Quyết định 2217/QĐ-BTC 2019 điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019

BỘ TÀI CHÍNH

---------

Số: 2217/QĐ-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

                                                                                  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019

-----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2371/QĐ-BTC ngày 19/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 được giao, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);

- Cục THTK (để công khai);

- KBNN;

- Lưu; VT, KHTC (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Huỳnh Quang Hải

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Đơn vị: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Mã số đơn vị QHNSNN: 1058959

(kèm theo Quyết định số 2217/QĐ-BTC ngày 31/10/2019 cuả Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó:

Nguồn

NSNN

Nguồn

khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

 

 

I

 

 

 

 

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (Khoản 341)

0

0

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

0

0

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

0

0

0

2.1

Chi ứng dụng công nghệ thông tin

-1.293.632

0

-1.293.632

2.2

Vốn đối ứng thực hiện Dự án Nâng cao năng lực về cải thiện tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam

1.293.632

0

1.293.632

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú;

1. Kinh phí thực hiện tự chủ: Điều chỉnh giảm dự toán chi thanh tra, giám sát thị trường 3.569,3 triệu đồng để bố trí dự toán cho các nội dung: (1) Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 30 triệu đồng, (2) Chi đoàn ra 3.518 triệu đồng, (3) Chi mua sắm tài sản thường xuyên 111,3 triệu đồng.

2. Tổng dự toán chi ứng dụng công nghệ thông tin điều chỉnh giảm theo Quyết định số 2215/QĐ-BTC ngày 31/10/2019 của Bộ Tài chính là 8.789,72 triệu đồng, gồm: Nguồn thu phí là 1.293,632 triệu đồng; nguồn Quỹ phát triển hoạt động nghiệp vụ là 7.474,338 triệu đồng; nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Tạp chí Chứng khoán là 21,75 triệu đồng.

3. Kinh phí điều chỉnh giảm của nội dung chi ứng dụng công nghệ thông tin (từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động nghiệp vụ là 7.474,338 triệu đồng và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Tạp chí Chứng khoán là 21,75 triệu đồng): thực hiện hoàn Quỹ phát triển hoạt động nghiệp vụ và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực