Quyết định 213/QĐ-BTP Kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 213/QĐ-BTP

Quyết định 213/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:213/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành:02/02/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chỉ tiêu 2018, thi hành án được trên 72% số việc

Ngày 02/02/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 213/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Theo kế hoạch, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương tổ chức thi hành xong đạt và vượt chỉ tiêu được giao, cụ thể: Đến 30/09/2018, đạt trên 72% về việc và trên 32% về tiền trên tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành, giảm ít nhất 3% số việc, số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2019 so với số chuyển kỳ sau của năm 2017 chuyển sang năm 2018.

Về việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phấn đấu giải quyết xong 97% số đơn, thư. Trong quý IV, Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì việc nghiên cứu, đề xuất biện pháp rút ngắn thời gian thi hành án trong từng khâu, từng bước của quá trình thi hành án. Đề xuất lộ trình rút ngắn thời gian thi hành án theo tiêu chí đánh giá cải thiện môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 213/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

Số: 213/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
----------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/08/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/07/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/05/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2566/QĐ-BTP ngày 14/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính năm 2018;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Th
trưởng (để p/h);
- Lưu: VT, TCTHADS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tiến Dũng

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
(Phê duyệt kèm theo Quyết định s 213/QĐ-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện và bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự (THADS) năm 2018 đã được xác định trong Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2017; Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo; Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, hành chính năm 2018.

2. Kế hoạch phải có tính khthi, phù hợp với điều kiện, nguồn lực của Tổng cục và được tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc, thống nhất; phân công trách nhiệm cụ thể, rõ việc, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian hoàn thành. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các đơn vị và đề xuất biện pháp giải quyết.

II. NỘI DUNG

1. Về công tác chuyên môn, nghiệp vụ

1.1. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án

a) Chỉ đạo các cơ quan THADS địa phương tổ chức thi hành xong đạt và vượt chỉ tiêu được giao

- Kết quthực hiện nhiệm vụ: Chỉ đạo thi hành xong đạt trên 72% về việc và trên 32% về tiền trên tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành, giảm ít nhất 3% số việc, số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2019 so với số chuyển kỳ sau của năm 2017 chuyển sang năm 2018.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018 (tính đến 30/9/2018).

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (các đơn vị thuộc Tổng cục).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ban Chỉ đạo THADS các cấp.

b) Chỉ đạo thực hiện đúng trình tự, thủ tục THADS, cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS; bảo đảm các cơ quan THADS ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật; xác minh, phân loại án bảo đảm chính xác, đúng pháp luật; đăng tải kịp thời, đầy đủ danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành,

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Các đơn vị thuộc Tổng cục).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Viện kiểm sát nhân dân các cấp; Tòa án nhân dân các cấp.

c) Chỉ đạo các cơ quan THADS tập trung thi hành các vụ việc thu, nộp ngân sách nhà nước, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Ban hành các văn bản chỉ đạo; bảo đảm thi hành xong các khoản thu cho ngân sách nhà nước đạt tỷ lệ cao hơn năm 2017 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; nâng tỷ lệ thu hi tiền, tài sản bị chiếm đoạt đạt tỷ lệ cao nhất.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Nghiệp vụ 2).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Tổng cục.

d) Tập trung chỉ đạo thi hành án các vụ việc có liên quan đến tín dụng, ngân hàng

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Tổ xử lý nợ xấu; nâng cao hiệu quả thi hành các bản án liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng đã có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ cao hơn năm 2017.

- Thời gian thực hiện: Xây dựng Kế hoạch (xong trong tháng 02/2018); tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Nghiệp vụ 1).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng có liên quan.

đ) Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan THADS

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Trả lời bảo đảm chất lượng đúng trình tự, thủ tục ít nhất 95% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan THADS cấp dưới.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Nghiệp vụ 1; Vụ Nghiệp vụ 2; Vụ Nghiệp vụ 3, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; Ban chỉ đạo THADS các cấp; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

e) Rà soát, tổng hợp, báo cáo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc bán đấu giá; hướng dẫn, chỉ đạo công tác thẩm đnh giá trong THADS. Tổ chức giao ban trc tuyến chấn chỉnh những sai sót, vi phạm trong quá trình thẩm định giá, đấu giá tài sản kê biên và giao tài sản trúng đấu giá. Thành lập Tổ công tác kiểm tra, đánh giá các vụ việc bán đấu giá nhiều lần nhưng không bán được

- Kết quthực hiện nhiệm vụ: Ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết; Danh sách các vụ việc bán đấu giá; Báo cáo công tác thẩm định giá. Tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến. Thành lập Tổ công tác và tiến hành kiểm tra, đánh giá các vụ việc bán đấu giá nhiều lần nhưng không bán được.

- Thời gian thực hiện: Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo (thường xuyên); Danh sách các vụ việc bán đu giá, báo cáo công tác thẩm định giá và tổ chức các Hội nghị giao ban trực tuyến (định kỳ theo Quý). Thành lập Tổ công tác và tiến hành kiểm tra, đánh giá các vụ việc bán đấu giá nhiều lần nhưng không bán được (Quý II, III).

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Nghiệp vụ 1).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các đơn vị chuyên môn của Bộ, ngành liên quan.

g) Chỉ đạo giải quyết các vụ án trọng điểm, phức tạp liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo giải quyết năm 2018.

- Thời gian thực hiện: Ban hành Kế hoạch (trong Quý I/2018) và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Nghiệp vụ 1).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ban Chỉ đạo THADS; các ban, ngành có liên quan.

h) Tổng hợp thực tiễn, lựa chọn những vụ việc thi hành án thường có sai sót, vi phạm, khó khăn, vướng mắc để xây dựng ấn phẩm hướng dẫn các địa phương trên toàn quốc để rút kinh nghiệm. Rà soát vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, thi hành Luật THADS, văn bản hướng dẫn thi hành và văn bản pháp luật khác liên quan. Xây dựng cuốn sách chuyên khảo tuyển tập tình huống nghiệp vụ THADS (tập 1)

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Ban hành ấn phẩm hướng dẫn các địa phương. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan; Công văn hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ; Giải đáp trên cổng thông tin điện tử. Cuốn sách được phát hành.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018 (Ban hành ấn phẩm); Quý IV/2018 (Phát hành Cuốn sách); các nhiệm vụ khác thực hiện trong cả năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Nghiệp vụ 1).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ban Chỉ đạo THADS; Viện kiểm sát nhân dân các cấp; Tòa án nhân dân các cấp; các ban, ngành có liên quan.

i) Nghiên cứu, đề xuất biện pháp rút ngắn thời gian thi hành án trong từng khâu, từng bước của quá trình thi hành án. Đề xuất lộ trình rút ngắn thời gian thi hành án theo tiêu chí đánh giá cải thiện môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới

- Kết quthực hiện nhiệm vụ: Báo cáo đề xuất.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Văn phòng).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

k) Phối hợp, chỉ đạo việc rà soát, tổng hợp, xử lý đối với khoản tiền THADS do đương sự là phạm nhân nộp tại các trại giam, trại tạm giam

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Báo cáo kết quả xử lý đối với khoản tiền THADS của đương sự là phạm nhân hiện còn tồn tại các trại giam, trại tạm giam; Ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Nghiệp vụ 2).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Tổng cục VIII, Bộ Công an.

l) Chỉ đạo rà soát, tổng hợp, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS. Tăng cường kiểm tra công tác xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS, quản lý kho vật chứng

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Báo cáo tình hình, kết quả xử lý đối với vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS. Thực hiện kiểm tra công tác xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS, quản lý kho vật chứng.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Nghiệp vụ 2).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các cơ quan THADS.

m) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo, xây dựng văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan THADS địa phương thực hiện các kháng nghị, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan THADS địa phương thực hiện các kháng nghị, kiến nghị.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Đơn vị chủ tthực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo).

- Cơ quan, đơn vị phi hp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

n) Xây dựng, ban hành Kế hoạch bồi thường nhà nước trong lĩnh vực THADS. Thực hiện công tác bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính theo quy định của pháp luật

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Ban hành Kế hoạch (Quý I/2018) và thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch; thẩm định hồ sơ; báo cáo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Nghiệp vụ 3).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cục Bồi thường nhà nước; Cục Kế hoạch - Tài chính; Bộ Tài chính.

o) Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của các cấp Lãnh đạo về công tác THADS, hành chính

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Bản tổng hợp; văn bản chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ đã có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo về công tác THADS.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Văn phòng).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan.

1.2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

a) Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của Luật tiếp công dân và Kế hoạch tiếp công dân của Bộ Tư pháp

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Bảo đm công dân đến khiếu nại, tố cáo đều được tiếp kịp thời, hạn chế tình trạng công dân bức xúc, tụ tập đông người. Thực hiện định kỳ tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ Tư pháp; Văn phòng Bộ; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thm quyền bảo đảm đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Phấn đấu giải quyết xong 97% số đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Báo cáo kết quả giải quyết (khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền).

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ 11, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thanh tra Bộ Tư pháp; Văn phòng Bộ; Ban chỉ đạo THADS các cấp; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Tham mưu, chỉ đạo giải quyết các vụ việc Lãnh đạo Bộ tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về THADS

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Phân công chỉ đạo giải quyết đối với từng vụ việc cụ thể; theo dõi, tổng hợp kết quả giải quyết đối với các vụ việc; báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Thời gian thực hiện: Định khàng tháng hoặc khi có yêu cầu đột xuất.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ Tư pháp; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao.

d) Chỉ đạo giải quyết các vụ việc trọng điểm, khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Các văn bản chđạo; Phê duyệt Danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; Bảng tổng hợp kết quả chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; phấn đấu chỉ đạo giải quyết 100% số vụ việc đã thống kê, rà soát năm 2017, hạn chế phát sinh mới các vụ việc khiếu nại, tcáo phức tạp, kéo dài; báo cáo đánh giá kết quả chỉ đạo, giải quyết các vụ việc.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Giải quyết khiếu nại, t cáo).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ Tư pháp; Ban chỉ đạo THADS các cấp; các cơ quan, ban ngành có liên quan.

e) Đăng tải công khai Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 trên Cổng, Trang thông tin điện tử THADS

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Các Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 được đăng trên Cổng, Trang thông tin điện tử THADS.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Trung tâm TKQLDL&ƯDCNTT; các Cục THADS).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn v có liên quan.

g) Tổ chức giao ban trực tuyến rút kinh nghiệm những sai sót, vi phạm thường gặp được phát hiện qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng Báo cáo và chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức thành công Hội nghị giao ban trực tuyến.

- Thời gian thực hiện: Đnh kỳ theo Quý.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ Tư pháp; Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

1.3. Công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính

a) Hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi thi hành án hành chính

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Trả lời bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục, thời hạn 100% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan THADS cấp dưới đối với công tác theo dõi thi hành án hành chính.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Nghiệp vụ 3).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân các cấp; Ban chỉ đạo THADS các cấp; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Đề xuất phương án giải quyết các vụ việc người phải thi hành án là UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Văn bản tham mưu, đxuất.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Nghiệp vụ 3).

- Thời gian thực hiện: Khi phát sinh các vụ việc.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân các cấp; Ban chỉ đạo THADS các cấp; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Kiểm tra công tác thi hành án hành chính

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Ban hành Kế hoạch kiểm tra và tiến hành kiểm tra theo Kế hoạch.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Nghiệp vụ 3).

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân các cấp; các Bộ, ngành có liên quan; Ban chỉ đạo THADS các cấp; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

1.4. Công tác kiểm tra về THADS

a) Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác THADS của các cơ quan THADS địa phương

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Ban hành Kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch.

- Thời gian thực hiện: Ban hành Kế hoạch (tháng 01/2018) và triển khai tổ chức kiểm tra theo đúng Kế hoạch.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Văn phòng Tổng cục; các đơn vị được giao chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thanh tra Bộ Tư pháp.

b) Phối hợp kiểm tra, kiểm sát, giám sát và chỉ đạo tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, kiểm sát, giám sát của cơ quan có thẩm quyền đối với hoạt động THADS

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Cử người tham gia các đoàn thanh tra, giám sát, kiểm tra liên ngành; kết quả thực hiện kết luận kiểm tra, kiểm sát, giám sát của các cơ quan THADS.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (các đơn vị thuộc Tổng cục).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ Tư pháp; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

1.5. Triển khai Nghị quyết Ban cán sự Đảng về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, hành chính giai đoạn 2018 - 2021

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Ban hành Kế hoạch (sau khi Nghị quyết được ban hành); thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Văn phòng và các đơn vị thuộc Tổng cục được giao nhiệm vụ chủ trì).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Theo Kế hoạch.

1.6. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS; tổ chức sơ kết, tổng kết Quy chế theo yêu cầu

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Văn bản chỉ đạo; tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Nghiệp vụ 1).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Công an (Tổng cục VIII); Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ban chỉ đạo THADS các cấp.

Nguồn kinh phí bảo đảm để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ từ nguồn kinh phí của Bộ Tư pháp cấp cho Tổng cục THADS.

2. Hoàn thiện thể chế THADS, hành chính

2.1. Tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật về THADS, hành chính đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của kinh tế thị trường định hướng XHCN.

2.2. Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ, tạo hành lang pháp lý nâng cao hiệu quả hoạt động THADS, hành chính. Tổ chức thi hành hiệu quả Luật THADS (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến quá trình thi hành án.

2.3. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án có liên quan đến hoạt động lý lịch tư pháp.

(Chi tiết theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

3. Về công tác tổ chức, cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ

3.1. Kiện toàn công chức có chức danh tư pháp, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng; kiện toàn tổ chức, cán bộ trong toàn Hệ thống; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo và kiện toàn Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục; tiếp tục triển khai Đề án vị trí việc làm trong Hệ thống. Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan THADS sau khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được ban hành

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Củng cố, kiện toàn công chức có chức danh tư pháp; tổ chức, cán bộ trong Hệ thống đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, đúng quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Tổ chức cán bộ).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Bộ Nội vụ; Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp; các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

3.2. Thực hiện công tác đánh giá và rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018 - 2021 và xây dựng Quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Nhận xét, đánh giá công chức theo quy định; Quyết định rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền giai đoạn 2018 - 2021 được phê duyệt. Quyết định phê duyệt, quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026.

- Thời gian thực hiện: Nhận xét, đánh giá công chức thực hiện vào tháng 10,11/2018; Công tác quy hoạch (hoàn thành trong Quý II/2018).

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Tổ chức cán bộ).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp.

3.3. Rà soát lại đội ngũ lãnh đạo cấp trưởng, nguồn cấp trưởng của các cơ quan THADS cấp tỉnh và cấp huyện trong Hệ thống. Báo cáo Ban cán sự Đảng về phương án, định hướng nhân sự đối với những nhân sự cần thay thế do nghỉ hưu hoặc có yêu cầu về công tác cán bộ

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Báo cáo Ban cán sự Đảng về phương án, định hướng nhân sự đối với những nhân sự cần thay thế do nghỉ hưu hoặc có yêu cu về công tác cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Tổ chức cán bộ).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp.

3.4. Tổ chức triển khai có hiệu quả chủ trương luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức THADS thuộc thẩm quyền giai đoạn 2018 - 2021. Biệt phái công chức các cơ quan THADS địa phương có kinh nghiệm về Tổng cục làm công tác liên quan đến giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Kế hoạch luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi được phê duyệt và triển khai thực hiện theo Kế hoạch. Công chức địa phương có kinh nghiệm được biệt phái về Tổng cục.

- Thời gian thực hiện: Ban hành Kế hoạch (Quý I/2018); thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch. Biệt phái công chức địa phương có kinh nghiệm về Tổng cục (Quý II/2018).

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Tổ chức cán bộ).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức, cán bộ Bộ Tư pháp; các cơ quan có liên quan.

3.5. Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-BCSĐ ngày 14/3/2014 của Ban cán sự Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức cán bộ các cơ quan THADS giai đoạn 2014 - 2016 kết hợp với sơ kết công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, công tác biệt phái.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức Hội nghị tổng kết, Báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2018 tổ chức tổng kết Nghquyết số 36/NQ-BCSĐ.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Tổ chức cán bộ).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.

3.6. Tổ chức các kỳ thi: tuyển dụng công chức; Chấp hành viên sơ cấp; nâng ngạch Chấp hành viên trung cấp, Thẩm tra viên chính, Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp. Phối hợp vi Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương cho công chức THADS

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức thành công kỳ thi tuyển dụng công chức; kỳ thi Chấp hành viên sơ cấp; thi nâng ngạch; phối hợp tổ chức thành công kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương.

- Thời gian thực hiện: Kỳ thi tuyển dụng công chức (Quý III/2018); Kỳ thi Chấp hành viên sơ cấp (Quý II/2018); thi nâng ngạch (Quý IV/2018); thi nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương (Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp).

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Tổ chức cán bộ).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức, cán bộ Bộ Tư pháp; các cơ quan có liên quan.

3.7. Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Thực hiện tinh giản biên chế bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Tổ chức cán bộ).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính.

3.8. Phối hp với Học viện Tư pháp và các đơn vị liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ THADS tạo nguồn bổ nhiệm Chấp hành viên; tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Chấp hành viên trung cấp, Chấp hành viên cao cấp, nghiệp vụ Thư ký thi hành án, nghiệp vụ Thẩm tra viên; xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Thẩm tra viên chính

- Kết quả công việc: Tổ chức các lớp bồi dưỡng, ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Thẩm tra viên chính.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện theo kế hoạch của Bộ Tư pháp và Tổng cục.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS (Vụ Tổ chức cán bộ).

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp; Học viện Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

3.9. Cử công chức, viên chức tham gia đào tạo về lý luận chính trị, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ

- Kết quả công việc: Đội ngũ công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện theo kế hoạch của Bộ và theo triệu tập của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS (Vụ Tổ chức cán bộ).

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp; Học viện Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

3.10. Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu nhân sự các cơ quan THADS

- Kết quả công việc: Hoàn thành xây dựng phần mềm.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS (Vụ Tổ chức cán bộ).

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp; Vụ Tổ chức, cán bộ Bộ Tư pháp; Bộ Nội vụ.

Nguồn kinh phí bảo đảm để thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức, cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn từ nguồn kinh phí của Bộ Tư pháp cấp cho Tổng cục THADS.

4. Về công tác thống kê, quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS

4.1. Tổng hợp, phân tích Báo cáo thống kê THADS trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Báo cáo thống kê THADS theo quy định, Báo cáo đánh giá thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ tháng, quý, năm và theo yêu cầu đột xuất của các cấp lãnh đạo.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các cơ quan THADS địa phương.

4.2. Tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/5/2016

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao.

4.3. Quyết định giao chỉ tiêu THADS cho các cơ quan THADS năm 2019

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Quyết định của giao chỉ tiêu THADS năm 2019 cho các cơ quan THADS địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cuối Quý IV/2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

4.4. Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao rà soát Danh sách bản án, quyết định của Tòa án tuyên không rõ, khó thi hành

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Danh sách các bản án, quyết định của Tòa án tuyên không rõ, khó thi hành

- Thời gian thực hiện: Định kỳ theo Quý.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

4.5. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS năm 2018

- Thời gian thực hiện: Quý I/2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

4.6. Tiếp tục quản lý và cập nhật và khai thác các dữ liệu điện tử về THADS

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Cơ sở dữ liệu và văn bản cung cấp thông tin cơ sở dliệu trên cơ sở khai thác cơ sở dữ liệu điện tử về THADS.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.

4.7. Triển khai và xây dựng phương án hỗ trợ sử dụng phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Đào tạo, tập huấn và triển khai phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS đến các cơ quan THADS địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.

4.8. Xây dựng và triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được đưa vào khai thác sử dụng.

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.

4.9. Triển khai phần mềm hỗ trợ trực tuyến THADS

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Phần mềm hỗ trợ nộp đơn trực tuyến THADS được đưa vào khai thác sử dụng.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.

4.10. Triển khai Hội nghị trực tuyến đến cấp Chi cục THADS

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Mua sắm thiết bị và vận hành Hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp Chi cục THADS.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 (theo điều kiện kinh phí được cấp).

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.

4.11. Quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử về THADS; hướng dẫn các cơ quan THADS địa phương vận hành Trang thông tin điện tử. Đăng tải, cập nhật thông tin về việc không chấp hành án hành chính theo quy định.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Các bài viết, văn bản, thông tin, chuyên đề được biên tập, đăng trên Cổng thông tin điện tử; công văn hướng dẫn, chỉ đạo địa phương. Thực hiện đăng tải, cập nhật thông tin về việc không chấp hành án hành chính theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin; các đơn vị có liên quan.

Nguồn kinh phí bảo đảm để thực hiện công tác thống kê, quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin từ nguồn kinh phí của Bộ Tư pháp cấp cho Tổng cục.

5. Về công tác kế hoạch, tài chính

5.1. Tổng hợp, phê duyệt, giao, phân bổ, điều chỉnh và hướng dẫn điều hành dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị dự toán trực thuộc; Hướng dẫn lập, tổng hợp, bảo vệ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; xây dựng phương án phân b ngân sách năm 2019

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Các quyết định phân bổ, quyết định điều chỉnh ngân sách năm 2018 cho Hệ thống THADS; Dự toán ngân sách 2019 được chấp thuận; Phương án phân bổ ngân sách 2019.

- Thời gian thực hiện: Các quyết định phân bổ, quyết định điều chỉnh ngân sách năm 2018 cho Hệ thống THADS (cả năm 2018); Dự toán ngân sách 2019 được chấp thuận (tháng 5 - tháng 7/2018); Phương án phân bổ ngân sách 2019 (tháng 11/2018).

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Kế hoạch - Tài chính).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp.

5.2. Tổ chức thẩm tra, xét duyệt, tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của các đơn vị dự toán trực thuộc. Kiểm tra công tác Kế hoạch - Tài chính

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Báo cáo tổng hợp quyết toán ngân sách năm 2017. Báo cáo xử lý các vấn đề sau quyết toán. Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Kế hoạch - Tài chính và tiến hành kiểm tra theo Kế hoạch.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4 - tháng 7/2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Kế hoạch - Tài chính).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp; các đơn vị dự toán trực thuộc.

5.3. Theo dõi, đối chiếu, tổng hợp tình hình thu nộp, quản lý và sử dụng phí THADS; xây dựng, triển khai phương án điều hòa phí THADS năm 2018

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Báo cáo tổng hợp tình hình thu, nộp, quản lý và sử dụng phí THADS; phương án điều hòa phí THADS năm 2018.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Kế hoạch - Tài chính).

- Cơ quan, đơn vị phi hợp: Các đơn vị dự toán trực thuộc.

5.4. Thực hiện may sắm trang phục trong toàn Hệ thống

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Chế độ trang phục được thực hiện trong toàn Hệ thống.

- Thời gian thực hiện: Quý I, II/2018

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Kế hoạch - Tài chính).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các đơn vị dự toán trực thuộc; Cục Kế hoạch - Tài chính, B Tư pháp.

5.5. Hướng dẫn, tổng hợp tình hình tài sản của các đơn vị dự toán trực thuộc. Triển khai Kế hoạch mua sắm tài sản toàn Hệ thống

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản; Phương án, kế hoạch mua sắm tài sản được phê duyệt và triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3 - tháng 10/2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Kế hoạch - Tài chính).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các đơn vị dự toán trực thuộc.

5.6. Theo dõi, tổng hợp công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn của các đơn vị trực thuộc

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Các Quyết định phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Kế hoạch - Tài chính).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính.

5.7. Theo dõi, tổng hợp giải quyết các vướng mắc trong việc thực hiện chế độ kế toán và phần mềm kế toán nghiệp vụ THADS. Báo cáo tổng hợp kế toán nghiệp vụ THADS năm 2018

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Công văn hướng dẫn giải quyết các vướng mắc; Báo cáo tổng hợp kế toán nghiệp vụ

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Kế hoạch - Tài chính).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các đơn vị dự toán trực thuộc.

5.8. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng và triển khai Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm và trung hạn 2019 - 2020. Hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai các dự án đầu tư. Thẩm định Kế hoạch đấu thầu các dự án đã có quyết định phê duyệt và thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành theo phân cấp của Bộ. Thẩm định, trình duyệt các dự án đầu tư xây dựng cơ bản khởi công trong năm 2019 theo quy định

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch đầu tư và triển khai thực hiện; Báo cáo tổng hợp tình hình triển khai các dự án đầu tư. Thẩm định kế hoạch đu thầu; Quyết toán dự án hoàn thành; Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án năm 2019.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Kế hoạch - Tài chính).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Bộ Tư pháp.

Nguồn kinh phí bảo đảm để thực hiện công tác kế hoạch, tài chính từ nguồn kinh phí của Bộ Tư pháp cấp cho Tổng cục.

6. Công tác văn phòng

6.1. Công tác tham mưu, tổng hợp

a) Xây dựng, ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, Kế hoạch công tác năm của Tổng cục THADS; rà soát, theo dõi, tổng hợp và ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS và Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác năm của Tổng cục THADS.

- Thời gian thực hiện: Xây dựng, ban hành Kế hoạch (Tháng 12/2018 - tháng 01/2019); Văn bản đôn đốc thực hiện Kế hoạch (Thường xuyên hoặc khi có yêu cầu).

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Văn phòng).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

b) Thẩm tra, tham gia ý kiến vào Kế hoạch công tác năm của các đơn vị thuộc Tổng cục; thẩm tra, tham mưu phê duyệt Kế hoạch công tác năm của các Cục THADS địa phương

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Các Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác.

- Thời gian thực hiện: Tháng 01, 02/2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Văn phòng).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2018 trình Quốc hội tại Kỳ họp cuối năm 2018 (Báo cáo 10 tháng, 12 tháng)

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Báo cáo của Chính phủ 10 tháng, 12 tháng.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8,10/2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Văn phòng).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

d) Báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2018 (nếu có)

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Văn phòng).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ.

đ) Xây dựng Báo cáo phục vụ Báo cáo công tác tư pháp; Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 06 tháng, 01 năm

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Báo cáo công tác tư pháp; Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Văn phòng Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Văn phòng).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

e) Rà soát, báo cáo, đánh giá tiến độ xây dựng đề án, văn bản

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Báo cáo đánh giá tình hình xây dựng đề án, văn bản theo yêu cầu; ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị xây dựng đề án, văn bản theo Kế hoạch.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tng cục THADS (Văn phòng).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

g) Tổ chức sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2018; triển khai công tác THADS năm 2018 của hệ thống, Tổng cục

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng Báo cáo kết quả công tác THADS 06 tháng, 01 năm của hệ thống THADS, của Tổng cục THADS; tổ chức thành công Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác THADS.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4, tháng 11/2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Văn phòng).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ; các đơn vị có liên quan.

h) Đôn đốc các cơ quan THADS địa phương thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Văn bản đôn đốc.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Văn phòng).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

6.2. Công tác thi đua, khen thưởng

a) Xây dựng Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua các cơ quan THADS địa phương. Thẩm định, đánh giá, đề nghị xếp hạng các cơ quan THADS

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Trình Bộ trưởng ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua; Báo cáo thẩm định, đánh giá và Bảng xếp hạng các cơ quan THADS địa phương.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2018.

- Đơn vị chtrì thực hiện: Tổng cục THADS (Văn phòng).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Thi đua, khen thưởng, Bộ Tư pháp.

b) Hướng dẫn đăng ký, tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng năm 2018

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Văn bản hướng dẫn; kết quả thẩm định hồ sơ thi đua, khen thưởng năm 2018.

- Thời gian thực hiện: Các Quý I, II, III/2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Văn phòng Tổng cục).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Thi đua, khen thưởng, Bộ Tư pháp.

c) Xây dựng các Báo cáo (sơ kết, tổng kết) các phong trào thi đua

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Báo cáo sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

- Thời gian thực hiện: Quý I, II, III/2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Văn phòng).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Thi đua, khen thưởng.

6.3. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Thực hiện chuyển phát văn bản, tài liệu, bảo đảm kịp thời; bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ phục vụ tốt các yêu cầu khai thác tài liệu của cán bộ công chức.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Văn phòng).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ; Cục Công nghệ thông tin.

6.4. Ban hành và triển khai Kế hoạch truyền thông báo chí. Chỉ đạo, rà soát, tổng hợp, theo dõi, kịp thời xử lý thông tin báo chí trong Hệ thống theo quy định. Xây dựng Đề án tăng cường công tác truyền thông trong lĩnh vực THADS

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Ban hành Kế hoạch (tháng 01/2018) và triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch. Văn bản chỉ đạo; thực hiện xử lý thông tin báo chí theo quy trình; Báo cáo kết quả, tình hình xử lý thông tin, báo chí; Ban hành Đề án tăng cường công tác truyền thông trong lĩnh vực THADS

- Thời gian thực hiện: Năm 2018. Ban hành đề án (Quý III/2018).

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Văn phòng).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ; các cơ quan thông tin truyền thông.

6.5. Tổ chức thực hiện Kế hoạch hợp tác với Dự án GIG, Dự án JICA. Tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu về một số tổ chức quốc tế uy tín có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực THADS các chuẩn mực của các tổ chức quốc tế trong thực thi pháp luật nói chung và THADS nói riêng và khả năng gia nhập một số tổ chức quốc tế uy tín có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực THADS.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: (i) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch. Tổ chức các cuộc Hội thảo, Tọa đàm, tập huấn, khảo sát trong khuôn khổ dự án JICA, GIG và các dự án EU JULE, chương trình hợp tác 3 năm với Bộ Tư pháp liên bang và bảo vệ người tiêu dùng Đức; hợp tác song phương với Pháp (nếu được phê duyệt); Tổ chức các đoàn công tác nước ngoài (dự kiến tổ chức 05 Đoàn ra); tiếp đón, làm việc với các Đoàn vào (thực tế).

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Văn phòng Tổng cục).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng Bộ Tư pháp; Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp.

6.6. Tiếp nhận trụ sở cơ quan Tổng cục THADS tại 139 Nguyễn Thái Học

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Văn phòng Tổng cục).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch -Tài chính, Văn phòng Bộ Tư pháp.

6.7. Bố trí phương tiện, bảo đảm kinh phí cho các hoạt động của Tổng cục; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động thuộc Tổng cục; quản lý, sử dụng kinh phí có hiệu quả, đúng quy định

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Phương tiện, kinh phí bảo đảm cho các hoạt động của Tổng cục theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Văn phòng).

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Bộ Tư pháp.

Nguồn kinh phí bảo đảm để thực hiện công tác Văn phòng từ nguồn kinh phí của Bộ Tư pháp cấp cho Tổng cục. Riêng nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ tại mục 6.5 thực hiện theo Kế hoạch hợp tác quốc tế.

7. Công tác phòng, chống tham nhũng

7.1. Rà soát, tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả công tác nội chính (nếu có), báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng trong THADS

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Báo cáo kết quả công tác nội chính, báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng.

- Thời gian thực hiện: Báo cáo công tác nội chính (thời gian theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương); Báo cáo công tác phòng chng tham nhũng (Theo quý).

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ; Cục Kế hoạch - Tài chính; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7.2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII; Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Kỷ luật kỷ cương được tăng cường. Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII; Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương (các đơn vị thuộc Tổng cục); thực hiện các Nghị quyết (Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì thực hiện: Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, Khóa XII, Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ; Văn phòng Tổng cục chủ trì thực hiện: Nghị quyết Trung ương 5, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Nguồn kinh phí bảo đảm để thực hiện công tác phòng chống tham nhũng từ nguồn kinh phí của Bộ Tư pháp cấp cho Tổng cục.

8. Cải cách hành chính

8.1. Thực hiện công tác kiểm soát thtục hành chính, theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện cơ chế một cửa; cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 3, 4 đối với một số thủ tục hành chính; theo dõi, tổng hợp, báo cáo nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp của Tổng cục và Hệ thống THADS theo quy định

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo; nghiên cứu cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 3 đối với một số thủ tục hành chính; Báo cáo kết quả cải cách hành chính, rà soát thủ tục hành chính; báo cáo ci cách tư pháp theo yêu cầu.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ, theo yêu cầu của Văn phòng Bộ, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, các cơ quan có thm quyền khác.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Nghiệp vụ 3).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ; Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

8.2. Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính trong THADS

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của hệ thống và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch.

- Thời gian thực hiện: Ban hành Kế hoạch trong quý I/2018 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Nghiệp vụ 3).

- Cơ quan, đơn vị phối hp: Văn phòng Bộ; Cục Kiểm soát thủ tục hành chánh.

8.3. Xây dựng và áp dụng mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong Hệ thống THADS

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Bộ trưởng Ban hành mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; hướng dẫn các cơ quan THADS địa phương xây dựng, áp dụng mô hình khung tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Nghiệp vụ 3).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ; Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Nguồn kinh phí bảo đảm để thực hiện công tác công tác cải cách hành chính từ nguồn kinh phí của Bộ Tư pháp cấp cho Tổng cục.

9. Công tác khác

9.1. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về THADS, thi hành án hành chính

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Báo cáo kết quả rà soát; giới thiệu kết quả pháp điển đề mục THADS (lồng ghép)

- Thời gian thực hiện: Quý II/2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Nghiệp vụ 3).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

9.2. Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trong THADS, thi hành án hành chính

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Báo cáo về công tác thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính trong THADS, hành chính.

- Thời gian thực hiện: 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Nghiệp vụ 3).

- Cơ quan, đơn vị phi hp: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; các cơ quan, đơn vị liên quan.

9.3. Ban hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Kế hoạch. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục trong lĩnh vực THADS, thi hành án hành chính. Đề xuất Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương hướng dẫn Tổng cục, Cục THADS các địa phương phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật ở địa phương có biện pháp, kế hoạch cụ thể tuyên truyền về pháp luật THADS, hành chính.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Ban hành Kế hoạch. Các bài viết giới thiệu về kết quả pháp điển đề mục THADS, thi hành án hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; các bài viết, tài liệu giới thiệu pháp luật về THADS, thi hành án hành chính được đăng tải/niêm yết công khai. Văn bản đề xuất, đề nghị Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương hướng dẫn Tng cục, Cục THADS các địa phương phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật ở địa phương có biện pháp, kế hoạch cụ thể tuyên truyền về pháp luật THADS, hành chính.

- Thời gian thực hiện: Ban hành Kế hoạch (Quý I/2018). Các bài viết giới thiệu về kết quả pháp điển đề mục THADS được đăng ti trên Cổng thông tin Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS (Quý I/2018); thường xuyên.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục THADS (Vụ Nghiệp vụ 3).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Báo Pháp luật Việt Nam; các cơ quan, đơn vị liên quan khác.

Nguồn kinh phí bảo đảm để thực hiện công tác khác từ nguồn kinh phí của Bộ Tư pháp cấp cho Tổng cục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS căn cứ vào Kế hoạch này, chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục xây dựng Kế hoạch công tác năm 2018 của đơn vị, trình Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt, trong đó cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tiến độ thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể đối với cán bộ, công chức và tổ chức thực hiện Kế hoạch ngay sau khi được phê duyệt.

2. Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục thực hiện Kế hoạch này. Cục Kế hoạch - Tài chính bố trí kinh phí bảo đảm để Tổng cục THADS thực hiện các nhiệm vụ được xác định từ ngân sách Nhà nước trong Kế hoạch.

3. Giao Văn phòng Tổng cục làm đầu mối, tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục THADS, các nhiệm vụ khác thực hiện theo Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp, Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, hành chính năm 2018, Kế hoạch công tác năm của đơn vị. Quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Tổng cục THADS (qua Văn phòng) để kịp thời xem xét, điều chỉnh Kế hoạch./.

 

PHỤ LỤC
XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 213/QĐ-BTP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

TT

Tên đề án, văn bản

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp

Lãnh đạo Tổng cục phụ trách

Thời gian thực hiện

Ghi chú

VĂN BẢN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA QUỐC HỘI

1

Đề án giải quyết việc THADS không có điều kiện thi hành đã tồn đọng trong nhiều năm

Vụ NV 1

VKSNDTC, TANDTC, Văn phòng Chính phủ, Ban Nội chính trung ương, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Nguyễn Văn Sơn

Tháng 10/2018

 

VĂN BẢN THUỘC THM QUYỀN CỦA CHÍNH PHỦ

1

Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ công chức, viên chức Hệ thống THADS giai đoạn 2018 - 2020

Vụ TCCB

Vụ TCCB Bộ Tư pháp

Mai Lương Khôi

Quý II/2018

 

CÁC VĂN BẢN THUỘC THM QUYỀN CỦA BỘ

1

Phối hợp nghiên cứu, đề xuất sa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án có liên quan đến hoạt động lý lịch tư pháp.

Văn phòng

Trung tâm lý lịch tư pháp; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Nguyễn Văn Sơn

Quý IV/2018

 

2

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành quyết định của Tòa án giải quyết vụ việc phá sản theo Luật phá sản năm 2015

Vụ Nghiệp vụ 2

TANDTC, VKSNDTC và các đơn vị có liên quan

Nguyễn Thanh Thủy

Quý I/2018

Năm 2017 chuyển sang

3

Thông tư thay thế Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê THADS

Trung tâm TKQLDL& ƯDCNTT

TANDTC, VKSNDTC và các đơn vị có liên quan

Nguyễn Văn Sơn

Quý III/2018

 

4

Thông tư sửa đổi Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

Vụ TCCB

Vụ TCCB Bộ Tư pháp; các đơn vị có liên quan

Mai Lương Khôi

Quý III/2018

 

5

Nghị quyết của Ban cán sự Đảng về công tác THADS giai đoạn 2018-2021

Văn phòng

Vụ Tổ chức cán bộ

Mai Lương Khôi

Quý I/2018

Năm 2017 chuyển sang

CÁC VĂN BẢN THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA TỔNG CỤC

1

Quy chế phối hợp giữa Tổng cục THADS với Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ Nghiệp vụ 1

Các đơn vị thuộc TC

Nguyễn Văn Sơn

Quý I/2018

Năm 2017 chuyển sang

2

Quy trình về giải quyết bồi thường nhà nước trong lĩnh vực THADS theo Luật Bi thường nhà nước năm 2017

Vụ Nghiệp vụ 3

Các đơn vị thuộc TC

Nguyễn Văn Lực

Quý IV/2018

Năm 2017 chuyển sang

3

Quy trình theo dõi thi hành án hành chính

Vụ Nghiệp vụ 3

Các đơn vị thuộc TC

Nguyễn Văn Lực

Quý I/2018

 

4

Quy chế phối hợp giữa Tổng cục THADS và Vụ TCCB B Tư pháp

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc TC

Mai Lương Khôi

Quý I/2018

Năm 2017 chuyển sang

5

Xây dựng Đề án và Kế hoạch biên chế cho hệ thống THADS năm 2019

Vụ TCCB

Vụ TCCB Bộ Tư pháp

Mai Lương Khôi

Quý IV/2018

 

6

Quy chế điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác công chức THADS

Vụ TCCB

Vụ TCCB Bộ Tư pháp

Mai Lương Khôi

Quý III/2018

 

7

Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm tra

Vụ GQKNTC

Các đơn vị thuộc TC

Nguyễn Văn Lực

Quý I/2018

 

8

Quy trình sửa đổi, bổ sung Quy trình kiểm tra và mẫu kết luận kiểm tra

Vụ GQKNTC

Các đơn vị thuộc TC

Nguyễn Văn Lực

Quý I/2018

 

9

Quy trình quản lý tài sản

Văn phòng

Các đơn vị thuộc TC

Mai Lương Khôi

Quý III/2018

Năm 2017 chuyển sang

10

Đề án tăng cường hiệu quả công tác tuyền thông báo chí trong lĩnh vực THADS

Văn phòng

Các đơn vị thuộc TC

Mai Lương Khôi

Quý III/2018

 

11

Xây dựng quy chế cung cấp thông tin của Hệ thống THADS theo Luật Tiếp cận thông tin năm 2016

Văn phòng

Các đơn vị thuộc TC

Mai Lương Khôi

Sau khi Bộ Tư pháp ban hành quy chế

 

12

Sửa đổi, bổ sung quy trình xử lý thông tin báo chí tại Tổng cục THADS

Văn phòng

Các đơn vị thuộc TC

Mai Lương Khôi

Sau khi Bộ Tư pháp ban hành Quy chế

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi