Quyết định 2218/QĐ-BTC 2019 công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH

-------------

Số: 2218/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính

--------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 2200/QĐ-BTC ngày 30/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);

- Trường Đại học Tài chính - Marketing;

- Cục TH&TKTC (để công khai);

- Lưu: VT, KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Huỳnh Quang Hải

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 2218/QĐ-BTC ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

STT

NỘI DUNG

Tổng số được giao (Công văn số 12725/BTC-HCSN ngày 23/10/2019)

Trong đó

Số đã phân bố và công khai tại Quyết định số 2200/QĐ-BTC ngày 30/10/2019.

Trong đó: Trường Đại học Tài chính - Marketing

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo (Khoản 081)

857.000

857.000

857.000

a

Kinh phí hoạt động thường xuyên

 

 

 

b

Kinh phí hoạt động không thường xuyên

857.000

857.000

857.000

 

Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước theo Thông tư số 47/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính

857.000

857.000

857.000

 

 

 

 

 

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực