Quyết định 585/QĐ-BCĐCĐS 2022 Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 585/QĐ-BCĐCĐS

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng năm 2022

____________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị quyết s17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, gii pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hưng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bn vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hưng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyn đi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi s năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 31/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt “Kế hoạch chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-BXD ngày 23/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về kiện toàn và đi tên Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 06/4/2022 của Bộ trưng Bộ Xây dựng về Chuyển đi số ngành Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-BXD ngày 20/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyn đi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2022”;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng năm 2022”.

Điều 2. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm điều phối trong việc bảo đảm thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đồng chí Thứ trư
ng (để chỉ đạo);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, TTTT (3b).

TRƯỞNG BAN
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Nghị

 

 

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ BỘ XÂY DỰNG NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-BXD ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Trưng ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng)

 

I. MỤC TIÊU

Ban Chỉ đạo chuyn đi số Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo, điều phi các đơn vị trực thuộc Bộ đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính phủ s, kinh tế số và xã hội số để đạt được các chỉ tiêu quan trọng năm 2022, cụ thể như sau:

1. Phát triển hạ tầng s

a) Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu phục vụ phát triển Chính phủ số tại Bộ Xây dựng, đáp ứng yêu cầu triển khai các công nghệ cốt lõi phục vụ chuyển đổi số.

b) Duy trì hệ thống hạ tầng mạng và đường truyền hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

c) Duy trì hệ thống phòng họp trực tuyến của Bộ Xây dựng hoạt động ổn định, hiệu quả, sn sàng đáp ứng yêu cầu họp trực tuyến.

2. Phát triển Chính phủ s

a) Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80%.

b) Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 50%.

c) Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% (đối với thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một ca cấp bộ từ ngày 01 tháng 6 năm 2022).

d) Tỷ lệ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước của Bộ được thực hiện trực tuyến đạt 50%.

3. Phát triển kinh tế s và xã hội số

Cung cấp và triển khai dịch vụ thông tin, dữ liệu về ngành xây dựng cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng phục vụ phát triển kinh tế s và xã hội số.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

Trung tâm Thông tin xây dựng và cập nhật chuyên trang về chuyn đi số của Bộ, công bố công khai danh sách các dự án chuyển đổi số. Phổ biến các kinh nghiệm chuyển đi số, mô hình chuyển đổi số điển hình; tổ chức phổ biến, tuyên truyền tới các đơn vị thuộc Bộ, các công chức, viên chức về việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu do Bộ quản lý và vận hành vụ vụ công tác chuyển đổi số Bộ Xây dựng.

2. Hoàn thiện hệ thống văn bản, cơ chế, chính sách

- Cục Quản lý Hoạt động xây dựng chủ trì tổ chức thực hiện xây dựng dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

- Trung tâm Thông tin là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện xây dựng dự tho và trình lãnh đạo Bộ ban hành kế hoạch chuyđổi s, phát triển chính phủ số ngành xây dựng năm 2023.

- Trung tâm Thông tin là đơn vị chủ trì thực hiện xây dựng dự thảo danh mục Cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng (bao gồm cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cơ sở dữ liệu quốc gia) và trình lãnh đạo Bộ ban hành.

3. Triển khai Đề án Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nagiai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

- Vụ Quy hoạch Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát công khai dữ liệu quy hoạch xây dựng đối với các đô thị dự kiến triển khai đô thị thông minh trên cả nước.

- Cục Phát triển đô thị thực hiện xây dựng và ban hành hướng dẫn tổ chức thiết lập hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đô thị trên nền tảng GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh làm cơ sở cho các tnh/thành phố thực hiện trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị thông minh tại địa phương.

- Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với Vụ Quy hoạch Kiến trúc và các đơn vị có liên quan triển khai cơ sở dữ liệu để quản lý về quy hoạch, kiến trúc.

4. Triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân , định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

- Trung tâm Thông tin thực hiện phối hợp với Bộ Công An, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện kết ni, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng.

- Các đơn vị chủ trì giải quyết thủ tục hành chính thuộc Bộ Xây dựng phối hợp với Văn phòng Bộ và Trung tâm Thông tin thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính và lưu trữ vào hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng, tích hợp, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ.

- Trung tâm Thông tin thực hiện phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tích hợp dịch vụ định danh và xác thực điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Tổ chức các Phiên hp toàn thể của Ban Chỉ đạo

a) Họp định kỳ 01 quý /01 lần.

b) Họp tổng kết cuối năm.

c) Đơn vị chủ trì tổ chức triển khai: Trung tâm Thông tin - Đơn vị thường trực và Tổ công tác giúp việc của Ban Chỉ đạo.

2. Tổ chức các Phiên họp chuyên đề đột xuất của Ban Chỉ đạo để giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh

Đơn vị chủ trì tổ chức triển khai: Trung tâm Thông tin - Đơn vị thường trực và Tổ công tác giúp việc của Ban Chỉ đạo.

3. Phổ biến, tuyên truyền về tình hình triển khai, định hướng chuyển đi số theo các hoạt động của Ban Chỉ đạo

Đơn vị chủ trì tổ chức triển khai: Trung tâm Thông tin - Đơn vị thường trực và T công tác giúp việc của Ban Chỉ đạo.

4. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch

Đơn vị chủ trì tổ chức triển khai: Trung tâm Thông tin - Đơn vị thường trực và Tổ công tác giúp việc của Ban Chỉ đạo.

5. Tng kết hoạt động năm 2022 và xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo

Đơn vị chủ trì tổ chức triển khai: Trung tâm Thông tin - Đơn vị thường trực và Tổ công tác giúp việc của Ban Chỉ đạo.

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2022

 

STT

Nhiệm vụ

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

1. Hoàn thiện hệ thống văn bản

1

Xây dựng Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng

Tháng 12/2022

Cục QLHĐ Xây dựng

Các đơn vị trực thuộc Bộ

 

2

Xây dựng Khung quản lý, quản trị dữ liệu số ngành Xây dựng

Tháng 12/2022

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị trực thuộc Bộ

 

2. Phát triển hệ thống nền tng

1

Phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung Bộ Xây dựng (LGSP).

Tháng 12/2022

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị trực thuộc Bộ

 

2

Cập nhật và hoàn thiện Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng từ phiên bản 2.1 lên phiên bản 2.2 phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ Việt Nam và đáp ứng các yêu cầu của sự phát triển công nghệ trong giai đoạn 2022 - 2025.

Tháng 11/2022

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị trực thuộc Bộ

 

3. Phát triển dữ liệu

1

Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung ngành Xây dựng.

Tháng 12/2022

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị trực thuộc Bộ

 

2

Xây dựng Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân và Kho dữ liệu kết quả giải quyết TTHC tích hợp trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng.

Tháng 8/2022

TTTT

Văn phòng Bộ; các đơn vị tham gia giải quyết TTHC

 

3

Xây dựng CSDL, số hóa hệ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng để khai thác, chia sẻ, dùng chung.

Tháng 8/2022

Vụ KHCN

Các viện nghiên cứu và các đơn vị có liên quan.

 

4. Triển khai Đề án Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

1

Rà soát công khai dữ liệu quy hoạch xây dựng đối với các đô thị dự kiến triển khai đô thị thông minh trên cả nước

6/2022

Vụ Quy hoạch Kiến trúc

Trung tâm Thông tin, Cục Phát triển đô thị và các đơn vị có liên quan

 

2

Ban hành hướng dẫn tổ chức thiết lập hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đô thị trên nền tảnGIS phục vụ phát triển đô thị thông minh

6/2022

Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng

Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Trung tâm Thông tin và các đơn vị có liên quan

 

3

Phát triển nền tảng cơ sở dữ liệu để quản lý về quy hoạch, kiến trúc

12/2022

Trung tâm Thông tin

Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Cục Phát triển đô thị và các đơn vị có liên quan

 

5. Triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thc điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

1

Kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

6/2022

Trung tâm Thông tin

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

 

2

Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính

6/2022

Các đơn vị chủ trì giải quyết TTHC thuộc Bộ Xây dựng

Văn phòng Bộ; Trung tâm Thông tin

 

3

Tích hợp dịch vụ định danh và xác thực điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ Xây dựng thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia

10/2022

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị tham gia giải quyết TTHC thuộc B

 

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi