Quyết định 21/QĐ-VKSTC 2022 Danh mục tài sản mua sắm tập trung

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

____________

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 24/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát và giấy chứng minh Kiểm sát viên;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2015/UBTVQH13 ngày 14/7/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; Công văn số 14504/BTC-QLCS ngày 22/12/2021 của Bộ Tài chính về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính tại Báo cáo số 200/TTr-C3 ngày 18/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân
1. Trang phục sử dụng cho Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
2. Xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân (trang bị cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Cơ quan Điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trường Đại học kiểm sát Hà Nội và Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh); đối với Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện theo quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện
Kinh phí mua sắm tài sản tập trung tại Điều 1 Quyết định này từ nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước giao cho ngành Kiểm sát và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Đơn vị tổ chức thực hiện mua sắm tập trung
Việc mua sắm tập trung tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao Cục Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; mua sắm tập trung được áp dụng theo phương thức ký thỏa thuận khung, quy định của Luật đấu thầu.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 44/QĐ-VKSTC ngày 31/5/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành danh mục mua sắm tài sản công tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân.
Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp cần thiết phải bổ sung, điều chỉnh danh mục và đầu mối đơn vị mua sắm tập trung, Cục Kế hoạch - Tài chính báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị dự toán trong ngành Kiểm sát nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC(để báo cáo);
- Các Đ/c Phó Viện trưởng VKSND tối cao;
- Bộ Tài chính (Cục QLCS);
- Cổng thông tin điện tử VKSNDTC;
- Lưu: VT,(C3, LĐC,PTSTP).T.110b.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Duy Giảng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi