Quyết định 85/QĐ-BTP 2023 Kế hoạch công tác của Vụ Thi đua - Khen thưởng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

________

Số: 85/QĐ-BTP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
- Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Thi đua - Khen thưởng

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-BTP ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-BTP ngày 17/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Thi đua - Khen thưởng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Lưu: VT, TĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thanh Tịnh

 

 
 
 

BỘ TƯ PHÁP

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
- Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác năm 2023 của Vụ Thi đua - Khen thưởng
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

_____________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

             1. Mục đích

1.1. Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ công tác năm 2023 của đơn vị.

1.2. Thực hiện tốt vai trò tham mưu của đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng, góp phần làm cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả công tác của Bộ, ngành Tư pháp.

1.3. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của toàn thể công chức Vụ Thi đua - Khen thưởng trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

             2. Yêu cầu

2.1. Bám sát nội dung Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023, các nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành Tư pháp năm 2023, cụ thể hóa thành nhiệm vụ công tác, đảm bảo tính toàn diện, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao để triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao; không ảnh hưởng đến các hoạt động trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đơn vị theo quy định mới.

2.2. Phân công, phân nhiệm hợp lý, cụ thể; đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của từng lãnh đạo, công chức trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG

              1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tiếp tục tham mưu tổ chức quán triệt, hướng dẫn triển khai kịp thời, đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các quy định của ngành Tư pháp về công tác thi đua, khen thưởng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành. Tham mưu xây dựng, hoàn thiện văn bản, thể chế về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 khi có hiệu lực. Chủ động tham mưu xây dựng và ban hành sớm các Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2023 cụ thể, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ để các cơ quan, đơn vị bám sát tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí được giao.

Tham mưu cho ý kiến của Bộ Tư pháp đối với các kế hoạch phát động phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ, của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng trên toàn quốc.

1.2. Tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai đảm bảo thực chất, hiệu quả các phong trào thi đua trong ngành Tư pháp phù hợp với chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ trong các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động, gắn với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành Tư pháp thông qua tổ chức thực hiện các Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương và nhiệm vụ đột xuất khác được giao.

1.3. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt chính sách khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch; chú trọng khen thưởng thông qua phát hiện các nhân tố điển hình; khen thưởng công chức, viên chức, người lao động trực tiếp thực hiện chức trách, nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, đề xuất khen thưởng đối với các trường hợp có thành tích đột xuất xuất sắc, tiêu biểu, các nhân tố điển hình trong các phong trào thi đua; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chấm điểm thi đua, đánh giá xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm căn cứ bình xét khen thưởng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thi đua, khen thưởng nói chung và công tác chấm điểm, xếp hạng các đơn vị trong ngành Tư pháp nói riêng.

1.4. Tăng cường tham mưu phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, gắn với công tác truyền thông nhằm lan tỏa, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

1.5. Tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Cụm, Khu vực thi đua; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong toàn Ngành.

1.6. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đơn vị.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Xây dựng văn bản, đề án

a) Tổ chức xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành, đảm bảo chất lượng các Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua năm 2023 đối với các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương;

b) Tham mưu đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp. Nghiên cứu, tham mưu xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp bảo đảm tiến độ theo quy định;

c) Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thường xuyên “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”, phong trào thi đua theo chuyên đề đối với cơ quan tư pháp địa phương, phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung tay Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023­2025, kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”...;

d) Tham mưu, trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến hướng đến Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI;

đ) Xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai công tác thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng các phong trào thi đua, xét đề nghị xếp hạng, thực hiện chính sách khen thưởng trong ngành Tư pháp; gắn kết chặt chẽ giữa công tác thi đua, khen thưởng và công tác đánh giá công chức, viên chức, người lao động.

2.2. Thực hiện nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp và tham mưu thực hiện công tác khen thưởng

a) Tham mưu Bộ trưởng và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên trong toàn Ngành, phong trào thi đua theo chuyên đề đối với cơ quan tư pháp địa phương gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động như các phong trào thi đua: “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” giai đoạn 2021-2025, “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp” giai đoạn 2022-2025, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Ngành Tư pháp chung tay Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023-2025 và các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, Ngành, cơ quan, đơn vị được giao trong năm 2023;

b) Tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại một số đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự với hình thức phù hợp; tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 của các cơ quan, đơn vị và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; tổ chức tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 cho các cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp;

c) Tham mưu chỉ đạo các hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua trong ngành Tư pháp;

d) Tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua; xét đề nghị xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023;

đ) Rà soát, thẩm định hồ sơ, hoàn tất các thủ tục trình Hội đồng, các phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp xét, đề nghị Bộ trưởng khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng thường xuyên, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất và hiệp y khen thưởng theo quy định của pháp luật; rà soát, thẩm định các hồ sơ đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của các sáng kiến trong Bộ, Ngành, toàn quốc; hoàn tất các thủ tục trình Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp xét, đề nghị Bộ trưởng công nhận theo quy định;

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định và các nhiệm vụ khác của Hội đồng;

g) Tham mưu kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Thường trực Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp theo quy định.

2.3. Tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng; tôn vinh các điển hình tiên tiến và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng

a) Thực hiện tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng; phối hợp thực hiện truyền thông về những mô hình mới, cách làm hay sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác; gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, của Bộ, Ngành;

b) Phối hợp nâng cấp; khai thác, vận hành hiệu quả Trang thông tin Thi đua, khen thưởng; phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng Phần mềm chấm điểm, xếp hạng các đơn vị trong ngành Tư pháp.

2.4. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương

a) Tham mưu tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua năm 2022 và bàn giao nhiệm vụ Trưởng Khối thi đua năm 2023;

b) Tham mưu triển khai các nhiệm vụ năm 2023 của đơn vị thành viên.

2.5. Các nhiệm vụ khác

a) Công tác tổ chức cán bộ

- Làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức của công chức về sắp xếp tổ chức, bộ máy, đảm bảo quyền và lợi ích cho công chức bị ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức theo yêu cầu của Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ, chính sách về cán bộ, công chức theo quy định hiện hành; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác trong giai đoạn mới;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng.

b) Quản lý, sử dụng hiệu quả kinh phí Quỹ thi đua, khen thưởng; hiện vật khen thưởng ngành Tư pháp; tài sản cơ quan theo quy định; lưu trữ hồ sơ, tài liệu đúng quy định, hiệu quả;

c) Thực hiện công tác đảng, quốc phòng, an ninh, kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo, dân chủ ở cơ sở, bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại đơn vị, công tác công đoàn, thanh niên, các mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác thi đua, khen thưởng... của đơn vị theo quy định;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

              III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này; đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ đề ra.

Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức theo quy định; triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng trong việc thực hiện Kế hoạch này.

3. Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện Kế hoạch này từ nguồn ngân sách nhà nước, Quỹ Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật về ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh các nhiệm vụ mới, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết./.

(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Thi đua - Khen thưởng).

 
 
 

BỘ TƯ PHÁP

_______

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
- Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

 

Phụ lục

CHI TIT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA V THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

_____________

 

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện

Tiến độ thực hiện

Sản phẩm chính

Nguồn kinh phí đảm bảo

Ghi chú

I.

XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

 

 

 

 

 

 

1.

Tham mưu, trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị có liên quan

Tháng 1

Quyết định,

Kế hoạch

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

Đã hoàn thành (Quyết định số 40/QĐ-BTP ngày 13/01/2023)

2.

Tham mưu, trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2023-2025

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 1

Quyết định,

Kế hoạch

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

Đã hoàn thành (Quyết định số 41/QĐ-BTP ngày 13/01/2023)

3.

Tham mưu, trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2023

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành

Tư pháp

Tháng 1

Quyết định,

Kế hoạch

Quỹ TĐKT ngành Tư

pháp

Đã hoàn thành (Quyết định số 84/QĐ-BTP ngày 31/01/2023)

4.

Tham mưu, trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2023-2025

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 2

Quyết định, Kế hoạch

Quỹ TĐKT ngành Tư

pháp

 

5.

Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với cơ quan tư pháp địa phương năm 2023

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Tháng 2

Quyết định, Kế hoạch

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

6.

Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023-2025

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 3

Quyết định, Kế hoạch

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

7.

Tham mưu, trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị thuộc

Bộ có liên quan

Tháng 3

Quyết định, Kế hoạch

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

8.

Tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua các đơn vị thuộc Bộ năm 2023

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị thuộc Bộ, Hội đồng Thi đua -Khen thưởng ngành Tư pháp

Tháng 3

Quyết định,

Bảng Tiêu chí

Ngân sách Nhà nước

 

9.

Tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 3

Quyết định,

Bảng Tiêu chí

Ngân sách Nhà nước

 

10.

Tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2023

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Tổng cục THADS, Hội đồng Thi đua -Khen thưởng ngành Tư pháp và các đơn vị có liên quan

Tháng 3

Quyết định,

Bảng Tiêu chí

Ngân sách Nhà nước

 

11.

Tham mưu đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện; nghiên cứu, tham mưu xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

 

 

 

 

 

 

11.1.

Tham mưu tổng kết tình hình thực hiện, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2018/TT-BTP

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị trong toàn Ngành

Tháng 4

Báo cáo,

Công văn,...

Quỹ TĐKT ngành Tư

pháp

 

11.2.

Nghiên cứu, tham mưu xây dựng, trình ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 05/2018/TT-BTP

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Hội đồng TĐKT ngành Tư pháp, các đơn vị có liên quan

Sau khi Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực

Báo cáo,

Thông tư,...

Ngân sách Nhà nước

 

12.

Tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

 

 

 

 

 

 

12.1.

Tham mưu Bộ trưởng ban hành văn bản hướng dẫn xét đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Tháng 3

Hướng dẫn

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

12.2.

Tham mưu Bộ trưởng ban hành văn bản hướng dẫn xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2023

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Tháng 4

Hướng dẫn

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

12.3.

Tham mưu Bộ trưởng ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung về tổ chức chấm điểm thi đua, xét đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2023

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Tháng 8

Hướng dẫn

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

12.4.

Tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn khác

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Theo nhiệm vụ phát sinh cụ thể

Hướng dẫn

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

II.

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG; THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG SÁNG KIN NGÀNH TƯ PHÁP; THAM MƯU THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1.

Tham mưu Bộ trưởng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai phong trào thi đua thường xuyên, các phong trào thi đua theo chuyên đề của Bộ, ngành Tư pháp năm 2023, giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2023-2025

 

 

 

 

 

 

1.1.

Phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” giai đoạn 2021-2025

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị trong toàn Ngành

Thường xuyên

Hướng dẫn, Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

1.2.

Phong trào thi đua “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành

Tư pháp” giai đoạn 2022-2025

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị trong toàn Ngành

Thường xuyên

Hướng dẫn, Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

1.3.

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua

- Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị trong toàn Ngành

Thường xuyên

Hướng dẫn, Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

1.4.

Phong trào thi đua “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua

- Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị trong toàn Ngành

Thường xuyên

Hướng dẫn, Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

1.5.

Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2023-2025

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua

- Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị trong toàn Ngành

Thường xuyên

Hướng dẫn,

Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

1.6.

Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2023­2025

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua

- Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị trong toàn Ngành

Thường xuyên

Hướng dẫn, Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

1.7.

Phong trào thi đua theo chuyên đề đối với cơ quan tư pháp địa phương năm 2023

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp. các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Sở

Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thường xuyên

Hướng dẫn,

Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

1.8.

Phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023-2025

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị trong toàn Ngành

Thường xuyên

Hướng dẫn,

Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

1.9.

Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị trong toàn Ngành

Thường xuyên

Hướng dẫn, Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

1.10.

Các phong trào thi đua khác

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi

đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị

có liên quan

Thường xuyên

Hướng dẫn,

Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

2.

Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua trong ngành Tư pháp

 

 

 

 

 

 

2.1.

Hướng dẫn tổ chức ký kết giao ước thi đua; tổng hợp đăng ký thi đua trong toàn ngành Tư pháp năm 2023

Vụ Thi đua

- Khen thưởng

Các Cụm, Khu vực thi đua và các đơn vị có liên quan

Tháng 2

Báo cáo, Bảng tổng hợp

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

2.2.

Các hoạt động phục vụ sơ kết công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp 6 tháng đầu năm 2023 của các Cụm, Khu vực thi đua và của ngành Tư pháp

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các Cụm, Khu vực thi đua

Tháng 6

Hướng dẫn,

Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

2.3.

Các hoạt động phục vụ kiểm tra ch o; đề cử Trưởng, Phó Trưởng Cụm, Khu vực thi đua năm 2024; các hoạt động phục vụ hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của các Cụm, Khu vực thi đua năm 2023

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các Cụm, Khu vực thi đua

Tháng 10-11

Hướng dẫn, Quyết định, Báo cáo, Dự toán, Hồ sơ

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

3.

Tổ chức 06 Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại một số đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vụ Thi đua

- Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị có liên quan

Có kế hoạch cụ thể ban hành sau

Kế hoạch, Báo cáo, Kết luận và các tài liệu khác

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

4.

Tổ chức các tọa đàm, lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị có liên quan

Có kế hoạch cụ thể ban hành sau

Kế hoạch, Báo cáo, Tài liệu,

Tọa đàm, Hội nghị

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

5.

Rà soát, thẩm định hồ sơ, hoàn tất các thủ tục trình Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp xét đề nghị Bộ trưởng khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng thường xuyên, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, đề xuất khen thưởng đối với các trường hợp có thành tích xuất sắc đột xuất, tiêu biểu, các nhân tố điển hình trong các phong trào thi đua

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Báo cáo kết quả rà soát, thẩm định hồ sơ

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

6.

Rà soát, thẩm định các hồ sơ đề nghị công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của các sáng kiến trong Bộ, Ngành, toàn quốc; hoàn tất các thủ tục trình Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp xét đề nghị Bộ trưởng công nhận theo quy định

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp

Thường xuyên

Báo cáo kết quả rà soát, thẩm định hồ

Quỹ TĐKT ngành Tư

pháp

 

7.

Tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm và tổ chức xét xếp hạng thi đua của các đơn vị năm 2023

 

 

 

 

 

 

7.1.

Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm và tổ chức xét xếp hạng thi đua Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tháng 11

Báo cáo,

Bảng tổng hợp, Biên bản, Cuộc họp, Quyết định

Quỹ TĐKT ngành Tư

pháp

 

7.2.

Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm và tổ chức xét xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tháng 12

Báo cáo, Bảng tổng hợp, Biên bản, Cuộc họp, Quyết định

Quỹ TĐKT ngành Tư

pháp

 

7.3.

Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm và tổ chức xét xếp hạng thi đua các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Ban Tư vấn thẩm định và các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12

Báo cáo, Bảng tổng hợp, Biên bản, Cuộc họp, Quyết định

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

8.

Tham mưu kiện toàn Hội đồng Thi đua

- Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp, các đơn vị có liên quan

Sau khi kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đơn vị làm công tác TĐKT và các đơn vị có liên quan

Kế hoạch,

Báo cáo và các tài liệu khác

Quỹ TĐKT ngành Tư

pháp

 

9.

Tham mưu tổ chức các hoạt động phục vụ tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp năm 2024

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp,

Văn phòng Bộ và các đơn vị trong toàn Ngành

Tháng 12

Quyết định,

Báo cáo, Kế hoạch, Hội nghị tổng kết

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

10.

Thực hiện các nhiệm vụ khác của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

 

 

 

 

 

 

10.1.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức các phiên họp của các Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Văn phòng Bộ, Tổng cục THADS và các đơn vị thuộc

Bộ có liên quan

Thường xuyên

Giấy mời, tài liệu, kinh phí,

hội trường, máy tính...

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

10.2.

Xử lý các thông tin, ý kiến đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ngành, địa phương

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị có liên quan

Theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị

Công văn,

Thông báo, Tờ trình

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

10.3.

Tổ chức triển khai thực hiện các kết luận; thông báo kết quả các phiên họp của các Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp

Thường xuyên

Chương trình, Kế hoạch, Thông báo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

10.4.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các địa phương, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Hội nghị, Kịch bản, các điều kiện cần thiết phục vụ trao tặng

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

10.5.

Tham mưu tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát sinh khác của các Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Theo nhiệm vụ phát sinh cụ thể

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

III.

TUYÊN TRUYỀN VỀ C ÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG; TÔN VINH ĐIỂN HÌNH TIÊN TIN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1.

Tham mưu quán triệt, tổ chức thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025” phê duyệt kèm theo Quyết định 1526/QĐ- TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ gắn với Kế hoạch Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Văn phòng Bộ,

Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị trong toàn Ngành

Thường xuyên

Các tin, bài, hình ảnh; sách, ấn phẩm

Quỹ TĐKT

ngành Tư pháp, kinh phí của các đơn vị thực hiện

 

2.

Phối hợp thực hiện tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng, trong đó, chú trọng truyền thông về những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác; những gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, của Bộ, Ngành trên Trang thông tin Thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp và các báo, tạp chí của Ngành, Bản tin Tư pháp các địa phương và các hình thức phù hợp khác

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Văn phòng Bộ,

Báo Pháp luật

Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị trong toàn

Ngành

Thường xuyên

Các tin, bài, hình ảnh; sách, ấn phẩm

Quỹ TĐKT

ngành Tư pháp, kinh phí của các đơn vị thực hiện

 

3.

Phối hợp nâng cấp; khai thác, vận hành hiệu quả Trang thông tin Thi đua, khen thưởng

Cục Công nghệ thông tin

Vụ Thi đua - Khen thưởng và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Trang thông tin điện tử

Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác

 

4.

Phối hợp nghiên cứu, xây dựng Phần mềm quản lý dữ liệu về công tác thi đua, khen thưởng nói chung và công tác chấm điểm, xếp hạng các đơn vị trong Ngành nói riêng

Cục Công nghệ thông tin

Vụ Thi đua - Khen thưởng và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Thuyết minh đề xuất, giải pháp, Phần mềm

Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác

 

IV.

THAM MƯU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA BỘ TƯ PHÁP TRONG KHỐI THI ĐUA CÁC BỘ, BAN, NGÀNH NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023

1.

Tham mưu tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua năm 2022 và bàn giao nhiệm vụ Trưởng Khối thi đua năm 2023

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Đơn vị đầu mối của các thành viên Khối thi đua; Văn phòng Bộ, Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan

Tháng 2

Hội nghị, Báo cáo, Kế hoạch, Quyết định,...

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác

 

2.

Tham mưu triển khai các nhiệm vụ của đơn vị thành viên; tham gia các đoàn công tác phục vụ hoạt động kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị thành viên Khối thi đua

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Đơn vị đầu mối của các thành viên Khối thi đua, Tổng cục

THADS

Theo Kế hoạch của Khối

Công văn, Báo cáo, các tài liệu khác

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

V.

CÁC NHIỆM VỤ KHÁC

1.

Công tác tổ chức cán bộ

 

 

 

 

 

 

1.1.

Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của công chức về sắp xếp tổ chức, bộ máy, đảm bảo quyền và lợi ích cho công chức bị ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức theo yêu cầu của Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

 

Ngân sách nhà nước

 

1.2.

Tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ, chính sách về cán bộ, công chức theo quy định hiện hành; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác trong giai đoạn mới

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Công văn,

Báo cáo,...

Ngân sách nhà nước

 

1.3.

Phối hợp với các đơn vị liên quan kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của làm công tác thi đua, khen thưởng.

Vụ Thi đua -

Khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan

Theo Quyết định số 01/QĐ-BTP ngày 03/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Công văn,

Báo cáo,

Quyết định,...

Ngân sách nhà nước

 

2.

Quản lý, sử dụng kinh phí Quỹ thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp; tài sản cơ quan theo quy định

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ

Thường xuyên

Quyết định,

Dự toán,

Phiếu chi

Ngân sách

Nhà nước

và các nguồn kinh phí khác

 

3.

Thực hiện công tác quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng; lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Phiếu xuất kho, Hiện vật khen thưởng, Hồ sơ

Ngân sách

Nhà nước và các nguồn kinh phí khác

 

4.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo kết quả công tác định kỳ, đột xuất, cung cấp thông tin liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; công tác văn thư, lưu trữ

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Báo cáo, Công văn, các hoạt động khác

Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác

 

5.

Thực hiện công tác đảng, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, quốc phòng, an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo, dân chủ ở cơ sở, bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng, công tác thanh niên, các mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác thi đua, khen thưởng... của đơn vị theo quy định

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Báo cáo, Công văn, các hoạt động khác

Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác

 

6.

Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị có liên quan

thường xuyên

Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo, Tờ trình, Công văn

Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác

 

 

 

thuộc tính Quyết định 85/QĐ-BTP

Quyết định 85/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác của Vụ Thi đua - Khen thưởng năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:85/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành:31/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật , Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ Tư pháp

Ngày 31/01/2023, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 85/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Thi đua - Khen thưởng.

Theo đó, với nhiệm vụ tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng; tôn vinh các điển hình tiên tiến và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng, Vụ Thi đua - Khen thưởng thực hiện tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng; phối hợp thực hiện truyền thông về những mô hình mới, cách làm hay sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác; gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, của Bộ, Ngành;…

Bên cạnh đó, Vụ Thi đua - Khen thưởng quản lý, sử dụng hiệu quả kinh phí Quỹ thi đua, khen thưởng; hiện vật khen thưởng ngành Tư pháp; tài sản cơ quan theo quy định; lưu trữ hồ sơ, tài liệu đúng quy định, hiệu quả; thực hiện công tác đảng, quốc phòng, an ninh, kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo, dân chủ ở cơ sở, bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại đơn vị, công tác công đoàn, thanh niên, các mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị theo quy định;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định85/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi