Thông tư 63/2020/TT-BTC kinh phí thực hiện Đề án đổi mới hoạt động giám định tư pháp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ hướng dẫn một số Điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động tại Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (sau đây gọi là Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp).
2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng của Thông tư là các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp theo quy định.
Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
Kinh phí triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp thực hiện theo quy định tại Khoản 3 mục V Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Thông tư này hướng dẫn về nguồn ngân sách nhà nước (chi thường xuyên) để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp như sau:
1. Ngân sách trung ương bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động giao cho các bộ, ngành, cơ quan ở trung ương.
2. Ngân sách địa phương bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong ngân sách thường xuyên hằng năm của địa phương theo quy định.
Điều 3. Nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
1. Nghiên cứu, rà soát, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được giao tại Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
Thực hiện theo quy định tại quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
2. Chi sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất; chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định
Chi sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất; chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đấu thầu, xây dựng, công nghệ thông tin.
3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý, nghiệp vụ giám định cho đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
4. Sơ kết, tổng kết tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp, việc thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan tiến hành tố tụng về giám định tư pháp, tổ chức họp giao ban liên ngành để thông tin, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về giám định tư pháp
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
5. Các khoản chi phí cần thiết khác phục vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
Thực hiện chi theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định hiện hành và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.
Điều 4. Lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí
Việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí triển khai các nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về kế toán. Thông tư này hướng dẫn cụ thể như sau:
1. Lập dự toán
Căn cứ kế hoạch triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tại các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương; căn cứ chế độ chi tiêu hiện hành; các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí triển khai nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp và tổng hợp chung trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị; gửi cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp tổng hợp, gửi đơn vị dự toán cấp I để gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
2. Chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
a) Kinh phí thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành;
b) Căn cứ số kinh phí được giao, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện phân bố kinh phí thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;
c) Việc quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, hoạt động Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về kế toán.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.
2. Khi các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận:

Ban Bí thư trung ương Đảng;

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Văn phòng Tổng Bí thư; Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

Văn phòng Chính phủ;

Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Toà án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Cơ quan Trung ương các Hội, Đoàn thể;

Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;

Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

Lưu: VT, HCSN (250 bản)

KT. B TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi