Quyết định 239/QĐ-BTP tổ chức Hội nghị triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
__________

Số: 239/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Xử vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định s 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đi, bsung một sđiều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh

 

 

BỘ TƯ PHÁP
__________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
(Kèm theo Quyết định số 239/QĐ-BTP ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

______________________

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính để kịp thời quán triệt các quy định mới của Luật, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tchức Hội nghị triển khai thi hành Luật với những nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Giới thiệu và quán triệt các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Trao đổi, thảo luận về các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu:

Việc tchức Hội nghị phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, bảo đảm đầy đủ, đúng thành phần tham dự.

II. NỘI DUNG

1. Hội nghị “Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính” cho các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1.1. Thời gian, địa điểm, hình thức tchức

- Thời gian: Tchức trong 01 ngày, dự kiến vào tháng 4/2021.

- Hình thức: Tập trung

- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng

1.2. Thành phần tham dự

Dự kiến khoảng 170 người, gồm:

- Lãnh đạo Bộ Tư pháp: Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh (chủ trì Hội nghị).

- Bộ Tư pháp: 26 người.

+ Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật: 12 người;

+ Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Tổng cục thi hành án dân sự; Văn phòng Bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp luật quốc tế; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Cục Bồi thường nhà nước; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Thanh tra Bộ; Viện Khoa học pháp lý; Đại học Luật Hà Nội): 14 người.

- Đại diện các bộ, ngành, cơ quan có liên quan: 130 người.

+ Đại diện tổ chức pháp chế của các bộ, cơ quan ngang bộ;

+ Đại diện pháp chế một số Tổng cục;

+ Đại diện các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;

+ Đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ (62 người).

+ Đại diện Sở tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ (31 người).

+ Đại diện Kiểm toán nhà nước, đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

+ Đại diện các cơ quan, tchức khác có liên quan (cơ quan, tổ chức của người có thm quyền xử phạt).

- Đại diện Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam và một số cơ quan thông tấn, báo chí (04 người).

1.3. Nội dung, tài liệu Hội nghị

a) Nội dung Hội nghị:

- Giới thiệu và quán triệt những nội dung cơ bản của Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Giới thiệu Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Trao đổi, thảo luận, quán triệt về những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

b) Tài liệu Hội nghị:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

- Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Chuyên đề giới thiệu những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Báo cáo tham luận của một số bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị.

2. Hội nghị “Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính” cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

2.1. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức

- Thời gian: Tổ chức trong 01 ngày, dự kiến vào tháng 4/2021.

- Hình thức: Tập trung.

- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Thành phần tham dự

Dự kiến khoảng 150 người, gồm:

- Lãnh đạo Bộ Tư pháp: Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh (chủ trì Hội nghị);

- Bộ Tư pháp: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (10 người); Cục Công tác phía Nam (01 người).

- Đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực miền Nam, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (64 người).

- Đại diện Sở tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực miền Nam, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (32 người).

- Đại diện các cơ quan, tổ chức khác có liên quan (cơ quan, tổ chức của người có thẩm quyền xử phạt).

- Đại diện Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam và một số cơ quan thông tấn, báo chí (04 người).

2.3. Nội dung, tài liệu Hội nghị

a) Nội dung Hội nghị:

- Giới thiệu và quán triệt những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Giới thiệu Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Trao đổi, thảo luận, quán triệt về những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

b) Tài liệu Hội nghị:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

- Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Chuyên đề giới thiệu những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Báo cáo tham luận của một số bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công thực hiện

1.1. Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật là đơn vị đầu mối, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Chuẩn bị tài liệu Hội nghị, xây dựng chương trình Hội nghị, liên hệ gửi Giấy mời các cơ quan, tổ chức;

- Đón tiếp đại biểu, bảo đảm chế độ và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị;

- Xây dựng báo cáo kết quả Hội nghị.

- Dự toán, quyết toán kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định của pháp luật.

1.2. Trường hp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật chủ động nghiên cứu, báo cáo Lãnh đạo Bộ để đề xuất thời gian, hình thức, địa điểm tổ chức hội nghị cho phù hp, bảo đảm thành phần, nội dung, tài liệu đã nêu tại mục 1 và mục 2 Kế hoạch này.

1.3. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hp vi Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính trong việc sắp xếp địa điểm tổ chức hội nghị, bảo đảm công tác hậu cần, lễ tân, các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trong trường hp tổ chức hội nghị trực tuyến tại Bộ Tư pháp.

1.4. Cục Công nghệ thông tin chuẩn bị, bảo đảm trang thiết bị, kỹ thuật phục vụ hội nghị trong trường hp tổ chức hội nghị trực tuyến tại Bộ Tư pháp.

2. Kinh phí

Kinh phí tổ chức Hội nghị được bố trí trong Dự toán kinh phí triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi