Quyết định 255/QĐ-BTC điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 255/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1946/QĐ-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-BTC ngày 14/01/2021 của Bộ Tài chính về việc giao biên chế công chức năm 2021 cho các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-BTC ngày 03/3/2021 của Bộ Tài chính về việc giao biên chế công chức năm 2021 cho Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các Vụ, Cục thuộc cơ quan Bộ Tài chính;

Căn cứ Công văn số 1750/BTC-HCSN ngày 23/02/2021 của Bộ Tài chính về việc kiểm tra phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 được giao, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);

- Kho bạc nhà nước;

- Kiểm toán nhà nước;

- Kho bạc nhà nước (nơi giao dịch);

- Cục Tin học và Thống kê tài chính (để công khai);

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Tạ Anh Tuấn

 

 

Phụ lục I

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Đơn vị: Tổng cục Thuế

Mã số đơn vị QHNSNN: 1056271

(Kèm theo Quyết định số 255/QĐ-BTC ngày 04/3/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-2.475.350.000

-2.475.350.000

0

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

-2.475.350.000

-2.475.350.000

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

-2.475.350.000

-2.475.350.000

0

1.1

Các nội dung chi được tính tiết kiệm

-2.475.350.000

-2.475.350.000

0

1.2

Các nội dung chi không tính tiết kiệm

0

0

0

2

Kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm, sửa chữa tài sản

0

0

0

3

Kinh phí không thực hiện tự chủ

0

0

0

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Tổng cục Thuế thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2021 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định; báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục KHTC) kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2021 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo quyết định điều chỉnh dự toán năm 2021 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

 

 

Phụ lục II

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đơn vị: Tổng cục Hải quan

Mã số đơn vị QHNSNN: 1059110

 (Kèm theo Quyết định số 255/QĐ-BTC ngày 04/3/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-1.488.752.000

-1.488.752.000

0

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

-1.488.752.000

-1.488.752.000

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

-672.177.628

-672.177.628

0

1.1

Các nội dung chi được tính tiết kiệm

-475.074.268

-475.074.268

0

1.2

Các nội dung chi không tính tiết kiệm

-197.103.360

-197.103.360

0

a

Chi các nghiệp vụ đặc thù về chống buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát, tình báo hải quan nhằm ngăn chặn các hành vi trốn lậu thuế, vi phạm pháp luật và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ

-76.986.579

-76.986.579

0

b

Chi mua vật tư, ấn chỉ

-16.000.000

-16.000.000

 

c

Chi trang phục

-56.000.000

-56.000.000

0

d

Chi huấn luyện và nuôi chó nghiệp vụ, chi quản lý rủi ro và các khoản chi nghiệp vụ đặc thù

-15.700.000

-15.700.000

0

đ

Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ

-14.416.781

-14.416.781

0

e

Chi đoàn công tác nước ngoài

-18.000.000

-18.000.000

0

2

Kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm, sửa chữa tài sản

-816.574.372

-816.574.372

0

2.1

Chi ứng dụng công nghệ thông tin

-85.560.000

-85.560.000

0

2.2

Chi mua sắm tài sản

-630.522.611

-630.522.611

0

2.3

Chi sửa chữa tài sản

-100.491.761

-100.491.761

0

3

Kinh phí không thực hiện tự chủ

0

0

0

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Mục 2.1: Thực hiện kế hoạch, danh mục dự toán triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 254/QĐ-BTC ngày 04/3/2021.

2. Tổng cục Hải quan thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2021 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định; báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục KHTC) kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2021 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo danh mục các nội dung chi theo phân cấp (như danh mục mua sắm, sửa chữa tài sản, đào tạo...) và quyết định điều chỉnh dự toán năm 2021 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

 

 

 

 

Phụ lục III

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đơn vị: Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Mã số đơn vị QHNSNN: 1057357

 (Kèm theo Quyết định số 255/QĐ-BTC ngày 04/3/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn

NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-8.762.000

-8.762.000

0

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

-8.762.000

-8.762.000

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

-8.762.000

-8.762.000

0

1.1

Quỹ lương

-5.369.000

-5.369.000

0

1.2

Chi quản lý hành chính theo định mức

-3.393.000

-3.393.000

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Tổng cục Dự trữ nhà nước thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2021 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định; báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục KHTC) kết quả phân bổ dự án chi tiết năm 2021 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo quyết định điều chỉnh dự toán năm 2021 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

 

 

Phụ lục IV

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đơn vị: Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại

Mã số đơn vị QHNSNN: 1099418
Mã số KBNN giao dịch: 0011

 (Kèm theo Quyết định số 255/QĐ-BTC ngày 04/3/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn

NSNN

Nguồn

khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ

-2.977.000

-2.977.000

0

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

-2.977.000

-2.977.000

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

-2.977.000

-2.977.000

0

1.1

Quỹ lương

-2.677.000

-2.677.000

0

1.2

Chi quản lý hành chính theo định mức

-300.000

-300.000

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục V

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đơn vị: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Mã số đơn vị QHNSNN: 1098327

(Kèm theo Quyết định số 255/QĐ-BTC ngày 04/3/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn

NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-5.875.000

0

-5.875.000

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

-5.875.000

0

-5.875.000

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

-5.875.000

0

-5.875.000

1.1

Quỹ lương

-4.643.000

0

-4.643.000

1.2

Chi quản lý hành chính, nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường cơ sở vật chất

-1.232.000

0

-1.232.000

a

Chi nhiệm vụ chuyên môn đặc thù

-1.232.000

0

-1.232.000

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

0

0

0

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục KHTC): Kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2021 kèm theo quyết định điều chỉnh dự toán năm 2021 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

 

 

 

Phụ lục VI

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đơn vị: Cục Quản lý công sản

Mã số đơn vị QHNSNN: 1110609

(Kèm theo Quyết định số 255/QĐ-BTC ngày 04/3/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

681.000

681.000

0

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

681.000

681.000

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

681.000

681.000

0

1.1

Quỹ lương

555.000

555.000

0

1.2

Chi quản lý hành chính theo định mức:

126.000

126.000

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

0

0

0

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Cục Quản lý công sản thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2021 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định; báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục KHTC) kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2021 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo quyết định điều chỉnh dự toán năm 2021 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

 

 

Phụ lục VII

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đơn vị: Cục Quản lý Giá
Mã số đơn vị QHNSNN: 1110608

(Kèm theo Quyết định số 255/QĐ-BTC ngày 04/3/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

227.000

227.000

0

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

227.000

227.000

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

227.000

227.000

0

1.1

Quỹ lương

185.000

185.000

0

1.2

Chi quản lý hành chính theo định mức

42.000

42.000

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

0

0

0

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Cục Quản lý giá thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2021 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định; báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục KHTC) kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2021 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo quyết định điều chỉnh dự toán năm 2021 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

 

 

 

 

Phụ lục VIII

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

 Đơn vị: Cục Kế hoạch - Tài chính

Mã số đơn vị QHNSNN: 1057530

Mã số KBNN giao dịch: 0011

(Kèm theo quyết định số 255/QĐ-BTC ngày 04/3/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

7.854.000

7.854.000

0

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

7.854.000

7.854.000

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

5.447.000

5.447.000

0

1.1

Quỹ lương

2.222.000

2.222.000

0

1.2

Chi quản lý hành chính theo định mức

3.225.000

3.225.000

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

2.407.000

2.407.000

0

2.1

Chi khác

2.407.000

2.407.000

0

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Nội dung I.2.2.1: Thực hiện nhiệm vụ đột xuất phát sinh của Bộ Tài chính.

 

thuộc tính Quyết định 255/QĐ-BTC

Quyết định 255/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:255/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành:04/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Giảm dự toán chi NSNN của nhiều đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính

Ngày 04/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 255/QĐ-BTC về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021.

Theo đó, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 cụ thể như sau: Tổng cục Thuế giảm 2,47535 tỷ đồng chi phí quản lý hành chính; Tổng cục Hải quan giảm 1,488752 tỷ đồng chi phí quản lý hành chính; Tổng cục Dự trữ giảm 8,762 triệu đồng chi phí quản lý hành chính; Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại giảm 2,977 triệu đồng chi phí quản lý hành chính; Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm giảm 5,875 triệu đồng chi phí quản lý Nhà nước…

Căn cứ vào dự toán ngân sách được giao, Thủ trưởng các đơn vị nói trên tiến hành thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về việc thu chi ngân sách Nhà nước. Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định255/QĐ-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi