: Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ; quy chế làm việc của các đơn vị thuộc Bộ; quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị ... đảm bảo phù hợp với các quy định của Chính phủ, Quy chế làm việc và Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp, Quyết định số 2661/QĐ-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thông báo công khai để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết những việc được quy định tại Điều 7 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ý kiến, giám sát, kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác của cơ quan theo quy định tại Mục 3, 4 Chương II Nghị định số 04/2015/NĐ-CP...

- Duy trì việc tổ chức các cuộc họp giao ban của Bộ: Giao ban Lãnh đạo Bộ, giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, giao ban cấp Vụ và các cuộc họp giao ban toàn thể công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ theo quy chế làm việc của Bộ bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Mời đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Bộ tham dự các cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

- Nghiên cứu, giải quyết những kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được nêu tại Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tư pháp năm 2020 và nhận được qua hòm thư góp ý của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; qua ý kiến của công đoàn viên thuộc Công đoàn Bộ Tư pháp; tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tư pháp và của các đơn vị thuộc Bộ năm 2021.

3. Gắn việc thực hiện QCDC với công tác xây dựng pháp luật; thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở Cơ quan Bộ Tư pháp; đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, cung cấp thông tin, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ và việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân và tăng cường dân chủ theo hướng lấy người dân là trung tâm.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến, xây dựng Chính phủ điện tử; thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Tư pháp năm 2021.

- Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân. Tổ chức đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Bộ Tư pháp theo trình tự, thủ tục quy định.

- Tích cực, chủ động trong công tác thông tin truyền thông, minh bạch các thông tin về chính sách có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với cán bộ, công chức và người dân. Lãnh đạo Bộ thực hiện tiếp công chức, viên chức, người lao động của Bộ theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tập trung đẩy mạnh việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài; thực hiện tốt công tác giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

4. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, Ban thanh tra nhân dân trong việc thực hiện QCDC ở Bộ Tư pháp

Các tổ chức chính trị - xã hội của Bộ Tư pháp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và người lao động. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hiểu và thực hiện đúng các quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân.

Đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tiếp tục phối hợp với cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC trong hoạt động của Bộ Tư pháp

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC trong hoạt động của Bộ Tư pháp; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo Bộ đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn thực hiện QCDC trong hoạt động của Bộ Tư pháp.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh sai phạm trong việc thực hiện QCDC tại các đơn vị thuộc Bộ, chú trọng những đơn vị có nhiều hoạt động liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng dân chủ, vi phạm quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và của nhân dân. Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về thực hiện QCDC; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện QCDC ở cơ quan Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC trong hoạt động của Bộ Tư pháp có trách nhiệm giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện QCDC trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2021.

2. Các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc. Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, nếu có vướng mắc, khó khăn thì kịp thời phản ánh, kiến nghị tới Văn phòng Bộ để được hướng dẫn giải quyết.

3. Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn, chỉ đạo công tác thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương đảm bảo, thực hiện nghiêm việc thực hiện dân chủ theo quy định.

4. Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện Kế hoạch này, phù hợp với chế độ tài chính hiện hành và tình hình quản lý ngân sách của Bộ./.

 

 

 

BỘ TƯ PHÁP

________

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

 

Phụ lục:

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 259/QĐ-BTP ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

stt

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Thời gian hoàn thành

I. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cấp ủy và cán bộ, đảng viên về dân chủ và thực hành dân chủ

1.

Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Tư pháp về thực hiện QCDC, trọng tâm là Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận số 120-KL/TW, gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tổ chức bộ máy, công tác dân vận và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của Bộ Tư pháp;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ.

Cả năm 2021

2.

Thực hiện các bài viết và đăng tải các bài viết về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (nói chung) và thực hiện quy chế dân chủ ở Bộ Tư pháp nói riêng trên các phương tiện: cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp Chí Dân chủ và pháp luật để tuyên truyền, phổ biến các văn bản về quy chế dân chủ ở cơ sở

- Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; Báo pháp luật Việt Nam; Cục Công nghệ thông tin; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ;

- Đoàn Thanh niên.

Cả năm 2021

3.

Tổ chức thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2021 (Ban hành kèm theo Quyết định số 252/QĐ-BTP ngày 22/02/2021 của Bộ Tư pháp).

Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

II. Thường xuyên rà soát, cập nhật, hoàn thiện và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan Bộ Tư pháp, đảm bảo thực chất, hiệu quả

4.

Tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp theo quy định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và văn bản pháp luật có liên quan.

Vụ Tổ chức cán bộ

Năm 2021

5.

Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động (nâng lương thường xuyên, trước thời hạn; hưu trí, nghỉ hưu, thôi việc, nghỉ không hưởng lương, nghỉ phép, bảo hiểm xã hội...).

Vụ Tổ chức cán bộ

Năm 2021

6.

Rà soát, hoàn thiện Quy chế làm việc của các đơn vị bảo đảm phù hợp với Quy chế làm việc của Bộ.

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

7.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị dự toán thuộc Bộ, bảo đảm các quy định được ban hành, áp dụng phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Cục Kế hoạch - Tài chính

Cả năm 2021

8.

Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành; trong quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức; thông báo công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết những việc được quy định tại Điều 7 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến, giám sát, kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác của cơ quan theo quy định tại Mục 3, 4 Chương II Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

Các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm 2021

9.

Chuẩn bị nội dung tổ chức các cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ, giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, giao ban cấp Vụ; Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2021.

Văn phòng Bộ

Cả năm 2021

10.

Tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tư pháp năm 2021.

- Công đoàn Bộ;

- Văn phòng Bộ.

Theo Kế hoạch

11.

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ năm 2021.

Các đơn vị có tài khoản riêng thuộc Bộ

Theo hướng dẫn của Công đoàn Bộ

III. Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với công tác xây dựng pháp luật; thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan Bộ Tư pháp; đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, cung cấp thông tin, giải quyết khiếu nại, tố cáo

12.

Thông qua công tác thẩm định đề nghị xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện việc gắn kết giữa thực hiện dân chủ cơ sở với công tác xây dựng pháp luật nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân và tăng cường dân chủ theo hướng lấy người dân là trung tâm.

Vụ Các Vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Vụ Pháp luật quốc tế; Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Cả năm 2021

13.

Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 2647/QĐ-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Theo phân công của Kế hoạch

Cả năm 2021

14.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Tư pháp năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 2657/QĐ-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Theo phân công của Kế hoạch

Cả năm 2021

15.

Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 2668/QĐ-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Theo phân công của Kế hoạch

Cả năm 2021

16.

Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025

Theo phân công của Đề án

Cả năm 2021

17.

Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 2586/QĐ-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Theo phân công của Kế hoạch

Cả năm 2021

18.

Giáo dục đạo đức công vụ, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính

Các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm 2021

19.

Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 2402/QĐ-BTP ngày 27/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Văn phòng Bộ

Cả năm 2021

20.

Tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021; Đôn đốc thực hiện tinh giản biên chế của các đơn vị thuộc Bộ năm 2021.

Vụ Tổ chức cán bộ

Cả năm 2021

21.

Tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

Vụ Tổ chức cán bộ

Theo quy định

22.

Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định

Vụ Tổ chức cán bộ

Theo quy định

23.

Thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm 2021

24.

Tham mưu để Lãnh đạo Bộ thực hiện tiếp cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp đầy đủ, đúng định kỳ theo quy định.

Văn phòng Bộ

Cả năm 2021

25.

Tham mưu để Lãnh đạo Bộ thực hiện tiếp công dân đầy đủ, đúng định kỳ theo quy định.

- Thanh tra Bộ;

- Tổng cục THADS.

Cả năm 2021

26.

Đẩy mạnh việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm giải quyết của Bộ Tư pháp, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài.

- Thanh tra Bộ;

- Tổng cục THADS.

Cả năm 2021

27.

Thực hiện tốt công tác giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

- Văn phòng Bộ;

- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Cả năm 2021

28.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-BTP ngày 05/01/2018);

- Thực hiện nhiệm vụ điểm tin báo chí phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ.

Văn phòng Bộ

Cả năm 2021

29.

Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch truyền thông năm 2021 của Bộ, ngành Tư pháp.

Văn phòng Bộ

Tháng 02/2021 và cả năm 2021

30.

Ban hành thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật.

Văn phòng Bộ

Hàng tháng

IV. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, Ban thanh tra nhân dân trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở Bộ Tư pháp

31.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Cả năm 2021

32.

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hiểu và thực hiện đúng các quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Cả năm 2021

33.

Đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Các tổ chức chính trị - xã hội

Cả năm 2021

34.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

- Công đoàn Bộ;

- Ban Thanh tra nhân dân.

Cả năm 2021

35.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên là công chức, viên chức, người lao động trẻ của Bộ Tư pháp về ý nghĩa và vai trò của việc thực hiện QCDC và các quy định về thực hiện QCDC

- Đoàn thanh niên Bộ;

- Công đoàn Bộ.

Thường xuyên

V. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp

36.

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2021.

Văn phòng Bộ

Tháng 02/2021

37.

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Tư pháp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban.

Văn phòng Bộ

Quý II, III

38.

Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp đến hết năm 2021.

Văn phòng Bộ

Tháng 02/2021

39.

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dân chủ trong hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ.

Văn phòng Bộ

Quý II, III

40.

Xây dựng Báo cáo của Ban cán sự đảng về tình hình thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Tư pháp 6 tháng đầu năm 2021.

Văn phòng Bộ

Tháng 6, 7

41.

Xây dựng Báo cáo của Ban cán sự đảng về tình hình thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Tư pháp năm 2021.

Văn phòng Bộ

Quý IV

42.

Kiểm tra tình hình thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục THADS

Quý II, III

43.

Xây dựng Báo cáo 6 tháng và báo cáo năm 2021 về tình hình thực hiện Quy chế dân chủ của các đơn vị thuộc Bộ.

Các đơn vị thuộc Bộ

Theo đề nghị của Văn phòng Bộ

44.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị thuộc Bộ.

- Văn phòng Bộ;

- Vụ Thi đua - Khen thưởng;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Các tổ chức chính trị - xã hội.

Năm 2021

45.

Đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện QCDC

- Văn phòng Bộ;

- Vụ Thi đua - Khen thưởng;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Các tổ chức chính trị - xã hội.

Năm 2021

         
 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi