Quyết định 2217/QĐ-BTC 2019 điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

---------

Số: 2217/QĐ-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

                                                                                  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019

-----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2371/QĐ-BTC ngày 19/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 được giao, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);

- Cục THTK (để công khai);

- KBNN;

- Lưu; VT, KHTC (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Huỳnh Quang Hải

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Đơn vị: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Mã số đơn vị QHNSNN: 1058959

(kèm theo Quyết định số 2217/QĐ-BTC ngày 31/10/2019 cuả Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó:

Nguồn

NSNN

Nguồn

khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

 

 

I

 

 

 

 

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (Khoản 341)

0

0

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

0

0

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

0

0

0

2.1

Chi ứng dụng công nghệ thông tin

-1.293.632

0

-1.293.632

2.2

Vốn đối ứng thực hiện Dự án Nâng cao năng lực về cải thiện tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam

1.293.632

0

1.293.632

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú;

1. Kinh phí thực hiện tự chủ: Điều chỉnh giảm dự toán chi thanh tra, giám sát thị trường 3.569,3 triệu đồng để bố trí dự toán cho các nội dung: (1) Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 30 triệu đồng, (2) Chi đoàn ra 3.518 triệu đồng, (3) Chi mua sắm tài sản thường xuyên 111,3 triệu đồng.

2. Tổng dự toán chi ứng dụng công nghệ thông tin điều chỉnh giảm theo Quyết định số 2215/QĐ-BTC ngày 31/10/2019 của Bộ Tài chính là 8.789,72 triệu đồng, gồm: Nguồn thu phí là 1.293,632 triệu đồng; nguồn Quỹ phát triển hoạt động nghiệp vụ là 7.474,338 triệu đồng; nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Tạp chí Chứng khoán là 21,75 triệu đồng.

3. Kinh phí điều chỉnh giảm của nội dung chi ứng dụng công nghệ thông tin (từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động nghiệp vụ là 7.474,338 triệu đồng và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Tạp chí Chứng khoán là 21,75 triệu đồng): thực hiện hoàn Quỹ phát triển hoạt động nghiệp vụ và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi