Quyết định 115/QÐ-BVHTTDL 2022 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
_______________

Số: 115/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2022

___________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ- CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;
- Sở VHTTDL; Sở VHTT; Sở DL; Sở VHTTTTDL;
- Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL);
- Lưu: VT, PC, TT (90).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trịnh Thị Thủy

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 115/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót, chưa đầy đủ trong tổ chức thi hành pháp luật, những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, góp phần bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất và khả thi trong các quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế trong hoạt động quản lý ngành, lĩnh vực.

2. Yêu cầu

a) Khách quan, công khai, minh bạch;

b) Thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm;

c) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật; không trùng lặp, chồng chéo.

II. NỘI DUNG, PHẠM VI THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2022

1. Nội dung theo dõi thi hành pháp luật

a) Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành (tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết; tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết với văn bản được quy định chi tiết; tính khả thi của văn bản);

b) Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật);

c) Tình hình tuân thủ pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân);

d) Tình hình xử lý vi phạm pháp luật.

2. Phạm vi theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022

- Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao quản lý.

- Trong năm 2022, tập trung theo dõi các lĩnh vực trọng tâm:

+ Tình hình thi hành pháp luật về tổ chức, hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở.

+ Tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong bối cảnh dịch COVID-19 theo các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật

Việc thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được thực hiện từ các nguồn sau: Báo cáo của các cơ quan, đơn vị; kết quả hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; thông tin, phản ánh dư luận trên các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các nguồn thông tin phù hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức đánh giá việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm

- Đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở.

- Nghiên cứu, rà soát, tổng hợp, đánh giá tình hình thi hành các quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong bối cảnh dịch COVID-19 (theo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

3. Thành lập các Đoàn kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Vụ Pháp chế tham mưu giúp Bộ trưởng kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được giao quản lý của Bộ.

- Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý ở địa phương.

- Phạm vi, nội dung, đối tượng kiểm tra và thành phần đoàn kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo quyết định của người có thẩm quyền (Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

4. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào yêu cầu công tác và chức năng, nhiệm vụ thực hiện việc điều tra, khảo sát nhằm thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật;

- Việc điều tra, khảo sát được tiến hành thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp hoặc các hình thức phù hợp khác. Trong trường hợp cần thiết, hoạt động điều tra, khảo sát có thể được thực hiện theo cơ chế cộng tác viên.

5. Tổng kết tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật

Tổ chức tổng kết, theo dõi, đánh giá tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo đề nghị của các Bộ, ngành và theo yêu cầu của công tác quản lý ngành, lĩnh vực.

6. Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật

Căn cứ kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi báo cáo Lãnh đạo Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo các nội dung sau:

- Ban hành kịp thời, đầy đủ văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

- Kịp thời tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực. Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác cho thi hành pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

7. Tổ chức các cuộc họp phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật

Tổ chức các cuộc họp để triển khai nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, xem xét, đánh giá tình hình, kết quả theo dõi thi hành pháp luật, xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật… để có đề xuất phù hợp với nhiệm vụ quản lý nhà nước trong ngành, lĩnh vực được giao hoặc đề xuất biện pháp quản lý nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch thực hiện, bố trí cán bộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết và tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật ở lĩnh vực được phân công quản lý.

Tổ chức pháp chế, người được giao nhiệm vụ làm công tác pháp chế của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ động tham mưu, giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trình thủ trưởng cơ quan, đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 01 tháng 12 năm 2022.

b) Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Văn hóa có trách nhiệm mở chuyên mục phản ánh tình hình thi hành pháp luật và phối hợp với Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ xử lý các thông tin theo quy định.

c) Vụ Pháp chế là đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp tình hình chung về công tác theo dõi thi hành pháp luật; tổ chức triển khai các công việc cụ thể để theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở lĩnh vực trọng tâm; xây dựng báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ trình Lãnh đạo Bộ để gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện

- Việc lập dự toán, bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo phân cấp ngân sách và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Nguồn kinh phí:

+ Thực hiện từ kinh phí ngân sách sự nghiệp đã được phân bổ cho các cơ quan, đơn vị và chi theo chế độ quy định, kinh phí hỗ trợ khác (nếu có).

+ Nguồn kinh phí chi cho hoạt động theo dõi thi hành pháp luật của cơ quan đầu mối theo dõi (Vụ Pháp chế): thực hiện từ kinh phí ngân sách sự nghiệp của Bộ được phân bổ cho Vụ Pháp chế./.

 

thuộc tính Quyết định 115/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 115/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:115/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:19/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ VHTTDL năm 2022

Ngày 19/01/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định 115/QÐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022.

Theo đó, yêu cầu của Kế hoạch là khách quan, công khai, minh bạch; thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế trong hoạt động quản lý ngành, lĩnh vực. Ngoài ra, các lĩnh vực trọng tâm cần tập trung theo dõi trong năm 2022 gồm: tình hình thi hành pháp luật về tổ chức, hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở; tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong bối cảnh dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật như sau: thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật; tổ chức đánh giá việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm; thành lập các Đoàn kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định115/QÐ-BVHTTDL tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi