Quyết định 1234/QĐ-LĐTBXH 2019 kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

---------------

Số: 1234/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

 

                                                                                  

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ V năm 2020

---------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Hướng dẫn số 1149/HD-BTĐKT ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X;

Căn cứ Quyết định số 1161/QĐ-LĐTBXH ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bô Lao động - Thương binh và Xã hội vê việc thành lập Ban Chỉ đạo và các tiêu ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ V năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ V năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các đ/c Lãnh đạo Bộ;

- Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn TN Bộ;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ;

- Lưu: VT, P.TĐ-KT

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hà

 

 
 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC

NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LẦN THỨ V NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 1234/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 9 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

1. MỤC ĐÍCH

1.1 Đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ IV năm 2015 tới nay với các mục tiêu “Kỷ cương - Chất lượng - Tiến độ - Hiệu quả”, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng trong thời gian tới.

1.2 Thông qua các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống (28/8/1945 - 28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ V năm 2020, tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành và nhân dân về truyền thống vẻ vang của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, đồng thời tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sự đồng thuận trong toàn Ngành, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành trong giai đoạn tới.

1.3 Thông qua Đại hội, khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Ngành.

2. YÊU CẦU

2.1 Việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tại các địa phương, đơn vị đảm bảo trang trọng, thiết thực, phù hợp với tính chất, điều kiện công tác của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đảm bảo tiết kiệm, có tính giáo dục truyền thống cao, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và trong toàn Ngành.

2.2 Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, sâu sát, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị toàn Ngành trong việc động viên sự nhiệt tình tham gia của 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.

2.3 100% đơn vị trong toàn Ngành triển khai thực hiện kế hoạch.

3. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

3.1 Nội dung

3.1.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

3.1.2 Phát động đợt thi đua đặc biệt nhằm phát huy sức mạnh của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành, tạo sự đồng thuận cao phấn đấu thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội.

3.1.3 Tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản về thi đua, khen thưởng của Ngành, tạo hành lang pháp lý để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

3.1.4 Chú trọng việc phát hiện các điển hình, các nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, được quần chúng, tập thể suy tôn để biểu dương, tôn vinh kịp thời.

3.2 Hình thức

3.2.1 Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ: Tùy quy mô và đặc điểm của đơn vị có thể lựa chọn một trong các hình thức sau: “Đại hội Thi đua yêu nước” hoặc “Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến”, “Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt”, “Hội nghị biểu dương người lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

3.2.2 Ở cấp Bộ, Ngành: Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ V năm 2020 (dự kiến vào tháng 9/2020 tại Hà Nội) với quy mô khoảng 500 đại biểu là khách mời, đại diện tập thể và cá nhân được tặng các danh hiệu vinh dự nhà nước, các cá nhân là Chiến sĩ thi đua cấp Bộ giai đoạn 2015 - 2020, các gương điển hình được Đại hội thi đua yêu nước Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ bầu ra trong số các cá nhân đủ điều kiện quy định (Theo số lượng do Bộ phân bổ).

4. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ TH

4.1 Ban hành kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ V năm 2020, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

4.2 Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên báo, tạp chí của Ngành và trên các phương tiện thông tin đại chúng về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tập trung tuyên truyền về Đại hội thi đua, biểu dương, ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua yêu nước liên quan đến công tác lao động, người có công và xã hội.

Thông qua các hình thức tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (đặc biệt, chủ trọng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng người có công, các đối tượng xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội toàn quốc...). Tạo không khí sôi nổi, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2019 và 2020, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

4.3 Tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn Ngành từ nay đến hết năm 2020 với chủ đề “Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị” nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015-2020, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong 02 năm 2019, 2020; chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ V năm 2020. Tổ chức đăng ký giao ước thi đua và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả nhất để chào mừng 75 ngày truyền thống Ngành.

4.4 Tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước, nhớ nguồn” và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... trong các đơn vị thuộc Bộ, Ngành nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành và hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ V năm 2020.

4.5 Thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức các phong trào thi đua tại đơn vị, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua để nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào, đề xuất những tấm gương điển hình tiên tiến, lựa chọn các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khen thưởng, biểu dương tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ V năm 2020.

4.6 Tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ V năm 2020 theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhằm đánh giá, tổng kết những thành tựu đã đạt được, những hạn chế, yếu kém; xác định mục tiêu, yêu cầu đặt ra cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, định hướng và đề ra giải pháp nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Ngành trong thời gian tới. Đồng thời, tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Ngành lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ IX hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1 Phân công nhiệm vụ (Có phụ lục kèm theo)

5.1.1 Văn phòng Bộ

- Đầu mối xây dựng kế hoạch, chủ trì dự thảo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hưởng ứng Đại hội Thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ V năm 2020;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo, gặp mặt báo chí cung cấp thông tin, giới thiệu các nội dung hoạt động của Kế hoạch này;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, ký sự nhằm tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành giai đoạn 2015 - 2020, các thành tựu nổi bật, các gương điển hình tiên tiến...;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo hiệu quả thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị”, trình Bộ trưởng phát động trong toàn Ngành nhằm động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phát hiện các gương điển hình trong phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các nhân tố mới, mô hình mới, các cá nhân điển hình, tạo sức lan tỏa trong toàn Ngành;

- Đầu mối kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua tại các đơn vị, địa phương; đăng ký thi đua, xét Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ;

- Hướng dẫn các đơn vị tổ chức tổng kết phong trào thi đua kết hợp với công tác tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, đánh giá kết quả của phong trào, xét đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và thực hiện kế hoạch công tác năm của đơn vị và toàn Ngành, đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phim tư liệu “Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội với phong trào thi đua yêu nước”. Biên tập, xuất bản Kỷ yếu Đại hội Thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ V năm 2020

5.1.2 Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng dự toán và bố trí kinh phí thực hiện các nội dung hoạt động trong Kế hoạch này;

- Triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước Ngành trong 02 năm 2019, 2020 do Bộ trưởng phát động cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

5.1.3 Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Vụ Tổ chức cán bộ

- Phối hợp với Công đoàn Bộ tham mưu việc tổ chức thăm hỏi một số lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ đã nghỉ hưu; các đồng chí thương binh, bệnh binh, con gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ;

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức đi thăm Khu Di tích Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại tỉnh Tuyên Quang;

- Triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước Ngành trong 02 năm 2019, 2020 do Bộ trưởng phát động cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

5.1.4 Công đoàn Bộ và Đoàn Thanh niên Bộ

- Phối hợp tổ chức giải thi đấu các môn thể thao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong các đơn vị thuộc Bộ;

- Công đoàn Bộ tổng hợp kết quả việc thực hiện phong trào thi đua để báo cáo tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ;

- Triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước Ngành trong 02 năm 2019, 2020 do Bộ trưởng phát động cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

5.1.5 Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc Bộ

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan để tổ chức các hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ V năm 2020;

- Chủ động xử lý thông tin liên quan đến lĩnh vực đơn vị phụ trách để cung cấp thông tin và tổ chức truyền thông kịp thời, hiệu quả;

- Triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước Ngành trong 02 năm 2019, 2020 do Bộ trưởng phát động cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

5.1.6 Báo Lao động và Xã hội, Tạp chí Lao động và Xã hội, Tạp chí Gia đình và Trẻ em, cổng Thông tin điện tử của Bộ (Trung tâm Thông tin), Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông (Cục Trẻ em)

- Mở chuyên trang, chuyên mục đăng tin, bài... nhằm tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong công tác lao động, người có công và xã hội, các thành tựu, kết quả nổi bật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2015 - 2020;

- Giới thiệu các gương điển hình, các tập thể và cá nhân thuộc Bộ được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước giai đoạn 2015 - 2020 trên trang thông tin điện tử của đơn vị;

- Triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng phát động cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực;

- Cổng Thông tin điện tử của Bộ (Trung tâm Thông tin) đăng tải các sự kiện trong chuỗi các hoạt động tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ V năm 2020;

- Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông (Cục Trẻ em) chủ trì, xây dựng kế hoạch, tổ chức chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến tại Đại hội.

5.1.7 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Xây dựng kế hoạch, có văn bản chỉ đạo các nội dung hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hưởng ứng Đại hội Thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ V năm 2020;

- Tổ chức chỉ đạo, triển khai các hoạt động bám sát Kế hoạch này và phù hợp với tình hình tại đơn vị, địa phương đảm bảo hiệu quả, chất lượng, báo cáo kết quả về Bộ (qua Văn phòng Bộ).

5.2 Tiến độ thực hiện

Các hoạt động truyền thông tập trung trong Quý I và Quý II năm 2020, trong đó ưu tiên dịp Tết Nguyên đán, Kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2020), Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành và tuần lễ trước, trong và sau ngày tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ V năm 2020.

Các hoạt động khác hoàn thành từ quý 11/2020 đến tháng 9/2020.

5.3 Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn huy động, đóng góp hợp pháp khác.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ V năm 2020. Trong quá trình triển khai, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời báo cáo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Văn phòng) về tiến độ thực hiện các hoạt động được giao, những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời giải quyết./

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LẦN THỨ V NĂM 2020

(kèm theo quyết định số 1234/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 9 năm 2019

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội)

 

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian

 

1.

Xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hưởng ứng Đại hội Thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ V năm 2020.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

Tháng 7/2019 - 9/2019

 

2.

Tổ chức họp báo, gặp mặt báo chí cung cấp thông tin, giới thiệu các nội dung hoạt động của Kế hoạch.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

Tháng 9/2019 - 9/2020

 

3.

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phóng sự, ký sự tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành giai đoạn 2015 - 2020, các thành tựu nổi bật, các gương điển hình.

Đăng tải các sự kiện trong chuỗi các hoạt động tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ V năm 2020 trên cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Văn phòng Bộ

Báo Lao động và Xã hội; Tạp chí Lao động và Xã hội; Tạp chí Gia đình và Trẻ em; Trung tâm Thông tin

Tháng 9/2019 - 9/2020

 

4.

Xây dựng Phong trào thi đua “Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo hiệu quả thi đua thực hiện tôt nhiệm vụ chính trị”, trình Bộ trưởng phát động.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ, các địa phương

Tháng 9/2019

 

5.

Đôn đốc, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua tại các đơn vị, địa phương.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ, các địa phương

Tháng 9/2019 - 9/2020

 

6.

Tổng kết phong trào thi đua, xem xét, đánh giá, lựa chọn các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong các phong trào thi đua đề nghị cấp có thấm quyền khen thưởng theo quy định.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ, các địa phương

Tháng 6/2020

 

7.

Xây dựng phim tư liệu “Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội với phong trào thi đua yêu nước”.

Văn phòng Bộ

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông (Cục Trẻ em)

Chiếu tại Đại hội (9/2020)

8.

Biên tập, xuất bản Kỷ yếu Đại hội Thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ V năm 2020.

Văn phòng Bộ

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Lao động - Xã hội

Trước 9/2020

9.

Xây dựng dự toán và bố trí kinh phí thực hiện các nội dung hoạt động trong Kế hoạch đã được phê duyệt.

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Văn phòng Bộ

Tháng 9/2019 - 9/2020

10.

Thăm hỏi một số lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ đã nghỉ hưu; thương binh, bệnh binh, con gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng thuộc cơ quan Bộ.

Vụ Tổ chức cán bộ

Công đoàn Bộ

Trong tháng 7/2020

11.

Tổ chức đi thăm Khu Di tích Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại tỉnh Tuyên Quang

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị thuộc Bộ

Trong tháng 7/2020

12.

Tổ chức giải thi đấu các môn thể thao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong các đơn vị thuộc Bộ.

Công đoàn và Đoàn Thanh niên Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Trước tháng 9/2020

13.

Tổng hợp kết quả việc thực hiện phong trào thi đua để báo cáo tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của Bộ

Công đoàn Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Qúy 1/2020 và Qúy 1/2021

14.

Tổ chức chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tại Đại hội Thi đua yêu nước.

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông (Cục Trẻ em)

Các đơn vị thuộc Bộ, các địa phương

Diễn ra trong chương trình Đại hội (9/2020)

             

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi