Quyết định 233/QĐ-BTP thi hành Chỉ thị 43 nâng cao chất lượng hoàn thiện hệ thống pháp luật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 233/QĐ-BTP

Quyết định 233/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Chỉ thị 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:233/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:18/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch triển khai Chỉ thị về nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật

Ngày 18/02/2021, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 233/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Chỉ thị 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

Cụ thể, tháng 5/2021, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp rà soát, xác định, đề xuất các nội dung định hướng, các lĩnh vực cần ưu tiên trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp theo những nội dung định hướng trong các văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng về từng lĩnh vực cụ thể.

Bên cạnh đó, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chủ trì tăng cường hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý những quy định mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tiễn, trái pháp luật. Tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát văn bản theo các chuyên đề, lĩnh vực bảo đảm tính bao quát, toàn diện; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền, đặc biệt là việc xử lý các văn bản trái pháp luật

Theo lộ trình hằng năm, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì thực hiện bố trí, điều động, luân chuyển công chức có năng lực làm công tác pháp luật thuộc Bộ Tư pháp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công việc đặt ra.  

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 233/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
__________

Số: 233/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11 ngày 12 tháng 2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (để b/c);
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp (để chỉ đạo thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL (3b).

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

 

BỘ TƯ PHÁP
__________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH CHỈ THỊ SỐ 43/CT-TTG NGÀY 11/12/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số 233/QĐ-BTP ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

_____________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, thống nhất và hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật (sau đây gọi là Chỉ thị số 43/CT-TTg) gắn với việc thực hiện Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 04/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

2. Yêu cầu

a) Bám sát nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị; gắn trách nhiệm thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị.

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm thực hiện của các đơn vị thuộc Bộ trong việc tham mưu, giúp Bộ trưởng chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Chỉ thị số 43/CT-TTg.

c) Giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Nhóm các hoạt động do các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện

1.1. Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp; các bộ, ngành có liên quan; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

1.2. Các hoạt động liên quan đến việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

1.2.1. Rà soát, đề xuất nội dung định hướng ưu tiên trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp theo những nội dung định hướng trong các văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng về từng lĩnh vực cụ thể

a) Rà soát, xác định, đề xuất các nội dung định hướng, các lĩnh vực cụ thể cần ưu tiên

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2021.

b) Tổng hợp các đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Bộ

- Đơn vị thực hiện: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp (gửi báo cáo kết quả rà soát kèm theo Danh mục nội dung định hướng về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật trước ngày 30/7/2021).

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021.

1.2.2. Rà soát pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý để đề xuất nội dung hoàn thiện pháp luật, kịp thời xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn nhằm phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, quyền con người, quyền công dân và hội nhập quốc tế và thực hiện các cam kết quốc tế, nhất là các điều ước quốc tế Việt Nam mới gia nhập (CPTPP, EVFTA, RCEP…). Chú trọng thể chế hóa, hoàn thiện pháp luật về tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

a) Rà soát, xác định, đề xuất các nội dung hoàn thiện pháp luật, kịp thời xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn; thể chế hóa, hoàn thiện pháp luật về tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý I - Quý II/2021.

b) Tổng hợp các đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Bộ

- Đơn vị thực hiện: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp (gửi báo cáo kết quả rà soát kèm theo Danh mục về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật trước ngày 30/7/2021).

- Thời gian thực hiện: Quý III/2021.

1.2.3. Thực hiện các kết luận tổng kết và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đảng về xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để tham mưu, giúp Ban Cán sự đảng Chính phủ đề xuất nội dung về Chiến lược pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để đưa vào dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.

a) Thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học pháp lý và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Các hoạt động cụ thể và thời gian thực hiện: Theo Quyết định số 04/QĐ- TTg ngày 04/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

b) Thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020

- Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Các hoạt động cụ thể và thời gian thực hiện: Theo Quyết định số 120/QĐ- TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020.

c) Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến và Giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

- Các hoạt động cụ thể và thời gian thực hiện: Theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư.

d) Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để tham mưu, giúp Ban Cán sự đảng Chính phủ đề xuất nội dung về Chiến lược pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để đưa vào dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học pháp lý và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Các hoạt động cụ thể và thời gian thực hiện: Theo Quyết định số 04/QĐ- TTg ngày 04/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

1.2.4. Thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020). Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong quy trình xây dựng pháp luật. Đẩy mạnh và đổi mới các phương pháp, hình thức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức; lấy ý kiến chuyên gia, đối tượng chịu sự tác động của văn bản và nghiêm túc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý để đảm bảo tính khả thi

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

1.2.5 Tăng cường hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý những quy định mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tiễn, trái pháp luật. Tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát văn bản theo các chuyên đề, lĩnh vực bảo đảm tính bao quát, toàn diện; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền, đặc biệt là việc xử lý các văn bản trái pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

1.2.6. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng pháp luật của các bộ, ngành, địa phương; nâng cao chất lượng lập Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, hạn chế việc lùi, rút trình các dự án luật, pháp lệnh và tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý các trường hợp không bảo đảm tiến độ, chất lượng

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

1.2.7. Nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); theo dõi sát việc tiếp thu, giải trình và báo cáo Chính phủ về kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của cơ quan chủ trì soạn thảo

a) Tổ chức hội nghị đánh giá và nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2410/QĐ-BTP ngày 27/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm định đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung năm 2020).

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2021.

b) Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về thẩm định văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp; tổ chức các hội nghị, tọa đàm chuyên sâu để đánh giá kết quả, trao đổi và đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm định

- Đơn vị chủ trì: Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Học viện Tư pháp và các đơn vị xây dựng pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

c) Theo dõi sát việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, chuẩn bị ý kiến cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại Phiên họp Chính phủ liên quan đến kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của cơ quan chủ trì soạn thảo

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

1.3. Các hoạt động giúp tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật

1.3.1. Đẩy mạnh hoạt động theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật của các bộ, ngành, địa phương để kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật. Thực hiện nghiêm Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018- 2022”

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

1.3.2. Tập trung nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật về tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm gắn kết công tác xây dựng pháp luật với thi hành pháp luật, nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2022

1.3.3. Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Chú trọng đối thoại với doanh nghiệp, người dân về vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

1.3.4. Chú trọng phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật và tuân thủ pháp luật. Đổi mới phương pháp, tăng cường nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là khâu đầu vào trong tổ chức thi hành pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

1.4. Các hoạt động nhằm bảo đảm, tăng cường nguồn lực cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật

1.4.1. Thực hiện bố trí, điều động, luân chuyển công chức có năng lực làm công tác pháp luật thuộc Bộ Tư pháp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công việc đặt ra

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Theo lộ trình hằng năm.

1.4.2. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xây dựng pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật, pháp chế theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại

a) Tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu về xây dựng pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật cho các công chức làm công tác xây dựng, thẩm định chính sách; soạn thảo, thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật (hội nghị cho một số công chức các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan nhà nước có liên quan ở Trung ương; một số hội nghị tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam cho một số cán bộ, công chức của các cơ quan thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, công chức của các Sở Tư pháp, sở, ngành và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp; các bộ, ngành có liên quan; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

b) Biên soạn các tài liệu tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật, bao gồm: lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi, đánh giá việc ban hành văn bản quy định chi tiết; đánh giá tác động của chính sách; soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định đề nghị và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật cho công chức làm công tác xây dựng pháp luật.

- Đơn vị chủ trì:

+ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì xây dựng các tài liệu về lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi đánh giá việc ban hành văn bản quy định chi tiết; đánh giá tác động của chính sách; soạn thảo đề nghị và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định chính sách và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

+ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chủ trì xây dựng các tài liệu về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

+ Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật xây dựng các tài liệu liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Sản phẩm: Các tài liệu tập huấn.

c) Biên soạn sách, sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, ban hành; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp, bao gồm: lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi, đánh giá việc ban hành văn bản quy định chi tiết; đánh giá tác động của chính sách; kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định đề nghị và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp và các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

d) Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách; báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính; đánh giá tác động về giới; kỹ thuật soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch và công chức làm công tác pháp chế của các Ban thuộc Hội đồng nhân dân.

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp (xây dựng Kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ).

- Đơn vị phối hợp: Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

đ) Tổ chức tuyển sinh đào tạo đại học hệ chính quy văn bằng 2 ngành luật cho cán bộ pháp chế bộ, ngành, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các cấp.

- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

1.4.3. Ưu tiên, tăng cường nguồn tài chính đầu tư cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật; nghiên cứu, đề xuất với Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

1.4.4. Khai thác, ứng dụng tối đa thành tựu của khoa học, kỹ thuật, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, nhằm bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, gồm:

(i) Nâng cấp trang thông tin điện tử về xây dựng pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;

(ii) Nâng cấp trang thông tin lấy ý kiến, tổ chức thẩm định đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

(iii) Xây dựng phần mềm thu thập thông tin thi hành pháp luật kết nối với

Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia.

(iv) Xây dựng phần mềm đánh giá tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

2. Các hoạt động do các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp phối hợp thực hiện

2.1. Phối hợp với Vụ Pháp luật, Vụ Tổng hợp - Văn phòng Chính phủ để tham mưu, bố trí lịch các phiên họp chuyên đề của Chính phủ về xây dựng pháp luật một cách hợp lý để dành nhiều thời gian cho Chính phủ thảo luận các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nghe báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

Đơn vị thực hiện: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì phối hợp (khi có yêu cầu).

2.2. Phối hợp với Vụ Tổ chức, biên chế và các đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, củng cố kiện toàn, đổi mới về tổ chức, bộ máy, biên chế người làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế đáp ứng yêu cầu công việc, nhiệm vụ được giao.

Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp (khi có yêu cầu).

2.3. Phối hợp với Vụ Hành chính sự nghiệp và các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính đề xuất cơ chế, giải pháp bảo đảm nguồn lực tài chính với tính chất là một nguồn đầu tư của Nhà nước nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật.

Đơn vị thực hiện: Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp (khi có yêu cầu).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo triển khai thi hành Chỉ thị và các hoạt động khác được phân công tại Kế hoạch này; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cần ưu tiên nguồn lực và tổ chức, chỉ đạo thực hiện bằng các hình thức phù hợp để đạt chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ; kịp thời thông báo cho Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch để báo cáo Lãnh đạo Bộ.

b) Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật là đơn vị đầu mối thực hiện và có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động của Bộ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

b) Các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi Cục Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ thẩm định, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

c) Cục Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán, thực hiện và thanh quyết toán theo quy định./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi