Quyết định 175/QĐ-BCT 2024 Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 175/QĐ-BCT

Quyết định 175/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa (thay thế Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 và Nghị định 51/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018)
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:175/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Sinh Nhật Tân
Ngày ban hành:25/01/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch xây dựng Nghị định hướng dẫn mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch

Ngày 25/01/2024, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-BCT về việc Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa (thay thế Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 và Nghị định 51/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018). Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Quyết định này.

1. Nội dung công việc bao gồm:

- Lập Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định; rà soát các VBQPPL có liên quan đến dự thảo Nghị định.

- Kiện toàn Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định;

- Tổ chức tổng kết 18 năm thi hành Nghị định số 158/2006/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 51/2018/NĐ-CP);

- Xây dựng đề cương chi tiết dự thảo Nghị định;

- Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập (lần thứ nhất);

- Xây dựng dự thảo Nghị định và Hồ sơ trình Nghị định lần 1;

- Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập (lần thứ hai);

- Xây dựng dự thảo 2 Nghị định…

2. Vụ Thị trường trong nước chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng Kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng:

- Là đầu mối đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch;

- Xây dựng dự toán kinh phí triển khai, thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

3. Kinh phí xây dựng Nghị định được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước của Bộ Công Thương cấp cho Văn phòng Bộ năm 2024 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 175/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B CÔNG THƯƠNG
__________

Số: 175/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật

Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

(thay thế Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 và

Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018)

__________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 đã được sửa đi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, b sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Văn bản số 1514/VPCP-KTTH ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3422/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024;

Theo đ nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa (thay thế Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 và Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ (Vụ KTTH);

- Các bộ, cơ quan ngang bộ: Tài chính, KH&ĐT, TTTT, TP, CA, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để phối hợp);

- Bộ trưng (để b/c);

- TTr Phan Thị Thắng;

- Các Vụ, Cục, đơn vị: PC, CT, XNK, KHTC, TMĐT, TCQLTT;

- Lưu: VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Nhật Tân

 

 

B CÔNG THƯƠNG
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động
mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa (thay thế Nghị định số
158/2006
/NĐ-CP và Nghị định số 51/2018/NĐ-CP)

(Kèm theo Quyết định số 175/QĐ-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

_____________________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng Dự thảo Nghị định và hồ sơ kèm theo trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa (thay thế Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa và Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa).

2. Yêu cầu

- Đảm bảo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật1.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai xây dựng dự thảo Nghị định.

- Trong quá trình soạn thảo, phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong và ngoài ngành, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo chất lượng, tiến độ trình Chính phủ vào tháng 11/2024.

II. NỘI DUNG

Nội dung công việc, tiến độ, cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí xây dựng Nghị định được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Công Thương cấp cho Văn phòng Bộ năm 2024 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Phân công trách nhiệm

a) Vụ Thị trường trong nước:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng Kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng;

- Là đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch;

- Xây dựng dự toán kinh phí triển khai, thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

b) Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Thị trường trong nước nghiên cứu, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa; phối hợp xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định và hồ sơ kèm theo trước khi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ xem xét, thông qua dự thảo Nghị định.

c) Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với Vụ Thị trường trong nước nghiên cứu, rà soát quy định pháp luật về hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu về giải pháp công nghệ và kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa; phối hợp xây dựng, hoàn chỉnh quy định về hệ thông thông tin đáp ứng các yêu cầu về giải pháp công nghệ và kỹ thuật, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng đối với hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa trong dự thảo Nghị định.

d) Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Vụ Thị trường trong nước nghiên cứu, rà soát quy định pháp luật về điều kiện vốn thành lập Sở giao dịch hàng hóa, ký quỹ, thanh toán, thuế, phí, lệ phí đối với hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa; nhà đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam; phối hợp xây dựng, hoàn chỉnh nội dung quy định về điều kiện vốn, ký quỹ, thanh toán, thuế, phí, lệ phí đối với hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch trong dự thảo Nghị định.

đ) Cục Xuất nhập khẩu phối hợp với Vụ Thị trường trong nước nghiên cứu, rà soát quy định pháp luật về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài; phối hợp xây dựng, hoàn chỉnh quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài trong dự thảo Nghị định.

e) Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với Vụ Thị trường trong nước nghiên cứu, rà soát quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa; phối hợp xây dựng, hoàn chỉnh nội dung quy định về xử lý vi phạm đối với hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa trong dự thảo Nghị định.

g) Các đơn vị khác thuộc Bộ trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Vụ Thị trường trong nước trong việc thực hiện Kế hoạch.

h) Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các đơn vị kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo./.

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

         _______________

 

Phụ lục

(Kèm theo Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa
qua Sở giao dịch hàng hóa, thay thế Nghị định số 158/2006/NĐ-CP và Nghị định số 51/2018/NĐ-CP)

 

STT

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Tiến độ thực hiện

Dự kiến kết quả

Chủ trì

Phối hợp

1

Lập Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định

1.1

Lập Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định

Vụ TTTN

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Hoàn thành trước ngày 08/02/2024

Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định

1.2

Nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định

Vụ TTTN

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Tháng 5/2024

Báo cáo rà soát

1.3

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Vụ TTTN

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Quý 1/2024

Báo cáo kinh nghiệm quốc tế

2

Kiện toàn Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định

2.1

Rà soát, trình Lãnh đạo Bộ về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định

Vụ TTTN

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Hoàn thành trước ngày 08/02/2024

Công văn đề nghị rà soát nhân sự tham gia BST, TBT

2.2

Xây dựng Quyết định về việc kiện toàn Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định

Vụ TTTN

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Hoàn thành trước ngày 08/02/2024

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương

3

Tổ chức tổng kết 18 năm thi hành Nghị định số 158/2006/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 51/2018/NĐ-CP)

3.1

Xây dựng Công văn gửi các bộ, ngành, địa phương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Công ty cổ phần Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam về việc tổng kết 18 năm thi hành Nghị định số 158/2006/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 51/2018/NĐ-CP) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Vụ TTTN

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Hoàn thành trước ngày 08/02/2024

Công văn của Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan liên quan về việc tổng kết 18 năm

3.2

Tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết 18 năm thi hành Nghị định số 158/2006/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 51/2018/NĐ-CP)

Vụ TTTN

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Hoàn thành trước ngày 01/4/2024

Báo cáo tổng kết 18 năm thi thành

4

Xây dựng đề cương chi tiết dự thảo Nghị định

 

Xây dựng đề cương chi tiết dự thảo Nghị định trên cơ sở rà soát, nghiên cứu nội dung Luật Thương mại 2005 và các Luật liên quan; Nghị định số 158/2006/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 51/2018/NĐ-CP) và kết quả tổng kết 18 năm thi hành Nghị định số 158/2006/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 51/2018/NĐ-CP)

Vụ TTTN

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Hoàn thành trước ngày 05/4/2024

Đề cương chi tiết Nghị định

5

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập (ln thứ nht)

 

- Công bố Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định

- Xem xét, thông qua Đ cương chi tiết dự thảo Nghị định

Vụ TTTN

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Hoàn thành trước ngày 20/4/2024

 

6

Xây dựng dự thảo Nghị định và Hồ sơ trình Nghị định lần 1

6.1

Xây dựng dự thảo 1 Nghị định

Vụ TTTN

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên

Hoàn thành trước ngày 04/5/2024

Dự thảo 1 Nghị định

6.2

Dự thảo Tờ trình dự thảo Nghị định

Vụ TTTN

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên

Hoàn thành trước ngày 04/5/2024

Dự thảo Tờ trình Chính phủ

6.3

Hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Vụ TTTN

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên

Hoàn thành trước ngày 04/5/2024

Dự thảo Báo cáo

6.4

Xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách trong dự thảo Nghị định

Vụ TTTN

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên

Hoàn thành trước ngày 04/5/2024

Dự thảo Báo cáo

 

6.5

Xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tác động về thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định

Vụ TTTN

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên

Hoàn thành trước ngày 04/5/2024

Dự thảo Báo cáo

7

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập (lần thứ hai)

 

- Thảo luận về nội dung của dự thảo 1 Nghị định, Tờ trình và các tài liệu khác có liên quan

- Cho ý kiến về tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định

Vụ TTTN

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Hoàn thành trước ngày 04/6/2024

 

8

Xây dựng dự thảo 2 Nghị định

 

Chỉnh lý dự thảo 1 thành dự thảo 2 Nghị định và các tài liệu khác có liên quan theo ý kiến của Ban soạn thảo, Tổ biên tập tại cuộc họp lần thứ 2 để gửi xin ý kiến Bộ, ngành, địa phương

Vụ TTTN

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Hoàn thành trước ngày 15/6/2024

Dự thảo 2 Nghị định

9

Tổ chức Hội thảo

 

Tổ chức Hội thảo (theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; điều kiện kinh phí)

Vụ TTTN

Thành viên BST, TBT; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Quý II, Quý III/2024

 

10

Tổ chức Đoàn công tác đi nước ngoài làm việc

 

Tổ chức Đoàn công tác đi nước ngoài làm việc và trao đổi với cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Vụ TTTN

Theo thành phần đoàn ra

Quý II, Quý III/2024

Hoa Kỳ; Malaysia & Singapore

11

T chức ly ý kiến dự thảo 2 Nghị định

11.1

Đăng ti hồ sơ dự thảo Nghị định trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương (thời gian 60 ngày).

Vụ TTTN

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Đăng chậm nhất ngày 20/6/2024 và hoàn thành chậm nhất ngày 20/8/2024

Văn bản đề nghị đăng tải Dự thảo Nghị định

11.2

Gửi hồ sơ dự thảo Nghị định lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và cơ quan, tổ chức có liên quan

Vụ TTTN

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Hoàn thành trước ngày 05/7/2024

Văn bản ly ý kiến

11.3

Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo 2 Nghị định

Vụ TTTN

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Hoàn thành trước ngày 30/8/2024

Báo cáo tiếp thu, giải trình

12

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập (ln thứ ba)

 

Cho ý kiến đối với dự thảo 2 Nghị định và các tài liệu khác có liên quan sau khi đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và cơ quan, tổ chức có liên quan

Vụ TTTN

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Hoàn thành trước ngày 15/9/2024

 

13

Tổ chức xây dựng dự thảo 3 Nghị định

 

Chỉnh lý dự thảo 2 Nghị định thành dự thảo 3 Nghị định sau khi đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, đối tượng chịu sự tác động của văn bản.

Vụ TTTN

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Hoàn thành trước ngày 25/9/2024

Dự thảo 3 Nghị định

14

Thm định dự thảo Nghị định và hồ sơ theo quy định

14.1

Chuẩn bị hồ sơ dự thảo 3 Nghị định gửi thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Vụ TTTN

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Hoàn thành trước ngày 01/10/2024

Hồ sơ Dự thảo

Nghị định lần 3

14.2

Rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị định trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định

Vụ Pháp chế

Vụ TTTN, các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan

Hoàn thành trước ngày 10/10/2024

Hồ sơ Dự thảo

Nghị định lần 3

14.3

Lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định

Vụ TTTN

Vụ Pháp chế, các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan

Hoàn thành trước ngày 15/10/2024

Hồ sơ Dự thảo

Nghị định lần 3

 

14.4

Xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

Vụ TTTN

Vụ Pháp chế, các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan

Hoàn thành trước ngày 25/11/2024

Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

15

Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định; trình Chính phủ xem xét, ban hành

15.1

- Chỉnh lý dự thảo 3 Nghị định thành dự thảo 4 Nghị định theo ý kiến thẩm định

- Hoàn thiện hồ sơ kèm theo

Vụ TTTN

Vụ Pháp chế; các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Hoàn thành trước ngày 25/11/2024

Dự thảo 4 Nghị định

15.2

Trình Chính phủ xem xét, ban hành dự thảo Nghị định

Vụ TTTN

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Ngày 29/11/2024

Hồ sơ Dự thảo

Nghị định lần 4

 
 

____________________________

1 Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi