Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

Số: 62/2017/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2017

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản,

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản về cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên; hình thức đấu giá trực tuyến; đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Nghị định này áp dụng với tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên, người có tài sản đấu giá, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng, cơ quan quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, cá nhân, tổ chức có liên quan.
2. Thương nhân, tổ chức không phải là tổ chức đấu giá tài sản thiết lập Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này.
Chương II
CẤP, THU HỒI THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN, ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THÀNH LẬP TRƯỚC NGÀY LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH
Mục 1. CẤP, THU HỒI THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN
Điều 3. Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên
1. Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên cho đấu giá viên của tổ chức mình đến Sở Tư pháp nơi tổ chức có trụ sở. Hồ sơ bao gồm:
a) Giấy đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên;
b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên được đề nghị cấp Thẻ;
c) 01 ảnh màu cỡ 2 cm x 3 cm (ảnh chụp không quá 06 tháng trước ngày nộp ảnh).
2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này, Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Thẻ đấu giá viên, Sở Tư pháp đăng tải danh sách đấu giá viên trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp, đồng thời gửi Bộ Tư pháp.
3. Thẻ đấu giá viên chỉ có giá trị khi đấu giá viên hành nghề trong tổ chức đã đề nghị cấp Thẻ. Đấu giá viên chỉ được điều hành cuộc đấu giá sau khi được Sở Tư pháp cấp Thẻ. Khi điều hành cuộc đấu giá tài sản đấu giá viên phải đeo Thẻ. Người được cấp Thẻ đấu giá viên không được kiêm nhiệm hành nghề công chứng, thừa phát lại.
4. Phôi Thẻ đấu giá viên do Bộ Tư pháp phát hành.
Điều 4. Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên
1. Trường hợp đấu giá viên hành nghề trong tổ chức bị mất Thẻ đấu giá viên, Thẻ đấu giá viên bị hư hỏng không thể sử dụng được thì tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên theo cách thức quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định này. Hồ sơ bao gồm:
a) Giấy đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên;
b) 01 ảnh màu cỡ 2 cm x 3 cm (ảnh chụp không quá 06 tháng trước ngày nộp ảnh).
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Sở Tư pháp cấp lại Thẻ đấu giá viên; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
Điều 5. Thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Sở Tư pháp nơi đã cấp Thẻ đấu giá viên quyết định thu hồi Thẻ đấu giá viên của người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá. Quyết định thu hồi Thẻ đấu giá viên được gửi cho người bị thu hồi Thẻ, tổ chức nơi người đó hành nghề, Bộ Tư pháp và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.
Thẻ đấu giá viên không còn giá trị sử dụng kể từ thời điểm Bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá.
Mục 2. ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THÀNH LẬP TRƯỚC NGÀY LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH
Điều 6. Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp
1. Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp thành doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 23 của Luật đấu giá tài sản thì nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp có trụ sở. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 25 của Luật đấu giá tài sản.
2. Doanh nghiệp đấu giá tài sản được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động kế thừa toàn bộ quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ trong hoạt động đấu giá tài sản của doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành.
3. Doanh nghiệp đấu giá tài sản được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động công bố nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 28 của Luật đấu giá tài sản. Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 27 của Luật đấu giá tài sản.
Điều 7. Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác
1. Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản mới theo quy định tại Điều 25 của Luật đấu giá tài sản.
2. Doanh nghiệp đấu giá tài sản mới được thành lập theo quy định của Luật đấu giá tài sản kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ trong hoạt động đấu giá tài sản của doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành.
3. Sau khi doanh nghiệp đấu giá tài sản mới được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành phải chấm dứt hoạt động đấu giá tài sản và không được sử dụng cụm từ “đấu giá tài sản” trong tên gọi của mình.
4. Doanh nghiệp đấu giá tài sản được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động công bố nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 28 của Luật đấu giá tài sản. Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 27 của Luật đấu giá tài sản.
Chương III
HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN
Điều 8. Nguyên tắc đấu giá trực tuyến
1. Tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.
2. Bảo mật về tài khoản truy cập, thông tin về người tham gia đấu giá và các thông tin khác theo quy định của pháp luật.
3. Bảo đảm tính khách quan, minh bạch, an toàn, an ninh mạng.
4. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản, người tham gia đấu giá và cá nhân, tổ chức có liên quan.
Điều 9. Tổ chức cuộc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến
1. Trong trường hợp cuộc đấu giá được thực hiện bằng hình thức đấu giá trực tuyến thì tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá tài sản quy định tại Chương III và Chương IV của Luật đấu giá tài sản và quy định tại Chương III của Nghị định này.
2. Tổ chức đấu giá tài sản sử dụng Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của tổ chức mình hoặc ký hợp đồng với tổ chức đấu giá tài sản khác có Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tổ chức cuộc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến.
Trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện hoặc trường hợp tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng tự đấu giá thì Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng ký hợp đồng với tổ chức đấu giá tài sản có Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tổ chức cuộc đấu giá.
Đấu giá viên được tổ chức đấu giá tài sản phân công, thành viên được Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến.
3. Ngoài việc thông báo công khai đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 57 của Luật đấu giá tài sản, tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá dưới hình thức trực tuyến đăng tải thông báo công khai việc đấu giá trên hệ thống thông tin điện tử đấu giá trực tuyến theo thỏa thuận với người có tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.
4. Chi phí thuê tổ chức đấu giá tài sản có Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tổ chức cuộc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến được tính vào chi phí đấu giá tài sản quy định tại khoản 2 Điều 66 của Luật đấu giá tài sản.
5. Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến được thiết lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về thông tin và truyền thông, pháp luật về thương mại điện tử.
Điều 10. Trình tự thực hiện cuộc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến
1. Tổ chức đấu giá tài sản đăng tải Quy chế cuộc đấu giá trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến.
2. Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản truy cập; được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để thực hiện việc đấu giá trực tuyến.
3. Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo phương thức đấu giá, thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá và thời điểm kết thúc đấu giá, bước giá đã được công bố.
4 Tại thời điểm kết thúc cuộc đấu giá, đấu giá viên được tổ chức đấu giá tài sản, thành viên được Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến xác định người trúng đấu giá như sau:
a) Trường hợp việc trả giá được thực hiện bằng phương thức trả giá lên thì người trúng đấu giá là người có mức trả giá cao nhất được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá;
b) Trường hợp việc trả giá được thực hiện bằng phương thức đặt giá xuống thì người trúng đấu giá là người đầu tiên chấp nhận mức giá khởi điểm hoặc giá đã giảm được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận.
5. Đấu giá viên được tổ chức đấu giá tài sản, thành viên được Hội đồng đấu giá tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến căn cứ kết quả xác định người trúng đấu giá quy định tại khoản 4 Điều này công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.
6. Kết quả cuộc đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên hệ thống đấu giá trực tuyến và được gửi vào địa chỉ điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký với tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng ngay sau khi công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến.
Điều 11. Thông báo kết quả đấu giá trực tuyến
1. Tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng thông báo kết quả đấu giá cho người trúng đấu giá ngay sau khi có kết quả đấu giá trực tuyến.
2. Thông báo phải ghi rõ các thông tin về tài sản đấu giá, thời điểm bắt đầu và kết thúc việc trả giá, thời điểm hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận giá trúng đấu giá.
Điều 12. Biên bản cuộc đấu giá trực tuyến
Biên bản cuộc đấu giá trực tuyến phải ghi nhận thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá, thời điểm kết thúc cuộc đấu giá, số người tham gia đấu giá, giá trúng đấu giá, người trúng đấu giá. Diễn biến của cuộc đấu giá được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận phải được trích xuất, có xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin đấu giá trực tuyến và đính kèm biên bản đấu giá.
Biên bản đấu giá phải được lập tại thời điểm kết thúc việc trả giá và có chữ ký của đấu giá viên, thành viên được Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến, người ghi biên bản, người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện thì biên bản đấu giá còn phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng.
Biên bản đấu giá được gửi cho người trúng đấu giá để ký. Việc sử dụng chữ ký số trong biên bản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
Điều 13. Điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
1. Tổ chức đấu giá tài sản thiết lập Trang thông tin điện tử để tổ chức cuộc đấu giá dưới hình thức đấu giá trực tuyến theo quy định của Luật đấu giá tài sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thực hiện đấu giá trực tuyến;
b) Có đội ngũ nhân viên điều hành hệ thống kỹ thuật Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến;
c) Có phương án, giải pháp kỹ thuật bảo đảm vận hành an toàn hệ thống kỹ thuật Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến.
2. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến phải có các chức năng tối thiểu sau đây:
a) Đảm bảo tính an toàn, bảo mật về tài khoản truy cập và toàn vẹn dữ liệu, việc tham gia trả giá, giá đã trả và các thông tin về người tham gia đấu giá;
b) Ghi nhận và lưu trữ tất cả mức giá được trả trong cuộc đấu giá, việc rút lại giá đã trả và những thông tin cần thiết khác trong quá trình diễn ra cuộc đấu giá trực tuyến;
c) Hiển thị công khai, trung thực giá trả của người tham gia đấu giá; trích xuất được lịch sử việc trả giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến;
đ) Hiển thị mức giá cao nhất được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận 30 giây một lần để những người tham gia đấu giá có thể xem được.
Điều 14. Thẩm định điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
1. Tổ chức đấu giá tài sản gửi Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến đến Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở. Đề án có các nội dung quy định tại Điều 13 của Nghị định này.
2. Giám đốc Sở Tư pháp quyết định thành lập Hội đồng thẩm định điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng; thành phần Hội đồng gồm đại diện Sở Tư pháp làm Chủ tịch Hội đồng, đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, công nghệ thông tin.
3. Hội đồng thẩm định điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến xem xét, thẩm định theo các nội dung sau đây:
a) Cơ sở pháp lý và sự cần thiết phải thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến;
b) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất và đội ngũ nhân sự vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến;
c) Tính an toàn, bảo mật của hệ thống đấu giá trực tuyến;
d) Tính năng hiển thị, ghi nhận, lưu giữ, trích xuất của hệ thống đấu giá trực tuyến;
đ) Phương án, giải pháp kỹ thuật bảo đảm vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật;
e) Tính khả thi, hiệu quả của việc triển khai hệ thống đấu giá trực tuyến trong thực tiễn.
Điều 15. Phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
1. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.
2. Danh sách tổ chức đấu giá tài sản có Trang thông tin điện tử đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp và gửi Bộ Tư pháp để đăng tải trên Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản.
Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến
Tổ chức đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến có trách nhiệm sau đây:
1. Vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến; chịu trách nhiệm về kết quả đấu giá trực tuyến do mình thực hiện;
2. Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến theo quy định của Luật đấu giá tài sản, Nghị định này và pháp luật có liên quan;
3. Dừng cuộc đấu giá trực tuyến và thông báo ngay cho người có tài sản quyết định thời gian đấu giá lại trong trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản khiến cuộc đấu giá không bắt đầu được; hủy cuộc đấu giá trực tuyến trong trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản khiến người tham gia đấu giá không tiếp tục trả giá được sau khi cuộc đấu giá bắt đầu và thông báo cho người có tài sản biết để quyết định thời gian đấu giá lại;
4. Bảo mật thông tin về người tham gia đấu giá, tài khoản truy cập trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
5. Bồi thường thiệt hại do lỗi mà tổ chức gây ra trong quá trình vận hành trang thông tin điện tử theo quy định của pháp luật;
6. Ban hành, hướng dẫn và công bố trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến cách thức đăng ký tài khoản, việc sử dụng tài khoản, cách thức trả giá, phương thức đấu giá, thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá và thời điểm kết thúc đấu giá, bước giá và công bố kết quả đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 17. Điều khoản chuyển tiếp
1. Khóa đào tạo nghề đấu giá chưa kết thúc tại thời điểm Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.
2. Chứng chỉ đào tạo nghề đấu giá được cấp theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản có giá trị như giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản.
Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành, người có Chứng chỉ đào tạo nghề đấu giá theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá thì không phải tập sự hành nghề đấu giá và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá theo quy định tại Điều 13 của Luật đấu giá tài sản.
3. Trường hợp đấu giá tài sản mà hợp đồng bán đấu giá tài sản đã được ký kết trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành và đã thực hiện việc niêm yết, thông báo công khai nhưng chưa tổ chức cuộc đấu giá thì việc tổ chức cuộc đấu giá được thực hiện theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.
4. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành, tổ chức đấu giá tài sản đề nghị Sở Tư pháp nơi có trụ sở cấp Thẻ đấu giá viên theo quy định của Nghị định này cho đấu giá viên đã được cấp Thẻ đấu giá viên theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.
Thẻ đấu giá viên do tổ chức đấu giá tài sản cấp hết hiệu lực kể từ ngày đấu giá viên được Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên theo quy định của Nghị định này.
5. Trong thời gian Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản chưa được xây dựng, tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng thực hiện việc thông báo công khai theo quy định tại khoản 1 Điều 57 của Luật đấu giá tài sản trên báo in hoặc báo hình của Trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá.
6. Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Luật đấu giá tài sản có Hiệu lực thi hành, Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ra quyết định đổi tên Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2017 thành Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.
Trong thời gian chưa đổi tên thì Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thực hiện hoạt động đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.
Điều 18. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 và thay thế Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.
Điều 19. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (3b). XH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

thuộc tính Nghị định 62/2017/NĐ-CP

Nghị định 62/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:62/2017/NĐ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:16/05/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đấu giá viên không được kiêm nhiệm nghề công chứng, thừa phát lại

Có hiệu lực từ ngày 01/07/2017, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản với nhiều nội dung đáng chú ý về cấp, thu hồi thẻ đấu giá viên; hình thức đấu giá trực tuyến; đăng ký hoạt động với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 01/07/2017.
Theo đó, đấu giá viên trong tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng chỉ được điều hành cuộc đấu giá sau khi được Sở Tư pháp cấp thẻ đấu giá viên. Thẻ đấu giá viên chỉ có giá trị khi đấu giá viên hành nghề trong tổ chức đã đề nghị cấp thẻ. Đặc biệt, người được cấp thẻ đấu giá viên không được kiêm nhiệm hành nghề công chứng, thừa phát lại.
Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 01/07/2017, tổ chức đấu giá tài sản phải đề nghị Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở cấp thẻ đấu giá viên cho đấu giá viên đã có thẻ trước ngày 01/07/2017; thẻ đấu giá viên do tổ chức đấu giá tài sản cấp sẽ hết hiệu lực kể từ ngày đấu giá viên được Sở Tư pháp cấp thẻ đấu giá viên mới.
Cũng theo Nghị định này, doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 01/07/2017 muốn tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác phải thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản mới theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Sau khi doanh nghiệp đấu giá tài sản mới được cấp Giấy đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 01/07/2017 phải chấm dứt hoạt động đấu giá tài sản và không được sử dụng cụm từ “đấu giá tài sản” trong tên gọi của mình.

Xem  Luật Đấu giá tài sản mới nhất đang áp dụng  

Xem chi tiết Nghị định 62/2017/NĐ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT

________

No. 62/2017/ND-CP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independent - Freedom - Happiness

_______________

Hanoi, May 16, 2017

DECREE

Detailing a number of articles and measures to implement
the L
aw on Property Auction

 

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Property Auction dated November 17, 2016;

At the request of the Minister of Justice;

The Government hereby issues the Decree detailing a number of articles and measures to implement the Law on Property Auction.

 

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

 

Article 1. Scope of regulation

This Decree prescribes in details a number of articles and measures to implement the Law on Property Auction on the granting and revocation of Auctioneer cards; the form of online auction; registration of operation for property auction enterprises having been established before the date on which the Law on Property Auction takes effect.

Article 2. Subjects of application

1. This Decree shall apply to property auction organizations, auctioneers, auctioned property sellers, property auction councils, the wholly state-owned organizations established by the Government to settle non-performing loans of credit institutions, State management agencies on property auction, relevant organizations and individuals.

2. Traders and organizations that are not property auction organizations that set up an online auction website in accordance with law regulations on e-commerce shall not be subjects of application of this Decree.

 

Chapter II

GRANT AND REVOCATION OF AUCTIONEER CARDS, REGISTRATION OF OPERATION FOR PROPERTY AUCTION ENTERPRISES HAVING BEEN ESTABLISHED BEFORE THE DATE ON WHICH THE LAW ON PROPERTY AUCTION TAKES EFFECT

 

Section 1

GRANT AND REVOCATION OF AUCTIONEER CARDS

Article 3. Procedures for granting Auctioneer cards

1. Property auction organizations, wholly state-owned organizations established by the Government to settle non-performing loans of credit institutions shall submit in person, by postal service or by other appropriate forms, 01 set of dossiers to apply for the issuance of Auctioneer cards for their own organization to the Department of Justice where such organization is headquartered. The dossiers shall include:

a) An written application form for Auctioneer cards;

b) A certified true copy or a copy enclosed with the original for comparison of the Auction practice certificates of the auctioneers that applying for the Card;

c) 01 color photo of size 2 cm x 3 cm (photo taken at most 06 months before the date of submission).

2. Within 05 working days from the date on which a complete and valid set of dossiers is received as prescribed in Clause 1 of this Article, the Department of Justice shall issue the Auctioneer card; In case of refusal, the reason must be notified in writing.

Within 03 working days from the date of granting the Auctioneer cards, the Department of Justice shall post the list of auctioneers on the website of the Department of Justice and concurrently send it to the Ministry of Justice.

3. Auctioneer cards shall only be valid when the auctioneers operate in the organizations that have applied for the Card. Auctioneers shall only be allowed to conduct an auction after being granted the Card by the Department of Justice. When conducting a property auction, the auctioneers must wear the Tag. The person being granted the Auctioneer cards must not concurrently practice notarial practice or bailiff.

4. The blank auctioneer cards shall be issued by the Ministry of Justice.

Article 4. Reissuance of Auctioneer cards

1. In cases where auctioneers practicing in an organization whose Auctioneer cards is lost, damaged and cannot be used, the property auction organization, the wholly state-owned organization established by the Government to settle non-performing loans of credit institutions shall send 01 set of dossiers applying for re-issuance of Auctioneer cards in accordance with the forms specified in Clause 1, Article 3 of this Decree. The dossiers shall include:

a) Application form for re-issuance of Auctioneer cards;

b) 01 color photo of size 2 cm x 3 cm (photo taken at most 06 months before the date of submission).

2. Within 03 working days from the date on which the request is received, the Department of Justice shall re-issue Auctioneer cards; In case of refusal, the reason must be notified in writing.

Article 5. Procedures for revoking Auctioneer cards

Within 03 working days from the date of receiving the decision of the Minister of Justice on the revocation of the Auction practice certificate, the Department of Justice which has issued Auctioneer cards shall decide to revoke the Auctioneer card of the person whose Auction practice certificate has been revoked. The decision to revoke the Auctioneer card shall be sent to the person whose Card has been revoked, the organization where he/she practices, the Ministry of Justice and posted on the Portal of the Department of Justice.

Such auctioneer cards shall no longer be valid from the date on which the Minister of Justice revokes the Auction practice certificates.

Section 2

REGISTRATION OF OPERATION FOR PROPERTY AUCTION ENTERPRISES HAVING BEEN ESTABLISHED BEFORE THE DATE ON WHICH THE LAW ON PROPERTY AUCTION TAKES EFFECT

Article 6. Registration of operation for property auction enterprises having been established before the date on which the Law on Property Auction takes effect and transforming their entire business activities

1. In cases where property auction enterprises which have been established before the date on which the Law on Property Auction takes effect transform all activities of their enterprise into property auction enterprises in accordance with the provisions of Article 23 of The Law on Property Auction, such enterprises shall submit in person, by postal service or other appropriate forms 01 set of dossiers for the registration of operation to the Department of documents specified at Points a, b and c, Clause 1, Article 25 of the Law on Property Auction.

2. Property auction enterprises which are granted a Certificate of registration of operation by the Department of Justice shall inherit all legitimate rights, interests and obligations in property auction activities of the property auction enterprises having been established before the date on which the Law on Property Auction takes effect.

3. Property auction enterprises which are granted a Certificate of registration of operation by the Department of Justice shall announce the operation registration contents in accordance with the provisions of Article 28 of the Law on Property Auction. The Department of Justice shall issue a Certificate of registration of operation which provides information on the operation registration contents of such property auction enterprises in accordance with the provisions of Article 27 of the Law on Property Auction.

Article 7. Registration of operation for property auction enterprises which have been established before the date on which the Law on Property Auction takes effect and continue to operate property auctions and other business

1. In cases where property auction enterprises which have been established before the date on which the Law on Property Auction takes effect and continue to operate property auctions and other business activities in accordance with law regulations on enterprises, new property auction enterprises must be established in accordance with law regulations in Article 25 of the Law on Property Auction.

2. Newly established property auction enterprises in accordance with the provisions of the Law on Property Auction shall inherit all legal rights, interests and obligations in property auction activities of the property auction enterprises having been established before the date on which the Law on Property Auction takes effect.

3. After the newly established property auction enterprises are granted the Certificate of registration of operation by the Department of Justice, the property auction enterprises having been established before the date on which the Law on Property Auction takes effect must terminate the property auction activities and must not use the phrase "property auction" in their name.

4. The property auction enterprises having been granted the Certificate of registration of operation by the Department of Justice shall announce the operation registration content in accordance with law regulations in Article 28 of the Law on Property Auction. The Department of Justice shall issue the Certificate of registration of operation to provide information on the operation registration contents of property auction enterprises in accordance with the provisions of Article 27 of the Law on Property Auction.

 

Chapter III

THE FORM OF ONLINE AUCTION

 

Article 8. Principles for online auction

1. To comply with law regulations on property auction.

2. To keep confidentiality about access accounts, information about auction participants and other information as prescribed by law.

3. To ensure objectivity, transparency, safety and network security.

4. To protect the legitimate rights and interests of property owners, auction participants and relevant organizations and individuals.

Article 9. Organizing auctions in the form of online auction

1. In cases where an auction is conducted in the form of online auction, the property auction organizations, the property auction councils, the wholly state-owned organization established by the Government to settle non-performing loans of credit institutions shall conduct the procedure and order of property auction which are specified in Chapter III and Chapter IV of the Law on Property Auction and in Chapter III of this Decree.

2. Property auction organizations shall use their own online auction website or sign a contract with other property auction organizations that have an online auction website to organize an auction in the form of online auction.

In cases where the auction is conducted by a property auction council or in cases where a wholly state-owned organization is established by the Government to settle non-performing loans of credit institutions, such property auction council or such wholly state-owned organization established by the wholly state-owned organization Government to settle non-performing loans of credit institutions shall sign contracts with a property auction organization that has an online auction website to organize the auction.

Auctioneers assigned by the property auction organization, members assigned by the property auction council, the wholly state-owned organization established by the Government to settle non-performing loans of credit institutions shall be responsible for organizing the implementation of the online auction.

3. In addition to publicly announcing the property auction as prescribed in Article 57 of the Law on Property Auction, the property auction organization conducting the auction in the form of online shall publicly announce the auction on the online auction system as agreed upon by the property owners, the property auction council, the wholly state-owned organization established by the Government to settle non-performing loans of credit institutions.

4. The cost of hiring the property auction organization with an online auction website to organize an auction in the form of online auction shall be included in the cost of property auctions specified in Clause 2, Article 66 of the Law on Property Auction.

5. The online auction website shall be set up and operated in accordance with law regulations on information and communication, law regulations on e-commerce.

Article 10. Procedures for conducting auctions in the form of online auction

1. The property auction organization shall publish the Auction Regulations on the online auction website.

2. When registering to participate in the auction, bidders shall be granted an access account; learn instructions on how to use the account, how to bid and other necessary contents on the online auction website to conduct the online auction.

3. Bidders shall use their accounts and make bids in accordance with the auction method, the time to start the auction and the time to end the auction, and the announced price step.

4 At the end of the auction, auctioneers assigned by the property auction organization, members assigned by the property auction council, the wholly state-owned organization established by the Government to settle non-performing loans of credit institutions shall be responsible for organizing the online auction to determine the winning bidders as follows:

a) In cases where the bidding is conducted by the up-bid method, the winning bidder shall be the one with the highest bid recorded by the online auction information system at the time of closing the bidding;

b) In cases where the bidding is conducted by the method of putting down the price, the winning bidder shall be the first to accept the starting price or the reduced price recorded by the online auction information system.

5. Auctioners assigned by the property auction organization, members assigned by the property auction council, the wholly state-owned organization established by the Government to settle non-performing loans of credit institutions to be responsible for organizing the implementation of the online auction shall base on the results of determining the winning bidders prescribed in Clause 4 of this Article to announce the winning bidders on the online auction system right after the auction ends.

6. The results of the online auction shall be publicly posted on the online auction system and sent to the electronic addresses of bidders registered with the property auction organization, the property auction council, the wholly state-owned organization established by the Government to settle non-performing loans of credit institutions immediately after the winning bidders are announced on the online auction system.

Article 11. Announcement of the online auction results

1. The property auction organizations, the property auction councils, the wholly state-owned organizations established by the Government to settle non-performing loans of credit institutions shall notify the auction results to winning bidders immediately after the online auction results are available.

2. The notice must clearly state information about the auctioned property, the start and end time of the bidding, and the time when the online auction system records the auction winning price.

Article 12. Minutes of the online auction

The Minutes of the online auction must record the time of starting and ending the auction, the number of bidders, the winning price, and the winning bidders. The progress of the auction recorded by the online auction system must be extracted, certified by the property auction organization which operates the online auction website and attached to the Minutes of the auction.

The Minutes of the auction must be set up at the time of closing and signed by auctioneers, members of the property auction council, the wholly state-owned organization established by the Government to settle non-performing loans of credit institutions who are responsible for organizing the implementation of the online auction, the record-taker, and auctioned property sellers. In cases where the auction is conducted by the property auction council, the Minutes of the auction must also be signed by the Chairman of the Council.

The Minutes of the auction shall be sent to the winning bidders for signature. The use of digital signatures in the Minutes of the auction must comply with law regulations on electronic transactions.

Article 13. Conditions for organizing online auctions

1. Property auction organizations that set up websites to organize online auctions in accordance with law regulations of the Law on Property Auction must satisfy the following conditions:

a) Having a technical infrastructure system to conduct online auctions;

b) Having a team of staff to operate the technical system of the online auction website;

c) Having a technical plan and solutions to ensure the safe operation of the technical system of the online auction website.

2. The technical infrastructure system to conduct the online auction must have the following minimum features:

a) Ensuring the safety and confidentiality of access accounts and data integrity, participation in bids, prices paid and information about bidders;

b) Recording and storing all bids paid in the auction, withdrawal of bids paid and other necessary information during the course of the online auction;

c) Publicly and honestly displaying the bidders' prices; extracting the history of bids on the online auction system;

d) Displaying the highest price recorded by the online auction system every 30 seconds for the bidders to see.

Article 14. Appraisal of conditions to conduct online auctions

1. Property auction organizations shall send the Plan to implement online auctions to the Department of Justice where such property auction organizations are headquartered. The Plan must include the contents specified in Article 13 of this Decree.

2. The Director of the Department of Justice shall decide to establish a Council appraising the conditions for implementing online auctions and promulgates the operation regulations of the Council; the members of the Council shall include representatives of the Department of Justice as Chairman of the Council, representatives of relevant agencies and organizations, qualified and experienced experts in the field of auction and information technology.

3. The Council appraising the conditions for implementing online auctions shall consider and appraise the following contents:

a) Legal basis and necessity to implement the form of online auction;

b) Technical infrastructure, facilities and staff to operate the online auction website;

c) Safety and confidentiality of the online auction system;

d) Features of displaying, recording, storing and extracting of the online auction system;

dd) Technical plans and solutions to ensure the operation of the technical infrastructure system;

e) Feasibility and efficiency of implementing the online auction system in practice.

Article 15. Approving property auction organizations eligible for conducting online auctions

1. Within 90 days from the date of receiving the Plan to implement online auctions of the property auction organization, the Director of the Department of Justice shall consider and approve the property auction organization eligible for organizing the online auction.

2. The list of property auction organizations that have websites eligible to conduct online auctions shall be posted on the website of the Department of Justice and sent to the Ministry of Justice for posting on the Specialized website on property auctions.

Article 16. Responsibilities of property auction organizations operating online auction websites

Property auction organizations operating the online auction websites shall have the following responsibilities:

1. To operate the online auction websites; take responsibility for the results of the online auction conducted by themselves;

2. To develop a technical infrastructure system and operate the online auction website in accordance with the provisions of the Law on Property Auction, this Decree and relevant laws;

3. To stop the online auction and immediately notify the property owner to decide on the re-auction time in the event that due to a technical error in the online auction system of the property auction organization, the auction cannot be started; to cancel the online auction in the event that due to a technical error of the online auction system of the property auction organization, the bidders cannot continue to bid after the auction starts and notify the property owner to decide the re-auction time;

4. To keep confidentiality of information about bidders, access accounts unless otherwise provided by law;

5. To compensate for damage caused by errors caused by the organization during the operation of the website in accordance with the law;

6. To issue, guide and publish on the online auction website on how to register an account, how to use the account, how to bid, auction method, when to start the auction and when to end the auction, bid step and announce the auction results on the online auction system.

 

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

 

Article 17. Transitional provisions

1. Auction training courses that have not finished at the time the Law on Property Auction takes effect shall continue to be implemented in accordance with the provisions of the Government’s Decree No. 17/2010/ND-CP dated March 4, 2010 on property auction.

2. Auction vocational training certificates having been issued in accordance with the provisions of the Government’s Decree No. 17/2010/ND-CP dated March 4, 2010 on property auction shall have the same value as the auction training certificates in accordance with the provisions of the Law on Property Auction.

Within 01 year from the date on which the Law on Property Auction takes effect, the holder of the auction vocational training certificates in accordance with provisions of the Government’s Decree No. 17/2010/ND-CP dated March 4, 2010 on property auction who submit an application dossier for Auction practice certificates shall not be subject to auction practice internship and examination of auction practice internship results as prescribed in Article 13 of the Law on Property Auction.

3. In cases of property auction whose property auction contract has been signed before the effective date of the Law on Property Auction and has been publicly listed and announced, but the auction has not been organized, the organization of the auction shall comply with the provisions of the Government’s Decree No. 17/2010/ND-CP dated March 4, 2010 on property auction.

4. Within 01 year from the date on which the Law on Property Auction takes effect, the property auction organization shall request the Department of Justice where such organization is headquartered to issue Auctioneer cards in accordance with law regulations of this Decree to auctioneers who have been issued Auctioneer cards in accordance with law regulations of the Government's Decree No. 17/2010/ND-CP dated March 4, 2010 on property auction.

Auctioneer cards issued by the property auction organization shall expire from the date on which auctioneers are issued Auctioneer cards by the Department of Justice in accordance with law regulations of this Decree.

5. While the specialized website on property auctions has not been built, the property auction organization, the property auction council, the wholly state-owned organization established by the Government to settle non-performing loans of credit institutions shall conduct public announcement as prescribed in Clause 1, Article 57 of the Law on Property Auction on printed or visual newspapers at the central level or at the provincial, municipal level of the locality where property auction takes place.

6. Within 01 year from the date on which the Law on Property Auction takes effect, the Department of Justice shall submit to the Chairperson of the People's Committee of the province or centrally-run city to issue a decision on renaming the Property Auction Sale Service Center which was established before July 1, 2017 into the Property Auction Service Center.

While the name has not been changed, the Property Auction Sale Service Center shall conduct property auction activities in accordance with the provisions of the Law on Property Auction.

Article 18. Effect

This Decree takes effect from July 1, 2017 and replaces the Government’s Decree No. 17/2010/ND-CP dated March 4, 2010 on property auction.

Article 19. Implementation responsibilities

Ministers, Heads of the Ministerial-level agencies, Heads of Government-attached agencies, Chairpersons of People's Committees of provinces and centrally-run cities shall be responsible for the implementation of this Decree./.

For the Government

Prime Minister

Nguyen Xuan Phuc

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Decree 62/2017/ND-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decree 62/2017/ND-CP PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 63/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 117/2013/TT-BTC ngày 23/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho hai Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh và Thông tư 105/2015/TT-BTC ngày 08/07/2015 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 117/2013/TT-BTC

Thông tư 63/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 117/2013/TT-BTC ngày 23/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho hai Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh và Thông tư 105/2015/TT-BTC ngày 08/07/2015 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 117/2013/TT-BTC

Tài chính-Ngân hàng , Xây dựng , Giao thông

Vui lòng đợi