Quyết định 195/QĐ-BTP Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Bồi thường Nhà nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

_______

Số: 195/QĐ-BTP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 8 tháng 02 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Bồi thường nhà nước

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 638/QĐ-BTP ngày 06/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bồi thường nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021' của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yêu thực hiện Kế hoạch phát triến kỉnh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 01/01/2021 của Bộ Tư pháp về Tổng kết công tác tư pháp năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020; định hướng nhiệm kỳ 2021-2025 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2021;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Bồi thường nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT, Cục BTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

BỘ TƯ PHÁP

_________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH
Công tác năm 2021 của
Cục Bồi thường nhà nước
(Phê duyệt kèm theo Quyết định Số 195/QĐ-BTP ngày 8 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

___________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong việc tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật.

1.2. Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) năm 2017 đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu của Ngành Tư pháp về nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

1.3. Kịp thời nắm bắt, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017, tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết yêu cầu bồi thường trên phạm vi cả nước.

1.4. Kế hoạch công tác là cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, xây dựng Kế hoạch chi tiết đối với các nhiệm vụ cụ thể, theo dõi, đánh giá kết quả công tác của các đơn vị, phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại và công tác thi đua, khen thưởng của Cục.

2. Yêu cầu

2.1. Kế hoạch phải bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2021 và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2021; ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ phụ trách tại Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của Cục Bồi thường nhà nước.

2.2. Kế hoạch phải bảo đảm tính khả thi, đáp ứng mục đích đã đề ra trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và thiết thực.

2.3. Bảo đảm sự phân công, phân nhiệm rõ ràng trong công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục; bảo đảm giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, đồng thời, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của Cục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác bồi thường nhà nước năm 2021.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ trọng tâm

Trong năm 2021, Cục Bồi thường nhà nước xác định và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1.1. Thực hiện đầy đủ và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, trong đó chú trọng công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả đối với các bộ, ngành, địa phương có phát sinh yêu cầu bồi thường. Đồng thời, tăng cường công tác hỗ trợ hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án.

1.2. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, truyền thông pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cá nhân và tổ chức.

1.3. Theo dõi, rà soát, nắm bắt đầy đủ, toàn diện công tác bồi thường nhà nước, trong đó đảm bảo có giải pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài. Đồng thời, rà soát các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, chú trọng đến các quy định liên quan đến phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước để nghiên cứu, phục vụ công tác hoàn thiện thể chế, chính sách về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; chủ động nắm bắt thêm thông tin về các vụ việc có tính tương tự bồi thường nhà nước để có thông tin cung cấp cho Lãnh đạo Bộ khi có vấn đề phát sinh.

1.4. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn thuộc Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước, công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án hiệu lực, hiệu quả.

2. Nhiệm vụ cụ thể

Trên cơ sở các nhóm nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Cục Bồi thường nhà nước xác định các nhiệm vụ cụ thể sau:

2.1. Xây dựng, hoàn thiện thể chế về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước.

2.2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

a) Xây dựng cẩm nang giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự.

b) Xây dựng sách tham khảo “Pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước”.

c) Phối hợp với cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường và các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện thông tin truyền thông.

2.3. Tham gia xác minh thiệt hại, thương lượng đối với các vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm tham gia giải quyết của Bộ Tư pháp theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết theo thẩm quyền.

2.4. Tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; giải quyết bồi thường và kỹ năng, nghiệp vụ về hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án cho đội ngũ công chức của Sở Tư pháp và một số sở, ngành chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và cấp huyện, Phòng Tư pháp.

2.5. Hội nghị đánh giá công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án của Bộ Tư pháp sau 10 năm thi hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2.6. Theo dõi thi hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp.

2.7. Theo dõi, đôn đốc công tác bồi thường nhà nước.

2.8. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước; giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2.9. Hướng dẫn, hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường

- Thực hiện công tác hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường.

2.10. Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước

a) Kiểm tra liên ngành công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án tại một số bộ, ngành, địa phương có phát sinh yêu cầu bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật TNBTCNN năm 2017.

b) Kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án tại một số bộ, ngành, địa phương.

2.11. Tham gia đoàn thanh tra công tác bồi thường nhà nước

2.12. Phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước

a) Phối hợp với TANDTC, VKSNDTC, các Bộ, ngành, địa phương

- Phối hợp với TANDTC, VKSNDTC, các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước; tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về các quy định của Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo yêu cầu.

- Phối hợp liên ngành thực hiện công tác bồi thường nhà nước (công tác kiểm tra liên ngành; hướng dẫn nghiệp vụ, rà soát, lập danh sách các vụ việc có yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường, phân loại và thống nhất giải pháp để hướng dẫn giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ và các nhiệm vụ công tác bồi thường nhà nước khác trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; phối hợp triển khai, đánh giá kết quả thực hiện việc thống nhất giải pháp về thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; đánh giá kết quả 10 năm thực hiện phối hợp công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, các tổ chức thực hiện tư vấn, trợ giúp pháp lý trong việc hướng dẫn cho người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường tại địa phương.

b) Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

- Tiếp tục phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự theo dõi việc giải quyết bồi thường nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài được giải quyết theo Luật TNBTCNN năm 2009, rà soát, nắm bắt thông tin, lập danh mục các vụ việc yêu cầu bồi thường và được thụ lý giải quyết yêu cầu bồi thường theo Luật TNBTCNN năm 2017.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện Quyết định số 3056/BTP-BTNN ngày 19/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước giữa các đơn vị thuộc Bộ và các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân cấp của Bộ Tư pháp.

- Phối hợp với Vụ Pháp luật quốc tế thực hiện công tác nhân quyền thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp.

- Phối hợp với Tạp chí Dân chủ pháp luật xây dựng ấn phẩm chuyên đề 32 trang về công tác bồi thường nhà nước, hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Cục Bồi thường nhà nước.

- Phối hợp với Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin theo Luật tiếp cận thông tin; công tác thông tin, truyền thông; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định và phân cấp của Bộ.

2.13. Khảo sát về việc thực hiện các quy định của Luật TNBTCNN năm 2017, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Nhiệm vụ khác

3.1. Công tác tổ chức, cán bộ

a) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan về việc củng cố, kiện toàn tổ chức các đơn vị thuộc bộ theo Kế hoạch thực hiện Nghị định số 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

b) Rà soát, bồi duỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho đội ngũ công chức trẻ; sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường; rà soát, kiện toàn, sắp xếp vị trí việc làm và đội ngũ lãnh đạo cấp phòng đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ công tác bồi thường nhà nước.

 c) Thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình, kế hoạch, đề án của Bộ Tư pháp đã ban hành và chỉ đạo thực hiện (Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giản biên chế, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công tác bình đẳng giới, quản lý nhà nước về công tác thanh niên...).

3.2. Tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Cục Bồi thường nhà nước (23/5/2011-23/5/2021).

3.3. Tiếp tục thực hiện rà soát, nghiên cứu phục vụ công tác đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.

3.4. Tiếp tục thực hiện việc ứng dụng phần mềm Hệ thống văn bản và điều hành, chữ ký số của Bộ; theo dõi, cập nhật nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ của Bộ Tư pháp theo quy định tại Quyết định số 247/QĐ-BTP ngày 02/10/2019; chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015.

3.5. Duy trì hoạt động thường xuyên của Trang thông tin điện tử về Bồi thường nhà nước.

3.6. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm phong trào thi đua đi vào thực chất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của của Bộ Tư pháp và của Cục Bồi thường nhà nước; rà soát, đánh giá, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài Bộ đã có đóng góp trong lĩnh vực bồi thường nhà nước nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Cục Bồi thường nhà nước.

3.7. Thực hiện chế độ tài chính, kế toán và quản lý tài sản công theo quy định hiện hành.

3.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ giao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Bồi thường nhà nước chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả và đúng thời hạn theo kế hoạch công tác; tăng cường sự phối hợp với các đơn vị chuyên môn của TANDTC, VKSNDTC, các bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai các hoạt động được giao; thường xuyên theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch công tác, có đánh giá tình hình thực hiện; Lãnh đạo Cục Bồi thường nhà nước chủ động nắm bắt tình hình, chỉ đạo triển khai Kế hoạch công tác của Cục, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Cục Bồi thường nhà nước trong việc thực hiện Kế hoạch này.

3. Căn cứ Kế hoạch này, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

4. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh các nhiệm vụ mới, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước kịp thời tham mưu, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp để chỉ đạo, giải quyết.

(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Bồi thường nhà nước)./.

 

 

BỘ TƯ PHÁP

_______

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

 

Phụ lục

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA CỤC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Kế hoạch được phê duyệt theo Quyết định Số 195/QĐ-BTP ngày 8/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

STT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp thực hiện

Tiến độ thực hiện

Sản phẩm chính

Nguồn kinh phí đảm bảo

Ghi chú

I

Nhiệm vụ trọng tâm

1

Hoàn thiện thể chế về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

-

Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước

Cục Bồi thường nhà nước

Cục Kiểm tra văn bản QPPL và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cả năm 2021

Kết quả rà soát

Kinh phí giao tự chủ tài chính

 

2

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

2.1

Xây dựng cẩm nang giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

Cục Bồi thường nhà nước

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Từ tháng 2/2021 đến tháng 11/2021

Sách

Kinh phí giao không tự chủ tài chính

 

2.2

Xây dựng cuốn sách tham khảo “Pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước”

Cục Bồi thường nhà nước

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Từ tháng 2/2021 đến tháng 11/2021

Sách

Kinh phí giao không tự chủ tài chính

 

2.3

Phối hợp với cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường và các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện thông tin truyền thông

Cục Bồi thường nhà nước

Các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình, và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Cả năm 2021

Báo cáo

Kinh phí giao không tự chủ tài chính

 

3

Tham gia xác minh thiệt hại, thương lượng đối với các vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm tham gia giải quyết của Bộ Tư pháp theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết theo thẩm quyền

Cục Bồi thường nhà nước

Cục Bồi thường nhà nước và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Theo yêu cầu vụ việc

Báo cáo

Kinh phí giao không tự chủ tài chính

 

4

Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; giải quyết bồi thường và kỹ năng, nghiệp vụ về hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án cho đội ngũ công chức của sở Tư pháp và một số Sở, ngành chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và cấp huyện, Phòng Tư pháp

Cục Bồi thường nhà nước

Các bộ, ngành,

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Từ tháng 3/2021 đến tháng 10/2021

Báo cáo

Kinh phí giao không tự chủ tài chính

Thực hiện theo Kế hoạch điều phối chung do Văn phòng Bộ xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định

5

Tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án của Bộ Tư pháp sau 10 năm thi hành pháp luật về trách nhiệm bồi  thường của Nhà nước

Cục Bồi thường nhà nước

Các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Từ tháng 3/2021 đến tháng 10/2021

Báo cáo

Kinh phí giao không tự chủ tài chính

Thực hiện theo Kế hoạch điều phối chung do Văn phòng Bộ xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định

6

Theo dõi thi hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp

Cục Bồi thường nhà nước

Các bộ, ngành,

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Cả năm 2021

Báo cáo

Kinh phí giao tự chủ tài chính

 

7

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước

Cục Bồi thường nhà nước

Các bộ, ngành,

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Cả năm 2021

Báo cáo

Kinh phí giao không tự chủ tài chính

 

8

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước; giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

8.1

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước

Cục Bồi thường nhà nước

Các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Cả năm 2021

Các văn bản, công văn hướng dẫn

Kinh phí giao tự chủ tài chính

 

8.2

Giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cục Bồi thường nhà nước

Các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Cả năm 2021

Báo cáo; các văn bản giải đáp

Kinh phí giao tự chủ tài chính

 

9

Hướng dẫn, hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường

9.1

Thực hiện công tác hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017 và Thông tư số 09/2019/TT-BTP quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường

Cục Bồi thường nhà nước

Các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Cả năm 2021

Báo cáo kết quả; các căn bản, công văn hỗ trợ

Kinh phí giao không tự chủ tài chính

 

9.2

Hướng dẫn nghiệp vụ cho các Sở Tư pháp trong tham mưu, thực hiện công tác hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường tại địa phương

Cục Bồi thường nhà nước

Các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Cả năm 2021

Báo cáo kết quả; các căn bản, công văn hướng dẫn

Kinh phí giao không tự chủ tài chính

 

10

Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước phục vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

10.1

Kiểm tra liên ngành công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án tại một số bộ, ngành, địa phương có phát sinh yêu cầu bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật TNBTCNN năm 2017

Cục Bồi thường nhà nước

Một số bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Từ tháng 3/202 đến tháng 11/2021

Báo cáo; Thông báo kết luận kiểm tra

Kinh phí giao không tự chủ tài chính

Thực hiện theo Kế hoạch điều phối chung do Văn phòng Bộ xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định hoặc trên cở thống nhất giữa BTP và các cơ quan, bộ, ngành

10.2

Kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án tại một số bộ, ngành, địa phương

Cục Bồi thường nhà nước

Các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Từ tháng 3/2021 đến tháng 11/2021

Báo cáo; Thông báo kết luận kiểm tra

Kinh phí giao không tự chủ tài chính

 

10.3

Kiểm tra đột xuất công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án tại một số Bộ, ngành, địa phương

Cục Bồi thường nhà nước

Các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Từ tháng3/2021 đến tháng 11/2021

Báo cáo; Thông báo kết luận kiểm tra

Kinh phí giao không tự chủ tài chính

Trên cơ sở theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình thực hiện công tác bồi thường nhà nước, giải quyết bồi thường tại các bộ, ngành, địa phương, Cục sẽ tham mưu, đề xuất địa bàn kiểm tra đột xuất

11

Tham gia đoàn thanh tra công tác bồi thường nhà nước

Cục Bồi thường nhà nước

Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Theo Kế hoạch của Thanh tra Bộ

Báo cáo

Kinh phí giao tự chủ tài chính

 

12

Phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước

12.1

Phối hợp TANDTC, VKSNDTC, các bộ, ngành, địa phương

 

 

a)

Phối hợp TANDTC, VKSNDTC, các bộ, ngành và UBND cấp tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các quy định của Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo yêu cầu

Cục Bồi thường nhà nước

Đơn vị chuyên môn thuộc TANDTC, VKSNDTC, các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

Báo cáo

Kinh phí của cơ quan chủ trì

 

b)

Phối hợp liên ngành thực hiện công tác bồi thường nhà nước (công tác kiểm tra liên ngành; hướng dẫn nghiệp vụ, rà soát, lập danh sách các vụ việc có yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường, phân loại và thống nhất giải pháp để hướng dẫn giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ và các nhiệm vụ công tác bồi thường nhà nước khác trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; phối hợp triển khai, đánh giá kết quả thực hiện việc thống nhất giải pháp về thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; đánh giá kết quả 10 năm thực hiện phối hợp công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án

Cục Bồi thường nhà nước

Đơn vị chuyên môn thuộc các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Từ tháng 3/2021 đến tháng 11/2021

Báo cáo

Kinh phí giao không tự chủ tài chính

Dự kiến tổ chức:

- Hội nghị triển khai hoạt động phối hợp liên ngành thực hiện công tác BTNN theo từng lĩnh vực

- Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2021 trong từng lĩnh vực.

- Hội nghị tổng kết công tác BTNN năm 20121 trong từng lĩnh vực.

- Một số hội nghị bàn về giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác BTNN; đánh giá kết quả 10 năm thực hiện phối hợp công tác bồi

thường nhà nước

c)

Phối hợp với Sở Tư pháp, các tổ chức thực hiện tư vấn, trợ giúp pháp lý trong việc hướng dẫn cho người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường tại địa phương

Cục Bồi thường nhà nước

Sở Tư pháp, các tổ chức thực hiện tư vấn, trợ giúp pháp lý và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cả năm 2021

Báo cáo

Kinh phí giao không tự chủ tài chính

 

12.2

Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

a)

Phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự theo dõi việc giải quyết bồi thường nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài được giải quyết theo Luật TNBTCNN năm 2009, rà soát, nắm bắt thông tin, lập danh mục các vụ việc yêu cầu bồi thường và được thụ lý giải quyết yêu cầu bồi thường theo Luật TNBTCNN năm 2017

Cục Bồi thường nhà nước

Tổng Cục THADS và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Cả năm 2021

Báo cáo; danh sách các vụ việc

Kinh phí giao không tự chủ tài chính

 

b)

Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện Quyết định số 3056/BTP-BTNN ngày 19/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước giữa các đơn vị thuộc Bộ và các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân cấp của Bộ Tư pháp

Cục Bồi thường nhà nước

Thanh tra Bộ, Tổng Cục THADS và các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm 2021

Báo cáo

Kinh phí giao tự chủ tài chính

 

c)

Phối hợp với Vụ Pháp luật Quốc tế thực hiện công tác nhân quyền thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp

Cục Bồi thường nhà nước

Vụ Pháp luật Quốc tế

Cả năm 2021

Báo cáo; văn bản cung cấp thông tin theo yêu cầu

Kinh phí của Vụ Pháp luật Quốc tế

 

d)

Xây dựng một số ấn phẩm về công tác bồi thường nhà nước: Sách Bình luận khoa học Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Bộ tình huống nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước

Cục Bồi thường nhà nước

Nhà xuất bản Tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Theo Kế hoạch của Nhà Xuất bản Tư pháp

Sách

Kinh phí của Nhà xuất bản Tư pháp

 

d)

Phối hợp với Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin theo Luật tiếp cận thông tin; công tác thông tin, truyền thông; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định và phân cấp của Bộ

Cục Bồi thường nhà nước

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Cả năm 2021

Báo cáo; văn bản cung cấp thông tin theo yêu cầu của VP Bộ

Kinh phí giao tự chủ tài chính

 

13

Khảo sát về việc thực hiện các quy định của Luật TNBTCNN năm 2017, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện

Cục Bồi thường nhà nước

Đơn vị chuyên môn thuộc các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Từ tháng 3/2021 đến tháng 10/2021

Báo cáo kết quả khảo sát

Kinh phí giao không tự chủ tài chính

 

II

Nhiệm vụ khác

 

 

 

 

 

 

1

Công tác tổ chức, cán bộ

 

 

 

 

 

 

1.1

Củng cố, kiện toàn tổ chức các đơn vị thuộc bộ theo Kế hoạch thực hiện NĐ số 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

Cục Bồi thường nhà nước

Vụ Tổ chức cán bô và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cả năm 2021

Báo cáo

Kinh phí giao tự chủ tài chính

 

1.2

Rà soát, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường, giải quyết bồi thường cho đội ngũ công chức trẻ; sắp xếp, bố trí, đào tạo đội ngũ viên chức nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường; rà soát, kiện toàn, xắp sếp vị trí việc làm và đội ngũ lãnh đạo cấp phòng đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ công tác bồi thường nhà nước

Cục Bồi thường nhà nước

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Cả năm 2021

Báo cáo

Kinh phí giao tự chủ tài chính

 

1.3

Thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình, kế hoạch, đề án của Bộ Tư pháp đã ban hành và chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn 2016-2021 (Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giản biên chế, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công tác bình đẳng giới, quản lý nhà nước về công tác thanh niên...)

Cục Bồi thường nhà nước

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Cả năm 2021

Báo cáo

Kinh phí giao tự chủ tài chính

 

2

Tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Cục Bồi thường nhà nước

Cục Bồi thường nhà nước

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Tháng 5/2021

Báo cáo kết quả thực hiện

Kinh phí giao tự chủ tài chính

 

3

Tiếp tục thực hiện rà soát, nghiên cứu phục vụ công tác đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính

Cục Bồi thường nhà nước

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Theo Kế hoạch của cơ quan chủ trì

Báo cáo; quyết định công bố

TTHS (nếu có)

Kinh phí giao tự chủ tài chính

 

4

Thực hiện việc ứng dụng phần mềm Hệ thống văn bản và điều hành, chữ ký số của Bộ; theo dõi, cập nhật nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ của Bộ Tư pháp theo quy định tại Quyết định số 247/QĐ-BTP ngày 02/10/2019; chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015

Cục Bồi thường nhà nước

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Theo Kế hoạch của chung của Bộ

Báo cáo

Kinh phí giao tự chủ tài chính

 

5

Duy trì hoạt động thường xuyên của Trang thông tin điện tử về Bồi thường nhà nước

Cục Bồi thường nhà nước

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Cả năm 2021

Báo cáo

Kinh phí giao tự chủ tài chính

 

6

Công tác thi đua khen thưởng

Cục Bồi thường nhà nước

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Cả năm 2021

Báo cáo

Kinh phí giao tự chủ tài chính

 

6.1

Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm phong trào thi đua đi vào thực chất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ Tư pháp và Cục Bồi thường nhà nước

Cục Bồi thường nhà nước

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Cả năm 2021

Báo cáo

Kinh phí giao tự chủ tài chính

 

6.2

Rà soát, đánh giá, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Bộ đã có đóng góp trong lĩnh vực bồi thường nhà nước nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Cục Bồi thường nhà nước

Cục Bồi thường nhà nước

Vụ TĐ-KT và đơn vị chuyên môn thuộc một số bộ, ngành, đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Tháng 5/ 2021

Quyết định khen thưởng

Kinh phí giao tự chủ tài chính

 

7

Thực hiện chế độ tài chính, kế toán; quản lý tài sản công theo quy định hiện hành

Cục Bồi thường nhà nước

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Cả năm 2021

Báo cáo

Kinh phí giao tự chủ tài chính

 

8

Sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2021, xây dựng kế hoạch công tác năm 2022

 

 

 

 

 

 

8.1

Xây dựng Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2021 trình Chính phủ theo quy định của Luật TNBTCNN (phục vụ kỳ họp Quốc hội khi có yêu cầu)

Cục Bồi thường nhà nước

Các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

- BC Chính phủ: tháng 12/2021

- BC phục vụ kỳ họp Quốc hội: theo yêu cầu

Báo cáo

Kinh phí giao không tự chủ tài chính

 

8.2

Sơ kết, tổng kết công tác năm 2021 công tác bồi thường nhà nước

Cục Bồi thường nhà nước

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Tháng 6/2021

Báo cáo

Kinh phí giao tự chủ tài chính

 

8.3

Xây dựng KH công tác năm 2022 của Cục Bồi thường nhà nước

Cục Bồi thường nhà nước

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Tháng

12/2021

QĐ ban hành KH

Kinh phí giao tự chủ tài chính

 

9

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ giao.

Cục Bồi thường nhà nước

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Cả năm 2021

Báo cáo

Kinh phí giao tự chủ tài chính

 

 

 

thuộc tính Quyết định 195/QĐ-BTP

Quyết định 195/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Bồi thường Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:195/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành:08/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Bồi thường nhà nước

Ngày 08/02/2021, Bộ Tư pháp ra Quyết định 195/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Bồi thường Nhà nước.

Cụ thể, Cục Bồi thường Nhà nước có các nhiệm vụ như sau: Xây dựng cẩm nang giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự; Xây dựng sách tham khảo “Pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước”; Tham gia xác minh thiệt hại, thương lượng đối với các vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm tham gia giải quyết của Bộ Tư pháp theo quy định; Khảo sát về việc thực hiện các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà nước năm 2017;...

Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ khác của Cục Bồi thường nhà nước gồm: Duy trì hoạt động thường xuyên của Trang thông tin điện tử về Bồi thường nhà nước; Tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Cục Bồi thường nhà nước (23/5/2011-23/5/2021); Tiếp tục thực hiện việc ứng dụng phần mềm Hệ thống văn bản và điều hành, chữ ký số của Bộ, theo dõi, cập nhật nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo quy định;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 195/QĐ-BTP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi