Nghị định 79/2021/NĐ-CP sửa Nghị định về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

_____

Số: 79/2021/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 16 như sau:
“3. Trị giá tài sản bảo đảm tiền vay tối thiểu bằng 120% (một trăm hai mươi phần trăm) dư nợ của khoản vay lại trong trường hợp cho vay lại doanh nghiệp và bằng 100% (một trăm phần trăm) dư nợ của khoản vay lại trong trường hợp cho vay lại đơn vị sự nghiệp công lập. Trong quá trình thực hiện khoản vay lại, trường hợp giá trị của tài sản bảo đảm tiền vay giảm thấp hơn so với mức quy định nêu trên, bên vay lại có trách nhiệm bổ sung tài sản đảm bảo tiền vay nhằm đảm bảo mức tối thiểu.”
2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 16 như sau:
“4. Không yêu cầu bảo đảm tiền vay trong trường hợp sau:
a) Cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vay lại;
b) Các khoản vay do Ban quản lý dự án thuộc các Bộ nhận nợ, sau đó chuyển cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”
3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 21 như sau:
“1. Tỷ lệ cho vay lại đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
a) Địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 70% trở lên, tỷ lệ cho vay lại là 10% vốn vay ODA, vay ưu đãi;
b) Địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 50% đến dưới 70%, tỷ lệ cho vay lại là 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi;
c) Địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương dưới 50%, tỷ lệ cho vay lại là 50% vốn vay ODA, vay ưu đãi;
d) Địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương (trừ thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh), tỷ lệ cho vay lại là 70% vốn vay ODA, vay ưu đãi;
đ) Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: tỷ lệ cho vay lại là 100% vốn vay ODA, vay ưu đãi;
e) Đối với một số chương trình, dự án liên quan đến phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu của một số địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long mà Chính phủ cần hỗ trợ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 sẽ do Chính phủ quyết định tỷ lệ cho vay lại nhưng không thấp hơn 10%.”
4. Bổ sung điểm c Khoản 2 Điều 21 như sau:
“c) Trường hợp áp dụng tỷ lệ cho vay lại khác cho các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này, trong quá trình xây dựng cơ chế tài chính đối với nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi, trên cơ sở đề nghị của cơ quan chủ quản và bên vay lại, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan liên quan, trình Chính phủ xem xét, quyết định tỷ lệ cho vay lại đối với từng trường hợp cụ thể nhưng không thấp hơn 10%.”
5. Bổ sung khoản 3 Điều 23 như sau:
“3. Ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng có trách nhiệm sau:
a) Thẩm định cho vay lại đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và báo cáo kết quả thẩm định cho vay lại cho Bộ Tài chính, trong đó khẳng định khả năng hoàn vốn của dự án; khả năng trả nợ vốn vay lại của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập;
b) Tổ chức, quản lý việc cho vay lại và thu hồi nợ cho vay lại, đảm bảo trả nợ đầy đủ, đúng hạn cho Bộ Tài chính theo kết quả thẩm định cho vay lại và hợp đồng ủy quyền cho vay lại;
c) Thẩm định phương án bảo đảm tiền vay, đăng ký, quản lý và xử lý tài sản thế chấp và các tài sản khác do bên vay lại dùng để bảo đảm tiền vay đối với khoản vay lại theo quy định của pháp luật về tài sản bảo đảm tiền vay;
d) Kiểm tra việc sử dụng vốn vay lại của Bên vay lại thông qua kiểm tra hồ sơ giải ngân vốn vay lại, trừ trường hợp khoản giải ngân đã được Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi;
đ) Giám sát khoản vay lại, tình hình tài chính của Bên vay lại, tình hình khai thác, vận hành công trình được đầu tư bằng vốn vay lại, định kỳ và đột xuất thực hiện kiểm tra khoản vay lại, Bên vay lại và báo cáo kết quả cho Bộ Tài chính;
e) Thẩm định đối với đề xuất phương án xử lý nợ khoản vay lại (nếu có) của Bên vay lại và báo cáo kết quả thẩm định phương án xử lý nợ, kiến nghị rõ sự phù hợp hoặc không phù hợp của phương án xử lý nợ để gửi Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.”
6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 31 như sau:
“1. Trong vòng 30 ngày kể từ khi ký hợp đồng cho vay lại đối với bên vay lại là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp, bên vay lại và cơ quan được ủy quyền cho vay lại ký kết hợp đồng bảo đảm tiền vay và cơ quan được ủy quyền cho vay lại gửi Bộ Tài chính bản sao Hợp đồng bảo đảm tiền vay đã ký kết.”
7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 32 như sau:
“1. Bên vay lại là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo cho Bộ Tài chính, bên vay lại là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp báo cáo cho cơ quan được ủy quyền vay lại một năm hai lần, lần 1 không muộn hơn ngày 31/7 năm thực hiện cho kỳ báo cáo từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 năm thực hiện và lần 2 không muộn hơn ngày 15/02 năm sau cho kỳ báo cáo từ ngày 01/7 đến ngày 31/12 năm thực hiện về tình hình cho vay lại với các nội dung sau:
a) Tình hình rút vốn, trả nợ, số dư nợ khoản vay lại;
b) Tình hình biến động tài sản đảm bảo tiền vay;
c) Tình hình tài chính, tình trạng nợ của bên vay lại bao gồm số dư nợ, số nợ quá hạn phát sinh (nếu có) với bất kỳ chủ nợ nào;
d) Tình hình thực hiện, vận hành, khai thác dự án đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng tài sản của dự án đầu tư và tài sản hình thành từ vốn vay.”
8. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 32 như sau:
“2. Cơ quan được ủy quyền cho vay lại báo cáo Bộ Tài chính một năm hai lần, lần 1 không muộn hơn ngày 31/8 năm thực hiện cho kỳ báo cáo từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 năm thực hiện và lần 2 không muộn hơn ngày 28/02 năm sau cho kỳ báo cáo từ ngày 01/7 đến ngày 31/12 năm thực hiện hoặc ngay khi phát sinh vấn đề đột xuất ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của từng dự án vay lại, bên vay lại về các nội dung nêu tại khoản 1 Điều này.”
9. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 35 như sau:
“b) Đối với nợ quá hạn từ 02 kỳ đến 03 kỳ: Bên vay lại là doanh nghiệp vay lại theo phương thức cơ quan được ủy quyền cho vay lại chịu rủi ro tín dụng, chậm nhất 15 ngày trước kỳ trả nợ tiếp theo gần nhất, phải duy trì số dư tài khoản với mức tối thiểu như sau:
- Bằng 02 kỳ trả nợ tiếp theo nếu nợ quá hạn 02 kỳ;
- Bằng 03 kỳ trả nợ tiếp theo nếu nợ quá hạn 03 kỳ.”
10. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Phụ lục II với nội dung tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
Điều 2. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 17.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.
2. Chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, cơ chế tài chính, điều kiện cho vay lại trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
3. Đối với các khoản nợ vay lại quá hạn của các chương trình, dự án vay vốn ODA và ưu đãi nước ngoài phát sinh trước ngày Luật Quản lý nợ công năm 2009 có hiệu lực nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm được, cơ quan cho vay lại xây dựng phương án xử lý rủi ro đối với từng trường hợp cụ thể, gửi Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:

Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

Văn phòng Quốc hội;

Tòa án nhân dân tối cao;

Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Kiểm toán nhà nước;

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

Ngân hàng Chính sách xã hội;

Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, QHQT (2b).

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

Phụ lục

(Kèm theo Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ)

_______________

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Phụ lục II tại Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ như sau: 

Điều 3. Trách nhiệm của Bên được ủy quyền

Bên được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về trách nhiệm của cơ quan được ủy quyền cho vay lại theo quy định của Luật Quản lý nợ công, Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 và một số trách nhiệm cụ thể sau:

1. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng này, ký Hợp đồng cho vay lại với Bên vay lại theo đúng các điều kiện nêu ở Điều 1. Trong vòng 15 ngày sau khi ký Hợp đồng cho vay lại với Bên vay lại, Bên được ủy quyền có trách nhiệm gửi cho Bên ủy quyền 01 bản sao Hợp đồng cho vay lại để phối hợp theo dõi.

2. Căn cứ thông báo rút vốn do Bên ủy quyền gửi, làm thủ tục thông báo và xác nhận nợ với Bên vay lại.

3. Thu hồi và hoàn trả lại Bên ủy quyền trong thời hạn được Chính phủ quy định kể từ ngày thu hồi từ Bên vay lại các khoản gốc, lãi, các khoản phí vay nước ngoài và các khoản phải thu nêu tại Điều 1, sau khi được giữ lại phần phí quản lý cho vay lại được hưởng theo quy định tại Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

4. Đối chiếu nợ hàng quý với Bên vay lại gồm số giải ngân, số nhận nợ, số trả nợ, số dư nợ trong kỳ và lũy kế.

5. Sáu tháng một lần vào tháng 6 và 12 hàng năm, thông báo cho Bên ủy quyền kế hoạch thu hồi nợ và tình hình thực hiện kế hoạch này để Bên ủy quyền tổng hợp vào kế hoạch hàng năm và chuẩn bị thanh toán cho nước ngoài.

6. Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, Bên được ủy quyền tổng hợp kế hoạch vay, trả nợ của Bên vay lại để báo cáo Bên ủy quyền xây dựng kế hoạch vay, trả nợ vốn vay lại và hạn mức vay về cho vay lại của Chính phủ hàng năm.”

thuộc tính Nghị định 79/2021/NĐ-CP

Nghị định 79/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:79/2021/NĐ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:16/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ 01/10/2021, giảm tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi đối với UBND cấp tỉnh

Ngày 16/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 79/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Cụ thể, đối với địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 70% trở lên, tỷ lệ cho vay lại giảm từ 30% theo quy định cũ xuống 10% vốn vay ODA, vay ưu đãi. Đối với địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 50% đến dưới 70%, tỷ lệ cho vay lại là 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi (thay vì 40% như quy định cũ).

Bên cạnh đó, đối với một số chương trình, dự án liên quan đến phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu của một số địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long mà Chính phủ cần hỗ trợ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 41/NQ-CP sẽ do Chính phủ quyết định tỷ lệ cho vay lại nhưng không thấp hơn 10%.

Ngoài ra, các trường hợp không yêu cầu bảo đảm tiền vay bao gồm: Cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vay lại; Các khoản vay do Ban quản lý dự án thuộc các Bộ nhận nợ, sau đó chuyển cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021.

Xem chi tiết Nghị định 79/2021/NĐ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE GOVERNMENT

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 79/2021/ND-CP

 

Hanoi, August 16, 2021

 

DECREE

Amending and supplementing a number of articles of Decree No. 97/2018/ND-CP of June 30, 2018, on the on-lending of official development assistance loans and foreign concessional loans of the Government[1]

 

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government; and the November 22, 2019 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration;

Pursuant to the November 23, 2017 Law on Public Debt Management;

Pursuant to the June 25, 2015 Law on the State Budget;

Pursuant to the June 13, 2019 Law on Public Investment;

At the proposal of the Minister of Finance,

The Government promulgates the Decree amending and supplementing a number of articles of Decree No. 97/2018/ND-CP of June 30, 2018, on the on-lending of official development assistance (ODA) loans and foreign concessional loans of the Government.

 

Article 1. To amend and supplement a number of articles of Decree No. 97/2018/ND-CP of June 30, 2018, on the on-lending of ODA loans and foreign concessional loans of the Government

1. To amend and supplement Clause 3, Article 16 as follows:

“3. The value of collateral must be at least equal to 120% (one hundred and twenty percent) of the outstanding value of a loan to be on-lent, in case of on-lending loans to enterprises, or 100% (one hundred percent) of the outstanding value of a loan to be on-lent, in case of on-lending loans to public non-business units. In the course of use of an on-lent loan, if the value of collateral is lower than the above-specified value, the borrower shall add the collateral to reach such value.”

2. To amend and supplement Clause 4, Article 16 as follows:

“4. Security is not required for:

a/ Loans to be on-lent to provincial-level People’s Committees;

b/ Loans received by project management boards under ministries then to be transferred to provincial-level People’s Committees.”

3. To amend Clause 1, Article 21 as follows:

“1. On-lending rates for provincial-level People’s Committees:

a/ For a locality with transfers from the central budget accounting for 70% or more of its total local budget expenditures, the on-lending rate is 10% of ODA loans or concessional loans;

b/ For a locality with transfers from the central budget accounting for between 50% and below 70% of its total local budget expenditures, the on-lending rate is 30% of ODA loans or concessional loans;

c/ For a locality with transfers from the central budget accounting for less than 50% of its total local budget expenditures, the on-lending rate is 50% of ODA loans or concessional loans;

d/ For localities with local budget revenues transferred to the central budget (excluding Hanoi and Ho Chi Minh City), the on-lending rate is 70% of ODA loans or concessional loans;

dd/ For Hanoi and Ho Chi Minh City, the on-lending rate is 100% of ODA loans or concessional loans;

e/ For programs and projects related to sustainable development and climate change adaptation of a number of localities in the Mekong Delta region that need support from the Government as instructed by the Government in Resolution No. 41/NQ-CP of April 1, 2021, on-lending rates shall be decided by the Government but must be not less than 10%.”

4. To add the following Point c to Clause 2, Article 21:

“c/ In case of applying another on-lending rate to the subjects specified at Point a or b, Clause 2 of this Article, when formulating a financial mechanism applicable to ODA loans and concessional loans, the Ministry of Finance shall, at the proposal of the concerned managing agency and borrower, assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Planning and Investment and related agencies in, submitting to the Government the on-lending rate on a case-by-case basis for consideration and decision which, however, must be not less than 10%.”

5. To add the following Clause 3 to Article 23:

“3. In addition to the responsibilities specified in Clause 1 of this Article, authorized on-lending agencies not bearing credit risks have the following responsibilities:

a/ To appraise the on-lending of loans to enterprises or public non-business units, and report appraisal results to the Ministry of Finance, confirming capital recovery capacity of projects; and on-lent loan repayment capacity of enterprises or public non-business units;

b/To organize and manage the on-lending and recovery of on-lent loans, ensuring that loans are repaid fully and on schedule to the Ministry of Finance according to results of appraisal of the on-lending and on-lending authorization contracts;

c/ To appraise plans on loan security, registration, management and realization of mortgaged assets and other assets used by borrowers to secure on-lent loans in accordance with the regulations on collaterals;

d/ To inspect the use of on-lent loans by borrowers through examining on-lent loan disbursement dossiers, unless the disbursed loans have undergone payment control by the State Treasury;

dd/ To supervise on-lent loans, financial status of borrowers, and exploitation and operation of works invested with on-lent loans, inspect on-lent loans and borrowers on a periodical or unscheduled basis and report inspection results to the Ministry of Finance;

e/ To appraise borrowers’ proposed plans on realization of on-lent loans (if any) and report on appraisal results, clearly stating the conformability or non-conformability of such plans, to the Ministry of Finance for the latter to report them to competent authorities for consideration and decision.”

6. To amend and supplement Clause 1, Article 31 as follows:

“1. Within 30 days from the date of signing a contract on on-lending of loans to a borrower being a public non-business unit or an enterprise, the borrower and authorized on-lending agency shall sign a loan security contract; the authorized on-lending agency shall send a copy of the signed contract to the Ministry of Finance.”

7. To amend and supplement Clause 1, Article 32 as follows:

“1. Borrowers being provincial-level People’s Committees shall send reports on the on-lending of loans to the Ministry of Finance; while borrowers being public non-business units or enterprises shall send reports on the on-lending of loans to authorized on-lending agencies no later than July 31 of the implementation year for the reporting period from January 1 to June 30 of the implementation year, and no later than February 15 of the year following the implementation year for the reporting period from July 1 to December 31 of the implementation year; such a report must have the following contents:

a/ Fund withdrawal, loan repayment, and outstanding amount of on-lent loans;

b/ Changes in collaterals;

c/ The borrower’s financial status and actual debts, including outstanding loans and overdue debts (if any) to any creditor;

d/ Implementation, operation and exploitation of the investment project, and management and use of assets of the investment project and assets formed from loans.”

8. To amend and supplement Clause 2, Article 32 as follows:

“2. Authorized on-lending agencies shall report on the contents specified in Clause 1 of this Article to the Ministry of Finance no later than August 31 of the implementation year for the reporting period from January 1 to June 30 of the implementation year, and no later than February 28 of the year following the implementation year for the reporting period from July 1 to December 31 of the implementation year, or right after the occurrence of an unexpected matter affecting the loan repayment capacity of each project using on-lent loans and the borrower.”

9. To amend and supplement Point b, Clause 1, Article 35 as follows:

“b/ For a loan overdue for 2 or 3 repayment periods: The borrower being an enterprise that borrows the on-lent loan whereby the on-lending agency bears credit risks shall, at least 15 days before the starting date of the nearest subsequent repayment term, maintain the balance on its account which must at least equal to:

- Two subsequent repayment periods, for a loan overdue for 2 repayment periods;

- Three subsequent repayment periods, for a loan overdue for 3 repayment periods.”

10. To amend and supplement Article 3, Appendix II with the contents provided in the Appendix to this Decree.

Article 2. To annul Clause 3, Article 17.

Article 3. Effect

1. This Decree takes effect on October 1, 2021.

2. Programs and projects for which investment policy, financial mechanisms and on-lending conditions have been approved by competent authorities before the effective date of this Decree may continue to be implemented under such approvals.

3. For overdue on-lent loans of programs and projects using ODA loans and foreign concessional loans that arise before the effective date of the 2009 Law on Public Debt Management but have not been completely handled so far, on-lending agencies shall formulate a plan on risk handling for each specific case and send such plans to the Ministry of Finance for the latter to assume the prime responsibility for, and coordinate with related agencies in, summarizing and submitting them to the Prime Minister for consideration and decision.

Article 4. Implementation responsibility

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of provincial-level People’s Committees, and related enterprises, organizations and individuals shall implement this Decree.-

On behalf of the Government
For the Prime Minister
Deputy Prime Minister
PHAM BINH MINH

* The Appendix to this Decree is not translated.


[1] Công Báo Nos 725-726 (26/8/2021)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decree 79/2021/ND-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decree 79/2021/ND-CP PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi