Quyết định 2497/QĐ-BTNMT 2019 công chức ngành tài nguyên thi đua thực hiện văn hóa công sở

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

----------------

Số: 2497/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ,
công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường thi đua thực hiện
văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025

------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền,

 

 QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Hội đồng TĐKT Trung ương (để b/c);

- Ban TĐKT Trung ương (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ, Văn phòng CTN (để b/c);

- Các Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Đoàn TNCSHCM Bộ Tài nguyên sở Môi trường;

- Lưu: VT, Vụ TĐKTTT. Thi 20.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà

 

 

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

----------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,
VIÊN CHỨC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THI ĐUA
THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ”
GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2497/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 10 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

Ngày 14 tháng 6 năm 2019, tại Quyết định số 733/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, nhằm tổ chức thực hiện phong trào thi đua, triển khai đạt hiệu quả, góp phần nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cả hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước “Kiến tạo và phục vụ”.

Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và thực hiện Công văn số 1546/BTĐKT-TCCB ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương về việc triển khai phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025, thiết thực kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2019), 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019) 50 năm thực hiện Di chúc của Người, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1 Thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác;

1.2 Bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đoàn thể tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì nhân dân phục vụ.

2. Yêu cầu

2.1. Việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành;

2.2. Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đoàn thể các cấp với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị;

2.3. Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua. Tổ chức thực hiện phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết kịp thời phát hiện nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong Phong trào thi đua.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Đối tượng

1.1 Tập thể: Các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

1.2 Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

 2. Nội dung thi đua 

2.1 Đối với tập thể:

“Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”

- Xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở.

- Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

“Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”

- Chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính.

- Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm.

- Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.

- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do quan, đơn vị tổ chức, phát động.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua, tránh hình thức, lãng phí.

2. Cổng Thông tin điện tử của Bộ, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường... đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua.

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên trong chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua theo nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện Phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị; tiến hành sơ kết Phong trào thi đua vào năm 2022 và tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025.

IV. TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn thi đua

1.1. Đối với tập thể:

a) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị:

- Nghiên cứu, tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện tốt cơ chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường

- Nghiên cứu bổ sung kịp thời các hướng dẫn, tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo các cấp xây dựng các nghị quyết, chương trình, đề án và ban hành các văn bản pháp luật; đề xuất các giải pháp thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng;

- Xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính;

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

b) Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính:

- Niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

- Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, phục vụ nhân dân tốt hơn;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử.

c) Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp. Đặt chỉ tiêu 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, thực hiện xin lỗi nếu quá hạn.

d) Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp:

- Thực hiện bài trí công sở (Quốc huy, Quốc kỳ, khuôn viên công sở) theo đúng quy định trong Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an toàn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay.

đ) Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

e) Không sử dụng đồ nhựa sử dụng một lần ở công sở, trong các hoạt động Hội nghị, Hội thảo để tạo được sự chuyển biến trong toàn ngành;

1.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

a) Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính:

- Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; đeo, cài thẻ tên, phù hiệu, thẻ chức danh đúng quy định khi thực hiện nhiệm vụ;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả;

- Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ;

- Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b) Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính chuyên nghiệp làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao;

- Trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp với cấp trên.

c) Đề xuất được các giải pháp, sáng kiến trong công tác quản lý, điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng khoa học.

d) Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm:

- tinh thần cầu thị, lắng nghe; tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc; sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó;

- tinh thần đấu tranh tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả;

- Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân;

- Cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân, quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm được giao.

đ) Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử:

- Tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ;

- Đối với lãnh đạo cấp trên phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng;

- Đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, đơn vị;

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử; không nâng đỡ cấp dưới vì động cơ, mục đích không trong sáng.

e) Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống:

- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống

- Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

- Thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; không đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ;

- Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều.

- Tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc;

- Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở.

f) Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do quan, đơn vị và địa phương phát động, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

2. Hình thức khen thưởng

2.1. Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp căn cứ kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua làm cơ sở, nội dung cơ bản để đánh giá thi đua và bình xét khen thưởng cho các đơn vị thuộc ngành tài nguyên và môi trường (mỗi đơn vị đề nghị tối đa 02 tập thể hoặc cá nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét tặng Bằng khen).

2.2. Khen thưởng sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua:

- Khen thưởng sơ kết:

Các cơ quan, đơn vị tiến hành sơ kết, xét khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và lựa chọn tối đa 02 tập thể hoặc cá nhân tiêu biểu đề nghị Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen (đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ sẽ căn cứ vào hướng dẫn của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương).

- Khen thưởng tổng kết:

Các cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết, xét khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và lựa chọn tối đa 02 tập thể hoặc cá nhân tiêu biểu nhất đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét tặng Bằng khen (đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng III của Chủ tịch nước sẽ căn cứ vào hướng dẫn của Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương).

Quy trình, thủ tục khen thưởng thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025:

1. Năm 2019

Tổ chức phát động, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua.

2. Năm 2022

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua, trên cơ sở đó tiếp tục triển khai thực hiện phong trào đến năm 2025.

3. Năm 2025

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp tiến hành tổng kết Phong trào thi đua.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch và điều kiện cụ thể để xây dựng kế hoạch và triển khai, chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Phong trào thi đua theo lĩnh vực quản lý; tổ chức thực hiện Phong trào thi đua trong đơn vị mình bảo đảm nội dung, chất lượng và tiến độ; định kỳ hàng năm báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền) trước ngày 15 tháng 12 hàng năm (tính theo dấu bưu điện hoặc các đơn vị gửi lên trục liên thông) để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công sở.

2. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền là cơ quan Thường trực giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Thủ tướng Chính phủ.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì tham mưu và phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí kinh phí tổ chức Phong trào thi đua và kinh phí khen thưởng.

4. Thanh tra Bộ bổ sung việc kiểm tra thực hiện văn hóa công sở vào chương trình, kế hoạch hằng năm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về văn hóa công sở.

5. Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử và Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường tổ chức tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục và tổ chức các hoạt động, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường.

6. Công đoàn Bộ phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng về văn hóa công sở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức phát động Phong trào thi đua, kiểm tra, giám sát các đơn vị thuộc thực hiện Phong trào thi đua.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi