Nghị quyết 549/NQ-UBTVQH14 2018 thực hiện Nghị quyết Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

Số: 549/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2019, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2018

----------------------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018;

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1

Ban hành kèm theo Nghị quyết này Bảng phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2018 và năm 2019; dự kiến tiến độ Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và các tháng cuối năm 2018.

Điều 2

1. Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trình, cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra và cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện đúng các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, những biện pháp đã được Quốc hội quyết định trong Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

2. Giao Ủy ban Pháp luật chủ trì phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo dõi, đôn đốc và định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ và các cơ quan trình dự án;
- TT HĐDT, các UB của QH;
- Bộ Tư pháp;
- VPTW, VPCTN, VPCP, VPQH, Tổng TKQH;
- Ban Nội chính TW;
- Các Ban thuộc UBTVQH, Viện NCLP;
- Các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- Lưu: HC, PL;
- E-pas: 56396.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

BẢNG PHÂN CÔNG
CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM TRA, CƠ QUAN THAM GIA THẨM TRA CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2018 VÀ NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 549 /NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 7 năm 2018)

 

I. CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2018 VÀ NĂM 2019 THEO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI

STT

Tên dự án

Cơ quan trình

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan chủ trì thẩm tra

Cơ quan tham gia thẩm tra

Ghi chú

I.

Các dự án trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018)

1.

Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Chính phủ

Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ

UBTP

HĐDT và các Ủy ban của QH

Đã được phân công theo NQ số 431/NQ- UBTVQH14

2.

Luật Chăn nuôi

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBKHCN& MT

HĐDT, UBPL, UBKT, UBTCNS, UBCVĐXH

Đã được phân công theo NQ số 431/NQ- UBTVQH14

3.

Luật Trồng trọt

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBKHCN& MT

HĐDT, UBPL, UBKT, UBTCNS, UBCVĐXH

Đã được phân công theo NQ số 431/NQ- UBTVQH14

4.

Luật Đặc xá (sửa đổi)

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Công an

UBTP

UBPL, UBQP&AN, UBCVĐXH

Đã được phân công theo NQ số 431/NQ- UBTVQH14

5.

Luật Cảnh sát biển

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Quốc phòng

UBQP&AN

UBPL, UBTP, UBĐN, UBTCNS

Đã được phân công theo NQ số 431/NQ- UBTVQH14

6.

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Công an

UBQP&AN

UBPL, UBTP, UBĐN, UBVHGD TNTN&NĐ

Đã được phân công theo NQ số 431/NQ- UBTVQH14

7.

Luật Giáo dục (sửa đổi)

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo

UBVHGD TNTN&NĐ

HĐDT và các Ủy ban của QH

Đã được phân công theo NQ số 431/NQ- UBTVQH14

8.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo

UBVHGD TNTN&NĐ

HĐDT và các Ủy ban của QH

Đã được phân công theo NQ số 431/NQ- UBTVQH14

9.

Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Công an

UBQP&AN

HĐDT và các Ủy ban của QH

Được bổ sung vào CT 2018 theo NQ số 57/2018/QH14 để cho ý kiến tại kỳ họp 5, thông qua tại kỳ họp 6

10.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến quy hoạch

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư

UBKT

HĐDT và các Uỷ ban của QH

Được bổ sung vào CT 2018 theo NQ số 57/2018/QH14 để xem xét, thông qua ngay tại kỳ họp 6

11.

Luật Hành chính công

ĐBQH

BST do UBTVQH thành lập

UBPL

HĐDT và các Ủy ban của QH

Đã được phân công theo NQ số 431/NQ- UBTVQH14

12.

Luật Kiến trúc

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Xây dựng

UBKHCN& MT

UBKT, UBVHGD TNTN&NĐ, UBPL

Đã được phân công theo NQ số 431/NQ- UBTVQH14

13.

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Y tế

UBCVĐ XH

HĐDT và các Ủy ban của QH

Đã được phân công theo NQ số 431/NQ- UBTVQH14

14.

Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Tài chính

UBTCNS

UBKT, UBKHCN&MT, UBPL

Được bổ sung vào CT 2018 theo NQ số 57/2018/QH14

15.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Công an

UBTP

UBPL, UBQP&AN, UBCVĐXH

Đã được phân công theo NQ số 431/NQ- UBTVQH14

16.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư

UBTCNS

HĐDT và các Uỷ ban của QH

Được bổ sung vào CT 2018 theo NQ số 57/2018/QH14

II.

Dự án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2018

1.

Nghị quyết của UBTVQH về Biểu thuế bảo vệ môi trường

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Tài chính

UBTCNS

UBKT, UBKHCN&MT, UBPL

Được bổ sung vào CT 2018 theo NQ số 57/2018/QH14

III.

Các dự án trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019)1

1.

Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

UBTVQH

 

UBPL

HĐDT và các Ủy ban của QH

Được trình cho ý kiến và thông qua ngay tại kỳ họp 7

2.

Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

UBCVĐXH

HĐDT và các Ủy ban của QH

 

3.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Y tế

UBCVĐXH

HĐDT và các Ủy ban của QH

 

4.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường

UBKT

HĐDT và các Ủy ban của QH

 

5.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư

UBKT

HĐDT và các Ủy ban của QH

 

6.

Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Tài chính

UBKT

UBTCNS, UBKHCN& MT, UBPL

 

7.

Luật Thư viện

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBVHGD TNTN&NĐ

HĐDT và các Ủy ban của QH

 

8.

Luật Lực lượng dự bị động viên

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Quốc phòng

UBQP&AN

HĐDT và các Ủy ban của QH

 

9.

Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Quốc phòng

UBQP&AN

HĐDT và các Ủy ban của QH

 

10.

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Công an

UBQP&AN

UBĐN, UBTP, UBPL

 

IV.

Các dự án trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019)2

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Tài chính

UBTCNS

UBPL, UBKHCN&MT, UBKT

Đã được phân công theo NQ số 431/NQ- UBTVQH14

2.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Tư pháp

UBPL

HĐDT và các Uỷ ban của QH

 

3.

Luật Thanh niên (sửa đổi)

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Nội vụ

UBVHGD TNTN&NĐ

HĐDT và các Uỷ ban của QH

 

____________________

1 Không bao gồm các dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018) , thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019).

2 Không bao gồm các dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019), thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019).

3 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có văn bản số 2528/VKSTC-V14 ngày 18/6/2018 đề nghị không sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 trong giai đoạn này./.

 

II. CÁC DỰ ÁN CẦN BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ CHUẨN BỊ, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHẢI HOÀN THÀNH VIỆC TRÌNH QUỐC HỘI THÔNG QUA TRONG NĂM 2018 - 2019 THEO CÁC NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG

STT

Tên dự án

Cơ quan trình

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan chủ trì thẩm tra

Ghi chú

1.

Sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội

UBTVQH

BST do UBTVQH thành lập

UBPL

Theo yêu cầu của NQTW 6 (Khóa XII)

2.

Sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Nội vụ

UBPL

Theo yêu cầu của NQTW 6 (Khóa XII)

3.

Sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Nội vụ

UBPL

Theo yêu cầu của NQTW 6 (Khóa XII)

4.

Sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Nội vụ

UBPL

Theo yêu cầu của NQTW 6,7 (Khóa XII)

5.

Sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Nội vụ

UBPL

Theo yêu cầu của NQTW 6,7 (Khóa XII)

6.

Sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn

Tổng liên đoàn lao động VN

Tổng Liên đoàn lao động VN thành lập

UBCVĐXH

Theo yêu cầu của NQTW 6,7 (Khóa XII)

7.

Sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán nhà nước

UBTCNS

Theo yêu cầu của NQTW 6 (Khóa XII)

8.

Sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Xây dựng

UBKT

Theo yêu cầu của NQTW 7 (Khóa XII)

9.

Sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (nếu có đề xuất)3

Tòa án nhân dân tối cao

Tòa án nhân dân tối cao

UBTP

Theo yêu cầu của NQTW 6 (Khóa XII)

 

DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2019 VÀ CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 549/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 7 năm 2018)

 

Phiên họp UBTVQH

UBTVQH cho ý kiến đối với dự án trình QH lần đầu hoặc thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp

UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu trước khi trình QH thông qua

Ghi chú

THÁNG 8/2018

1. Luật Kiến trúc

1. Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

2. Luật Đặc xá (sửa đổi)

3. Luật Giáo dục (sửa đổi)

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

5. Luật Chăn nuôi

6. Luật Trồng trọt

7. Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Trình QH tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018)

THÁNG 9/2018

1. Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch1

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự

3. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

4. Luật Hành chính công

5. Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 theo

yêu cầu của UBTVQH

Trình QH tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018)

THÁNG 10/2018

 

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 theo yêu cầu của UBTVQH

Trình QH tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018)

THÁNG 12/2018

- Ưu tiên các dự án thuộc Chương trình các tháng sau nhưng được chuẩn bị sớm, đã đầy đủ hồ sơ.

- Các dự án do UBTVQH yêu cầu đưa vào Chương trình

Trình QH tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019)

THÁNG 01/2019

 

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự

2. Luật Hành chính công

Trình QH tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019)

THÁNG 02/2019

 

1. Luật Kiến trúc

2. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

3. Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Trình QH tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019)

THÁNG 3/2019

1. Bộ luật Lao động (sửa đổi)

2. Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

2. Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo yêu cầu của UBTVQH

Trình QH tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019)

THÁNG 4/2019

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

4. Luật Chứng khoán (sửa đổi)

5. Luật Thư viện

6. Luật Lực lượng dự bị động viên

7. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

8. Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 20202

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo yêu cầu của UBTVQH

Trình QH tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019)

THÁNG 5/2019

 

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo yêu cầu của UBTVQH

Trình QH tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019)

THÁNG 7/2019

 

1. Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

2. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

3. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Trình QH tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019)

THÁNG 8/2019

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

1. Bộ luật Lao động (sửa đổi)

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

3. Luật Thư viện

4. Luật Lực lượng dự bị động viên

Trình QH tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019)

THÁNG 9/2019

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

2. Luật Thanh niên (sửa đổi)

1. Luật Chứng khoán (sửa đổi)

2. Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo yêu cầu của UBTVQH

Trình QH tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019)

THÁNG 10/2019

 

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo yêu cầu của UBTVQH

Trình QH tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019)

THÁNG 12/2019

- Ưu tiên các dự án thuộc Chương trình các tháng sau nhưng được chuẩn bị sớm, đã đầy đủ hồ sơ.

- Các dự án do UBTVQH yêu cầu đưa vào Chương trình

Trình QH tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020)

____________________

1 Trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo quy trình tại 1 kỳ họp.

2 Trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo quy trình tại 1 kỳ họp.

thuộc tính Nghị quyết 549/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 549/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:549/NQ-UBTVQH14Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành:30/07/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tháng 10 sẽ trình Quốc hội các dự án Luật sửa đổi

Nghị quyết 549/NQ-UBTVQH14 về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 30/07/2018.

Các dự án trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018), điển hình:

Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Cảnh sát biển; Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học;…

Dự kiến tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2019 và các tháng cuối năm 2018 như sau:

- Tháng 8/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Luật Kiến trúc; cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu trước khi trình Quốc hội thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Giáo dục (sửa đổi);…

- Tháng 9/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Hành chính công; Luật Quản lý thuế (sửa đổi)…

Đồng thời, trong năm 2018 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Xem chi tiết Nghị quyết549/NQ-UBTVQH14 tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi