Quyết định 40/QĐ-BTP 2023 Kế hoạch Xây dựng, bồi dưỡng tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
________

Số: 40/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, BỒI DƯỠNG, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH TƯ PHÁP LẦN THỨ VI

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Trưởng, Phó Trưởng các Cụm, Khu vực thi đua; Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo) ;
- Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (để biết);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng Thông tin điện tử BTP (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ TĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Tịnh

 

BỘ TƯ PHÁP
________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG, BỒI DƯỠNG, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH TƯ PHÁP LẦN THỨ VI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-BTP ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

__________________________

 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thúc đẩy hiệu quả các phong trào thi đua trong ngành Tư pháp hàng năm và giai đoạn 2021-2025, căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025”; Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Chính phủ; Quyết định 665/QĐ-BTP ngày 29/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 1860/QĐ-BTP ngày 13/9/2022 của bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp” giai đoạn 2022-2025, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước trong ngành Tư pháp lần thứ VI với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Kịp thời phát hiện các mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có những sáng kiến, giải pháp công tác, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, đạt được nhiều thành tích tiêu biểu nổi bật trong các phong trào thi đua; xây dựng, bồi dưỡng, phát triển những điển hình tiên tiến toàn diện, làm nòng cốt thúc đẩy hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm và cả giai đoạn 2021-2025 của các đơn vị, của Bộ, ngành Tư pháp; kịp thời tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến với các hình thức phù hợp.

1.2. Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tư pháp, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về vai trò, ý nghĩa, hiệu quả thiết thực của việc xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; khơi dậy tinh thần thi đua sáng tạo, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

1.3. Thông qua công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương thức đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp trong giai đoạn mới đảm bảo hiệu quả, thực chất.

2. Yêu cầu

2.1. Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ ở cả bốn khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; gắn với tổ chức triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm và cả giai đoạn 2021-2025.

2.2. Các điển hình tiên tiến được phát hiện, lựa chọn, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng phải là những tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, nổi bật, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ và trong các phong trào thi đua; là tấm gương tiêu biểu có tác động tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng để các tập thể, cá nhân khác tham khảo, học tập, làm theo.

2.3. Việc biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến phải được thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời, đúng người, đúng thành tích. Tạo môi trường thuận lợi để các điển hình tiên tiến phát huy được vai trò, tầm ảnh hưởng trong tập thể, tạo sức lan tỏa trên các lĩnh vực công tác, trong toàn Ngành và trong đời sống xã hội.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung thực hiện

1.1. Phát hiện, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua để xây dựng điển hình tiên tiến

Qua quá trình tổ chức triển khai, kết quả thực hiện các phong trào thi đua hàng năm và cả giai đoạn; phản ánh, đưa tin của cơ quan thông tin truyền thông, căn cứ tình hình thực tiễn, các đơn vị xét, lựa chọn tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả hoặc có thành tích tiêu biểu nổi bật, là nhân tố tích cực, dẫn đầu trong phong trào thi đua, có ảnh hưởng lớn để tập trung xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến.

1.2. Bồi dưỡng điển hình tiên tiến

Trên cơ sở các tập thể, cá nhân là nhân tố điển hình mới đã được lựa chọn, các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để các nhân tố điển hình này phát huy tính sáng tạo, vai trò, tầm ảnh hưởng tích cực trong đơn vị, cộng đồng; tập trung bồi dưỡng, xây dựng thành điển hình tiên tiến toàn diện theo kế hoạch cụ thể. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn; kịp thời động viên, hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy hết khả năng, sáng tạo, đồng thời, có biện pháp cụ thể khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế để từng bước được hoàn thiện, bồi dưỡng, phát triển trở thành những tấm gương lan tỏa trong đơn vị, Bộ, Ngành.

Đối với những điển hình tiên tiến đã được Bộ, Ngành, địa phương công nhận và tuyên dương, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục theo dõi, tạo môi trường thuận lợi, trực tiếp hỗ trợ bằng kỹ thuật, giải thưởng… để điển hình tiếp tục phát huy khả năng và sức sáng tạo. Đồng thời, cần động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho các điển hình phấn đấu liên tục trở thành điển hình tiên tiến xuất sắc toàn quốc.

1.3. Tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến

- Việc tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến phải được thực hiện thường xuyên với hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt, phù hợp thực tiễn. Thực hiện tốt các hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu phù hợp về những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trước hết ngay tại đơn vị, tiếp đó đề xuất, giới thiệu trên các phương tiện truyền thông của địa phương, Bộ, Ngành, Trung ương; tạo điều kiện giao lưu, học tập điển hình tiên tiến, nghe điển hình tiên tiến báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay đạt hiệu quả, thành tích cao trong các phong trào thi đua; bảo đảm chất lượng việc nhân rộng điển hình tiên tiến. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, biểu dương các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến với việc triển khai các phong trào thi đua, nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển theo chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

- Phát hành ấn phẩm tuyên truyền điển hình tiên tiến trong Bộ, Ngành (có thể bằng hình thức điện tử); tổ chức cuộc thi viết, làm phóng sự về điển hình tiên tiến, mô hình mới, gương người tốt, việc tốt cấp Bộ, Ngành.

- Các cơ quan thông tin, báo chí trong Ngành tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp bộ, Ngành, cấp Nhà nước trên các báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, Bộ, Ngành. Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; là đầu mối tổng hợp, cung cấp thông tin về các điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị, Bộ, Ngành.

- Trên cơ sở các điển hình tiên đã được công nhận, các đơn vị xây dựng kế hoạch hoặc có những biện pháp cụ thể để đẩy mạnh hoạt động thi đua cùng điển hình để tạo sức lan tỏa, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

1.4. Biểu dương, khen thưởng

Định kỳ hàng năm và kết thúc giai đoạn 2021-2025, đánh giá, lựa chọn những điển hình tiêu biểu xuất sắc có hiệu quả cao, có sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực công tác, trong các phong trào thi đua để có hình thức động viên, tôn vinh, khen thưởng kịp thời với các hình thức phù hợp. Các điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị; được xem xét, lựa chọn để báo cáo, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của các Cụm, Khu vực thi đua, của Bộ, Ngành; tại Đại hội Thi đua yêu nước/Hội nghị điển hình tiên tiến của các đơn vị và tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI…

Tùy từng điều kiện cụ thể, nhiệm vụ phù hợp, Bộ, ngành Tư pháp tổ chức ít nhất 01 lần/năm bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc lồng ghép các hội nghị sơ kết, tổng kết để biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến; lựa chọn nhân tố tiêu biểu để giới thiệu cho Chương trình Gương sáng pháp luật, được tôn vinh vào dịp Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tháng 11 hàng năm.

1.5. Sơ kết, tổng kết và lộ trình thực hiện

Việc đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến được thực hiện cùng với việc sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua hàng năm, tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025:

- Trước ngày 10/02/2023, các đơn vị ban hành, quán triệt, tổ chức thực hiện Kế hoạch Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước trong ngành Tư pháp lần thứ VI của đơn vị và gửi về Bộ Tư pháp (qua Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp), đồng thời gửi về các Cụm, Khu vực thi đua đơn vị là thành viên để tổng hợp, theo dõi.

- Hàng năm, công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến phải được các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ đánh giá kết quả xây dựng các điển hình, kịp thời rút kinh nghiệm, tiếp tục rà soát, bổ sung các nhân tố điển hình mới cho phù hợp tình hình thực tiễn, đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch đã đề ra; lựa chọn, nhân rộng những mô hình tiêu biểu toàn diện, có tác động, sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực công tác, đời sống xã hội. Tổ chức tốt các hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu về những kinh nghiệm, cách làm hay, việc làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trước hết tại cơ quan, đơn vị, địa phương và lựa chọn giới thiệu các điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, Bộ, Ngành, địa phương. Công nhận, đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận, biểu dương điển hình tiến của từng năm,…

- Tổ chức sơ kết đánh giá thực hiện Kế hoạch trong toàn Ngành vào dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

- Tổ chức đánh giá tổng kết thực hiện Kế hoạch trong toàn Ngành, công nhận, biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 vào dịp tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI - năm 2025.

2. Đối tượng; điều kiện, tiêu chuẩn để bình xét, công nhận điển hình tiên tiến

2.1. Đối tượng

Là các tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác, là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trong đời sống xã hội, cụ thể như sau:

- Tập thể: Là các đơn vị thuộc Bộ, tập thể nhỏ thuộc các đơn vị thuộc Bộ; Sở Tư pháp, tập thể nhỏ thuộc Sở Tư pháp; Cục Thi hành án dân sự, tập thể nhỏ thuộc Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự.

- Cá nhân: Là công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ; công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp; công chức, người lao động thuộc Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự.

2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn

2.2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao;

- Có phong trào thi đua sôi nổi; mô hình mới, cách làm hay, nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực và là nhân tố nổi trội, tiêu biểu, dẫn đầu trong các phong trào thi đua hàng năm/giai đoạn 2021-2025 do Bộ, ngành Tư pháp, cơ quan, đơn vị hưởng ứng, tổ chức; có sức lan tỏa, tác động tích cực đối với cơ quan, đơn vị, Bộ, Ngành;

- Có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện, nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội, bảo vệ tổ quốc, vào sự phát triển của bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

2.2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến cấp cơ sở hàng năm

a) Đối với các đối tượng thuộc các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan thi hành án dân sự địa phương

- Đối với tập thể: Là tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong số những tập thể đạt các điều kiện, tiêu chuẩn chung và các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

+ Đủ điều kiện để được xét tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc trở lên;

+ Không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý trực tiếp bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

- Đối với cá nhân: Là cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong số các cá nhân đạt các điều kiện, tiêu chuẩn chung và các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

+ Đủ điều kiện được xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên;

+ Có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo; có tinh thần đoàn kết, đấu tranh tự phê bình, phê bình và phối hợp tốt trong công tác.

Ngoài ra, nếu cá nhân là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thì cơ quan, đơn vị đó cũng phải đủ điều kiện được xét tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc trở lên.

b) Đối với các đối tượng thuộc Sở Tư pháp

- Đối với tập thể: Là tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong số những tập thể đạt các điều kiện, tiêu chuẩn chung và các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

+ Đủ điều kiện được xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp/Cờ thi đua ngành Tư pháp về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề hàng năm đối với cơ quan tư pháp địa phương;

+ Không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý trực tiếp bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

- Đối với cá nhân: Là cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong số các cá nhân đạt các điều kiện, tiêu chuẩn chung và các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

+ Đủ điều kiện được xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề hàng năm đối với cơ quan tư pháp địa phương;

+ Có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo; có tinh thần đoàn kết, đấu tranh tự phê bình, phê bình và phối hợp tốt trong công tác.

2.2.3. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến ngành Tư pháp hàng năm

Là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong số những tập thể, cá nhân được công nhận là điển hình tiên tiến cấp cơ sở và được các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bình xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét, công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp.

a) Điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2021-2025

- Đối với tập thể, là tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong giai đoạn 2021-2025, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung và các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

+ Có bề dày thành tích được Bộ, Ngành, tỉnh và cấp Nhà nước tặng thưởng;

+ Trong giai đoạn 2021-2025, không có cán bộ, công chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý trực tiếp bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

- Đối với cá nhân, là cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong giai đoạn 2021-2025, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung và các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

+ Có bề dày thành tích được cấp Bộ, Ngành, tỉnh và cấp Nhà nước tặng thưởng;

+ Có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo; có tinh thần đoàn kết, đấu tranh tự phê bình, phê bình và phối hợp tốt trong công tác.

Ngoài ra, nếu cá nhân là người đứng đầu cơ quan, đơn vị thì cơ quan, đơn vị đó cũng phải đạt thành tích xuất sắc trở lên trong các phong trào thi đua.

b) Điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025

Là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong số những tập thể, cá nhân được công nhận là điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2021-2025, được các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bình xét, đề nghị và đạt các điều kiện sau:

- Có ít nhất 01 lần được công nhận là điển hình tiên tiến ngành Tư pháp hàng năm;

- Có bề dày thành tích cao được Bộ, Ngành, tỉnh và cấp Nhà nước tặng thưởng.

Ngoài những trường hợp đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn về điển hình tiên tiến ngành Tư pháp hàng năm, giai đoạn 2021-2025 nêu trên, trường hợp đặc biệt sẽ do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp tham mưu xét, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp có trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng trong việc tổ chức, chỉ đạo, tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch gắn với thực hiện công tác thi đua, khen thưởng nói chung.

1.2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm:

1.2.1. Căn cứ nhiệm vụ công tác hàng năm, giai đoạn của đơn vị, Kế hoạch này và các Kế hoạch phát động thi đua thường xuyên, chuyên đề, theo đợt, giai đoạn 2021-2025 đã được phát động, tổ chức thực hiện từ đầu năm 2021 đến nay để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng cơ quan, đơn vị và gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp trước ngày 10/02/2023 để theo dõi, tổng hợp.

1.2.2. Phối hợp với cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể phổ biến, quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

1.2.3. Tổ chức xét công nhận điển hình tiên tiến cấp cơ sở; lựa chọn, giới thiệu điển hình tiên tiến tiêu biểu để báo cáo, giao lưu tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của các Cụm, Khu vực thi đua hàng năm; chủ động phối hợp với các đơn vị, cơ quan truyền thông trong và ngoài Ngành để tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến; khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

1.2.4. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và công tác sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch; gửi hồ sơ giới thiệu, đề nghị biểu dương, công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp (nếu có) về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

1.2.5. Bố trí các nguồn lực bảo đảm thực hiện Kế hoạch; chịu trách nhiệm về kết quả lựa chọn, bồi dưỡng, công nhận, nhân rộng, giới thiệu điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị quản lý.

1.3. Trưởng các Cụm, Khu vực thi đua trong ngành Tư pháp có trách nhiệm: Đưa việc triển khai thực hiện Kế hoạch vào chương trình hoạt động chung hàng năm của Cụm, Khu vực; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch gắn với kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị là thành viên của Cụm, Khu vực thi đua; thông tin, báo cáo, phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp về việc kiểm tra, đánh giá thực hiện Kế hoạch của các đơn vị thành viên; phối hợp, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị thành viên được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các hình thức phù hợp, nhất là tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Cụm, Khu vực thi đua.

1.4. Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp và các cơ quan thông tin, báo chí khác trong ngành Tư pháp bám sát các hoạt động của Bộ, Ngành, chủ động, tích cực phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến những mô hình, nhân tố mới có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, kịp thời biểu dương, nêu gương các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của các đơn vị, của Bộ, Ngành; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong các lĩnh vực công tác, trong đời sống xã hội.

1.5. Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự; chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp trong việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự.

1.6. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp bảo đảm kinh phí cho các hoạt động tại Kế hoạch này theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.

1.7. Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp có trách nhiệm: Căn cứ tình hình thực tiễn, tham mưu ban hành hướng dẫn thực hiện kế hoạch, hướng dẫn bình, xét điển hình tiên tiến hàng năm và giai đoạn 2021-2025; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch; báo cáo Bộ trưởng và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp ghi nhận, biểu dương điển hình tiên tiến của Bộ, Ngành để khen thưởng, nhân rộng; phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông của Bộ, Ngành và các đơn vị có liên quan để thực hiện hiểu quả công tác tuyên truyền, nhân rộng các điên hình tiên tiến của Bộ, Ngành

2. Kinh phí tổ chức thực hiện

Kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch được thực hiện theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Bộ Tư pháp (qua Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 40/QĐ-BTP

Quyết định 40/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:40/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành:13/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật , Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến

Ngày 13/01/2023, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 40/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI.

Theo đó, nội dung của Kế hoạch gồm có: Phát hiện, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua để xây dựng điển hình tiên tiến; Bồi dưỡng điển hình tiên tiến; Tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; Biểu dương, khen thưởng;…

Đồng thời, điều kiện, tiêu chuẩn chung được đưa ra như sau: Nội bộ đoàn kết, gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ;…

Ngoài ra, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp có trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng trong việc tổ chức, chỉ đạo, tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch gắn với thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định40/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi