Thông tư 80/2020/TT-BTC báo cáo của DN kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH

________

Số: 80/2020/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2020

THÔNG TƯ

Hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán

_________

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm;

Căn cứ Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm (sau đây gọi là Nghị định số 88/2014/NĐ-CP) và phương thức gửi báo cáo của nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 27 Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán (sau đây gọi là Nghị định số 95/2018/NĐ-CP).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm theo quy định tại Nghị định số 88/2014/NĐ-CP.
2. Nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm theo quy định tại Nghị định số 88/2014/NĐ-CP và của nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP.
Điều 3. Phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm gửi báo cáo theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 88/2014/NĐ-CP cho Bộ Tài chính bằng một trong các phương thức sau:
1. Gửi báo cáo giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
2. Gửi báo cáo qua địa chỉ hòm thư điện tử: baocaoxhtn.tcnh@mof.gov.vn.
3. Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Phương thức gửi báo cáo của nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ
Nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ gửi báo cáo theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 27 Nghị định số 95/2018/NĐ-CP cho Bộ Tài chính bằng một trong các phương thức sau:
1. Gửi báo cáo giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
2. Gửi báo cáo qua địa chỉ hòm thư điện tử: baocaontltt.tcnh@mof.gov.vn.
3. Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2020.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;

Văn phòng TW và các ban của Đảng;

Văn phòng Tổng Bí thư;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Văn phòng Quốc hội;

Tòa án nhân dân tối cao;

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Kiểm toán Nhà nước;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

Lưu VT, Vụ TCNH (370b)

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Quang Hải

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 80/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và Nghị định 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 80/2020/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 03/09/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Doanh nghiệp , Chứng khoán
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 80/2020/TT-BTC

 

Hanoi, September 3, 2020

 

CIRCULAR

Guiding methods of sending reports by credit rating enterprises or makers of the market of the Government’s debt instruments specified in the Government’s Decree No. 88/2014/ND-CP of September 26, 2014, on credit rating services, and the Government’s Decree No. 95/2018/ND-CP of June 30, 2018, prescribing the issuance, registration, depositing, listing and trading of the Government’s debt instruments on the securities market[1]

 

Pursuant to the Government’s Decree No. 09/2019/ND-CP of January 24, 2019, prescribing the reporting regime applicable to state administrative agencies;

Pursuant to the Government’s Decree No. No. 88/2014/ND-CP of September 26, 2014, on credit rating services;

Pursuant to the Government’s Decree No. No. 95/2018/ND-CP of June 30, 2018, prescribing the issuance, registration, depositing, listing and trading of the Government’s debt instruments on the securities market;

Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP of July 26, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the proposal of the Director of the Department of Banking and Financial Institutions;

The Minister of Finance promulgates the Circular guiding methods of sending reports by credit rating enterprises or makers of the market of the Government’s debt instruments specified in the Government’s Decree No. 88/2014/ND-CP of September 26, 2014, on credit rating services, and the Government’s Decree No. 95/2018/ND-CP of June 30, 2018, prescribing the issuance, registration, depositing, listing and trading of the Government’s debt instruments on the securities market.

 

Article 1. Scope of regulation

This Circular guides methods of sending reports by credit rating enterprises specified in Article 42 of the Government’s Decree No. 88/2014/ND-CP of September 26, 2014, on credit rating services (below referred to as Decree No. 88/2014/ND-CP), and methods of sending reports by makers of the market of the Government’s debt instruments specified at Point dd, Clause 2, Article 27 of the Government’s Decree No. 95/2018/ND-CP of June 30, 2018, prescribing the issuance, registration, depositing, listing and trading of the Government’s debt instruments on the securities market (below referred to as Decree No. 95/2018/ND-CP).

Article 2. Subjects of application

1. Credit rating enterprises specified in Decree No. 88/2014/ND-CP.

2. Makers of the market of the Government’s debt instruments specified in Decree No. 95/2018/ND-CP.

3. Agencies, organizations and individuals involved in the sending of reports of credit rating enterprises specified in Decree No. 88/2014/ND-CP or makers of the market of the Government’s debt instruments specified in Decree No. 95/2018/ND-CP.

Article 3. Methods of sending reports of credit rating enterprises

Credit rating enterprises shall send reports specified in Article 42 of Decree No. 88/2014/ND-CP to the Ministry of Finance by one of the following methods:

1. Sending paper reports directly or by post.

2. Sending reports to the email: baocaoxhtn.tcnh@mof.gov.vn.

3. Other methods as prescribed by law.

Click download to see the full text


[1] Công Báo Nos 941-942 (9/10/2020)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!