Nghị quyết 234/NQ-UBTVQH14 thực hiện điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2016 và 2017

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

-------
Số: 234/NQ-UBTVQH14
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2016

 
NGHỊ QUYẾT
CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2016 VÀ CHƯƠNG TRÌNH
 XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2017
-------------------
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
 
 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;
Căn cứ Nghị quyết số 22/2016/QH14 ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Quốc hội về Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017,
 
QUYẾT NGHỊ:
 
 
Ban hành kèm theo Nghị quyết này Bảng phân công cơ quan trình, cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội các tháng cuối năm 2016 và năm 2017 và Dự kiến tiến độ Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội các tháng cuối năm 2016 và năm 2017.
2. Giao Ủy ban pháp luật chủ trì phối hợp với Hội đồng dân tộc, các cơ quan khác của Quốc hội giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội theo dõi, đôn đốc và định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết này.
 

 Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ và các cơ quan trình dự án;
- TT. HĐDT, các UB của QH;
- VPTƯ Đảng, VPQH, VPCP, VPCTN;
- Bộ Tư pháp;
- Các ban của UBTVQH, Viện NCLP;
- Các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- Lưu: HC, PL;
- E-pas: 58803
TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 
 

STT
Tên dự án
Cơ quan trình
Ban soạn thảo (BST)
Cơ quan chủ trì thẩm tra
Cơ quan tham gia thẩm tra
Ghi chú
I.
Các dự án trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội trong các tháng cuối năm 2016
 
Các dự án trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2016)
1.
Luật về hội
Chính phủ
CP giao Bộ Nội vụ thành lập
UBPL
HĐDT và các Ủy ban của QH
 
2.
Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Chính phủ
CP giao Bộ Nội vụ thành lập
UBVHGD TNTN&NĐ
HĐDT, UBPL, UBQP&AN, UBCVĐXH
 
3.
Luật đấu giá tài sản
Chính phủ
CP giao Bộ Tư pháp thành lập
UBKT
HĐDT và các Ủy ban của QH
 
4.
Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13
Chính phủ
BST do UBTVQH thành lập
UBTP
HĐDT và các Ủy ban của QH
Đã thành lập Ban soạn thảo
5.
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 55/2010/QH12  ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Chính phủ
BST do cơ quan được CP giao chủ trì soạn thảo thành lập
UBTCNS
UBPL, UBKT
Xem xét, thông qua theo quy trình 1 kỳ họp
 
Các dự án trình Quốc hội lần đầu tại kỳ họp th 2 - tháng 10/2016 (thông qua tại kỳ họp thứ 3 - tháng 5/2017)
1.
Luật Công an xã
Chính phủ
CP giao Bộ Công an thành lập
UBQP&AN
UBPL HĐDT, UBTP, UBCVĐXH, UBTCNS
 
2.
Luật đường sắt (sửa đổi)
Chính phủ
CP giao Bộ Giao thông Vận tải thành lập
UBKHCN&MT
UBPL, UBKT, UBTCNS, UBQP&AN, UBCVĐXH
 
3.
Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
Chính phủ
CP giao Thanh tra CP thành lập
UBTP
HĐDT và các Ủy ban của QH
 
4.
Luật quản lý ngoại thương
Chính phủ
CP giao Bộ Công Thương thành lập
UBKT
UBPL, UBĐN
 
5.
Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Chính phủ
CP giao Bộ Công an thành lập
UBQP&AN
UBPL, UBTCNS, UBCVĐXH
 
6.
Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Chính phủ
CP giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập
UBKT
UBPL, UBTCNS, UBCVĐXH
 
7.
Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)
Chính phủ
CP giao Bộ Tài chính thành lập
UBTCNS
UBKT, UBPL
 
8.
Luật thủy lợi
Chính phủ
CP giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập
UBKHCN&MT
HĐDT, UBKT, UBPL, UBTCNS, UBQP&AN, UBCVĐXH
 
9.
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)
Chính phủ
CP giao Bộ Tư pháp thành lập
UBPL
UBKT, UBTCNS, UBTP, UBCVĐXH
 
10.
Luật cảnh vệ
Chính phủ
CP giao Bộ Công an thành lập
UBQP&AN
UBPL, UBCVĐXH, UBTP
 
11.
Luật du lịch (sửa đổi)
Chính phủ
CP giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập
UBVHGD TNTN&NĐ
HĐDT, UBPL, UBKT, UBTCNS, UBQP&AN, UBCVĐXH
 
12.
Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi)
Chính phủ
CP giao Bộ Tư pháp thành lập
UBPL
HĐDT và các Ủy ban của QH
 
13.
Luật quy hoạch
Chính phủ
CP giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập
UBKT
HĐDT và các Ủy ban của QH
 
14.
Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật chuyển giao công nghệ
Chính phủ
CP giao Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập
UBKHCN&MT
UBPL, UBKT, UBQP&AN, UBĐN, UBVHGDTNTN&NĐ
 
 
Các dự án trình Ủy ban thường vụ Quốc hội trong năm 2016
1.
Pháp lệnh giống cây trồng (sửa đổi)
Chính phủ
CP giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập
UBKHCN&MT
UBPL, UBKT, UBTCNS, HĐDT, UBCVĐXH
Trình UBTVQH tháng 9/2016, thông qua tháng 12/2016
2.
Pháp lệnh giống vật nuôi (sửa đổi)
Chính phủ
CP giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập
UBKHCN&MT
UBPL, UBKT, UBTCNS, HĐDT, UBCVĐXH
 
3.
Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án
Chính phủ
BST do cơ quan được CP giao chủ trì soạn thảo thành lập
UBTCNS
UBPL, UBTP
Trình UBTVQH tháng 11/2016, thông qua tháng 12/2016
4.
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Chính phủ
BST do cơ quan được CP giao chủ trì soạn thảo thành lập
UBCVĐXH
UBPL, UBKT, UBTCNS, UBQP&AN
II.
Các dự án trình Quốc hội trong năm 2017
 
Các dự án trình Quốc hội lần đầu tại kỳ họp th 3 - tháng 5/2017
(thông qua tại kỳ họp thứ 4 - tháng 10/2017)
1.
Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018
Ủy ban thường vụ Quốc hội
 
UBPL
HĐDT và các Ủy ban của QH
Xem xét, thông qua theo quy trình 1 kỳ họp
2.
Luật bảo vệ bí mật nhà nước
Chính phủ
CP giao Bộ Công an thành lập
UBQP&AN
UBPL, UBTP, UBĐN, UBVHGD TNTN&NĐ
 
3.
Luật cạnh tranh (sửa đổi)
Chính phủ
BST do cơ quan được CP giao chủ trì soạn thảo thành lập
UBKT
UBPL, UBTP, UBTCNS, UBĐN
 
4.
Luật quản lý nợ công (sửa đổi)
Chính phủ
BST do cơ quan được CP giao chủ trì soạn thảo thành lập
UBTCNS
HĐDT và các Ủy ban của QH
 
5.
Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật lao động
Chính phủ
BST do cơ quan được CP giao chủ trì soạn thảo thành lập
UBCVĐXH
HĐDT và các Ủy ban của QH
 
6.
Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)
Chính phủ
BST do cơ quan được CP giao chủ trì soạn thảo thành lập
UBKHCN&MT
HĐDT và các Ủy ban của QH
 
7.
Luật thủy sản (sửa đổi)
Chính phủ
CP giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập
UBKHCN&MT
UBPL, UBKT, UBTCNS, UBCVĐXH
 
8.
Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật tố cáo
Chính phủ
BST do cơ quan được CP giao chủ trì soạn thảo thành lập
UBPL
HĐDT và các Ủy ban của QH
 
9.
Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện
Tòa án nhân dân tối cao
BST do TANDTC thành lập
UBTP
HĐDT, UBPL, UBKT, UBTCNS, UBCVĐXH
 
 
Các dự án trình Quốc hội lần đầu tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2017)
1.
Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
Chính phủ
BST do cơ quan được CP giao chủ trì soạn thảo thành lập
UBĐN
UBPL, UBKT, UBTCNS, UBQP&AN
Xem xét, thông qua theo quy trình 1 kỳ họp
2.
Luật quốc phòng (sửa đổi)
Chính phủ
CP giao Bộ Quốc phòng thành lập
UBQP&AN
UBPL, HĐDT, UBĐN, UBTCNS, UBCVĐXH
 
3.
Luật an ninh mạng
Chính phủ
BST do cơ quan được CP giao chủ trì soạn thảo thành lập
UBQP&AN
UBPL, UBKHCN&MT, UBVHGDTN TN&NĐ
 
4.
Luật hành chính công
Đại biểu Quốc hội
BST do UBTVQH thành lập
UBPL
HĐDT và các Ủy ban của QH
 
5.
Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thể dục, thể thao
Chính phủ
CP giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập
UBVHGD TNTN&NĐ
UBPL, UBCVĐXH, UBQP&AN
 
6.
Luật lý lịch tư pháp (sửa đổi)
Chính phủ
BST do cơ quan được CP giao chủ trì soạn thảo thành lập
UBTP
UBPL, UBQP&AN, UBĐN.
 
7.
Luật đo đạc và bản đồ
Chính phủ
CP giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập
UBKHCN&MT
UBPL, UBQP&AN
 

 
 

Phiên họp UBTVQH
UBTVQH cho ý kiến đối với dự án trình lần đầu hoặc thông qua tại 1 kỳ họp
UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu trước khi trình thông qua
Ghi chú
THÁNG 08/2016
1. Luật Công an xã
2. Luật cảnh vệ
 
Trình QH tại kỳ 2 (10/2016)
THÁNG 09/2016
1. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 (lần 1)1
2. Luật quy hoạch
3. Luật đường sắt (sửa đổi)
4. Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
5. Luật quản lý ngoại thương
6. Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
7. Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
8. Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)
9. Luật thủy lợi
10. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)
11. Luật du lịch (sửa đổi)
12. Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi)
13. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật chuyển giao công nghệ
1. Luật về hội (lần 1)
2. Luật tín ngưỡng, tôn giáo (lần 1)
3. Luật đấu giá tài sản
Trình QH tại kỳ 2 (10/2016)
14. Pháp lệnh giống cây trồng (sửa đổi)
15. Pháp lệnh giống vật nuôi (sửa đổi)
 
UBTVQH thông qua tháng 12/2016
THÁNG 10/2016
1. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp2
1. Luật về hội (lần 2)
2. Luật tín ngưỡng, tôn giáo (lần 2)
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 (lần 2)
Trình QH tại kỳ 2 (10/2016)
THÁNG 11/2016
1. Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án
2. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
 
UBTVQH thông qua tháng 12/2016
THÁNG 12/2016
 
1. Pháp lệnh giống cây trồng (sửa đổi)
2. Pháp lệnh giống vật nuôi (sửa đổi)
3. Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án
4. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
UBTVQH thông qua tháng 12/2016
THÁNG 01/2017
 
1. Luật Công an xã (lần 1)
2. Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) (lần 1)
3. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) (lần 1)
4. Luật quy hoạch (lần 1)
Trình QH tại kỳ 3 (05/2017)
THÁNG 02/2017
1. Luật bảo vệ bí mật nhà nước
2. Luật cạnh tranh (sửa đổi)
1. Luật đường sắt (sửa đổi)
2. Luật quản lý ngoại thương (lần 1)
3. Luật cảnh vệ
4. Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) (lần 1)
Trình QH tại kỳ 3 (05/2017)
THÁNG 03/2017
1. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật lao động
2. Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)
3. Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện
1. Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (lần 1)
2. Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (lần 1)
3. Luật du lịch (sửa đổi)
4. Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi)
5. Luật thủy lợi
Trình QH tại kỳ 3 (05/2017)
THÁNG 04/2017
1. Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 20183
2. Luật quản lý nợ công (sửa đổi)
3. Luật thủy sản (sửa đổi)
4. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật tố cáo
1. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật chuyển giao công nghệ
2. Luật Công an xã (lần 2)
3. Luật quản lý ngoại thương (lần 2)
4. Luật quy hoạch (lần 2)
Trình QH tại kỳ 3 (05/2017)
THÁNG 05/2017
 
1. Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) (lần 2)
2. Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (lần 2)
3. Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (lần 2)
4. Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) (lần 2)
5. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) (lần 2)
Trình QH tại kỳ 3 (05/2017)
THÁNG 07/2017
1. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài4
1. Luật quản lý nợ công (sửa đổi) (lần 1)
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật lao động (lần 1)
Trình QH tại kỳ 4 (10/2017)
THÁNG 08/2017
1. Luật quốc phòng (sửa đổi)
2. Luật hành chính công
3. Luật lý lịch tư pháp (sửa đổi)
1. Luật bảo vệ bí mật nhà nước (lần 1)
2. Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) (lần 1)
3. Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện
Trình QH tại kỳ 4 (10/2017)
THÁNG 09/2017
1. Luật an ninh mạng
2. Luật đo đạc và bản đồ
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thể dục, thể thao
1. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật tố cáo
2. Luật cạnh tranh (sửa đổi) (lần 1)
3. Luật thủy sản (sửa đổi)
Trình QH tại kỳ 4 (10/2017)
THÁNG 10/2017
 
1. Luật bảo vệ bí mật nhà nước (lần 2)
2. Luật quản lý nợ công (sửa đổi) (lần 2)
3. Luật cạnh tranh (lần 2)
4. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật lao động (lần 2)
5. Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) (lần 2)
Trình QH tại kỳ 4 (10/2017)

 
 
 

 

 

1 Trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 theo quy trình tại 1 kỳ họp.
2 Trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 theo quy trình tại 1 kỳ họp.
3 Trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 3 theo quy trình tại 1 kỳ họp.
4 Trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 4 theo quy trình tại 1 kỳ họp.
 

thuộc tính Nghị quyết 234/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 234/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:234/NQ-UBTVQH14Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành:14/08/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tháng 10/2017, trình Quốc hội 16 Luật, Nghị quyết

Đây là nội dung tại Nghị quyết số 234/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 14/08/2016 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017.
Cụ thể, trong tháng 10/2017, sẽ trình Quốc hội 16 Luật, Nghị quyết gồm: Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Lý lịch tư pháp (sửa đổi); Luật Hành chính công; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Lao động
Trong năm 2016, sẽ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội 04 Pháp lệnh, gồm: Pháp lệnh Giống cây trồng (sửa đổi); Pháp lệnh Giống vật nuôi (sửa đổi); Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa ánPháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Xem chi tiết Nghị quyết234/NQ-UBTVQH14 tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi