Thông tư 17/2019/TT-BNNPTNT danh mục loài cây trồng chính

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt;

Bộ trưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư ban hành Danh mục loài cây trồng chính.

Điều 1. Ban hành Danh mục loài cây trồng chính, bao gồm: Lúa, ngô, cà phê, cam, bưởi, chuối.
Danh mục loài cây trồng chính được rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp với từng thời kỳ phát triển.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020; thay thế Quyết định số 58/2004/QĐ-BNN ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống cây trồng chính.
Điều 3. Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, giải quyết./.
 

Nơi nhận:

Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

Lãnh đạo Bộ;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp;

Các Tổng Cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng - B Nông nghiệp và PTNT;

Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;

Cổng TTĐT Bộ Nộng nghiệp và PTNT;

LưuVT, TT.

KT. BỘ TRƯNG

TH TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Quốc Doanh

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực