Quyết định 599/QĐ-BGDĐT 2023 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 599/QĐ-BGDĐT

Quyết định 599/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:599/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành:28/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2023

Ngày 28/02/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định 599/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2023.

Theo đó, kế hoạch đưa một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục và đào tạo là tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân; thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng giáo viên n dạy môn giáo dục công dân, môn giáo dục kinh tế và pháp luật trong các cơ sở giáo dục phổ thông;…

Đồng thời, nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm: tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học, các văn bản mới ban hành liên quan đến tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ của nhà trường; chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển phẩm chất của sinh viên;…

Ngoài ra, các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có nhiệm vụ phổ biến các văn bản, dự thảo văn bản, chính sách có tác động lớn đến xã hội, vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội;

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 599/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 599/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2023

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, giám đốc các đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Hội đồng PHPBGDPLTW (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Công đoàn GDVN;
- Cổng thông tin điện tử BGDĐT;
- Lưu: VT, PC (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

KẾ HOẠCH

Phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 599/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng BGDĐT)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được giao tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Quyết định 1521/QĐ-TTg); Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL.

2. Bảo đảm công tác PBGDPL được tổ chức triển khai thực chất, bám sát nội dung, yêu cầu đổi mới công tác PBGDPL trong điều kiện hiện nay phù hợp với tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Kết luận số 80-KL/TW, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2023, tập trung tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; các hoạt động PBGDPL cần hướng tới mục đích tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường.

3. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL trong nhà trường, cơ quan, đơn vị trong ngành giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin PBGDPL; lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm 2023; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục chủ động tìm hiểu và có trách nhiệm gương mẫu trong thực thi pháp luật, gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ với việc thông tin, phổ biến pháp luật tới Nhân dân; gắn phổ biến pháp luật với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời vận động, khuyến khích công chức, viên chức, nhà giáo, người học tìm hiểu, sử dụng, chấp hành, tuân thủ pháp luật.

2. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác pháp chế, công tác PBGDPL. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông, đại học, giáo dục thường xuyên, trường cao đẳng sư phạm, người làm công tác liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo.

3. Triển khai công tác PBGDPL, tư vấn, giải đáp pháp luật trên trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Tăng cường triển khai công tác PBGDPL trên môi trường số. Khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL trong nhà trường.

4. Tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác PBGDPL; đảm bảo các điều kiện cho việc triển khai công tác PBGDPL trong nhà trường, góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục.

5. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 (cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2023) đi vào chiều sâu, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của địa phương, cơ sở giáo dục.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nhiệm vụ của các sở giáo dục và đào tạo

a) Tổ chức phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý; tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, các văn bản chỉ đạo của ngành; quán triệt thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của BGDĐT về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023; công văn số 5107/BGDĐT-PC ngày 06/10/2022 của Bộ hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 về công tác pháp chế. Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành hoặc dự thảo văn bản, chính sách đang lấy ý kiến góp ý.

b) Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, môn giáo dục kinh tế và pháp luật, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác pháp chế, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đổi mới phương pháp giáo dục, phổ biến pháp luật cho học sinh, tăng cường giải pháp sử dụng công nghệ, hình ảnh trực quan sinh động. Chỉ đạo giáo viên bộ môn chú ý lồng ghép giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua bài giảng một cách hợp lý, phối hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, gắn việc giảng dạy và học tập pháp luật với rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh nhằm củng cố kiến thức pháp luật đã học trong chương trình, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tìm hiểu kiến thức pháp luật và vận dụng pháp luật trong xử lý tình huống thực tế.

c) Thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng giáo viên dạy môn giáo dục công dân, môn giáo dục kinh tế và pháp luật trong các cơ sở giáo dục phổ thông, tạo điều kiện để đội ngũ trên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.

d) Tiếp tục bổ sung các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác PBGDPL; Phổ biến kinh nghiệm ở những nơi làm tốt công tác PBGDPL, nghiên cứu những mô hình hay, cách làm hiệu quả để áp dụng, nhân rộng.

2. Nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm (gọi chung là cơ sở giáo dục)

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học, các văn bản mới ban hành liên quan đến tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ của nhà trường; văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của viên chức, nhà giáo, người lao động, người học. Phổ biến các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội. Phổ biến văn bản, quy định liên quan đến công tác mở ngành, tuyển sinh, liên kết đào tạo, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, an toàn giao thông đường bộ, hỗ trợ khởi nghiệp...;

b) Rà soát, có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên giảng dạy môn pháp luật đại cương; khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên cơ sở giáo dục tham gia làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và tham gia vào PBGDPL cho nhân dân tại địa phương; rà soát, sửa đổi, bổ sung giáo trình, tài liệu giảng dạy cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành;

c) Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của sinh viên và đổi mới việc học, thi, kiểm tra, đánh giá môn học pháp luật đại cương; đa dạng hóa các hình thức giáo dục pháp luật ngoại khóa cho sinh viên; đổi mới và lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp để phổ biến cho sinh viên trong tuần sinh hoạt “Công dân - sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa;

d) Tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do BGDĐT và các bộ, ngành gửi lấy ý kiến, đặc biệt là các văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục.

3. Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ

a) Phổ biến các văn bản, dự thảo văn bản, chính sách có tác động lớn đến xã hội, vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các văn bản, quy định pháp luật về cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí1, an ninh mạng, bảo vệ môi trường, các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 42… cho cán bộ, công chức cơ quan Bộ.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2023.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và các đơn vị thuộc Bộ.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

-Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng.

- Thời gian thực hiện: trong Quý IV/2023.

c) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trên Cổng thông tin điện tử của BGDĐT.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Thanh tra.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2023.

d) Biên soạn các đề cương tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật mới; các tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, cẩm nang, sổ tay tuyên truyền pháp luật phù hợp cho các đối tượng trong ngành giáo dục.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

- Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2023.

đ) Biên soạn, cập nhật tài liệu phổ biến kiến thức pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; tài liệu bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình môn học và hoạt động giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục thường xuyên.

- Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2023.

e) Tổ chức thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, theo đó tăng cường công tác truyền thông chính sách gắn với giai đoạn lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của BGDĐT trình cấp trên ban hành hoặc thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, nhằm lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân đồng thời tạo sự đồng thuận của xã hội.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Thanh tra.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2023.

g) Tăng cường lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật vào các nhiệm vụ chuyên môn toàn ngành.

- Đơn vị chủ trì: các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2023.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị nêu tại mục III của Kế hoạch này chủ động triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị mình; tổ chức kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch và báo cáo BGDĐT (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 10/12/2023.

2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành và Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật.

3. Đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các tổ chức đoàn thể trong ngành giáo dục có kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên và phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch này.

4. Vụ Pháp chế giúp Bộ trưởng đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; báo cáo Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương theo quy định./.

 

 


1 Yêu cầu bám sát nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 1841/KH-BGDĐT ngày 29/12/2022 về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2 Các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, gồm: Luật Thanh tra, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Dầu khí, Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023, Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV…

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi