Quyết định 3040/QĐ-TLĐ 2021 hỗ trợ dinh dưỡng cho y tế tuyến đầu phòng, chống COVID-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

Số: 3040/-TLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/V HỖ TRỢ TĂNG CƯỜNG DINH DƯỠNG CHO ĐỘI NGŨ Y TẾ TUYẾN ĐẦU PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI 19 TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍA NAM ĐANG THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 16/CT-TTG TRONG ĐỢT BÙNG PHÁT DỊCH LẦN THỨ 4 TỪ NGÀY 27/4/2021

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2018;

- Căn cứ Nghị định số 191/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

- Căn cứ diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 đối với đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp có đông công nhân lao động tại các địa phương trong cả nước;

- Xét đề nghị của Công đoàn Y tế Việt Nam, Ban Quan hệ Lao động, Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hỗ trợ chi phí cải thiện, tăng cường dinh dưỡng bữa ăn, góp phần đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ y tế làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tuyến đầu tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 (danh sách 19 tỉnh, thành phố theo Phụ lục kèm theo Quyết định này).
1. Đối tượng hưởng
a) Đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng, cán bộ y tế từ các bệnh viện trung ương và sinh viên, học viên các trường y trực thuộc Bộ Y tế được tăng cường năm 2021 để làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tuyến đầu tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg.
b) Đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng, cán bộ y tế và sinh viên, học viên các trường y thuộc các địa phương khác được tăng cường để làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tuyến đầu tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg.
c) Đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng, cán bộ y tế và sinh viên, học viên các trường y thuộc lực lượng vũ trang được tăng cường để làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tuyến đầu tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg.
d) Đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng, cán bộ y tế tại chỗ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tuyến đầu tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg, gồm: người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch; người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Được quy định tại mục a, khoản 4, Điều 1 của Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19)
2. Mức hỗ trợ bằng hiện vật trị giá: 1.000.000 đồng/người.
3. Nguồn kinh phí thực hiện:
a) Đối với đối tượng nêu tại điểm a khoản 1 Điều này: từ nguồn tài chính của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
b) Đối với đối tượng nêu tại điểm b khoản 1 Điều này: từ nguồn tài chính tích lũy của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố nơi cử đi.
c) Đối với đối tượng nêu tại điểm c khoản 1 Điều này: từ nguồn tài chính tích lũy của Công đoàn Công an nhân dân, Ban Công đoàn Quốc phòng.
d) Đối với đối tượng nêu tại điểm d khoản 1 Điều này: từ nguồn tài chính tích lũy của 19 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg.
e) Trường hợp không cân đối được nguồn kinh phí thực hiện, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để xem xét, hỗ trợ.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Giao Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam căn cứ Quyết định này, các quy định hiện hành của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành văn bản hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện quy trình, thủ tục, chứng từ thanh quyết toán đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch.
3. Các ban, Văn phòng Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành trung ương và tương đương; công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Khoản 3 Điều 2;
- Ban Dân vận TW;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực ĐCT TLĐ;
- Lưu: VT, TC, QHLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Anh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH 19 TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍA NAM ĐANG THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO CHỈ THỊ 16/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3040/QĐ-TLĐ ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

STT

ĐƠN VỊ

1.

An Giang

2.

Bà Rịa - Vũng Tàu

3.

Bạc Liêu

4.

Bến Tre

5.

Bình Dương

6.

Bình Phước

7.

Cà Mau

8.

Cần Thơ

9.

Đồng Nai

10.

Đồng Tháp

11.

Hậu Giang

12.

Kiên Giang

13.

Long An

14.

Sóc Trăng

15.

Tây Ninh

16.

Thành phố Hồ Chí Minh

17.

Tiền Giang

18.

Trà Vinh

19.

Vĩnh Long

(Danh sách các tỉnh, thành phố theo Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi