Quyết định 718/QĐ-LĐTBXH 2020 lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản Quỹ Bảo trợ trẻ em

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
______

Số: 718/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-QBT ngày 25/2/2020 của Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2020 của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình số 124/QBT-KHTV ngày 25/3/2020 của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ năm 2020;

Căn cứ các chứng thư thẩm định giá số 56/CT-VALUINCO ngày 14/02/2020 của Công ty cổ phần định giá và Tư vấn đầu tư quốc tế; số 2015023/CT-BTC của Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá BTC ngày 13/3/2020; số 620094/CT-BTCVALUE ngày 17/3/2020 của Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE,

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam như sau:

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Tổng kinh phí tối đa: 2.180.500.000 đồng (Hai tỷ, một trăm tám mươi triệu, năm trăm ngàn đồng), trong đó bao gồm kinh phí dự phòng là 109.025.000 đồng (Một trăm lẻ chín triệu, không trăm hai mươi lăm ngàn đồng).

3. Nguồn vốn sử dụng: Nguồn ngân sách nhà nước (kinh phí không thường xuyên) được giao tại Quyết định số 2011/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Điều 2. Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chịu trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổng kinh phí được giao tại Điều 1 (bao gồm cả kinh phí dự phòng nếu cần thiết), chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định để lập, phê duyệt dự toán các gói thầu và hồ sơ yêu cầu làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, nghiệm thu bảo đảm đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của tài sản, hàng hóa, thanh quyết toán, quản lý và sử dụng tài sản theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả và các quy định khác có liên quan và không vượt tổng kinh phí đã được Bộ giao.

2. Việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ phải tuân thủ đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng; đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được Bộ giao; bảo đảm hiệu quả, công khai lựa chọn nhà thầu qua mạng, minh bạch, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và tránh thất thoát tiền, tài sản nhà nước.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- TT Thông tin (để đăng tải thông tin);

- KBNN nơi đơn vị giao dịch;

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà

 

 

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

(Kèm theo Quyết định số 718/QĐ-LĐTBXH ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên Gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Mua xe đạp

498.750.000

Nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 cấp không thường xuyên

Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý II, III năm

2020

Trọn gói

Năm 2020

2

Mua dụng cụ học tập

475.000.000

3

Mua thiết bị vui chơi ngoài trời

456.000.000

4

Mua xe lăn cho trẻ em khuyết tật

171.000.000

Chỉ định thầu

5

Thiết kế và in sổ công tác

470.725.000

 

Kinh phí dự phòng

109.025.000

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

2.180.500.000

 

 

 

 

 

 

 

Số tiền viết bằng chữ: Hai tỷ, một trăm tám mươi triệu, năm trăm ngàn đồng.

 

Ghi chú yêu cầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam:

- Ưu tiên lựa chọn mua sắm hàng hóa, dịch vụ trong nước theo quy định.

- Giá dự toán trên là giá mua hàng hóa, dịch vụ mới 100%, năm sản xuất 2020 (trường hợp không sản xuất năm 2020 thì mua sắm mới sản xuất trong thời gian gần nhất) với đầy đủ công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, phụ kiện nêu tại chứng thư thẩm định giá số 56/CT-VALUINCO ngày 14/02/2020 của Công ty cổ phần định giá và Tư vấn đầu tư quốc tế; số 2015023/CT-BTC của Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá BTC ngày 13/3/2020; số 620094/CT-BTCVALUE ngày 17/3/2020 của Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE và các báo giá của nhà cung cấp và các loại chi phí liên quan, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 718/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 718/QĐ-LĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Hà
Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!