Quyết định 2823/QĐ-BVHTTDL về công tác xây dựng VBQPPL của Bộ VHTTDL

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------
Số: 2823/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Kế hoạch tổ chức hội nghị về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để báo cáo);
- Lưu: VT, PC, NTT.10.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện
 
 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành theo Quyết định số 2823/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch)
 
 
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22/6/2015.
Ngày 14/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Ngày 18/7/2016, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Quyết định số 2546/QĐ-BVHTTDL ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Các văn bản trên đã tạo thành hệ thống các quy định cụ thể, chi tiết để hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ. Các quy định về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật vừa là quy định về nội dung vừa là các quy định mang tính chuyên môn, nghiệp vụ.
Trên thực tế, hiện nay, hầu hết các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan tham mưu quản nhà nước của Bộ đều tham gia vào công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở các mức độ và các hoạt động khác nhau với vai trò khác nhau. Do vậy, việc nắm vững và vận dụng các quy định trên vào thực tiễn hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là hết sức cần thiết. Việc phổ biến, quán triệt các quy định tại các văn bản trên bằng hình thức hội nghị nhằm đáp ứng các yêu cầu trên.
Ngày 11/9/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1573/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Tại điểm 5 phần II của Kế hoạch đã đề ra nhiệm vụ tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Nhiệm vụ này được đặt ra hằng năm.
Thực hiện các quy định trên, trước yêu cầu của thực tiễn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, cụ thể như sau:
1. Nội dung:
1.1. Tập huấn về các quy định của pháp luật tại các văn bản về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:
- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, thể thao;
1.2. Bồi dưỡng về nghiệp vụ thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
1.3. Hội thảo về thực tiễn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hiện nay tại các cơ quan, đơn vị và kiến nghị những biện pháp mang tính nghiệp vụ để công tác này đạt hiệu quả cao, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật .
1.4. Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc về các quy định của pháp luật.
2. Đối tượng tham dự:
- Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị tham mưu quản lý nhà nước của Bộ tham gia vào công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;
Thành phần dự kiến gồm khoảng 500 người.
3. Thời gian:
- Thời gian tổ chức hội nghị: tháng 8 năm 2016 và chia làm 02 đợt
- Mỗi đợt tổ chức trong 01 ngày
4. Địa điểm: tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình, 27 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
5. Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
6. Đơn vị tổ chức: Vụ Pháp chế.
7. Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
8. Kinh phí tổ chức: Kinh phí tổ chức chi từ kinh phí sự nghiệp của Bộ chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bồi dưỡng cán bộ, công chức, được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
9. Phân công nhiệm vụ:
- Vụ Pháp chế là đơn vị chủ trì tổ chức các hội nghị, chuẩn bị về nội dung và công tác tổ chức các Hội nghị.
- Văn phòng Bộ có trách nhiệm đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức các Hội nghị, phối hợp với Vụ Pháp chế trong công tác chuẩn bị, phục vụ các Hội nghị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.
- Các cơ quan tham mưu thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ có trách nhiệm bố trí công việc, cử cán bộ tham dự hội nghị để hội nghị đạt kết quả cao.

thuộc tính Quyết định 2823/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2823/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2823/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành:12/08/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi