Nghị quyết 530/NQ-UBTVQH15 2022 thực hiện Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

-------------------------

Số: 530/NQ-UBTVQH15

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2022

 


NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

----------------------------------- 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2020/QH14;

Căn cứ Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022;

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1

Ban hành kèm theo Nghị quyết này Bảng phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và các dự án được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; dự kiến tiến độ Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Điều 2

1. Cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra và cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, những biện pháp đã được Quốc hội quyết định trong Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13 tháng 6 năm 2022 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

2. Giao Ủy ban Pháp luật chủ trì phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo dõi, đôn đốc và định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- UBTVQH;

- Chính phủ;

- Tổng Thư ký Quốc hội;

- TT HĐDT, các UB của QH;

- Bộ Tư pháp;

- VPTW, VPCTN, VPCP, VPQH;

- Ban Nội chính TW;

- Các Ban thuộc UBTVQH, Viện NCLP;

- Các Đoàn đại biểu Quốc hội;

- Lưu: HC, PL;

e-PAS: 55502

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Vương Đình Huệ

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG

CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO, CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM TRA, CƠ QUAN THAM GIA THẨM TRA CÁC DỰ ÁN  THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2023 VÀ CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 530/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2022)

 

STT

Tên dự án

Cơ quan trình

Cơ quan chủ trì soạn thảo [1]

Cơ quan chủ trì thẩm tra

Cơ quan tham gia thẩm tra

Ghi chú

 

I.

Các dự án trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022)

1.

Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Chính phủ

Ngân hàng

 Nhà nước

Việt Nam

Ủy ban

Kinh tế

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội

 

2.

Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Chính phủ

Bộ Kế hoạch

và Đầu tư

Ủy ban

Tài chính, Ngân sách

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội

 

3.

Luật Giá (sửa đổi)

Chính phủ

Bộ Tài chính

Ủy ban

Tài chính, Ngân sách

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội

 

4.

Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Chính phủ

Bộ Thông tin và Truyền thông

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội

 

5.

Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Chính phủ

Bộ Kế hoạch

và Đầu tư

Ủy ban

Kinh tế

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội

 

6.

Luật Phòng thủ dân sự

Chính phủ

Bộ Quốc phòng

Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội

 

II.

Các dự án trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023)

1.

Luật Kinh doanh bất động sản        (sửa đổi)

Chính phủ

Bộ Xây dựng

Ủy ban

Kinh tế

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội

 

2.

Luật Nhà ở (sửa đổi)

Chính phủ

Bộ Xây dựng

Ủy ban   Pháp luật

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội

 

3.

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội

 

4.

Luật Viễn thông (sửa đổi)

Chính phủ

Bộ Thông tin và truyền thông

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội

 

5.

Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Chính phủ

Bộ Quốc phòng

Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội

 

6.

Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 

Ủy ban   Pháp luật

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội

 

III.

Các dự án trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023)

1.

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Chính phủ

Bộ Lao động – Thương binh

và Xã hội

Ủy ban     Xã hội

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội

 

2.

Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Chính phủ

Bộ Nội vụ

Ủy ban   Pháp luật

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội

 

 

DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2023,  ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 530/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2022)

 

Phiên họp UBTVQH

UBTVQH[2] cho ý kiến đối với dự án trình lần đầu hoặc thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp

UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo trước khi trình QH thông qua

Ghi chú

THÁNG 8/2022

1. Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

 

 

 

Trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022)

2. Luật Phòng thủ dân sự

 

Trình Quốc hội cho ý kiến tại       kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022)

THÁNG 9/2022

1. Luật Giá (sửa đổi)

2. Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

3. Luật Đất đai (sửa đổi)

4. Luật Đấu thầu (sửa đổi)

5. Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

 

Trình Quốc hội cho ý kiến tại       kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022)

THÁNG 10/2022

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 theo yêu cầu của UBTVQH

 

 

THÁNG 11-12/2022

 

1. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

2. Các dự án thuộc Chương trình các tháng sau nhưng được chuẩn bị, hoàn thành sớm, đã đầy đủ hồ sơ.

Trình Quốc hội               tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023)

THÁNG 02/2023

1. Luật Viễn thông (sửa đổi)

2. Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

1. Luật Đấu thầu (sửa đổi)

2. Luật Giá (sửa đổi)

3. Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

4. Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

5. Luật Phòng thủ dân sự

Trình Quốc hội               tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023)

THÁNG 3/2023

1. Luật Đất đai (sửa đổi) (để trình QH cho ý kiến lần 2)

2. Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

3. Luật Nhà ở (sửa đổi)

4. Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 theo yêu cầu của UBTVQH

Trình Quốc hội               tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023)

THÁNG 4/2023

1. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

2. Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 theo yêu cầu của UBTVQH

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 theo yêu cầu của UBTVQH

Trình Quốc hội               tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023)

THÁNG 8/2023

1. Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

2. Luật Lưu trữ (sửa đổi)

1. Luật Đất đai (sửa đổi)

2. Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

3. Luật Nhà ở (sửa đổi)

4. Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

5. Luật Viễn thông (sửa đổi)

6. Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Trình Quốc hội  tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023)

THÁNG 9/2023

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 theo yêu cầu của UBTVQH

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 theo yêu cầu của UBTVQH

Trình Quốc hội  tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023)

THÁNG 12/2023

 

1. Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

2. Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Trong trường hợp chuẩn bị kịp

Dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024)

 

Lưu ý: Trong trường hợp cần thiết, UBTVQH quyết định bổ sung dự án, dự thảo vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh thì sẽ bố trí cho ý kiến vào các phiên họp của UBTVQH nhưng chậm nhất là phiên tháng 4, tháng 9 để có đủ thời gian cho các cơ quan của Quốc hội thẩm tra, cho ý kiến, cơ quan trình giải trình, tiếp thu trước khi trình Quốc hội.

 

 

 

 

 

[1] Do Thủ tướng Chính phủ phân công tại Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 06/7/2022.

[2] Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi