Quyết định 03/QĐ-TANDTC 2023 Kế hoạch thanh tra

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 03/QĐ-TANDTC

Quyết định 03/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:03/QĐ-TANDTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Tiến
Ngày ban hành:09/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Năm 2023, thanh tra, kiểm tra 09 đơn vị Tòa án nhân dân

Ngày 09/1/2023, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 03/QĐ-TANDTC về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023.

Theo đó, đối tượng thanh tra gồm có các Tòa án nhân dân cấp cao; một số Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh được thanh tra. Năm 2023, thanh tra, kiểm tra đối với 09 đơn vị Tòa án nhân dân.

Cụ thể, nội dung thanh tra gồm có: thanh tra công vụ; thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng; thanh tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp dân; thanh tra công tác tài chính và công sản.

Đồng thời, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức các Đoàn thanh tra để triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo Kế hoạch này. Tại các Tòa án nhân dân thực hiện lồng ghép các nội dung thanh tra trong một cuộc thanh tra bảo đảm thuận lợi, khoa học và công tác chuẩn bị cho đối tượng thanh tra.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 03/QĐ-TANDTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TI CAO
_________________

Số: 03/QĐ-TANDTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2023

__________________

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

- Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 29/11/2010;

- Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 ngày 24/11/2014;

- Căn cứ Quyết định số 918/2015/QĐ-TANDTC ngày 23/6/2015 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao;

- Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Tòa án nhân dân tối cao.

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch nêu tại Điều 1 của Quyết định này, Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và căn cứ tình hình triển khai thực tế, yêu cầu của công tác quản lý, kiến nghị điều chỉnh Kế hoạch này cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng ban Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các đ/c PCA TANDTC (để chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VP, BTTr.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Tiến

 

KẾ HOẠCH

THANH TRA NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-TANDTC ngày 09 tháng 1 năm 2023 của Chánh án Tòa án nhân dân ti cao)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Thanh tra, gắn với việc tham mưu giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật trong một số lĩnh vực công tác của Tòa án còn nhiều hạn chế, tồn tại nhằm phát huy những mặt tích cực, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những vi phạm; phát hiện những bất cập, vướng mắc về cơ chế, chính sách (nếu có) để từ đó đưa ra những kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của Tòa án nhân dân tối cao.

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nắm rõ tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Tòa án; giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với các khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Thông qua việc tiến hành thanh tra, kiểm tra, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, của cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Giúp các cơ quan, đơn vị được thanh tra có điều kiện rà soát lại việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị; rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch thanh tra phải bảo đảm tính khả thi, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra.

- Việc triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm một số lĩnh vực hoạt động của Tòa án, bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong các Tòa án nhân dân để tránh chồng chéo, gây khó khăn cho đối tượng thanh tra; bảo đảm thường xuyên theo dõi, tổng hợp, nhận định tình hình thực tiễn, đề ra những biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trong Tòa án nhân dân.

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra phải đúng quy định của pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG THANH TRA

1. Đối tượng thanh tra

- Các Tòa án nhân dân cấp cao;

- Một số Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh được thanh tra.

- Về số lượng: Năm 2023, thanh tra, kiểm tra đối với 09 đơn vị Tòa án nhân dân; trong đó: 03 đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo lãnh thổ của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; 02 đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo lãnh thổ của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nng; 04 đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo lãnh thổ của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (đối tượng cụ do lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao quyết định theo quý).

2. Nội dung thanh tra

Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ của đối tượng thanh tra, nội dung thanh tra công vụ được lựa chọn tất cả hoặc một số nội dung như sau:

2.1. Về nội dung thanh tra công vụ

- Thanh tra trách nhiệm về việc chấp hành các quy định của pháp luật và các Nghị quyết của Hội đồng Thm phán Tòa án nhân dân tối cao; Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các Tòa án nhân dân.

- Thanh tra trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân (ban hành theo Quyết định số 120/QĐ-TANDTC ngày 19/6/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao) của các Tòa án nhân dân.

2.2. Về nội dung thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng

Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm đánh giá, kết luận trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị được thanh tra trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng.

2.3. Về nội dung thanh tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp dân

Thanh tra trách nhiệm về việc thực hiện các quy định của pháp luật; Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp dân của các Tòa án nhân dân.

2.4. Thanh tra công tác tài chính và công sản

Thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ tại các đơn vị dự toán trong hệ thống Tòa án nhân dân; việc quản lý, sử dụng tài sản cố định; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các Tòa án nhân dân khi có yêu cầu của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Tòa án nhân dân tối cao Tổ chức các Đoàn thanh tra để triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo Kế hoạch này. Tại các Tòa án nhân dân (đối tượng thanh tra) thực hiện lồng ghép các nội dung thanh tra trong một cuộc thanh tra bảo đảm thuận lợi, khoa học và công tác chuẩn bị cho đối tượng thanh tra.

Trước khi tổ chức thành lập các đoàn thanh tra, cần khảo sát, đánh giá tình hình, đề xuất lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn các đối tượng thanh tra và nội dung thanh tra cho phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đối tượng thanh tra.

2. Căn cứ vào Kế hoạch này, Trưởng ban Ban Thanh tra tham mưu, đề xuất lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định thành lập các Đoàn thanh tra để triển khai thực hiện theo từng giai đoạn, phù hợp thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của các Tòa án nhân dân; thường xuyên báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao những khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

3. Vụ trưởng vụ Giám đốc kiểm tra I, II, III; Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm cử công chức tham gia các Đoàn thanh tra theo đề nghị của Ban Thanh tra bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này.

4. Các Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng theo Kế hoạch này và Quyết định thanh tra. Khi kết thúc cuộc thanh tra, Trưởng ban Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng dự thảo kết luận thanh tra trình Đồng chí Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phụ trách và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét cho ý kiến chỉ đạo trước khi ký ban hành; tổ chức thực hiện việc kết luận thanh tra tại các đơn vị Tòa án được thanh tra đúng quy định của pháp luật.

5. Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc đối tượng thanh tra có trách nhiệm tạo điều kiện và phối hợp với Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao triển khai thực hiện nội dung thanh tra bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

6. Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm bố trí phương tiện đi lại, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động và các điều kiện khác đảm bảo cho hoạt động thanh tra theo quy định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi