Quyết định 2076/QĐ-BTP 2018 Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 của Bộ Tư pháp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

Số: 2076/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2018 CỦA BỘ TƯ PHÁP

--------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (để báo cáo);

- Ban Tuyên giáo Trung ương; (để phối hợp)
- Văn Phòng Chính phủ; (để phối hợp)
- Bộ Thông tin và Truyền thông; (để phối hợp)
- Đài Truyền hình Việt Nam; (để phối hợp)
- Đài Tiếng nói Việt Nam; (để phối hợp)
- Thông tấn xã Việt Nam; (để phối hợp)
- Tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể TW (để p/h thực hiện);
- Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, V
ĩnh Phúc (để p/h thực hiện);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ T
ư pháp (để đăng tải);
- Lưu
: VT, Vụ PBGDPL.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

 

 

KẾ HOẠCH

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2018 CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2076/QĐ-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong cơ quan Bộ Tư pháp, góp phần tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội; đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Tư pháp;

- Các hoạt động hưởng ứng phải góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật trong toàn ngành Tư pháp; gắn với phong trào thi đua hướng đến tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật.

- Phát hiện, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả qua 05 năm triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật; khắc phục hạn chế để thu hút đông đảo công chức, viên chức và người lao động của Bộ tích cực tham gia.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong Bộ Tư pháp

1.1. Tchức quán triệt, phổ biến nội dung triển khai Ngày Pháp luật năm 2018 tại cơ quan, đơn vị

a) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo, quán triệt, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động về chủ đề, nội dung, hình thức, nhiệm vụ triển khai Ngày Pháp luật; xác định chủ đề, lựa chọn nội dung, hình thức, cách làm phù hợp với điều kiện và đặc thù của đơn vị.

b) Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn chủ đề, nội dung, hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự; khuyến khích, phát động phong trào thi đua gương mẫu tôn trọng, nghiêm chỉnh tuân thủ, chấp hành pháp luật; tổ chức các hoạt động hưởng ng phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2018

1.2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cho toàn thể công chc, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

- Nội dung các hoạt động:

+ Tiếp tục lồng ghép quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các luật, pháp lệnh mới ban hành; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hoạt động chuyên môn gắn với quán triệt, phổ biến, giới thiệu nội dung các văn bản mới trong phạm vi quản lý của đơn vị, của Bộ Tư pháp; phát huy vai trò của công tác tư pháp, pháp luật trong hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh;

+ Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Tư pháp gương mẫu, tự giác học tập, tìm hiểu các quy định pháp luật mới ban hành, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đề cao đạo đức công vụ, tinh thần liêm chính; chủ động học tập, nâng cao năng lực, kỹ năng xây dựng, hoàn thiện pháp luật; thi hành pháp luật; tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong thực thi công vụ; phát hiện kịp thời, đề xuất xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật; tích cực phổ biến, vận động nhân dân tuân thủ và chấp hành pháp luật; tăng cường hợp tác, phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị;

+ Khuyến khích xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hình thức mới để hưởng ứng Ngày Pháp luật trong công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ bằng hình thức phù hợp; đề xuất khen thưởng kịp thời gương người tốt việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành pháp luật.

+ Các hoạt động khác phù hợp với điều kiện đặc thù của từng đơn vị.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

1.3. Tchức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong tuần lễ cao điểm cho công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên tại các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

- Nội dung: Tổ chức mít tinh, tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật; phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm hình ảnh công tác xây dựng, thực hiện pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật và các hoạt động khác phù hợp với tính chất của cơ quan, đơn vị.

- Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Luật Hà Nội; Học viện Tư pháp và các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 05-09/11/2018.

1.4. Tổ chức các đợt thanh niên tình nguyện về sở để tư vấn pháp luật miễn phí cho nhân dân, nhất là nhóm đối tượng đặc thù, tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiu s gn với công tác Đoàn và phong trào thanh niên

- Đơn vị chủ trì: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các nhà trường trực thuộc Bộ Tư pháp (Trường Đại học Luật Hà Nội; Học viện Tư pháp; các Trường Trung cấp Luật) và một số đơn vị thuộc Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 7-11/2018.

1.5. Tchức quán triệt, phổ biến nội dung chính sách pháp luật, quy định mới trong các văn bản luật được thông qua năm 2017 và năm 2018 cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp, chú trọng các văn bản pháp luật do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự; Luật trợ giúp pháp lý; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành...

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Cục Bồi thường nhà nước, Cục Trợ giúp pháp lý, Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia; Báo Pháp luật Việt Nam; Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; Cục Công nghệ thông tin, Viện khoa học pháp lý.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 7-11/2018.

1.6. Tổ chức phbiến, tuyên truyền, đi thoại chính sách về những vấn đề mới hoặc cần sửa đổi, bổ sung trong chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và 2018 để định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội qua họp báo, hội nghị, hội thảo, tọa đàm và trên phương tiện thông tin đại chúng

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ chủ trì soạn thảo văn bản.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Văn phòng; Báo Pháp luật Việt Nam; Cục Công nghệ thông tin; Viện Khoa học pháp lý và các đơn vị liên quan

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 7-12/2018.

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về Ngày Pháp luật

2.1. Truyền thông về Ngày Pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng

a) Tiếp tục thực hiện chuyên mục “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; tổ chức xây dựng, đăng tải, cập nhật thông tin, tư liệu, các bài viết của Lãnh đạo Bộ, ngành, đoàn thể, các chuyên gia pháp lý, các nhà khoa học về Ngày Pháp luật thông qua các phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm giao lưu, đưa tin, bài, clip thông điệp ngắn, tiểu phẩm pháp luật trên các cơ quan báo chí Trung ương và ngành.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học pháp lý, Cục Công nghệ thông tin; Văn phòng; Báo Pháp luật Việt Nam; Tạp chí Dân chủ và Pháp luật và các cơ quan báo chí liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9-11/2018.

b) Xây dựng, phát hành số chuyên đề “Các hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả”.

- Đơn vị chủ trì: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Văn phòng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6-10/2018.

c) Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật) để hưởng ứng Ngày Pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Tổng cục Thi hành án dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6-11/2018.

d) Xây dựng chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam” trên Báo Pháp luật Việt Nam; phát hành Báo Pháp luật Việt Nam số đặc biệt hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018.

- Đơn vị chủ trì: Báo Pháp luật Việt Nam.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2018-30/11/2018.

e) Tổ chức phổ biến, truyền thông rộng rãi về chủ đề, khẩu hiệu, mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam qua các ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, các trang mạng xã hội.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 07-12/11/2018.

2.2. Truyền thông về Ngày Pháp luật qua các phương tiện trực quan như panô, áp phích, cờ, phướn...

a) Thiết kế mẫu các băng rôn, panô, áp phích, cờ, phướn... về Ngày Pháp luật đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để hướng dẫn sử dụng thống nhất trong cả nước.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Cục Công nghệ thông tin.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/8/2018.

b) Tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích, cờ, phướn... về Ngày Pháp luật tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, trụ sở của các đơn vị thuộc Bộ.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng, các đơn vị thuộc Bộ có trụ sở riêng.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thời gian hoàn thành: Từ ngày 01/11/2018.

3. Thí điểm tổ chức hoạt động sinh hoạt ngoại khóa tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh tại một số địa phương theo hướng xã hội hóa công tác này

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo một số tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6-12/2018.

4. Tổ chức Hội thảo chuyên sâu đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho từng đối tượng, lĩnh vực, địa bàn đhưởng ng Ngày Pháp luật

- Đơn vị chtrì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; Tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; báo cáo viên pháp luật Trung ương; Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc và một số cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6-10/2018.

5. Phối hợp với một số bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; các bộ, ngành, địa phương chủ trì tổ chức.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Cục Kế hoạch - Tài chính, Báo Pháp luật Việt Nam, một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân một số tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng cao điểm hưởng ng Ngày Pháp luật (từ ngày 01/10 - ngày 30/11/2018).

6. Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 gắn với tng kết phong trào thi đua 05 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (có kế hoạch riêng)

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Trường Đại học Luật Hà Nội và một số đơn vị liên quan của Bộ Tư pháp, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt nam, Thông tấn xã Việt Nam; Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong thời gian từ ngày 05-09/11/2018.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, người đứng đầu tổ chức đoàn thcơ quan Bộ Tư pháp có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này hoặc lồng ghép trong hoạt động chuyên môn của đơn vị bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai và tng hp, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả việc thực hiện các hoạt động được phân công.

3. Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm đảm bảo kinh phí để tổ chức thực hiện Kế hoạch này./.

thuộc tính Quyết định 2076/QĐ-BTP

Quyết định 2076/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 của Bộ Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2076/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:30/07/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật của Bộ Tư pháp

Ngày 30/07/2018, Bộ Tư pháp đã phê duyệt Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 tại Quyết định 2076/QĐ-BTP.

Một trong những mục đích của hoạt động này là góp phần tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội; đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật thành công việc tự thân, hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp.

Một số hoạt động điển hình của Kế hoạch này: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong tuần lễ cao điểm cho công chức, viên chức, sinh viên, học viên tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và các trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp từ tháng 05-09/2018.

Đồng thời, tiến hành tổ chức phổ biến, tuyên truyền, đối thoại chính sách về những vấn đề mới hoặc cần sửa đổi, bổ sung trong chính sách, pháp luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và 2018…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2076/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi