Quyết định 254/QĐ-BTP 2023 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
________

Số: 254/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2023

___________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21 tháng 6 năm 2021 hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1685/QĐ-BTP ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng Lê Thành Long (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tin);
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh

 

 

BỘ TƯ PHÁP
________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

 

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-BTP ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

___________________________

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

2. Kịp thời phản ứng chính sách, đề xuất kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

II. Yêu cầu

1. Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung theo dõi thi hành pháp luật đã được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 1865/QĐ-BTP ngày 17/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

2. Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. Theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước

1. Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Nội dung hoạt động: ban hành công văn hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

b) Sản phẩm đầu ra: các công văn hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

c) Đơn vị chủ trì: Cục QLXLVPHC&TDTHPL.

d) Cơ quan/Đơn vị phối hợp: các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

đ) Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.

2. Kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Phạm vi, đối tượng kiểm tra

- Phạm vi: Kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên phạm vi cả nước.

- Đối tượng: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và một số bộ, ngành có liên quan.

b) Nội dung kiểm tra

- Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Việc bảo đảm các điều kiện về biên chế, kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Việc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Công tác phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

c) Phương thức kiểm tra

- Kiểm tra trực tiếp.

d) Thời gian, địa điểm kiểm tra

- Thời gian: Quý II-IV năm 2023.

- Địa điểm: Dự kiến kiểm tra tại 04 địa phương (Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Bình Định, Phú Yên).

đ) Đơn vị chủ trì: Cục QLXLVPHC&TDTHPL.

e) Cơ quan/Đơn vị phối hợp: các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

g) Sản phẩm đầu ra: Thông báo kết luận kiểm tra.

3. Tổ chức thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Nội dung hoạt động

- Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử.

- Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

b) Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

c) Đơn vị chủ trì: Cục QLXLVPHC&TDTHPL.

d) Cơ quan/Đơn vị phối hợp: các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

đ) Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.

4. Xây dựng Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trình Thủ tướng Chính phủ

a) Nội dung hoạt động: Trên cơ sở tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các bộ, ngành, địa phương, Cục QLXLVPHC&TDTHPL xây dựng báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trình Lãnh đạo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ.

b) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023.

b) Đơn vị chủ trì: Cục QLXLVPHC&TDTHPL.

c) Cơ quan/Đơn vị phối hợp: các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023.

II. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

1. Phạm vi trách nhiệm theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1.1. Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 28/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023.

1.2. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công.

2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại các Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

3.1. Cục QLXLVPHC&TDTHPL tổ chức thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 28/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023; tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành vào trong Báo cáo công tác năm được nêu tại mục 4 phần I của Kế hoạch này.

3.2. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước trong lĩnh vực được phân công, tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật vào trong báo cáo công tác năm của đơn vị (có mục đánh giá riêng về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật) gửi báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách, đồng gửi Cục QLXLVPHC&TDTHPL để theo dõi, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

III. Tổ chức thực hiện

1. Cục QLXLVPHC&TDTHPL chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Bộ trưởng việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Các đơn vị thuộc Bộ có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước trong lĩnh vực được phân công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Kế hoạch này.

3. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật./.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 254/QĐ-BTP

Quyết định 254/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:254/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành:02/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp năm 2023

Ngày 02/3/2023, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 254/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp năm 2023.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch như sau: tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kịp thời phản ứng chính sách, đề xuất kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp.

Bên cạnh đó, nội dung kế hoạch theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước bao gồm: hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tổ chức thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật; xây dựng Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trình Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định254/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi