Quyết định 1722/QĐ-BGTVT 2022 Kế hoạch rà soát văn bản QPPL năm 2023

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

_______

Số: 1722/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng;

- Bộ Tư pháp;

- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;

- Lưu: VT, PC (03).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng

 

 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

__________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1722/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

___________________

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Nghị định quy định chi tiết thi hành, Bộ Giao thông vận tải ban hành kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ngưng hiệu lực hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

b) Triển khai thực hiện việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết để hướng dẫn thi hành.

2. Yêu cầu

a) Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát.

b) Rà soát văn bản phải được tuân thủ theo nội dung, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành quy phạm pháp luật và các Nghị định quy định chi tiết.

c) Xử lý, kiến nghị xử lý kịp thời kết quả rà soát.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung thực hiện

a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên

- Rà soát theo văn bản là căn cứ để rà soát được quy định tại khoản 1 Điều 142 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP là văn bản được ban hành sau, có quy định liên quan đến văn bản được rà soát, bao gồm: văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn văn bản được rà soát; văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản được rà soát; điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên sau thời điểm ban hành.

- Rà soát căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 142 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được xác định căn cứ vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; kết quả điều tra, khảo sát và thông tin thực tiễn liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản được rà soát.

b) Rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành khác yêu cầu.

c) Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Văn bản quy phạm pháp luật được xác định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần phải được đưa vào danh mục để công bố theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Phụ lục của kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Vụ, Cục thuộc Bộ

- Thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật khi có căn cứ rà soát hoặc ngay khi nhận được kiến nghị rà soát văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Lấy ý kiến của tổ chức pháp chế (đối với các Cục), Vụ Pháp chế (đối với các cơ quan tham mưu thuộc Bộ) về kết quả rà soát.

- Lập danh mục văn bản hết hiệu lực một phần hoặc toàn bộ, định kỳ 06 tháng gửi Vụ Pháp chế tổng hợp.

- Bố trí biên chế và các điều kiện bảo đảm khác để thực hiện tốt công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng (qua Vụ Pháp chế) tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch rà soát của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 15/6 và 15/12 của năm kế hoạch.

2. Vụ Pháp chế

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải.

- Kiểm tra, có ý kiến về hồ sơ rà soát của các cơ quan, đơn vị.

- Định kỳ 06 tháng trình Bộ trưởng công bố danh mục văn bản hết hiệu lực một phần và hết hiệu lực toàn bộ.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin

Duy trì cơ sở dữ liệu về rà soát, hệ thống hóa trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật./.

 

Phụ lục

Phân công nhiệm vụ thực hiện kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1722/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

STT

Nội dung

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

Các cơ quan tham mưu thuộc Bộ

1.

Tiếp tục thực hiện rà soát Luật, Nghị định, Thông tư được ban hành trong năm 2022 và Luật, Nghị định mới được ban hành trong năm 2023 (rà soát theo văn bản là căn cứ pháp lý)

Vụ Pháp chế

Cơ quan phối hợp: Các Vụ thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ

Ngay khi có căn cứ pháp lý

Việc rà soát được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL và các Nghị định quy định chi tiết.

2.

Thực hiện rà soát các văn bản QPPL trong lĩnh vực GTVT khi có văn bản QPPL mới ban hành là căn cứ pháp lý để rà soát

Vụ Pháp chế

Cơ quan phối hợp: Các Vụ thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ

Ngay khi có căn cứ pháp lý

Việc rà soát được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL và các Nghị định quy định chi tiết.

3.

Thực hiện rà soát khi nhận được kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Các Vụ thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ

Ngay khi có yêu cầu

Việc rà soát được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL và các Nghị định quy định chi tiết.

4.

Thực hiện rà soát các văn bản QPPL trong lĩnh vực được giao phụ trách

Các Vụ thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ

Ngay khi có căn cứ pháp lý hoặc khi có yêu cầu

Việc rà soát được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL và các Nghị định quy định chi tiết.

5.

Rà soát các văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước

Các Vụ thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ

Ngay khi có yêu cầu

Việc rà soát, hệ thống hóa văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

6.

Lập sổ theo dõi văn bản được rà soát

Vụ Pháp chế

Ngay khi triển khai thực hiện kế hoạch

Việc rà soát được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL và các Nghị định quy định chi tiết.

7.

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Vụ Pháp chế

Theo tình hình cụ thể

 

8.

Công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành một phần và hết hiệu lực thi hành toàn bộ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm

Vụ Pháp chế

Cơ quan phối hợp: Các Vụ thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ

- Tháng 7/2023

- Tháng 1/2024

 

9.

Báo cáo tổng kết kết quả rà soát năm 2023 gửi Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo Chính phủ

Vụ Pháp chế

Tháng 1/2024

 

10.

Duy trì cơ sở dữ liệu về rà soát, hệ thống hóa trên Cổng Thông tin của Bộ GTVT

Trung tâm công nghệ thông tin

Thường xuyên

 

II

Các Cục thuộc Bộ

1.

Lập sổ theo dõi văn bản được rà soát

Các Cục

Ngay khi triển khai thực hiện kế hoạch

 

2.

Thực hiện rà soát theo văn bản là căn cứ pháp lý (khi các văn bản được ban hành sau có quy định liên quan đến quy định của văn bản được rà soát)

Các Cục

Ngay khi có căn cứ pháp lý

Việc rà soát được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL và các Nghị định quy định chi tiết.

3.

Thực hiện rà soát căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội (căn cứ vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, kết quả điều tra, khảo sát, thông tin thực tiễn liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản được rà soát)

Các Cục

Ngay khi có căn cứ

Việc rà soát được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL và các Nghị định quy định chi tiết.

4.

Thực hiện rà soát khi nhận được kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Các Cục

Ngay khi nhận được kiến nghị

Việc rà soát được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL và các Nghị định quy định chi tiết.

5.

Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của Hồ sơ rà soát

Tổ chức pháp chế

Khi nhận được hồ sơ của các cơ quan, đơn vị tham mưu của Cục gửi

 

6.

Tổng hợp kết quả rà soát trình Thủ trưởng xem xét, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xử lý kết quả rà soát

Tổ chức pháp chế

- Trước ngày 15/6/2023

- Trước ngày 15/12/2023

- Trường hợp rà soát theo kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tổng hợp kết quả rà soát, kiến nghị xử lý gửi Vụ Pháp chế xem xét, có ý kiến;

- Đối với các văn bản QPPL ban hành Quy chuẩn kĩ thuật khi rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế đề nghị thực hiện theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL; các Nghị định quy định chi tiết và Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN của Bộ KHCN quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kĩ thuật.

7.

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc Cục

Tổ chức pháp chế

Theo tình hình cụ thể

 

8.

Lập danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành một phần, hết hiệu lực thi hành toàn bộ gửi Vụ Pháp chế 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm

Các Cục

- Trước ngày 15/6/2023

- Trước ngày 15/12/2023

 

9.

Báo cáo kết quả rà soát năm 2023 gửi Vụ Pháp chế tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng

Các Cục

Trước ngày

15/12/2023

 

10.

Cập nhật cơ sở dữ liệu kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản

Các Cục

 

Căn cứ tình hình thực tế hệ thống cơ sở dữ liệu văn bản của Cục để nâng cấp

thuộc tính Quyết định 1722/QĐ-BGTVT

Quyết định 1722/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1722/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành:26/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải

Ngày 26/12/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định 1722/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch như sau: phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ngưng hiệu lực hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết để hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, các cơ quant ham mưu thuộc Bộ được phân công các nhiệm vụ bao gồm: tiếp tục thực hiện rà soát Luật, Nghị định, Thông tư được ban hành trong năm 2022 và Luật, Nghị định mới được ban hành trong năm 2023 (rà soát theo văn bản là căn cứ pháp lý); thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải khi có văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành là căn cứ pháp lý để rà soát;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1722/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi